Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem studia oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy je všestranně připravit budoucí středoškolské učitele k plnohodnotnému a kompetentnímu výkonu jejich povolání. To předpokládá jednak upevnění a rozvinutí potřebných znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí, zejména pak jejich prohloubení v oblasti odborné filologické reflexe lingvistických a literárněvědných problémů v širším kulturně-společenském a historickém kontextu. Zároveň jsou zprostředkovány detailní teoretické znalosti a praktické kompetence v pedagogické a didaktické oblasti umožňující efektivní působení absolventa v učitelském povolání. Tyto kompetence jsou zprostředkovány jak pedagogicko-psychologickým základem, tak řadou oborově didaktických předmětů, jež jsou úzce a ústrojně provázány s učitelskou praxí. Dotace oborově didaktických předmětů a praxí je účelně odstupňována dle forem studia; jednooborové studium vyžaduje ve srovnání s dvouoborovým studiem (hlavním i vedlejším) dvojnásobnou dotaci oborově didaktických předmětů i praxí.

Praxe

Praxe tvoří významnou součást studia učitelství. Jsou zastoupeny ve všech programech studia, v completu v dvojnásobné dotaci. Součástí praxe je i reciproční forma dalšího vzdělávání, během níž jsou studenti učitelství i vyučující ze středních škol zapojeni do blokových seminářů moderních vyučovacích technologií.

Konkrétně jsou praxe strukturovány tak, že ve sdruženém studiu probíhá během prvního semestru studia praxe průběžná (propedeutika a náslech). Tato praxe se koná souběžně s propedeutickým předmětem oborové didaktiky (Didaktika – pozorování). Student si vybere školu z nabídky sítě škol, s nimiž Ústav germanistiky spolupracuje. Školu kontaktuje, sestaví podrobný plán praxe. Vypracuje dotazník, který reflektuje poznatky z předcházejícího semináře k oborové didaktice. Absolvuje náslechy v požadovaném rozsahu, náslechy reflektuje společně se středoškolským učitelem, provádí písemnou evaluaci náslechu. Společně s oborovým didaktikem student absolvuje krátkou simulaci výuky v požadované délce, jež reflektuje zprávu z praxe náslechové.

V dalším semestru, souběžně s obsahově provázaným oborově didaktickým předmětem Didaktika – metodologie, student pokračuje druhou částí praxe (Praxe souvislá). Student nejprve absolvuje ve spolupráci s oborovým didaktikem krátkou simulaci výuky v požadované délce, jež reflektuje zprávu z první náslechové praxe. Tato simulace je skupinově analyzována. Následuje praxe na zvolené škole v požadovaném rozsahu. Zprávu o ní prochází student s oborovým didaktikem i středoškolským učitelem. Student předkládá závěrečnou reflexi výuky v písemné podobě. Součástí praxe je v témže semestru společná aktivita studenta, oborového didaktika i středoškolského vyučujícího na blokovém semináři k využití moderních technologií ve výuce, jejíž zhodnocení je součástí předkládané závěrečné reflexe.

Studenti jednooborového studia pokračují v praxi ještě i ve třetím a čtvrtém semestru dvousemestrálním kurzem Komplexní praxe (jednooborová). Obsahuje další hodiny praxe na zvolené škole v požadovaném rozsahu. Student předkládá závěrečnou reflexi výuky v písemné podobě. Součástí praxe v témže semestru je společná aktivita studenta, oborového didaktika i středoškolského učitele na blokovém semináři k využití moderních technologií ve výuce. Těžiskem je v těchto semestrech krom přímé praxe i tvorba výukového materiálu, využitelného v moderní distanční výuce, jež využívá výhod moderních technologií. Tento materiál je součástí výuky v otevřeném moodlovém prostředí středních škol, jíž se student účastní v roli vyučujících, mentorů a tutorů. Student tedy aplikuje znalosti moderních technologií ve vlastní praxi, odučené na institucích, jež participují na stážích.

Studenti plánu completus během svého studia absolvují celkem minimálně 720 hodin (tj. 24 kreditů) praxe ve složení:

360 hodin přímo ve škole – z toho celkem 100 hodin vlastní výuky včetně tandemové výuky;

260 hodin další činnosti (reflexe výuky s učitelem, asistence, hospitace, exkurze aj.)

100 hodin sdílení a reflexe zkušeností pod garancí oborového didaktika

260 hodin příprava a úkoly

U sdruženého studia (minor i maior) je hodinová dotace poloviční.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru nacházejí uplatnění na středních školách různého typu a zaměření, na nichž se vyučuje němčina jako cizí jazyk, a také na speciálních jazykových školách.

Mohou rovněž působit v povoláních vyžadujících samostatnou tvůrčí práci a kultivovaný jazykový projev.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2021.

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět oborové přijímací zkoušky: motivační dopis. Motivační dopis vložte přímo do své e-přihlášky (rubrika "Dokumenty"). Konečný termín je 1. 6. 2021. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v motivačním dopise uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

Z rozhodnutí vedení fakulty se v aktuálním přijímacím řízení ruší test z pedagogicko-psychologického základu.

Web Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 50 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.