Role země v dějinách střední Evropy

Hlavní výzkumnou oblastí Výzkumného střediska je role země v dějinách střední Evropy. Hranice střední Evropy se sice v průběhu novověku měnily a byly různě určovány, přesto však je to prostor, o jehož politické, společenské a kulturní specifičnosti nemůže být pochyb. Historickým výzkumem se zpřesňuje úloha a význam tohoto pojmu jakožto "ideového konstruktu" i konkrétních dějinných událostí, které se ve střední Evropě odehrály a vytvořily její charakteristickou tvářnost. Pro výzkum jsou zásadně důležité kulturně-politické vazby k jiným evropským oblastem, které identitu střední Evropy spoluvytvářejí: jedná se zejména o vývoj vztahů k Evropě "západní" a "východní" a jejich vlivům geopolitickým, kulturně-sociálním a náboženským. Klíčovým pojmem, který předznamenává práci na tomto úseku bádání, je výraz země. Dějiny střední Evropy nejsou pouze historií vzniku a vývoje říší, států a národů, ale rovněž dějinami zemí, které byly od středověku základními politickými útvary a jejichž význam se odrážel v jejich veřejnoprávních a správních funkcích. Vztahy země - stát - národ jsou dramatickou kapitolou v procesu vzniku moderních států a národů, v procesu vzniku moderního národního vědomí a při formování identit společenských skupin i jednotlivců. Při výzkumu jsou proto zohledněny otázky zemských institucí, samosprávy, významu politicko-správních jednotek s různým stupněm samosprávy a politické reprezentace, otázky homogenizace společnosti a regionálních společenských vazeb. Tato orientace je úzce svázána s procesy tzv. dlouhodobého trvání, jejich stopy lze nalézt v politických, sociálních a kulturních souřadnicích střední Evropy v průběhu od středověku až do dnešní doby. Konkrétní orientace výzkumu je rozčleněna podle klíčových témat a otázek dané problematiky a je zaměřena na následující oblasti: