Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)

Představení studijního programu

Program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy je určen absolventům bakalářského studia českého jazyka a literatury a jeho cílem je připravit všestranně budoucí středoškolské učitele k výkonu jejich povolání. Studijní program se skládá ze dvou neoddělitelných složek: jednak ze složky oborové, která u posluchačů upevňuje a rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky, jednak ze složky pedagogicko-psychologické a oborově didaktické, která studentům předává nezbytné teoretické základy a rozvíjí jejich pedagogické a didaktické dovednosti, jež jim umožňují efektivní působení v praxi středoškolského učitele. V rámci studijního programu se nabízejí tři studijní plány: jednooborový, hlavní a vedlejší.

Praxe

Cílem praxe je získat a rozvinout pedagogické a didaktické kompetence potřebné pro povolání středoškolského učitele. Praxe je koncipována ve dvou na sebe navazujících jednosemestrálních kurzech. Kreditová dotace se liší ve sdružených plánech a v plánu jednooborovém, a to v závislosti na počtu hodin (pro sdružené studijní plány je stanoveno celkem 12 kreditů, pro jednooborový studijní plán 24 kreditů). Praxe se primárně uskutečňuje na půdě vybrané střední školy. Dílčí složky přípravné a evaluační fáze probíhají na půdě fakulty, kde jsou organizovány formou blokových seminářů a workshopů.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru nacházejí uplatnění na středních školách a vyšších odborných školách různého typu a zaměření. Jsou také připraveni vyučovat češtinu rodilé mluvčí i cizince v dalších vzdělávacích zařízeních. Kromě toho mohou vykonávat řadu povolání, v nichž se požaduje schopnost tvůrčí práce s textem a kultivovaný jazykový projev.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného programu, jehož náplň je velmi blízká oboru / programu Český jazyk a literatura na FF MU (příbuznost oboru bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět oborové přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce oboru / programu Český jazyk a literatura (viz webové stránky ÚČJ a ÚČLK FF MU). Délka písemné zkoušky je 60 min.

Doporučujeme zájemcům o magisterské studium, aby si osvojili znalosti v rozsahu požadavků k státní bakalářské zkoušce z českého jazyka a literatury na FF MU, neboť magisterské studium na ně navazuje. Případné rozdíly mezi bakalářským studijním programem Český jazyk a literatura na FF MU a podobnými studijními programy na jiných vysokých školách si posluchači sami doplní během magisterského studia (zájemcům bude umožněna účast ve výuce příslušných předmětů bakalářského studia včetně konzultací s vyučujícími).

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 45 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu - více zde.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Český jazyk a literatura na FF MU. Přijímací zkouška se promíjí včetně testu z pedagogicko-psychologického základu. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz – od ukončení bakalářského studia nesmí uplynout víc než rok (dva semestry).

Odkaz na Ústav českého jazyka.

Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent studijního programu může pokračovat v doktorském programu filologického zaměření.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.