Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Rozumět a být srozumitelný.

Představení studijního programu

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství základů společenských věd pro střední školy je připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky, kteří budou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat předměty Občanského a společenskovědního základu na nejrůznějších typech středních škol. Kromě odborných oborových znalostí z filozofie, psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, základů ekonomie a práva student získá také didaktické kompetence, bude schopen zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a chodem školy a přistupovat k žákům individuálně a diferencovaně. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a prakticky využitelných poznatků a dovedností, s nimiž může absolvent vstoupit do školské reality a nadále je prostřednictvím zkušeností z vlastního vyučování zkvalitňovat a rozvíjet. Důraz je kladen především na systematický výklad, seznamování studentů se současnou podobou problémů jednotlivých disciplín ZSV a na kritické myšlení a argumentaci. Obor je určen pro studenty, kteří na bakalářském stupni vystudovali alespoň jednu z disciplín, které se běžně řadí do Občanského a společenskovědního základu, a kteří se v budoucnosti chtějí věnovat profesi učitele.

Absolventi oboru se uplatní nejen jako učitelé na středních školách, ale také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury.

Praxe

Povinnou součástí studia je průběžná a souvislá čtyřtýdenní praxe na střední škole. Kromě praxe studenti absolvují tzv. náslechové hodiny jako součást odborných didaktik v rozsahu stanoveném příslušným vyučujícím. Nedílnou součástí oborových didaktik je také reflexe těchto praxí.

Uplatnění absolventů

Hlavním uplatněním absolventů oboru je výkon profese učitele předmětu Občanský a společenskovědní základ na středních školách. Kromě toho absolventi mohou najít uplatnění také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury. Absolventi budou připraveni samostatně navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu podle zaměření a potřeb daných vzdělávacích institucí.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen jen absolventům bakalářských programů filozofie, etika, religionistika, politologie, sociologie, psychologie, právo, občanská výchova, ekonomie a učitelství základů společenských věd.

Předmět oborové přijímací zkoušky: Písemný test a bakalářská práce včetně motivačního dopisu. Písemný test se skládá z otázek, které tematicky spadají do oborů, které se řadí mezi Základy společenských věd. Déka písemného testu je 30 min.

Uchazeč do 7. června odevzdá v písemné podobě osobně nebo poštou na sekretariát katedry filozofie (Katedra filozofie, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno):

  • bakalářskou práci (v případě dvouoborového bakalářského studia může uchazeč odevzdat práci i z nepříbuzného oboru – budou posouzeny obecné schopnosti a kompetence uchazeče, které se u závěrečné práce očekávají);
  • motivační dopis, ve kterém uvede, jaký obor bakalářského studia vystudoval, proč chce studovat obor Učitelství ZSV pro střední školy, proč si zvolil katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat v dalším studiu a v přípravě diplomové práce.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100). Písemný test – max. 50 bodů, bakalářská práce – max. 30 bodů, motivační dopis – max. 20 bodů.

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také href"=https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni">test z pedagogicko-psychologického základu.

Odkaz na Katedru filozofie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent navazujícího magisterského studia může dále pokračovat ve studiu doktorského studijního programu (po splnění podmínek přijetí). V oborech učitelství odborných předmětů nelze na Filozofické fakultě MU pokračovat ve studiu v přímo navazujících doktorských oborech.

Chcete vědět víc?

http://filozofie.phil.muni.cz/studium

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

Konzultant programu


e‑mail:

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.