Pedagogické praxe

Pokyny pro studující učitelských oborů a programů navazujícího magisterského studia

Základní informace

 • Pedagogické praxe přímo ve školách tvoří významnou součást studia navazujících magisterských učitelských programů. V bakalářském stupni studia se na FF MU pedagogické/asistentské praxe nerealizují. Studenti kombinované formy studia se řídí pokyny pro jednooborové studium.
 • Výkon pedagogické praxe je nutné zajistit u manažerky praxí.
 • Seznamte se důkladně s povinnou dokumentací, se kterou budete po celou dobu výkonu praxe průběžně pracovat.
 • Veškeré dokumenty k praxím jsou v elektronické podobě, fyzicky se předává pouze protokol o přijetí. Ten lze předat manažerce praxí osobně nebo vhodit do schránky „Pedagogické praxe“ na podatelně v přízemí budovy D, Arna Nováka 1. Tam lze doručit také jakoukoli jinou listinnou dokumentaci. 
 • Studenti programu celoživotního vzdělávání se řídí pokyny svých kateder nebo ústavů. K výkonu jejich pedagogické praxe není potřeba kontaktovat manažerku praxí.
 • Pro výkon praxe nabízí FF MU studentům bezplatně k zapůjčení tablety Lenovo P10 WIFI Snapdragon. V případě zájmu prosím kontaktujte manažerku praxí.

Kontakt

Konzultační hodiny

Pondělí 9:00–12:00
Středa 13:00–15:00

Případně jindy po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.

Plánuji praxi

Plánuji pedagogickou praxi

 1. Sledujte nabídku volných míst k praxi fakultních škol FF MU na Portálu praxí v IS MU. Závazné termíny jsou vždy v dostatečném předstihu zveřejněny v prezentaci k JS 2024.          Přehled fakultních škol naleznete zde.
 2. Při registraci použijte filtry nabídek s možností zvolit konkrétní instituci nebo učitelství konkrétního programu. Využít můžete pouze nabídek FF MU, nikoli jiných fakult.
 3. Registrujte se k vámi vybrané praxi, a to pouze jednou pro každý předmět praxe. Pokud vám bude registrace zamítnuta, důvodem bývá zejména překročení kapacity, opětovně zadejte svou registraci znovu na jiné volné místo.
 4. Svou registraci vždy navažte na konkrétní předmět praxe, který již musíte mít zapsán. Nezadávejte najednou duplicitní žádosti. Potvrzení registrace není automatické a může trvat i několik hodin, neboť je potřeba zohlednit kritéria konkrétního studia, a to vždy ve prospěch studujících.
 5. Po schválení registrace očekávejte během následujících dní kontakt na svého provázejícího učitele v poznámkovém bloku předmětu praxe „Kontakt na provázejícího učitele“. Poté si s provázejícím učitelem neprodleně domluvte setkání, na němž si nastavíte společná pravidla a cíle své aktuální pedagogické praxe.
 6. Na začátku pedagogické praxe vyplňte Protokol o přijetí studenta na pedagogickou praxi, který po podepsání vámi a provázejícími učitelem předejte manažerce praxí. Protokol již není nutné vkládat do Odevzdávárny příslušného předmětu pedagogické praxe. 

PROSÍM POZOR: U sdruženého studia je nutné výše uvedené postupy provést u každého předmětu Pedagogické praxe zvlášť pro jednotlivé aprobace, i pokud dochází např. k pokračování spolupráce na stejné škole se stejným provázejícím učitelem z předchozího semestru.

Mohu si domluvit praxi i na jiné škole?

V odůvodněných případech, nebo pokud jsou místa na fakultních školách obsazena, ano. Vždy však musí být se školou uzavřena tzv. Dohoda o realizaci pedagogických praxí. Databázi škol, s nimiž byla dříve tato dohoda již uzavřena, naleznete zde.

 • Pokud vaše škola v databázi není, kontaktuje neprodleně manažerku praxí a domluvte se s ní individuálně na dalším postupu.
 • Pokud vaše škola v databázi je, sdělte e-mailem manažerce praxí následující informace:
 1. své jméno, příjmení, UČO;
 2. zda se jedná o jednooborové či sdružené studium učitelství, prezenční nebo kombinovanou formu;
 3. kód předmětu praxe;
 4. název a adresu školy, kde chcete vykonávat pedagogickou praxi; 
 5. jméno, příjmení a e-mailový kontakt provázejícího učitele, popř. osoby, se kterou jste o praxi předběžně jednali.

Zahájení výkonu praxe musí být potvrzeno manažerkou praxí, jinak nelze na škole praxi vykonávat.

Na začátku pedagogické praxe vyplňte Protokol o přijetí studenta na pedagogickou praxi, který po podepsání vámi a provázejícími učitelem předejte manažerce praxí. Protokol již není nutné vkládat do Odevzdávárny příslušného předmětu pedagogické praxe.

Vykonávám praxi

Vykonávám pedagogickou praxi

 • Na fakultě je zaveden jednotný systém tří předmětů praxe pro všechny učitelské programy navazujícího magisterského studia ve 2., 3. a 4. semestru studia:
  1. Praxe 1,
  2. Praxe 2,
  3. Praxe 3.
 • Krátkodobou absenci a mimořádné změny rozvrhu praxe v rámci stanoveného termínu řešte s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem.
 • Dlouhodobější absenci, vedoucí k nesplnění původně plánovaného termínu praxe, prodloužení či zrušení praxe, např. v případě přerušení či ukončení studia, je nutné vždy řešit kromě výše zmíněných osob ještě s manažerkou praxí.

Praxe 1

Zápis: 2. semestr studia, tj. jarní semestr 1. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP01J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP01J
Učitelství estetické výchovy UEVPP01J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP01J
Učitelství historie HIUPP01J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP01J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP01J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP01J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP01J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP01J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP01J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 01 předmět praxe (první ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP01S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP01S
Učitelství estetické výchovy UEVPP01S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP01S
Učitelství historie HIUPP01S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP01S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP01S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP01S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP01S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP01S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP01S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 01 předmět praxe (první ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností

Jednooborové studium
 • 12 hodin stínování (2 dny po šesti hodinách) + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 18 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni (3 celé dny po šesti hodinách; vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 6 vyučovacích hodin vlastní výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 vyučovacích hodin výuky v tandemu + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 20 hodin dalších činností přímo ve škole, např. stínování učitele mimo vyučovací hodiny; seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení) a další činnosti
Sdružené studium
 • 6 hodin stínování (1 den po šesti hodinách) + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 9 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni (2 celé dny 4+5 hodin; vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 3 vyučovací hodiny vlastní výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 vyučovací hodin výuky v tandemu + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 10 hodin dalších činností přímo ve škole, např. stínování učitele mimo vyučovací hodiny; seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení) a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 1 je první ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy. V rámci Praxe 1 proto převažují činnosti, v nichž je student v roli pozorovatele.

Metody uplatněné v rámci této praxe jsou následující: stínování, náslech orientovaný na jeden třídní kolektiv, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe praxe.

Praxe 2

Zápis: 3. semestr studia, tj. podzimní semestr 2. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium
Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP02J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP02J
Učitelství estetické výchovy UEVPP02J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP02J
Učitelství historie HIUPP02J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP02J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP02J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP02J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP02J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP02J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP02J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 02 předmět praxe (druhý ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium
Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP02S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP02S
Učitelství estetické výchovy UEVPP02S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP02S
Učitelství historie HIUPP02S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP02S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP02S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP02S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP02S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP02S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP02S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 02 předmět praxe (druhý ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností

Jednooborové studium

 • 12 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti sami vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 12 hodin vlastní výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 hodin tandemové výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 28 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení, případně vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s učitelem) a další činnosti.

Sdružené studium

 • 6 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti sami vyučovat + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 6 hodin vlastní výuky + 2 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 14 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení, případně vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s učitelem) a další činnosti.

Výukové metody

Pedagogická praxe 2 je druhá ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy.

Metody uplatněné v rámci Pedagogické praxe II jsou následující: náslech vyučovacích hodin dle aprobace studentů, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe.

Praxe 3

Zápis: 4. semestr studia, tj. jarní semestr 2. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium
Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP03J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP03J
Učitelství estetické výchovy UEVPP03J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP03J
Učitelství historie HIUPP03J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP03J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP03J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP03J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP03J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP03J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP03J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 03 předmět praxe (třetí ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium
Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP03S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP03S
Učitelství estetické výchovy UEVPP03S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP03S
Učitelství historie HIUPP03S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP03S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP03S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP03S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP03S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP03S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP03S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 03 předmět praxe (třetí ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností

Jednooborové studium

 • 8 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 16 hodin vlastní výuky + 6 hodin reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 32 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek, hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení), případně také další vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s provázejícím učitelem a další činnosti

Sdružené studium

 • 4 hodiny náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 hodin vlastní výuky + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 2 hodiny tandemové výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 16 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek, hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení), případně také další vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s provázejícím učitelem a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 3 je poslední ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy.

Metody uplatněné v rámci Pedagogické praxe 3 jsou následující: náslech vyučovacích hodin dle aprobace studentů, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe praxe.

Dokončuji praxi

Dokončuji pedagogickou praxi

Do odevzdávárny příslušného předmětu vložte v elektronické podobě:

 • Reflektivní deník dle Standardu profesních kompetencí studenta, který postupně doplňujete v průběhu praxe podle požadavků a pokynů didaktiků studijního programu; 
 • Sebe/hodnoticí nástroj – k dispozici v IS MU, prosím prostudujte si důkladně metodické instrukce k jeho vyplněnínápovědu k evaluaci praxe;
 • Ostatní části učitelského portfolia dle požadavků programu (náslechové listy, seminární práce, přehled činnosti, didaktické pomůcky, přípravy na hodinu, dílčí materiály apod.)

Kompletní vložení všech dokumentů do odevzdávárny předmětu praxe je podmínkou pro úspěšné splnění předmětu pedagogické praxe.

Na začátku pedagogické praxe vyplňte Protokol o přijetí studenta na pedagogickou praxi, který po podepsání vámi a provázejícími učitelem předejte manažerce praxí. Protokol již není nutné vkládat do Odevzdávárny příslušného předmětu pedagogické praxe.

Podmínky praxe
 1. Pedagogická praxe může být realizována na základní škole pouze jednou v průběhu navazujícího magisterského studia.
 2. Pedagogická praxe může být realizována na vyšší odborné škole pouze jednou v průběhu navazujícího magisterského studia.
 3. Pedagogická praxe může být realizována na stejné škole pouze dvakrát v průběhu navazujícího magisterského studia.
 4. Pedagogickou praxi nelze realizovat na jazykové škole.
 5. Studující si mohou jednu ze tří pedagogických praxí nechat uznat*, pokud v době realizace praxe jsou zaměstnáni jako učitelé shodné aprobace se studijním oborem a v rámci výkonu profese naplní časové dotace jednotlivých činností požadovaných v rámci dané praxe. Praxe, která je předmětem uznání*, nesmí probíhat v instituci, v níž jsou realizovány zbylé dvě praxe. I v případě uznání* praxe je nutné absolvovat předmět Reflektivní seminář. Pro uznání* praxe použijte tento formulář.
 6. Uznání* praxe ze zahraničního pobytu (např. Erasmus+) závisí na individuální domluvě s oborovým didaktikem a manažerkou praxí. Absolvování praxe v zahraničí je nezbytné dopředu domluvit s vyučujícími ostatních předmětů v daném semestru.
 7. Nelze realizovat dvě praxe v rámci jednoho semestru.
 8. Studující ze Slovenské republiky mohou praxi vykonávat pouze na školách na území České republiky. Vzhledem k tomu, že úředním jazykem je v českých školách čeština, mohou studující vyučovat pouze v českém jazyce.
 9. Studující prezenčního studia musí minimálně jednu praxi realizovat na fakultní škole FF MU (doporučené je realizovat praxi na fakultní škole dvakrát s ohledem na možnost observace ze strany oborového didaktika).

 10. Studující kombinovaného studia mohou praxe realizovat mimo fakultní školy, ale v tom případě je nutné z pedagogické praxe zajistit nahrávku vlastní výuky. Doporučené je minimálně jednu praxi realizovat na fakultní škole s ohledem na možnost observace ze strany oborového didaktika, pokud je to pro studující možné.

* Nejedná se o uznání předmětu dle čl. 14 SZŘ MU

 

Podmínky jsou závazné pro studenty, kteří pedagogické praxe zahájili v akademickém roce 2023/2024.

Uznání praxe se jako jediné může týkat i studentů, kteří zahájili své praxe před podzimním semestrem 2023.

Fakultní školy

Pedagogické praxe jsou důležitou součástí navazujících magisterských učitelských programů. Pro jejich realizaci spolupracujeme s fakultními školami FF MU, se kterými každý semestr domlouváme počty míst pro studující. Pedagogická praxe na fakultní škole je založena na dlouhodobé spolupráci mezi školou a FF MU a profesionálním přístupu provázejících učitelů.

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.
Rašelinová 11, 628 00 Brno, Líšeň
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
Barvičova 85, 602 00 Brno
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Lerchova 63, BRNO 602 00
EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s.
Labská 27, 625 00 Brno-Starý Lískovec
Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace
Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice
Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
Elgartova 689/3, 614 00 Brno
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
Křenová 304/36, 602 00 Brno
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole, 612 00
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Vídeňská 55/47, 639 00 Brno
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno
Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice, 621 00
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Nádražní 760, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
náměstí Komenského 945/4, Znojmo, 669 75
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
Lány 2, 664 91 Ivančice
Gymnázium Mojmírovo náměstí
Mojmírovo nám. 67, 612 00 Brno-Královo Pole
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
Gymnázium Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Velehradská třída 218, Uherské Hradiště 686 01
Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

LABYRINTH - gymnázium a základní škola, s.r.o.

Technická 2998/19, 616 00 Brno

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
Komenského 343/ 5, 680 11 Boskovice
Střední průmyslová škola chemická Brno, příspěvková organizace
Vranovská 1364, 614 00 Brno-sever
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno
Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.
Masarykova 12, 678 01 Blansko
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Čichnova 982/23, 624 00 Brno
Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
Otevřená 986/20a, 641 00 Brno-Žebětín

Studující prezenčního studia musí minimálně jednu praxi realizovat na fakultní škole FF MU (doporučené je realizovat praxi na fakultní škole dvakrát s ohledem na možnost observace ze strany oborového didaktika).

Studující kombinovaného studia mohou praxe realizovat mimo fakultní školy, ale v tom případě je nutné z pedagogické praxe zajistit nahrávku vlastní výuky. Doporučené je minimálně jednu praxi realizovat na fakultní škole s ohledem na možnost observace ze strany oborového didaktika, pokud je to pro studující možné.

Podmínky jsou závazné pro studenty, kteří pedagogické praxe zahájili v akademickém roce 2023/2024.

Bez popisku

Web pedagogických praxí FF MU vznikl v rámci projektu Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170.

Správce stránky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.