Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Tento program je určen studentům, kteří absolvovali bakalářské studium českého jazyka a literatury a kteří usilují o získání učitelské kvalifikace.

Cílem programu je všestranně připravit budoucí středoškolské učitele k výkonu povolání. Studijní program se skládá ze dvou neoddělitelných složek. První je složka oborová, která upevní a rozvine vaše znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky. Druhá je složka pedagogicko-psychologická a oborově didaktická, která vám předá nezbytné teoretické základy a rozvine vaše pedagogické a didaktické dovednosti

Studium vám zajistí odpovídající kvalifikační připravenost a potřebnou míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe. Budete schopni vykonávat učitelská povolání, v nichž se uplatní nejen vaše odborná znalost českého jazyka a literatury, ale i schopnost vyučovat mateřský jazyk tvůrčím způsobem. Připravíme vás i na případné doktorské studium českého jazyka nebo české literatury. 

Vedlejší studijní plán a hlavní studijní plán mají menší podíl odborných nedidaktických předmětů, oborově didaktických předmětů a praxe. V jednooborovém studijním plánu je naopak podíl odborných nedidaktických předmětů mírně navýšený a podstatně vyšší je i podíl oborově didaktických předmětů a praxe. Ve všech třech plánech je však zachována rovnováha mezi předměty společného pedagogicko-psychologického základu, oborově didaktickými a odbornými předměty. Budete se tedy moci profilovat nejen didakticky, ale také filologicky, nebo pokračovat v doktorském studiu.

Je studium programu pro vás?

  • Rádi byste prohloubili své bohemistické jazykovědné i literárněvědné vzdělání?
  • Směřují vaše preference a motivace k učitelskému studiu?
  • Chcete v budoucnu učit na střední, vyšší odborné škole nebo zprostředkovávat cizincům češtinu?
  • Máte vztah k učitelskému povolání a ke studentům?
  • Vnímáte své budoucí studenty jako partnery, které můžete obohatit a kteří obohatí vás?
  • Jste ochotni celoživotně pracovat na svém nejen odborném, ale i didaktickém a charakterovém růstu?

Pokud jste na tyto otázky odpověděli kladně, pak je studium programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy určeno právě vám.

„Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)“

Praxe

Program se zaměřuje na vaši praktickou průpravu pro budoucí uplatnění. Proto v průběhu dvou let budete absolvovat praxi v nejrůznějších formách – od přímé výuky přes doučování, tandemovou výuku až k nepřímé pedagogické činnosti. Obě bohemistická pracoviště disponují četnými kontakty na střední školy v Brně i blízkém okolí, podpoříme také absolvování praxe v místě vašeho bydliště.

Na kontakt s pedagogickou realitou navazují i nejrůznější workshopy, pořádané na fakultě a reagující na vaše aktuální potřeby jako budoucích učitelů. Budete si moci vybírat z témat jako například moderní technika ve výuce, prezentační a rétorické dovednosti, tvůrčí psaní, učební texty na českém trhu nebo nová podoba maturitní zkoušky a její vliv na vyučování.

Díky kvalitní praktické přípravě budete jako budoucí pedagogové vybaveni nejen potřebnými znalostmi a dovednostmi, ale rovněž přiměřeným učitelským sebevědomím.

Uplatnění absolventů

Posláním tohoto programu je udělat z vás vysokoškolsky kvalifikované odborníky, kteří budou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat český jazyk a literaturu na různých typech středních a vyšších odborných škol i v dalších vzdělávacích zařízeních. Zvládnete učit jak rodilé mluvčí, tak cizince. Kromě toho můžete vykonávat řadu povolání, v nichž je požadována schopnost tvůrčí práce s textem a kultivovaný jazykový projev, např. televizního a rozhlasového moderátora, nakladatelského redaktora a korektora, popř. žurnalisty.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného programu, jehož náplň je velmi blízká oboru / programu Český jazyk a literatura na FF MU (příbuznost oboru bude posouzena na základě přihlášky ke studiu). U studentů, jejichž mateřským jazykem není čeština, se předpokládá znalost českého jazyka na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Předmět oborové přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce oboru / programu Český jazyk a literatura (viz webové stránky ÚČJ a ÚČLK FF MU). Délka písemné zkoušky je 60 min.

Doporučujeme zájemcům o magisterské studium, aby si osvojili znalosti v rozsahu požadavků k státní bakalářské zkoušce z českého jazyka a literatury na FF MU, neboť magisterské studium na ně navazuje. Případné rozdíly mezi bakalářským studijním programem Český jazyk a literatura na FF MU a podobnými studijními programy na jiných vysokých školách si posluchači sami doplní během magisterského studia (zájemcům bude umožněna účast ve výuce příslušných předmětů bakalářského studia včetně konzultací s vyučujícími).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Český jazyk a literatura na FF MU (absolventům vedlejšího plánu bude uznána státní závěrečná zkouška z českého jazyka a literatury v tomtéž intervalu A-C). Od ukončení bakalářského studia nesmí uplynout víc než rok (dva semestry).

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu českého jazyka.

Web Ústavu české literatury a knihovnictví.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 45 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Filozofické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.