Historie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově se specializací (Dějiny raného novověku, Dějiny středověku nebo Moderní dějiny) nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem magisterského studia historie je rozšířit znalosti a odborné kompetence pro profesní činnost historika. Prohloubíte si své znalosti českých a obecných dějin, schopnosti pracovat širokou škálou metod a osvojíte si množství historiografických poznatků. Míra intenzity specializace v magisterském studiu bude primárně ovlivněna vaší volbou studijního plánu.

Můžete studovat podle studijního plánu se specializacemi. V něm si zvolíte jednu z nabízených studijních specializací, kterými jsou dějiny středověku, dějiny raného novověku, moderní dějiny a církevní dějiny.

Tento program můžete studovat také podle studijního plánu pro sdružené studium. Toto studium se uskutečňuje na základě kombinace studijního plánu pro studium hlavní s přidruženým vedlejším studijním plánem, který je součástí jiného studijního programu. Své studium můžete rozvinout v rámci projektu Erasmus+ absolvováním studijních pobytů v zahraničí nebo návštěvou přednášek zahraničních odborníků.

Je studium programu pro vás?

  • Máte zájem o středověk / raný novověk / moderní dějiny nebo církevní dějiny?
  • Chcete být specialistou na toto období nebo téma?
  • Chcete být odborníkem i v dalším oboru kromě historie?

V případě kladných odpovědí neváhejte a podejte si přihlášku.

Praxe

Studijní program neobsahuje povinné absolvování praxe. Během exkurzí, především však při zpracovávání samostatných kvalifikačních prací, budete mnohokrát v kontaktu s konkrétními historickými pracovišti, včetně zahraničních. Vlastní praxi si tak můžete najít sami v institucích, které vám budou z odborného hlediska nejbližší. K nejžádanější patří u studentů praxe v muzeích.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi studia budete schopni analyzovat historické jevy a procesy. Dokážete vysvětlit v širokých souvislostech význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vliv na další vývoj společnosti.

Zvládnete kriticky pracovat s prameny a interpretovat je. Budete schopni uplatňovat moderní metody historické práce a dokážete o oborovém tématu napsat rozsáhlou odbornou práci.

Díky úspěšnému studiu tak budete připraveni pro práci odborného pracovníka ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních a bibliografických centrech a v muzeích. Dále také pro práci v médiích, nakladatelstvích, cestovním ruchu a v odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi. Obecně se uplatníte ve všech pozicích, které vyžadují systematické získávání, analýzu a správu dat a rozhodovací schopnosti.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška - znalosti v rozsahu výuky na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia dějepisu, z českých dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku do roku 1989). Délka písemné zkoušky je 60 min.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Historie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Web Historického ústavu.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Historie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.