Estetika a kulturní studia

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studium estetiky a kultury nabízí studentům cestu k porozumění rozličným podobám umění v současnosti, dějinách, ve společenských, filozofických souvislostech, hlubší porozumění evropské kultuře. Na rozdíl od ostatních uměnovědných oborů představuje estetika umění jako společenský nebo filosofický fenomén přirozeně spjatý s dobovými a místními souvislostmi, ale současně vyjadřující nadčasové hodnoty reprezentované danou kulturou. Studium estetiky jako porozumění umění a kultuře je proto koncipováno jednak kulturně historicky, jednak analyticky v kurzech dějin estetiky, pojmosloví, metodiky a evropské kultury. Studenti získají dovednosti ve sběru a hodnocení odborných informací, v metodách výzkumu a výkladu, schopnost kritické interpretace pramenů, vedení odborné argumentace, terminologickou a pojmovou kázeň, schopnost práce s cizojazyčným textem a kulturní vhled a přehled. Absolventi jsou vybaveni pro pracovní uplatnění v galeriích, kulturních a společenských institucích, jako publicisté, ale též jako učitelé.

Objevit struktury krásy v umění, ctnost a dobro v kultuře

Praxe

Povinnou součástí studia je individuální odborná praxe s odbornou supervizí na uměleckých nebo kulturních institucích v rozsahu 80 hodin praxe a 10 hodin supervizních setkání.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/estetika/

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven pro práci v široké škále kulturních, společenských nebo uměleckých institucí, v redakcích kulturních nebo uměleckých periodik, jako pedagog, všude, kde uplatní získané hlubší poznatky o umění a kultuře v souvislostech, ale i praktické dovednosti v popisu, analýze i návrhů řešení běžných problémů umění nebo uměleckého provozu.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2022

Komu je program určen: Program navazuje na bakalářský program estetiky a zároveň je široce otevřen absolventům bakalářského studia z jiných humanitních programů.

Předmět přijímací zkoušky: Pohovor proběhne kontaktně anebo distančně (v MS-Teams), podle epidemické situace. Může být rovněž i prominut (viz dále). K přijímacímu řízení vložte do svých elektronických přihlášek (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. 2022 tyto podklady:

  • bakalářskou diplomovou práci, nebo její část (pouze k nahlédnutí), je-li práce na internetu, stačí odkazem;
  • krátký projekt navazujícího magisterského studia s malou rešerší literatury (2-3 strany) naznačující, kterým směrem se ubírá váš specifický studijní zájem;
  • výběrový seznam četby rozdělený na odbornou literaturu a beletrii, orientačně 20+20 titulů;
  • případně další diplomy a ocenění z oblasti jazykové, umělecké a vzdělávací.

  Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací řízení je prominuto a přijati jsou absolventi bakalářského studia Estetiky a příbuzných humanitních oborů, kteří ukončili bakalářskou státní zkoušku s hodnocením A nebo B. O prominutí přijímací zkoušky uchazeči žádají prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Web Semináře estetiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: odborná část - max. 50 bodů, projekt studia – max. 50 bodů.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Estetika a kulturní studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.