Pedagogické praxe

Pokyny pro studující učitelských oborů a programů navazujícího magisterského studia

Základní informace

 • Informace na této stránce jsou určeny pouze pro navazující magisterské studium. FF MU nerealizuje pedagogické/asistentské praxe v bakalářském typu studia.
 • Studenti kombinované formy studia se řídí pokyny pro jednooborové studium.
 • Výkon pedagogické praxe je nutné zajistit u manažerky praxí.
 • Veškeré dokumenty k praxím jsou v elektronické podobě, viz níže rozepsané postupy a informace. Pro případné doručení jiné listinné dokumentace použijte prosím schránku „Pedagogické praxe“ na podatelně v přízemí budovy D, Arna Nováka 1. O této skutečnosti informujte neprodleně manažerku praxí telefonicky či e-mailem.
 • Pro výkon praxe nabízí FF MU studentům bezplatně k zapůjčení tablety Lenovo P10 WIFI Snapdragon. V případě zájmu prosím kontaktujte Mgr. Janu Fantovou, fantova@phil.muni.cz.
 • Studenti programu celoživotního vzdělávání se řídí pokyny svých kateder nebo ústavů. K výkonu jejich pedagogické praxe není potřeba kontaktovat manažerku praxí.
 • Prosím dbejte rozdělení pokynů a informací dle imatrikulace vašeho studia.

Kontakt

Úřední hodiny po předchozí e-mailové či telefonické domluvě. Postupy, které jsou nyní nastaveny, nevyžadují osobní kontakt při předávání dokumentů či podávání informací, nicméně osobní konzultace po domluvě je samozřejmě možná.

Informace pro studenty – imatrikulace do JS 2021

PROSÍM POZOR: Následující postupy je nutné provést u každého dalšího předmětu praxe zvlášť, i když dochází např. k pokračování spolupráce na stejné škole se stejným provázejícím učitelem z předchozího semestru.

Souhrnné informace k výkonu praxe v JS 2022, včetně závazných termínů,

naleznete v této prezentaci.

Plánuji pedagogickou praxi

 1. Sledujte nabídku volných míst k praxi škol projektu ZIP MUNI na portálu praxí, vyžaduje přihlášení do IS MU. Prosím pozor - tento portál je otevřen studentům k registraci pro PS dnem začátku semestru, pro JS den po spuštění zápisu předmětů v souladu s  harmonogramem FF MU.  Závazné termíny jsou vždy v dostatečném předstihu zveřejněny v prezentacích ke konkrétnímu semestru společně se souhrnnými informacemi k výkonu praxe.
 2. Při registraci můžete využít filtry nabídek (možnost zvolit konkrétní instituci, učitelství konkrétní aprobace či konkrétní předmět praxe). Využít můžete pouze nabídek FF MU, nikoli jiných fakult.
 3. Registrujte se k vámi vybrané praxi, a to pouze jednou pro každý předmět praxe. Pokud Vám bude registrace zamítnuta, důvodem bývá zejm. překročení kapacity, opětovně zadejte svou registraci znovu na jiné místo.
 4. Svou registraci vždy navažte na konkrétní předmět praxe, který již musíte mít zapsán. Nezadávejte najednou duplicitní žádosti. Potvrzení registrace není automatické a může trvat i v řádu hodin, neboť je potřeba zohlednit kritéria konkrétního studia, a to vždy ve prospěch studenta.
 5. Po schválení registrace vyčkejte během následujících dní kontaktu na svého provázejícího učitele v poznámkovém bloku předmětu praxe „Kontakt na provázejícího učitele“ a neprodleně si s provázejícím učitelem domluvte konkrétní harmonogram a detaily výkonu své pedagogické praxe.

Mohu si domluvit praxi i na jiné škole?

V odůvodněných případech, nebo pokud jsou místa na spolupracujících školách projektu ZIP MUNI obsazena, ano. Vždy však musí být se školou uzavřena tzv. Dohoda o realizaci pedagogických praxí. Databázi těchto škol naleznete zde.

Při prvotní komunikaci sdělte manažerce praxí e-mailem následující informace:

 • své jméno, příjmení, UČO;
 • zda se jedná o jednooborové/ dvouoborové, prezenční/ kombinované studium učitelství;
 • kód předmětu praxe;
 • název a adresu školy, kde chcete vykonávat pedagogickou praxi; 
 • zda již máte domluveného konkrétního provázejícího učitele a jeho e-mailový kontakt;
 • předpokládaný termín praxe;
 • zda se jedná o celý předmět, či jen jeho část (v rámci jednoho předmětu je možné vykonávat praxi maximálně na dvou školách, případně u dvou provázejících učitelů jedné školy, ale vždy je nutné sdělit tuto skutečnost předem!)

Pokud vaše škola v databázi není, kontaktuje neprodleně manažerku praxí a domluvte se s ní individuálně na dalším postupu.

Prosím pozor! Při výběru praxe na školách Dohody o realizaci pedagogických praxí studenti neprovádí registraci přes portál praxí.

Před začátkem pedagogické praxe vyplňte Protokol o přijetí spolupracující školou a ihned po podepsání všemi třemi stranami (provázející učitel, student, garant praxe) před začátkem termínu praxe jej naskenovaný vložte do Odevzdávárny příslušného předmětu pedagogické praxe.

Vykonávám pedagogickou praxi

 • Požadavky na splnění předmětů učitelské praxe jsou plně v kompetenci garantů jednotlivých učitelských programů. S dotazy vztahujícími se k obsahové náplni pedagogické praxe (osnova předmětu, rozsah, cíle, termíny a výstupy) se tedy obracejte na příslušné garanty a vyučující předmětu konkrétního učitelského programu.
 • Krátkodobou absenci a mimořádné změny rozvrhu praxe v rámci stanoveného termínu řešte s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem.
 • Dlouhodobější absenci, vedoucí k nesplnění původně plánovaného termínu praxe, jejímu prodloužení či zrušení, je nutné vždy řešit kromě výše zmíněných osob ještě s manažerkou praxí.

Dokončuji pedagogickou praxi

Do odevzdávárny příslušného předmětu vložte v elektronické podobě:

 • Reflektivní deník – s využitím elektronické verze ke stažení, kterou doplníte dle požadavků studijního programu (pro jeho finální podobu můžete využít podklady k diskusi); 
 • Sebe/hodnoticí nástroj – k dispozici v IS MU – prosím prostudujte důkladně metodické instrukce k jeho vyplněnínápovědu k evaluaci praxe;
 • Ostatní části učitelského portfolia dle požadavků programu (náslechové listy, seminární práce, výkaz činnosti apod.), vše v elektronické podobě, nikoli sken.

Kompletní vložení všech dokumentů do odevzdávárny předmětu praxe je podmínkou pro úspěšné splnění předmětu pedagogické praxe.

Informace pro studenty – imatrikulace od PS 2021
Obecné pokyny

Pedagogické praxe studentů imatrikulovaných od PS 2021

 • Jednotný systém tří předmětů praxe pro všechny učitelské programy navazujícího magisterského studia (2., 3. a 4. semestr studia)
 • Jednotná struktura a počty hodin předmětů praxe (Praxe 1, Praxe 2, Praxe 3) 
 • Jednotné požadavky na úspěšné splnění předmětů pedagogické praxe
 • Sjednocený systém kódů předmětů praxe

PROSÍM POZOR: Následující postupy je nutné provést u každého dalšího předmětu praxe zvlášť, i když dochází např. k pokračování spolupráce na stejné škole se stejným provázejícím učitelem z předchozího semestru.

Souhrnné informace k výkonu praxe v JS 2022, včetně závazných termínů,

naleznete v této prezentaci.

Plánuji pedagogickou praxi

 1. Sledujte nabídku volných míst k praxi škol projektu ZIP MUNI na portálu praxí, vyžaduje přihlášení do IS MU. Prosím pozor - tento portál je otevřen studentům k registraci pro PS dnem začátku semestru, pro JS den po spuštění zápisu předmětů v souladu s harmonogramem FF MU. Závazné termíny jsou vždy v dostatečném předstihu zveřejněny v prezentacích ke konkrétnímu semestru společně se souhrnnými informacemi k výkonu praxe.
 2. Při registraci můžete využít filtry nabídek (možnost zvolit konkrétní instituci, učitelství konkrétní aprobace či konkrétní předmět praxe). Využít můžete pouze nabídek FF MU, nikoli jiných fakult.
 3. Registrujte se k vámi vybrané praxi, a to pouze jednou pro každý předmět praxe. Pokud Vám bude registrace zamítnuta, důvodem bývá zejm. překročení kapacity, opětovně zadejte svou registraci znovu na jiné místo.
 4. Svou registraci vždy navažte na konkrétní předmět praxe, který již musíte mít zapsán. Nezadávejte najednou duplicitní žádosti. Potvrzení registrace není automatické a může trvat i v řádu hodin, neboť je potřeba zohlednit kritéria konkrétního studia, a to vždy ve prospěch studenta.
 5. Po schválení registrace vyčkejte během následujících dní kontaktu na svého provázejícího učitele v poznámkovém bloku předmětu praxe „Kontakt na provázejícího učitele“ a neprodleně si s provázejícím učitelem domluvte konkrétní harmonogram a detaily výkonu své pedagogické praxe.

Mohu si domluvit praxi i na jiné škole?

V odůvodněných případech, nebo pokud jsou místa na spolupracujících školách projektu ZIP MUNI obsazena, ano. Vždy však musí být se školou uzavřena tzv. Dohoda o realizaci pedagogických praxí. Databázi těchto škol naleznete zde.

Při prvotní komunikaci sdělte manažerce praxí e-mailem následující informace:

 • své jméno, příjmení, UČO;
 • zda se jedná o jednooborové/ dvouoborové, prezenční/ kombinované studium učitelství;
 • kód předmětu praxe;
 • název a adresu školy, kde chcete vykonávat pedagogickou praxi; 
 • zda již máte domluveného konkrétního provázejícího učitele a jeho e-mailový kontakt;
 • předpokládaný termín praxe;

Pokud vaše škola v databázi není, kontaktuje neprodleně manažerku praxí a domluvte se s ní individuálně na dalším postupu.

Prosím pozor! Při výběru praxe na školách Dohody o realizaci pedagogických praxí studenti neprovádí registraci přes portál praxí.

Před začátkem pedagogické praxe vyplňte Protokol o přijetí spolupracující školou a ihned po podepsání všemi třemi stranami (provázející učitel, student, garant praxe) před začátkem termínu praxe jej naskenovaný vložte do Odevzdávárny příslušného předmětu pedagogické praxe.

Vykonávám pedagogickou praxi

 • Požadavky na splnění předmětů učitelské praxe jsou plně v kompetenci garantů jednotlivých učitelských programů. S dotazy vztahujícími se k obsahové náplni pedagogické praxe (osnova předmětu, rozsah, cíle, termíny a výstupy) se tedy obracejte na příslušné garanty a vyučující předmětu konkrétního učitelského programu.
 • Krátkodobou absenci a mimořádné změny rozvrhu praxe v rámci stanoveného termínu řešte s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem.
 • Dlouhodobější absenci, vedoucí k nesplnění původně plánovaného termínu praxe, jejímu prodloužení či zrušení, je nutné vždy řešit kromě výše zmíněných osob ještě s manažerkou praxí.

Dokončuji pedagogickou praxi

Do odevzdávárny příslušného předmětu vložte v elektronické podobě:

 • Reflektivní deník – s využitím elektronické verze ke stažení, kterou doplníte dle požadavků studijního programu (pro jeho finální podobu můžete využít podklady k diskusi); 
 • Sebe/hodnoticí nástroj – k dispozici v IS MU – prosím prostudujte důkladně metodické instrukce k jeho vyplněnínápovědu k evaluaci praxe;
 • Ostatní části učitelského portfolia dle požadavků programu (náslechové listy, seminární práce, výkaz činnosti apod.), vše v elektronické podobě, nikoli sken.

Kompletní vložení všech dokumentů do odevzdávárny předmětu praxe je podmínkou pro úspěšné splnění předmětu pedagogické praxe.

Praxe 1

Praxe 1

Zápis: 2. semestr studia, tj. jarní semestr 1. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP01J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP01J
Učitelství estetické výchovy UEVPP01J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP01J
Učitelství historie HIUPP01J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP01J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP01J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP01J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP01J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP01J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP01J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 01 předmět praxe (první ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP01S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP01S
Učitelství estetické výchovy UEVPP01S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP01S
Učitelství historie HIUPP01S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP01S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP01S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP01S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP01S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP01S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP01S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 01 předmět praxe (první ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností 

Jednooborové studium

 • 12 hodin stínování (2 dny po šesti hodinách) + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 18 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni (3 celé dny po šesti hodinách; vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 vyučovací hodiny vlastní výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 6 vyučovacích hodin výuky v tandemu + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 20 hodin dalších činností přímo ve škole, např. stínování učitele mimo vyučovací hodiny; seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení) a další činnosti

Sdružené studium

 • 6 hodin stínování (1 den po šesti hodinách) + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 9 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni (2 celé dny 4+5 hodin; vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 2 vyučovací hodiny vlastní výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 3 vyučovací hodin výuky v tandemu + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 10 hodin dalších činností přímo ve škole, např. stínování učitele mimo vyučovací hodiny; seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení) a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 1 je první ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy. V rámci Praxe 1 proto převažují činnosti, v nichž je student v roli pozorovatele.

Metody uplatněné v rámci této praxe jsou následující: stínování, náslech orientovaný na jeden třídní kolektiv, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe praxe.

Požadavky ke splnění předmětu

 • Reflektivní deník – s využitím elektronické verze ke stažení, kterou doplníte dle požadavků studijního programu (pro jeho finální podobu můžete využít podklady k diskusi); 
 • Sebe/hodnoticí nástroj – k dispozici v IS MU – prosím prostudujte důkladně metodické instrukce k jeho vyplnění a nápovědu k evaluaci praxe;
 • Ostatní části učitelského portfolia dle požadavků programu (náslechové listy, seminární práce, výkaz činnosti apod.), vše v elektronické podobě, nikoli sken.

Kompletní vložení všech dokumentů do odevzdávárny předmětu praxe je podmínkou pro úspěšné splnění předmětu pedagogické praxe.

Praxe 2

Praxe 2

Zápis: 3. semestr studia, tj. podzimní semestr 2. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP02J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP02J
Učitelství estetické výchovy UEVPP02J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP02J
Učitelství historie HIUPP02J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP02J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP02J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP02J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP02J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP02J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP02J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 02 předmět praxe (druhý ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP02S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP02S
Učitelství estetické výchovy UEVPP02S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP02S
Učitelství historie HIUPP02S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP02S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP02S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP02S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP02S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP02S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP02S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 02 předmět praxe (druhý ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností 

Jednooborové studium

 • 12 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti sami vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 12 hodin vlastní výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 hodin tandemové výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 28 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení, případně vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s učitelem) a další činnosti.

Sdružené studium

 • 6 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti sami vyučovat + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 6 hodin vlastní výuky + 2 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 14 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení, případně vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s učitelem) a další činnosti.

Výukové metody

Pedagogická praxe 2 je druhá ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy.

Metody uplatněné v rámci Pedagogické praxe II jsou následující: náslech vyučovacích hodin dle aprobace studentů, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe.

Požadavky ke splnění předmětu

 • Reflektivní deník – s využitím elektronické verze ke stažení, kterou doplníte dle požadavků studijního programu (pro jeho finální podobu můžete využít podklady k diskusi); 
 • Sebe/hodnoticí nástroj – k dispozici v IS MU – prosím prostudujte důkladně metodické instrukce k jeho vyplnění a nápovědu k evaluaci praxe;
 • Ostatní části učitelského portfolia dle požadavků programu (náslechové listy, seminární práce, výkaz činnosti apod.), vše v elektronické podobě, nikoli sken.

Kompletní vložení všech dokumentů do odevzdávárny předmětu praxe je podmínkou pro úspěšné splnění předmětu pedagogické praxe.

Praxe 3

Praxe 3

Zápis: 4. semestr studia, tj. jarní semestr 2. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP03J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP03J
Učitelství estetické výchovy UEVPP03J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP03J
Učitelství historie HIUPP03J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP03J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP03J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP03J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP03J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP03J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP03J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 03 předmět praxe (třetí ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP03S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP03S
Učitelství estetické výchovy UEVPP03S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP03S
Učitelství historie HIUPP03S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP03S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP03S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP03S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP03S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP03S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP03S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 03 předmět praxe (třetí ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností 

Jednooborové studium

 • 8 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 16 hodin vlastní výuky + 6 hodin reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 32 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek, hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení), případně také další vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s provázejícím učitelem a další činnosti

Sdružené studium

 • 4 hodiny náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 hodin vlastní výuky + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 2 hodiny tandemové výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 16 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek, hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení), případně také další vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s provázejícím učitelem a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 3 je poslední ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy.

Metody uplatněné v rámci Pedagogické praxe 3 jsou následující: náslech vyučovacích hodin dle aprobace studentů, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe praxe.

Požadavky ke splnění předmětu

 • Reflektivní deník – s využitím elektronické verze ke stažení, kterou doplníte dle požadavků studijního programu (pro jeho finální podobu můžete využít podklady k diskusi); 
 • Sebe/hodnoticí nástroj – k dispozici v IS MU – prosím prostudujte důkladně metodické instrukce k jeho vyplnění a nápovědu k evaluaci praxe;
 • Ostatní části učitelského portfolia dle požadavků programu (náslechové listy, seminární práce, výkaz činnosti apod.), vše v elektronické podobě, nikoli sken.

Kompletní vložení všech dokumentů do odevzdávárny předmětu praxe je podmínkou pro úspěšné splnění předmětu pedagogické praxe.

Informace pro provázející učitele
Metodické pokyny

Sebe/hodnoticí nástroj pro pedagogickou praxi

Metodické pokyny pro provázející učitele

Co je sebe/hodnoticí nástroj?

Sebe/hodnoticí nástroj je nástroj v Informačním systému MU, který umožní komplexně zhodnotit a reflektovat realizaci učitelské praxe studentů MU. Sebe/hodnoticí nástroj má podobu odpovědníku (tzn. forma dotazníku, kterou používá náš Informační systém), který se skládá ze tří částí: jednu část vyplňuje student, jednu jeho provázející učitel a jednu oborový didaktik. Jednotlivé části jsou na konci praxe sloučeny do jednoho dokumentu, jenž se stává součástí studentova učitelského portfolia. Na celý nástroj se můžete podívat zde.

K čemu sebe/hodnoticí nástroj slouží?

Část, kterou vyplňujete Vy, jako provázející učitel, Vám bude zpřístupněna v Informačním systému MU (technické detaily viz níže). Vyjadřujete se zde pomocí škály k jednotlivým aspektům Vaší spolupráce se studentem v průběhu praxe. Následuje prostor (4 otevřené otázky) k hodnocení studenta, jeho silných a slabých stránek, podnětům ke zlepšení apod. Vaše zpětná vazba k průběhu praxe je pro studenta velmi důležitá, umožňuje mu dále se zlepšovat a rozvíjet své profesní kompetence správným směrem. Otázky se vztahují ke Standardu kvality pedagogické praxe MU, tzn. k povinnostem, které má spolupracující škola a provázející učitel ve vztahu ke studentovi naplňovat. Tento dokument naleznete zde.

Je vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje povinné?

Ano, Vaše hodnocení studenta prostřednictvím Sebe/hodnoticího nástroje je jednou z podmínek úspěšného ukončení praxe studenta, bez něj student nemůže získat zápočet.

Jak mám postupovat?

Před realizací praxe student, s nímž budete spolupracovat, v Informačním systému vyplní Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu, na niž Vám bude automaticky zaslán odkaz na odpovědník (Sebe/hodnoticí nástroj) a Váš unikátní přístupový kód. V případě, že Vám e-mail s odkazem zapadl nebo jste ho zpětně měli problémy dohledat, může Vám student e-mail opětovně zaslat. Odpovědník prosím vyplňujte po ukončení studentovy praxe. V případě, kdy otevíráte odpovědník poprvé kliknutím na odkaz, se automaticky vyplní jméno studenta a přístupový kód. Před vstupem do Odpovědníku naleznete také pokyny pro vyplnění zahrnující popis a funkcionalitu jednotlivých tlačítek.

Spolupráce se studentem na jeho sebehodnocení a reflexi pedagogické praxe

Kromě vyplnění závěrečného hodnocení studenta, které jsme popsali výše, se od provázejícího učitele předpokládá, že bude studenta průběžně podněcovat k reflexi a sebereflexi, motivovat jej a vést k profesnímu a osobnostnímu rozvoji. Studenti MU k tomuto účelu používají speciálně vyvinutý nástroj, s nímž byli předem seznámeni při přípravě na pedagogickou praxi. Jedná se o Standard profesních kompetencí studenta (dále jen „Standard“), který byl vytvořen na Pedagogické fakultě MU a jehož znění naleznete zde.

Standard je určen k sebereflexi a sebehodnocení rozvoje kompetencí, které si student v průběhu praxe osvojuje a které jsou nutné pro výkon učitelské profese. Standard obsahuje 26 kritérií kvality profesních kompetencí nezbytných pro plánování, realizaci a evaluaci výuky. Kritéria jsou rozdělena do pěti tematických oblastí:

Přehled tematického zaměření kritérií v jednotlivých oblastech Standardu

Standard je určen k zaznamenání hodnocení studentem dosažené úrovně kvality v jednotlivých kritériích. Číselné hodnocení umožňuje rychlé orientační posouzení kvality dané profesní kompetence v rámci čtyř úrovní kvality: úroveň „chybějící kompetence“ (0), úroveň „utvářející se kompetence“ (1), úroveň ,,rozvíjející se kompetence“ (2), úroveň „pokročilé kompetence“ (3).

Při nástupu na praxi škole zajišťuje rámcové obeznámení provázejícího učitele se Standardem garant praxí. Student na počátku praxe (po konzultaci s Vámi, jako provázejícím učitelem) zvolí tři kritéria, na která bude zaměřovat zvýšenou pozornost, tj. kompetence, ve kterých se chce profesně rozvíjet. Smyslem zvýšené pozornosti na omezený počet vybraných kritérií je to, aby se student učil cíleně rozvíjet dílčí dovednosti. Mluvíme zejména o těch dovednostech, které považuje spíše za své slabší stránky. Student by měl se Standardem pracovat průběžně, např. si jej vytisknout a zapisovat si sem své poznámky a pokroky. 

Na konci praxe student společně s Vámi zhodnotí, jak se mu ve třech vybraných kritériích daří rozvíjet. Poté společně proberete stav profesního rozvoje studenta u všech ostatních kritérií. Sebehodnocení student po konzultaci s Vámi zaznamená do své části odpovědníku v IS MU.

 

Další materiály​

Praxe 1

Pedagogické praxe studentů imatrikulovaných od PS 2021

 • Jednotný systém tří předmětů praxe pro všechny učitelské programy navazujícího magisterského studia (2., 3. a 4. semestr studia)
 • Jednotná struktura a počty hodin předmětů praxe (Praxe 1, Praxe 2, Praxe 3) 
 • Jednotné požadavky na úspěšné splnění předmětů pedagogické praxe
 • Sjednocený systém kódů předmětů praxe

Praxe 1

Zápis: 2. semestr studia, tj. jarní semestr 1. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP01J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP01J
Učitelství estetické výchovy UEVPP01J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP01J
Učitelství historie HIUPP01J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP01J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP01J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP01J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP01J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP01J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP01J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 01 předmět praxe (první ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP01S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP01S
Učitelství estetické výchovy UEVPP01S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP01S
Učitelství historie HIUPP01S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP01S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP01S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP01S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP01S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP01S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP01S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 01 předmět praxe (první ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností 

Jednooborové studium

 • 12 hodin stínování (2 dny po šesti hodinách) + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 18 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni (3 celé dny po šesti hodinách; vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 vyučovací hodiny vlastní výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 6 vyučovacích hodin výuky v tandemu + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 20 hodin dalších činností přímo ve škole, např. stínování učitele mimo vyučovací hodiny; seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení) a další činnosti

Sdružené studium

 • 6 hodin stínování (1 den po šesti hodinách) + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 9 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni (2 celé dny 4+5 hodin; vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 2 vyučovací hodiny vlastní výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 3 vyučovací hodin výuky v tandemu + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 10 hodin dalších činností přímo ve škole, např. stínování učitele mimo vyučovací hodiny; seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení) a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 1 je první ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy. V rámci Praxe 1 proto převažují činnosti, v nichž je student v roli pozorovatele.

Metody uplatněné v rámci této praxe jsou následující: stínování, náslech orientovaný na jeden třídní kolektiv, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe praxe.

Praxe 2

Pedagogické praxe studentů imatrikulovaných od PS 2021

 • Jednotný systém tří předmětů praxe pro všechny učitelské programy navazujícího magisterského studia (2., 3. a 4. semestr studia)
 • Jednotná struktura a počty hodin předmětů praxe (Praxe 1, Praxe 2, Praxe 3) 
 • Jednotné požadavky na úspěšné splnění předmětů pedagogické praxe
 • Sjednocený systém kódů předmětů praxe

Praxe 2

Zápis: 3. semestr studia, tj. podzimní semestr 2. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP02J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP02J
Učitelství estetické výchovy UEVPP02J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP02J
Učitelství historie HIUPP02J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP02J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP02J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP02J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP02J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP02J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP02J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 02 předmět praxe (druhý ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP02S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP02S
Učitelství estetické výchovy UEVPP02S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP02S
Učitelství historie HIUPP02S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP02S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP02S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP02S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP02S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP02S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP02S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 02 předmět praxe (druhý ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností 

Jednooborové studium

 • 12 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti sami vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 12 hodin vlastní výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 hodin tandemové výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 28 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení, případně vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s učitelem) a další činnosti.

Sdružené studium

 • 6 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti sami vyučovat + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 6 hodin vlastní výuky + 2 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 14 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení, případně vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s učitelem) a další činnosti.

Výukové metody

Pedagogická praxe 2 je druhá ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy.

Metody uplatněné v rámci Pedagogické praxe II jsou následující: náslech vyučovacích hodin dle aprobace studentů, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe.

Praxe 3

Pedagogické praxe studentů imatrikulovaných od PS 2021

 • Jednotný systém tří předmětů praxe pro všechny učitelské programy navazujícího magisterského studia (2., 3. a 4. semestr studia)
 • Jednotná struktura a počty hodin předmětů praxe (Praxe 1, Praxe 2, Praxe 3) 
 • Jednotné požadavky na úspěšné splnění předmětů pedagogické praxe
 • Sjednocený systém kódů předmětů praxe

Praxe 3

Zápis: 4. semestr studia, tj. jarní semestr 2. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP03J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP03J
Učitelství estetické výchovy UEVPP03J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP03J
Učitelství historie HIUPP03J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP03J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP03J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP03J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP03J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP03J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP03J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 03 předmět praxe (třetí ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP03S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP03S
Učitelství estetické výchovy UEVPP03S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP03S
Učitelství historie HIUPP03S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP03S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP03S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP03S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP03S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP03S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP03S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 03 předmět praxe (třetí ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností 

Jednooborové studium

 • 8 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 16 hodin vlastní výuky + 6 hodin reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 32 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek, hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení), případně také další vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s provázejícím učitelem a další činnosti

Sdružené studium

 • 4 hodiny náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 hodin vlastní výuky + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 2 hodiny tandemové výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 16 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek, hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení), případně také další vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s provázejícím učitelem a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 3 je poslední ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy.

Metody uplatněné v rámci Pedagogické praxe 3 jsou následující: náslech vyučovacích hodin dle aprobace studentů, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe praxe.

Dokumenty

Dokumenty, na kterých spolupracuje provázející učitel

Kompletní přehled povinně odevzdávaných dokumentů studentem FF MU

Dokumenty se vypracovávají pro každý předmět praxe (Praxe 1, Praxe 2, Praxe 3) zvlášť.

Informace pro didaktiky
Metodické pokyny

Sebe/hodnoticí nástroj pro pedagogickou praxi

Metodické pokyny pro didaktiky/ garanty praxí FF MU

Co je sebe/hodnoticí nástroj?

Sebe/hodnoticí nástroj je nástroj v Informačním systému MU, který umožní komplexně zhodnotit a reflektovat realizaci učitelské praxe studentů MU. Sebe/hodnoticí nástroj má podobu odpovědníku (tzn. forma dotazníku, kterou používá nás Informační systém), která se sestává ze tří částí: jednu část vyplňuje student, jednu jeho provázející učitel a jednu oborový didaktik. Jednotlivé části jsou na konci praxe sloučeny do jednoho dokumentu, jenž se stává součástí studentova učitelského portfolia. Komplexní náhled na celý sebehodnotící nástroj naleznete zde.

Sebe/hodnoticí nástroj je jedním z výstupů projektu ZIP MUNI Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI. Jeho cílem je zintenzivnění a zkvalitnění zpětné vazby mezi spolupracujícími stranami, a to jak v rovině student – provázející učitel – oborový didaktik, tak v rovině fakulta – spolupracující škola.

schema didaktici

Sebe/hodnoticí nástroj vychází z nástroje vytvořeného v projektu OP VVV Pregraduální vzdělávání I – 3P, v němž byl rozvinut a zkvalitněn systém učitelských praxí na PdF MU. Projekt ZIP MUNI metodicky staví na projektu PdF a existující nástroj získávání zpětné vazby (Sebe/hodnotící nástroj pro Učitelskou praxi) přizpůsobuje specifikům ostatních fakult vzdělávajících učitele (FF, PřF, FSpS) a aplikuje jej ve zbytku prostředí MU.

Sebe/hodnotící nástroj má pět částí (viz dále), z nichž každá slouží jinému účelu:

Hodnocení spolupracující školy a provázejícího učitele studentem

I. Hodnocení spolupracující školy a provázejícího učitele studentem

II. Hodnocení přípravy a organizace praxe ze strany MU studentem

III. Sebehodnocení dosažené úrovně profesních kompetencí studentem

IV. Hodnocení studenta oborovým didaktikem

V. Hodnocení studenta provázejícím učitelem

 Jak pracovat se Standardem profesních kompetencí studenta?

Část III. odpovědníku se opírá o Standard kvality profesních kompetencí studenta (Jana Kratochvílová, Petr Svojanovský: Standard kvality profesních kompetencí studenta, výstup OP VVV - 3P, zde). Standard byl do odpovědníku přenesen v nezměněné podobě (oblasti, otázky), metodické instrukce pro práci se Standardem se však mohou lišit dle specifik jednotlivých programů.

Standard je nástrojem komplexního formativního sebehodnocení a hodnocení úrovně profesních kompetencí studenta učitelství v rámci pregraduální profesní přípravy, směřuje studenta k autoregulaci vlastního profesního růstu. Standard pomáhá studentům učitelství zorientovat se v požadavcích na kvalitní výuku a činnosti bezprostředně s výukou související.

Standard obsahuje 26 kritérií kvality profesních kompetencí nezbytných pro plánování, realizaci a evaluaci výuky, přičemž každé kritérium je formulováno z perspektivy studenta učitelství. Kritéria jsou rozdělena do pěti tematických oblastí:

 • plánování výuky
 • podmínky pro učení
 • podpora učení
 • zpětná vazba a hodnocení výsledků žáků
 • reflexe výuky

Standard neslouží jako hodnotící arch z jednorázové hospitace, slouží spíše k dlouhodobému a průběžnému sebe/hodnocení v rámci celého semestru (či napříč semestry) studenta na praxi, jeho použití předpokládá komplexnější způsob práce se studentem i provázejícím učitelem v průběhu celé praxe. Se Standardem jsou studenti seznamováni nejen během přípravy na praxi, ale i v dalších pedagogicky a didakticky orientovaných předmětech, na spolupracující škole zajišťuje seznámení se provázejících učitelů se Standardem garant praxí.

Student pracuje se Standardem již v přípravné fázi pedagogické praxe, kdy ve spolupráci s provázejícím učitelem volí tři kritéria, na která bude v průběhu praxe zaměřovat zvýšenou pozornost, tj. kompetence, v nichž se chce profesně rozvíjet. Smyslem zvýšené pozornosti na omezený počet vybraných kritérií je to, aby se student učil cíleně rozvíjet dílčí dovednosti. Mluvíme zejména o těch dovednostech, které považuje spíše za své slabší stránky. Student by měl se Standardem pracovat průběžně, např. si jej vytisknout a zapisovat si sem své poznámky a pokroky.  V průběhu praxe student spolu s provázejícím učitelem hodnotí, jak se studentovi ve třech vybraných kritériích daří rozvíjet, popřípadě stanoví další cíle.

Na konci praxe student s provázejícím učitelem společně reflektují stav profesního rozvoje studenta u všech kritérií (se zvýšenou pozorností na kritéria, která si student vybral) a student jej prostřednictvím nástroje zaznamená do IS. 

K čemu sebe/hodnoticí nástroj slouží?

Část, kterou vyplňujete Vy, jako oborový didaktik, Vám bude zpřístupněna v Informačním systému MU (technické detaily viz níže). Jako oborový didaktik vidíte všechny části odpovědníku. Vaše hodnocení by se mělo zakládat jak na Vaší hospitaci ve výuce daného studenta, na hodnocení vyplněném studentem a provázejícím učitelem i na Vašich dalších konzultacích se studentem v průběhu praxe (reflektivní seminář apod.).

Část pro hodnocení oborovým didaktikem je rozděleno na pět oblastí (pět otevřených otázek), které odpovídají Standardu kvality profesních kompetencí studenta. Prosím zaměřte se ve své zpětné vazbě na ty kompetence, jež si student/ka vybral/a jako ty, jimž chce věnovat zvýšenou pozornost.

Je možné, že nebudete mít dostatek informací pro zhodnocení všech oblastí – zaměřte se prosím na ty oblasti, které jste ze své pozice v daném semestru schopen posoudit. Vyplnění všech otázek není nutné, rozdělení dle Standardu zde slouží pro lepší strukturování Vaší zpětné vazby. 

Je vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje povinné?

Ano, Vaše hodnocení studenta prostřednictvím Sebe/hodnoticího nástroje je jednou z podmínek úspěšného ukončení praxe studenta, bez něj student nemůže získat zápočet.

Jak mám postupovat?

Nástroj naleznete v Záznamníku učitele předmětu, v rámci něhož student praxi vykonává, v sekci Praxe, pod odkazem Evaluace. K dispozici máte seznam studentů daného předmětu v přehledném zobrazení, kde vidíte sebe/hodnocení studenta, jeho provázejícího učitele až po odkaz na hodnocení Vaše, jako oborového didaktika. Po kliknutí na tento odkaz můžete vyplnit hodnocení daného studenta. Po uložení odpovědí se nad odkazem pro hodnocení zobrazí časová informace o vyplnění Vašeho hodnocení.

Jakmile budou vyplněny všechny odpovědníky, vytvoří systém přes noc čtvrtý odpovědník obsahující odpovědi jak studenta, tak provázejícího učitele a Vás. V této podobě si můžete formulář jednoduše uložit prostřednictvím běžně používaného „ctrl + p“ přímo při zobrazení za zvolení tisku do souboru PDF. Touto možností disponuje také student, který by si měl být vědom své povinnosti souhrnný výstup vložit do příslušné odevzdávárny předmětu praxe.

Další materiály​

Praxe 1

Pedagogické praxe studentů imatrikulovaných od PS 2021

 • Jednotný systém tří předmětů praxe pro všechny učitelské programy navazujícího magisterského studia (2., 3. a 4. semestr studia)
 • Jednotná struktura a počty hodin předmětů praxe (Praxe 1, Praxe 2, Praxe 3) 
 • Jednotné požadavky na úspěšné splnění předmětů pedagogické praxe
 • Sjednocený systém kódů předmětů praxe

Praxe 1

Zápis: 2. semestr studia, tj. jarní semestr 1. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP01J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP01J
Učitelství estetické výchovy UEVPP01J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP01J
Učitelství historie HIUPP01J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP01J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP01J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP01J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP01J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP01J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP01J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 01 předmět praxe (první ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP01S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP01S
Učitelství estetické výchovy UEVPP01S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP01S
Učitelství historie HIUPP01S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP01S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP01S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP01S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP01S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP01S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP01S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 01 předmět praxe (první ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností 

Jednooborové studium

 • 12 hodin stínování (2 dny po šesti hodinách) + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 18 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni (3 celé dny po šesti hodinách; vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 vyučovací hodiny vlastní výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 6 vyučovacích hodin výuky v tandemu + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 20 hodin dalších činností přímo ve škole, např. stínování učitele mimo vyučovací hodiny; seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení) a další činnosti

Sdružené studium

 • 6 hodin stínování (1 den po šesti hodinách) + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 9 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni (2 celé dny 4+5 hodin; vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 2 vyučovací hodiny vlastní výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 3 vyučovací hodin výuky v tandemu + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 10 hodin dalších činností přímo ve škole, např. stínování učitele mimo vyučovací hodiny; seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení) a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 1 je první ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy. V rámci Praxe 1 proto převažují činnosti, v nichž je student v roli pozorovatele.

Metody uplatněné v rámci této praxe jsou následující: stínování, náslech orientovaný na jeden třídní kolektiv, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe praxe.

Praxe 2

Pedagogické praxe studentů imatrikulovaných od PS 2021

 • Jednotný systém tří předmětů praxe pro všechny učitelské programy navazujícího magisterského studia (2., 3. a 4. semestr studia)
 • Jednotná struktura a počty hodin předmětů praxe (Praxe 1, Praxe 2, Praxe 3) 
 • Jednotné požadavky na úspěšné splnění předmětů pedagogické praxe
 • Sjednocený systém kódů předmětů praxe

Praxe 2

Zápis: 3. semestr studia, tj. podzimní semestr 2. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP02J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP02J
Učitelství estetické výchovy UEVPP02J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP02J
Učitelství historie HIUPP02J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP02J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP02J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP02J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP02J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP02J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP02J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 02 předmět praxe (druhý ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP02S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP02S
Učitelství estetické výchovy UEVPP02S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP02S
Učitelství historie HIUPP02S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP02S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP02S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP02S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP02S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP02S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP02S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 02 předmět praxe (druhý ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností 

Jednooborové studium

 • 12 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti sami vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 12 hodin vlastní výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 hodin tandemové výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 28 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení, případně vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s učitelem) a další činnosti

Sdružené studium

 • 6 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti sami vyučovat + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 6 hodin vlastní výuky + 2 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 14 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení, případně vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s učitelem) a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 2 je druhá ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy.

Metody uplatněné v rámci Pedagogické praxe II jsou následující: náslech vyučovacích hodin dle aprobace studentů, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe.

Praxe 3

Pedagogické praxe studentů imatrikulovaných od PS 2021

 • Jednotný systém tří předmětů praxe pro všechny učitelské programy navazujícího magisterského studia (2., 3. a 4. semestr studia)
 • Jednotná struktura a počty hodin předmětů praxe (Praxe 1, Praxe 2, Praxe 3) 
 • Jednotné požadavky na úspěšné splnění předmětů pedagogické praxe
 • Sjednocený systém kódů předmětů praxe

Praxe 3

Zápis: 4. semestr studia, tj. jarní semestr 2. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP03J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP03J
Učitelství estetické výchovy UEVPP03J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP03J
Učitelství historie HIUPP03J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP03J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP03J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP03J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP03J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP03J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP03J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 03 předmět praxe (třetí ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP03S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP03S
Učitelství estetické výchovy UEVPP03S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP03S
Učitelství historie HIUPP03S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP03S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP03S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP03S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP03S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP03S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP03S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 03 předmět praxe (třetí ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností 

Jednooborové studium

 • 8 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 16 hodin vlastní výuky + 6 hodin reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 32 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek, hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení), případně také další vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s provázejícím učitelem a další činnosti

Sdružené studium

 • 4 hodiny náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 hodin vlastní výuky + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 2 hodiny tandemové výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 16 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek, hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení), případně také další vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s provázejícím učitelem a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 3 je poslední ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy.

Metody uplatněné v rámci Pedagogické praxe 3 jsou následující: náslech vyučovacích hodin dle aprobace studentů, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe praxe.

Dokumenty

Dokumenty, na kterých spolupracuje didaktik/ garant praxe FF MU

Kompletní přehled povinně odevzdávaných dokumentů studentem FF MU

Dokumenty se vypracovávají pro každý předmět praxe (Praxe 1, Praxe 2, Praxe 3) zvlášť.

Web pedagogických praxí FF MU vznikl v rámci projektu Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170.

Správce stránky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.