Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

"Pomáhejme poznávat, hodnotit a chápat"

Termíny přihlášek

Co se naučíte

V tomto programu si prohloubíte a rozšíříte jazykovou kompetenci v ruštině, získáte širší povědomí o ruském kulturním prostoru a dostane se vám především důkladné teoretické i praktické průpravy k výkonu učitelského povolání. Znalosti, které získáte absolvováním řady pedagogicky, psychologicky a didakticky orientovaných kurzů, si budete moci v průběhu celého studia ověřovat přímo „v terénu“ na školách různého typu v rámci promyšleného systému pedagogických praxí.

Na vaší přípravě se budou podílet kvalitní a zkušení pedagogové v oblasti ruské filologie i vysoce kvalifikovaní odborníci na problematiku vzdělávání a metodiku jazykové výuky. Během studia se také můžete zapojit do různých pedagogicky zaměřených aktivit a projektů přímo na fakultě nebo ve školách. Získáte tak cenné zkušenosti a kontakty, které se vám zúročí v budoucí profesní praxi a usnadní vám vstup do nelehkého, ale vzrušujícího povolání.

Pro ty z vás, kteří mají zájem získat zahraniční zkušenosti, máme připraveny různé možnosti zahraničních stáží zaměřených jak na oblast vzdělávaní, tak i na poznávání ruské kultury, historie i současnosti.

Jako absolventi tohoto programu budete mít kvalifikaci středoškolského učitele, se kterou se můžete uplatnit také jako učitelé na 2. stupni základních škol nebo jako lektoři v jazykových školách.

Je studium programu pro vás?

 • Jste absolventy některého z bakalářských nebo i magisterských rusistických oborů?
 • Baví vás cizí jazyky, konkrétně ruština?
 • Láká vás učitelské povolání a myslíte si, že pro něj máte osobnostní, fyzické a mentální předpoklady?
 • Baví vás práce s lidmi?
 • Chcete se spolupodílet na vzdělávání mladých lidí?
 • Máte dostatek disciplíny a jste schopni a ochotni pracovat v týmu?

Pokud jste si na všechny otázky odpověděli kladně, je pro vás studium tohoto programu určitě jednou z dobrých voleb.

„Pro někoho je učitelská profese životním posláním. Pro ty, kteří se s tímto předurčením nenarodili, může být učitelství ruského jazyka ta nejlepší cesta, jak ke svému zaujetí a oborovým znalostem přidat potřebné pedagogické a psychologické dovednosti, a získat tak větší rozhled a uplatnění na trhu práce. Studium tohoto oboru mi pomáhá získat od kvalifikovaných vyučujících znalosti a dovednosti, které mi, jak pevně věřím, pomohou dělat v životě to, co jsem si vytkla za cíl: předávat své zaujetí a znalosti dalším generacím.“

Eva Bajerová Eva Bajerová
studentka programu

Praxe

Ucelený systém praxí tvoří páteř studijního plánu programu a směřuje k výraznému posílení praktické složky přípravy budoucích učitelů ruštiny. Sestává z volně na sebe navazujících, a přitom vzájemně provázaných předmětů.

Během studia absolvujete 4 předměty reflektované praxe na středních a základních školách v Brně a okolí, případně v místě svého bydliště, pokud si praxi sami domluvíte. Praktická příprava zahrnuje praxi náslechovou i výukovou.

Všechny tyto praxe absolvujete pod vedením zkušených vyučujících na středních školách různého zaměření, případně na 2. stupni škol základních. V jednooborovém studiu praxi na školách doplňuje praktický kurz interní praxe na FF MU, kde pod dohledem oborového didaktika povedete výuku v kurzech ruštiny pro neoborové studenty. Všechny typy praxí zahrnují reflexi praxe včetně písemného výstupu (seminární práce) pod vedením školících učitelů a pod garancí oborového didaktika.

Uplatnění absolventů

Absolvováním tohoto programu se díky získané odborné kvalifikaci a široce pojaté metodické přípravě můžete flexibilně uplatnit například jako učitelé ruského jazyka na střední škole nebo na 2. stupni základní školy, jako lektoři ruského jazyka v jazykových školách nebo na vysokých školách, nebo jako lektoři ruského jazyka v kurzech pořádaných zaměstnavateli pro pracovníky vysílané do zahraničí (zejména Ruské federace, Běloruska, Ukrajiny a dalších zemí bývalého Sovětského svazu).

Působit můžete také jako učitelé ruského jazyka v individuálních nebo skupinových formách výuky nebo jako pracovníci připravující a organizující kurzy ruského jazyka. Pracovat můžete také jako autoři učebnic, příruček a metodických materiálů pro výuku ruského jazyka v nejrůznějších podmínkách praxe.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2021.

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia.

Předmět oborové přijímací zkoušky: motivační dopis a studijní kurikulum. Předepsané dokumenty k přijímacímu řízení vkládejte do své e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. 2021. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Struktura motivačního dopisu (včetně studijního kurikula):

 • dosažené vzdělání (bakalář, magistr), absolvovaná vysoká škola, studijní obor
 • výsledek státní zkoušky na VŠ
 • závěrečná práce v předchozím studiu (typ, téma, výsledek obhajoby)
 • znalost cizích jazyků (zkoušky, certifikáty)
 • studijní aktivity a úspěchy (soutěže, účast na studentských aktivitách, konferencích apod.)
 • další mimostudijní aktivity, zájmy
 • hlavní motivace pro studium zvoleného oboru
 • očekávání o studiu a možnostech uplatnění
  • Z rozhodnutí vedení fakulty se v aktuálním přijímacím řízení ruší test z pedagogicko-psychologického základu.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům bakalářského studia oborů Ruský jazyk a literatura a Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A - B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Web Ústavu slavistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.