Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae

(Diplomatář)

Myšlenku vydávání veškerého diplomatického materiálu k našim středověkým dějinám zformuloval již na konci 18. století F. M. Pelcl a potřebu diplomatáře zdůrazňoval i F. Palacký. K její realizaci došlo až na počátku 20. století. Edici, která má sahat do doby nástupu Lucemburků na český trůn, dovedl její zakladatel G. Friedrich do května roku 1238 (CDB I-III/1, 1904-1942), neúplný III. díl Českého diplomatáře dokončili a materiál do konce roku 1240 zpracovali Z. Kristen (CDB III/2, 1962) a J. Bistřický (CDB III/3,4, 2000-2002). Na Friedrichovu práci navázali po 2. světové válce J. Šebánek a S. Dušková, kteří původní koncepci rozšířili o plné diplomatické zpracování materiálu vzniklého v domácím prostředí. Český diplomatář dovedli po smrt Přemysla Otakara II. v srpnu 1278 (CDB IV/1,2, 1962-1965; CDB V/1-4, 1974-2003, svazek V/4 připravili S. Dušková a V. Vašků).

Práce na diplomatáři se nyní soustředí na dokončení prací k vydání dalšího dílu CDB, který ve dvou svazcích zpřístupní listiny z doby 1. interregna (srpen 1278 až květen 1283). Současně se přikročuje k pracím na dalším svazku CDB pro období vlády Václava II. a Václava III. (květen 1283 až červenec 1306). Vlastní ediční svazky budou uvedeny vydáním dvou svazků přinášejících detailní paleografickou a sfragistickou analýzu veškerých našich v originále zachovaných pramenů z období vlády obou posledních Přemyslovců.