Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

"Pomáhejme poznávat, hodnotit a chápat"

Představení studijního programu

Cílem studia navazujícího magisterského studijního programu Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele ruského jazyka a literatury, který je komplexně (odborně i osobnostně) připraven pro pedagogickou práci na středních školách, resp. na 2. stupni základních škol, případně i na jazykových školách, na nichž je vyučována ruština jako cizí jazyk.

Pregraduální učitelská příprava, založená na čtyřech základních složkách (oborové disciplíny, oborově didaktická složka, pedagogicko-psychologická propedeutika a reflektovaná pedagogická praxe) přitom staví na důkladných oborových základech, získaných předchozím bakalářským studiem ve stud. programu Ruská studia (jazyková kompetence v ruštině na úrovni B2, znalost ruské mluvnice, ruské literatury, dějin a kultury) a soustřeďuje se na další prohloubení oborových a vytváření pedagogicko-psychologických, didaktických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí, nezbytných pro kvalifikovaný výkon učitelského povolání se zaměřením na výuku cizího jazyka.

Důraz je přitom kladen především na těsné provázání teoretické složky oborové, pedagogicko-psychologické a oborově didaktické s praktickou složkou učitelské přípravy, spočívající v odstupňovaném systému návazných interních a externích praxí (průběžných i kontinuálních) a jejich řízené reflexe v těsné součinnosti se smluvními poskytovateli praxí (středními a základními školami).

Dílčím cílem studijního programu je rovněž připravit absolventa, který bude schopen samostatně vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje, což mu umožní pružně reagovat na měnící se požadavky praxe, a který bude motivován k dalšímu sebevzdělávání a kontinuálnímu osobnostnímu rozvoji.

Uplatnění absolventů

Studijní program je v souladu s jeho cíli koncipován tak, aby se jeho absolventi díky dostatečně široké odborné kvalifikaci a šíře pojaté metodické přípravě mohl flexibilně uplatnit jako:

  • učitel ruského jazyka na střední škole
  • učitel ruského jazyka na 2. stupni základní školy
  • lektor ruského jazyka v kurzech pořádaných jazykovou školou
  • lektor ruského jazyka v kurzech pořádaných zaměstnavateli pro pracovníky vysílané do zahraničí (zejména Ruské federace, Běloruska, Ukrajiny a dalších zemí bývalého Sovětského svazu)
  • lektor ruského jazyka na vysoké škole
  • lektor/učitel ruského jazyka v individuálních nebo skupinových formách výuky
  • pracovník připravující a organizující kurzy ruského jazyka
  • autor učebnic, příruček a metodických materiálů pro výuku ruského jazyka v nejrůznějších podmínkách praxe.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia.

Předmět oborové přijímací zkoušky: Oborový písemný test ověřující praktickou znalost ruského jazyka, ruské mluvnice a slovní zásoby, schopnost orientace v ruském textu, orientaci v základních teoretických otázkách, konceptech a terminologii jazykovědy a literární vědy a znalosti z ruské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU. Délka oborového testu je cca 80 min.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu – více zde.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A - B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav slavistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent magisterského studijního programu může být na FF MU po úspěšném absolvování přijímacího řízení přijat do stávajících akreditovaných filologických oborů doktorského studia Ruský jazyk, Paleoslavistika a slovanské jazyky, Ruská literatura, Teorie a dějiny slovanských literatur, Literární komparatistika, Filologicko-areálová studia, a později do nově akreditovaných programů Slovanské jazyky, Slovanské literatury, Literární komparatistika a Filologicko-areálová studia.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.