Pedagogické praxe

Pokyny pro studenty učitelských oborů a programů

 

Celkovou administraci pedagogické praxe zajišťuje:

Mgr. Dorota Egerlová, manažerka praxí 

e-mail: dorota.egerlova@phil.muni.cz, telefon:  549 49 3483, 771 126 602.

 

Úřední hodiny pro pedagogické praxe:

úterý a středa 9:00–11:00 hod v místnosti C119, budova C, 1. patro (chodba Studijního oddělení).

Konzultace jsou možné i v jiných termínech v pracovních dnech po předchozí domluvě.

 

Studenti učitelských oborů: informace

Studenti učitelských oborů mají za povinnost doložit v rámci závěrečných dokumentů k pedagogické praxi, stanovených svojí katedrou, také dokumenty projektu ZIP MUNI (budou k dispozici před začátkem PS 2020-20201), které po jejich vyplnění naskenují do složky dokumentového serveru IS MUNI:

ve formátu názvu:

„AKADEMICKÝ ROK_NÁZEV DOKUMENTU_JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA_KÓD PŘEDMĚTU PRAXE“

př. „2020-21­_Standardy kvality_Jan Novák_UZAJ5047“

a následně vyplněné originály vloží do schránky „Pedagogické praxe“ na podatelně FF MU (Arna Nováka 1, budova D).

Odevzdání těchto dokumentů je podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu pedagogické praxe.

Studenti učitelských oborů: dokumenty ke stažení

Dokumenty projektu ZIP MUNI (budou k dispozici před začátkem PS 2020-20201) po jejich vyplnění naskenujte do složky dokumentového serveru IS MUNI:

ve formátu názvu:

„AKADEMICKÝ ROK_NÁZEV DOKUMENTU_JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA_KÓD PŘEDMĚTU PRAXE“

př. „2020-21­_Standardy kvality_Jan Novák_UZAJ5047“

a následně vyplněné originály vložte do schránky „Pedagogické praxe“ na podatelně FF MU (Arna Nováka 1, budova D).

Odevzdání těchto dokumentů je podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu pedagogické praxe.

Studenti učitelských programů: informace

 • Požadavky na splnění předmětů učitelské praxe jsou plně v kompetenci garantů jednotlivých učitelských programů.
 • Dotazy vztahující se k obsahové náplni pedagogické praxe (osnova předmětu, rozsah, cíle, termíny a výstupy) je tedy nutné obracet na příslušné garanty a vyučující předmětu konkrétního učitelského programu.
 • Podmínkou pro udělení zápočtu je i splnění všech administrativních náležitostí pedagogické praxe, včetně dokumentů uvedených níže v záložce dokumenty.

Studenti učitelských programů mají za povinnost při plánování své pedagogické praxe sdělit dopředu manažerce praxí následující parametry předpokládané pedagogické praxe:

 • své jméno, příjmení, UČO
 • zda se jedná o jednooborové, či dvouoborové studium učitelství
 • kód předmětu praxe
 • název školy, kde bude vykonávána pedagogická praxe (nemusí být školou fakultní, student má možnost nominovat spolupracující školu dle svého výběru)
 • jméno a příjmení provázejícího učitele a jeho e-mailový kontakt
 • termín praxe
 • zda se jedná o celý předmět, či jen jeho část – je možné vykonávat praxi v rámci jednoho předmětu maximálně na dvou školách, případně u dvou provázejících učitelů jedné školy, ale vždy je nutné sdělit tuto skutečnost předem!
 • dotázat se, zda je se spolupracující školou již uzavřena dohoda o realizaci praxí - v opačném případě nelze na praxi nastoupit!

Filozofická fakulta má uzavřeny dohody o vzájemné spolupráci na pedagogických praxích se svými fakultními školami, viz přehled fakultních škol.

Neznamená to však, že přijetí na pedagogickou praxi na fakultní škole je automatické. Každá pedagogická praxe musí být předem dohodnuta s provázejícím učitelem a ředitelstvím školy.

Před začátkem pedagogické praxe je třeba vyplnit:

Povinností studenta je Protokol o přijetí ihned po podepsání všemi třemi stranami (provázející učitel, student, garant praxe) před začátkem termínu praxe naskenovat do Odevzdávárny příslušného předmětu pedagogické praxe ve formě:

"AKADEMICKÝ ROK_NÁZEV DOKUMENTU_JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA_ KÓD PŘEDMĚTU PRAXE" (př. "2020-21_Protokol o přijetí_Jan Novák_UCJ01")

Poté si student jeden stejnopis ponechá, jeden odevzdá garantovi praxe na FF MU na svém programu a jeden předá provázejícímu učiteli.

Do Odevzdávárny předmětu student rovněž skenuje i všechny následující dokumenty k pedagogické praxi - viz níže záložka dokumenty pro studenty učitelských programů.

V průběhu pedagogické praxe:

 • Studenti vykonávají praxi dle zadaných parametrů svého předmětu pedagogické praxe v souladu s předpisy vztahujícími se k výkonu praxe a řídí se pokyny oborového didaktika a provázejícího učitele.
 • Aktuální předem nepředvídané situace, např. dlouhodobější absenci, řeší s provázejícím učitelem, oborovým didaktikem a manažerkou praxí.

Na konci pedagogické praxe: 

Studenti učitelských programů mají za povinnost doložit v rámci závěrečných dokumentů k pedagogické praxi:

Všechny tyto dokumenty naskenují do Odevzdávárny předmětu praxe ve formátu

„AKADEMICKÝ ROK_NÁZEV DOKUMENTU_JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA_KÓD PŘEDMĚTU PRAXE“

př. „2020-21­_Standardy kvality_Jan Novák_UCJ01“

Kompletní vložení všech dokumentů pro pedagogické praxe do Odevzdávárny předmětu praxe a odevzdání všech originálů dokumentů pedagogické praxe didaktikovi učitelského programu je podmínkou pro úspěšné splnění předmětu pedagogické praxe.

Studenti programu celoživotního vzdělávání

Studenti programu celoživotního vzdělávání se řídí pokyny svých kateder nebo ústavů. K výkonu jejich pedagogické praxe není potřeba kontaktovat manažerku praxí.