Zobrazenie každodenného života ľudu v tvorbe N. A. Nekrasova a peredvižnikov

Michal Mikuláš

Úvod

Nikolajovi Alexejevičovi Nekrasovovi (1821 – 1878) a predstaviteľom Združenia putovných umeleckých výstav patrí v dejinách ruského umenia bezpochyby významné miesto. Ako básnik, tak aj maliari vo svojich dielach citlivo a umne reagovali na súdobú spoločenskú situáciu a snažili sa ju zachytiť v súlade s názormi V. G. Belinského, resp. V. V. Stasova prevažne kriticky s majstrovsky zvládnutou realistickou formou. Téma vlasti sa do centra pozornosti demokratickej generácie ruských umelcov druhej polovice 19. storočia dostala najmä v dôsledku zlých sociálnych podmienok, ktoré nezmenila ani reforma Alexandra II. z roku 1861 – zrušenie nevoľníctva. Keďže v tvorbe N. A. Nekrasova a peredvižnikov sa daná téma odrazila predovšetkým v zobrazení každodenného života obyčajných ľudí, hlavným cieľom predkladaného príspevku preto bude pokúsiť sa prostredníctvom komparatívnej analýzy obrazov z každodenného života v básnických dielach Nekrasova a v maľbách peredvižnikov formulovať niektoré spoločné a rozdielne aspekty ich umeleckého stvárnenia ako aj ich miesto v kontexte celkovej kultúrno-spoločenskej situácie druhej polovice 19. storočia v Rusku.

Zobrazenie každodenného života v tvorbe N. A. Nekrasova

V Nekrasovovej občianskej a sociálnej poézii sa básnikov patriotizmus premietol predovšetkým do zobrazenia každodenného života ruského ľudu. N. A. Nekrasov vo svojich lyrických a lyrickoepických dielach predstavuje širokú škálu sociálnych portrétov obyvateľov súdobého Ruska (porov. ELIÁŠ, 2007, s. 311). Súcití so všetkými poníženými a urazenými, upriamuje pozornosť na ich ťažkú prácu, každodenné starosti a zlé spoločenské postavenie. Významné miesto v jeho dielach patrí aj ženskej tematike. Vo svojej tvorbe básnik najčastejšie tematizuje prácu na poliach, nevynecháva však ani namáhavú lopotu burlakov, stavbu železníc, prácu detí či vojenskú službu. V poémach ako Мороз, Красный нос (Vojvoda Mráz, 1863) a Кому на Руси жить хорошо (Komu sa v Rusku dobre žije, 1863 – 1877) Nekrasov dokonca podčiarkuje autenticitu zobrazenia každodenného života majstrovským využitím folklórnych tradícií a ľudovej slovesnosti či výstižnými zemepisnými názvami.

Ako sme už načrtli, veľmi významné, ak nie najvýznamnejšie miesto v Nekrasovovom zobrazení každodenného života ruského ľudu patrí ženskej tematike. Dokazuje to aj autorova programová báseň Вчерашний день, часу в шестом (Po Sennom včera šiel som), kde N. A. Nekrasov už v roku 1848 po prvý raz hovorí o bičovanom dedinskom dievčati ako o sestre svojej múzy:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистел, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»
(NEKRASOV, 2010, s. 12)

Podľa básnika je život ruských žien ten najťažší. V dielach Тройка (Trojka), Тяжелый крест достался ей на долю (Ťažký kríž sudba do jej vena dala) či Vojvoda Mráz (Мороз, Красный нос) ho Nekrasov odôvodňuje determinovanosťou osudu:

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая - быть матерью сына раба,
А третья - до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.
(Мороз, Красный нос, NEKRASOV, online)

Dve ruské ženy – Dariu a Matrionou Timofejevnu, ktoré vďaka veľkej vnútornej sile statočne odolávajú i spomínanej neprajnosti osudu, Nekrasov predstavuje v poémach Мороз, Красный нос (Vojvoda Mráz)Кому на Руси жить хорошо, часть Крестьянка (Komu sa v Rusku dobre žije, časť Sedliačka). V oboch dielach sa hlavné hrdinky musia vyrovnať nielen s ťažkou prácou na poli, ale aj so smrťou blízkych – Daria so smrťou manžela, živiteľa rodiny, Matriona so smrťou syna. Básnik v poémach nepoukazuje iba na tragický údel žien. Na pozadí životných osudov Darii a Matriony ospevuje a vyzdvihuje najmä silu, odvahu, pracovitosť a obetavosť ruskej sedliačky. Nekrasov „chcel, aby čitateľov naplnila úcta a láska k prostej sedliačke, aby v nej každý uvidel zosobnenie najlepších čŕt ruského národného charakteru“1 (JAKUŠIN, 2009, s. 80). O tomto autorovom zámere svedčí nielen óda na „krásny typ Slavianky“ v úvode diela Vojvoda Mráz, ale aj príbeh Darii, ktorá sa ihneď po manželovom pohrebe obetavo vyberie do lesa po drevo, netušiac, že tam zahynie:

Ан глядь - ни полена дровишек!
Задумалась бедная мать:
Покинуть ей жаль ребятишек
Хотелось бы их приласкать,
Да времени нету на ласки.
К соседке свела их вдова.
И тотчас, на том же савраске,
Поехала в лес, по дрова...
(Мороз, Красный нос, NEKRASOV, online)

V básnikovej poézii so ženskou tematikou patrí dôležité miesto i dielam, kde „utrpenie prostej ženy a matky takmer nepozorovateľne splýva s utrpením spoločnej matky všetkých prostých ľudí – ruskej vlasti“ (PAROLEK – HONZÍK, 1977, s. 259 – 260). Takýmito dielami sú najmä báseň Внимая ужасам войны (Hrôzami vojny zronený, 1856) a poéma Орина, мать солдатская (Orina, matka vojakova, 1863), v ktorých sa obraz trpiacej ženy-matky – matky-vlasti prelína s obrazmi vojny.

N. A. Nekrasov popri preferovanej ženskej tematike zobrazuje aj každodenný život volžských burlakov – napr. Размышления у парадного подъезда (Úvahy pri hlavnej bráne), На Волге (Na Volge) či Кому на Руси жить хорошо, часть Доброе время – добрые песни (Komu sa v Rusku dobre žije, časť Dobré časy – dobré piesne). Básnik už v roku 1860 nazýva rieku Volgu miestom „otroctva a smútku“. Vedie ho k tomu ťažký život a práca burlakov, ktorá sa ani po rokoch od jeho prvého stretnutia s nimi, vôbec nezmenila. S najrealistickejším portrétom ruského burlaka nás autor zoznamuje práve v spomínanom diele Na Volge. Vykresľuje ho ako chorľavého, na smrť unaveného človeka, ktorý celé dni od rána do večera nerobí nič iné, len s charakteristickou „burlackou“ piesňou ťahá proti prúdu lode s nákladom. Túto beznádejnú situáciu „volžského otroka“ Nekrasov najlepšie zachytáva v rozhovore dvoch zmordovaných burlakov v tretej časti básne:

Другой, с болезненным лицом,
Ему ответил: - Эх, напасть!
Когда бы зажило плечо,
Тянул бы лямку, как медведь,
А кабы к утру умереть –
Так лучше было бы еще...
(NEKRASOV, 1975, s. 132)

Témou utrpenia robotníkov pri výstavbe železničných tratí sa Nekrasov zaoberá v diele s príznačným názvom – Железная дорога (Železnica) z roku 1864. Text básne môžeme vnímať ako odpoveď na otázku, ktorú v úvodnom epigrafe kladie malý Vaňka: „Папаша! Кто строил эту дорогу?“ (NEKRASOV, 2010, s. 62). Prostredníctvom svojich veršov Nekrasov ponúka jednoznačnú odpoveď – železnicu nestaval gróf Piotr Andrejevič Klejnmicheľ, ako Vaňkovi odpovedá otec. Boli to obyčajní ruskí ľudia. Podobne ako v iných textoch, aj v Železnici básnik upriamuje pozornosť najmä na chudobu ruského človeka. Veľké masy ľudí na stavbu železničných tratí totiž podľa autora nemohol pozháňať nikto iný ako „všemocný cár-hlad“. Na ťažkú prácu o hlade a smäde, v páľave i chlade poukazuje Nekrasov v druhej časti básne detailným opisom jedného z trpiacich robotníkov-„staviteľov“, ryšavého Bielorusa:

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!
(NEKRASOV, 2010, s. 64 – 65)

So zobrazením detskej práce sa u N. A. Nekrasova stretávame napr. v dielach Песня Еремушке (Pesnička Jeriomuškovi, 1859), Плач детей (Plač detí, 1860) či Крестьянские дети (Sedliacke deti, 1861). V Pesničke Jeriomuškovi formou uspávanky vyzýva malého chlapčeka k hrdinským skutkom – k odmietnutiu hrdlačenia pod bičom panského drába a k neochvejnej láske k hodnotám slobody, rovnosti a bratstva. V Plači detí Nekrasov zobrazuje deti bez detstva, ktorých chudoba už od ranného veku núti otrocky pracovať „roztáčaním oceľových továrenských kolies“. Básnik v diele vykresľuje ich biedu, hlad a celkovú vyčerpanosť, pre ktorú deti nevládzu robiť ani to, čo je pre ne najdôležitejšie – hrať sa:

Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попадали бы - спать.
Нам домой скорей бы воротиться, -
Но зачем идем мы и туда?..
Сладко нам и дома не забыться:
Встретит нас забота и нужда!
(NEKRASOV, online)

Ako sme už naznačili, v poémach Кому на Руси жить хорошо (Komu sa v Rusku dobre žije) a Мороз, Красный нос (Vojvoda Mráz) N. A. Nekrasov podčiarkuje sociálny aspekt a každodenný život obyčajných ľudí aj výstižnými geografickými názvami (v preklade M. Rázusovej-Martákovej do slovenčiny napr.: Vyškudlá gubernia, okres Znášajtrápenie, Prázdnopustý obvod, dedinky – Trhanová Ves, Bosonožisko, Oziabky, Nietchlebice a Neúrodovka) či majstrovským využitím folklórnych tradícií a ľudovej slovesnosti (napr. ľudová hra „Siať mak“; zvyk, pri ktorom novomanželov posýpajú chmeľom a omrvinkami, aby im to prinieslo bohatstvo; pranostika, podľa ktorej znamená vysoká dúha pekné a nízka dúha škaredé počasie a i.). Ako vidieť z vyššie uvedených príkladov, autorovu tvorbu možno považovať nielen za svojráznu umeleckú „sociologickú štúdiu“ s obrovským množstvom rozmanitých portrétov predstaviteľov ľudu, ale aj za výnimočnú encyklopédiu ruského života.

Zobrazenie každodenného života v tvorbe peredvižnikov

Najvýznamnejším žánrom Združenia putovných umeleckých výstav sa ihneď po jeho vzniku v roku 1870 stala tzv. žánrová maľba (rus. бытовой жанр) zobrazujúca všednú, každodennú prax obyčajného človeka z vidieka či mesta (porov. PALJESEK, 2016, s. 221). V porovnaní s krajinomaľbou sa však takáto maľba opierala o značne bohatšiu tradíciu. Vychádzala nielen z tvorby prvých realistov – A. G. Venecianova (1780 – 1847) či P. A. Fedotova (1815 – 1852), ale nadväzovala i na skoršie sociálno-kritické diela V. G. Perova (1834 – 1882) zo šesťdesiatych rokov 19. storočia. Výberom tém z každodenného života členovia združenia zdôrazňovali svoj pozitívny vzťah k ruskému ľudu. Hoci v ich tvorbe v duchu demokratických snáh prevládalo kritické zobrazenie negatívnych javov a konfliktov súdobej spoločnosti, umelci v niekoľkých dielach priniesli aj poetizáciu niektorých ľudských aktivít. K hlavným predstaviteľom tohto žánru možno zaradiť najmä G. G. Miasojedova (1834 – 1911), V. M. Maximova (1844 – 1911) a I. J. Repina (1844 – 1930).

Iniciátorom vzniku Združenia putovných umeleckých výstav a jedným z hlavných predstaviteľov žánrovej maľby peredvižnikov bol Grigorij Grigorievič Miasojedov. Vo väčšine diel sa Miasojedov venoval zobrazeniu každodenného života ruskej dediny. Udalosti okolo reformy z roku 1861 a jej dopad na ruský vidiek umelec zachytil začiatkom sedemdesiatych rokov v dvoch maľbách – Земство обедает (Zemstvo obeduje, 1872) a Чтение Положения 19 февраля 1861 года (Čítanie manifestu o zrušení nevoľníctva z 19. februára 1861, 1873). V diele Zemstvo obeduje sa Miasojedov prostredníctvom nepriameho porovnania dvoch stavov – sedliactva a úradníctva – zaoberá nerovným spoločenským postavením sedliakov. Poukazuje na to, že ani zrušenie nevoľníctva tento problém dostatočne nevyriešilo. Iba „na papieri“ rovnoprávnych sedliakov zobrazuje maliar na podstienke budovy, v ktorej si úradníci, ich „rovnejší“ spoluobčania, pochutnávajú na dobrom obede. V Čítaní manifestu o zrušení nevoľníctva z 19. februára 1861 Miasojedov vykresľuje skupinku sedliakov, ktorí sa od malého školáka dozvedajú o svojom oslobodení. Na ich tvárach nebadať nadšenie, ale skôr zamyslený výraz či dokonca znepokojenie. Ako v prvom diele, tak aj tu umelec naznačuje, že oslobodenie vidieka v živote bývalých nevoľníkov v podstate nič nezmenilo. Koncom osemdesiatych rokov 19. storočia stráca tvorba Miasojedova svoje typické sociálno-kritické črty a maliar prichádza s cyklom oslavujúcim prácu roľníka (FIALA, 1951, s. 33). Za jedno z umelcových najlepších diel z tohto obdobia považujeme obraz Страдная пора. Косцы (Čas letných prác. Kosci) z roku 1887, v ktorom Miasojedov spojením žánrovej maľby s krajinomaľbou do značnej, pre peredvižnikov neobvyklej miery poetizuje ťažkú prácu ľudí na dedine.

Zobrazenie života ruskej dediny rovnako ako u G. G. Miasojedova, avšak s protestnejšími náladami a ešte ostrejším sociálnym napätím, nájdeme aj u Vasilija Maximoviča Maximova. Charakteristickým znakom väčšiny maliarových diel – napr. Бедный ужин (Biedna večera, 1879) či Больной муж (Chorý manžel, 1881) – je ponímanie života ako drámy. V. S. Manin v knihe Russkaja živopis XIX veka píše: „Každodenný život sedliakov zobrazuje [Maximov – pozn. M. M.] presvedčivo, plasticky opodstatnene, bez nátlaku, pravdivo. Ako keby zo života povyberal a následne vystavil fragmenty drámy“ (MANIN, 2005, s. 141). K takýmto maľbám, zachytávajúcim dramatické okamihy zo života ľudu, patria aj umelcove najznámejšie diela – Приход колдуна на крестьянскую свадьбу (Príchod čarodejníka na sedliacku svadbu, 1875) a Семейный раздел (Rodinné delenie majetku, 1876). Prvým spomenutým dielom nás Maximov prostredníctvom psychologického vykreslenia reakcie svadobčanov na príchod čarodejníka zoznamuje s duchovným svetom ruského sedliaka. Poukazuje na jeho uzavretosť v poverách, „z ktorých, zdá sa, niet východiska pre reálne pochopenie vlastných pomerov“ (Tamže, s. 142). V prelomovom diele Rodinné delenie majetku maliar stvárňuje nový fenomén vtedajšej spoločnosti – „rozklad patriarchálnej rodiny ako dôsledok vyhrotenia protikladov vo vnútri roľníckych občín a začiatok triednej diferenciácie vidieckeho obyvateľstva“ (FIALA, 1951, s. 33). Typickú dramatickosť maľby dosahuje Maximov nielen vhodne zvoleným námetom, ale predovšetkým majstrovským vystihnutím charakteru jednotlivých postáv.

Za čelného predstaviteľa figurálnej maľby Združenia putovných umeleckých výstav sa považuje jeden z najvýznamnejších umelcov 19. storočia Iľja Jefimovič Repin. Už v prvom veľkom diele Бурлаки на Волге (Burlaci na Volge, 1870 – 1873) Repin zachytáva otrocký život jednoduchého ruského človeka. Na obraze vidíme jedenásť maliarom starostlivo vybraných a podrobne preštudovaných burlakov, ktorí v sparný letný deň ťahajú ťažkú loď proti prúdu Volgy. Umelec ich zobrazuje ako úbohých, otrhaných, unavených, ale pritom hrdých a na duchu nespútaných ľudí. Hoci ich Repin stmeľuje akoby v jeden celok, každá postava pre neho ostáva jedinečným a nezameniteľným typom (porov. Tamže, s. 39). S rôznymi typmi vtedajšieho sveta nás maliar zoznamuje aj v ďalšom významnom diele Крестный ход в Курской губернии (Krížová procesia v Kurskej gubernii, 1880 – 1883). Vďaka využitiu tzv. masovej kompozície (rus. хоровая композиция) Repin upozorňuje na sociálne rozpory poreformného ruského vidieka v celej ich komplexnosti. Stretávame sa tu nielen s miestnou vrchnosťou, popom či bývalým generálom, ale aj s prostými ľuďmi – hrbáčom i starenami s barlami, ktorých od ostatných účastníkov procesie oddeľuje úradník palicou. Ako si vo svojej monografii všíma V. Fiala: „V Procesii ožíva v mohutnej šírke prostý ruský ľud, ku ktorému ešte nedoľahli myšlienky revolúcie a slobody“ (FIALA, 1951, s. 40). K dôležitým Repinovým maľbám radíme takisto diela inšpirované revolucionárskou tematikou. Za najznámejšiu maľbu tohto cyklu možno považovať dielo Не ждали (Nečakali, 1884 – 1888), v ktorom umelec zachytil moment nečakaného návratu politického väzňa domov. Repin s neobyčajným citom vykresľuje ako interiér izby, v ktorej sa odohráva spomenutá scéna, tak aj psychológiu jednotlivých postáv. Na väčšine tvárí členov rodiny badať okrem obrovského prekvapenia aj nemalé rozpaky. Len duel skrytých pohľadov matky a syna nedáva jednoznačnú odpoveď (porov. MANIN, 2005, s. 155). Cez zobrazenie rodinnej drámy v diele Nečakali poukazuje maliar i na drámu spoločenskú – až príliš veľké množstvo revolucionárov vo vyhnanstve za vlády cára Alexandra III. Nikomu z peredvižnikov sa nepodarilo vystihnúť skutočnosť tak hlboko a s takou silnou obžalobou sociálnych pomerov v spojení s majstrovsky zvládnutou formou ako Repinovi (porov. FIALA, 1951, s. 38).

K ďalším významným predstaviteľom žánrovej maľby patrili aj Vasilij Grigorievič Perov (1833 – 1882), Ivan Nikolajevič Kramskoj (1837 – 1887), Ilarion Michajlovič Prianišnikov (1840 – 1894), Konstantin Apollonovič Savickij (1844 – 1905), Vladimir Jegorovič Makovskij (1846 – 1920) či maliari druhej generácie peredvižnikov Alexej Stepanovič Stepanov (1858 – 1923) a Abram Jefimovič Archipov (1862 – 1930).

Záver

Najdôležitejšie miesto ako v občianskej a sociálnej poézii N. A. Nekrasova, tak aj v tvorbe Združenia putovných umeleckých výstav patrí zobrazeniu súdobého každodenného života obyčajných ľudí. Prostredníctvom svojich diel Nekrasov a predstavitelia žánrovej maľby peredvižnikov zhodne predstavujú rozmanité typy obyčajných ľudí, ich život, ťažkú prácu či každodenné starosti. Využívajú pritom nielen podrobné portrétne vykreslenia jednotlivcov (napr. Bielorus z diela Železnica a statkár z poémy Komu sa v Rusku dobre žije; portréty I. N. Kramského a I. J. Repina), ale aj veľké masové scény, vďaka ktorým v ich dielach ožíva prakticky celá škála predstaviteľov rozličných spoločenských vrstiev – napr. Komu sa v Rusku dobre žije – časti Opitá noc; procesie Repina a Prianišnikova; Savického Встреча иконы (Stretnutie s ikonou, 1878). Podobne ako u Nekrasova aj v maľbách peredvižnikov sa stretávame so zobrazením práce ľudí na poliach, otrockou lopotou burlakov, stavbou železníc, detskou či revolucionárskou tematikou. Niektoré námety z každodenného života ľudu sú u básnika i maliarov dokonca takmer identické – napr. opis burlakov v Nekrasovovom diele Na Volge a ich vyobrazenie v Burlakoch na Volge od Repina, budovanie železničnej trate v Železnici a jej vykreslenie Savickým v maľbe Ремонтные работы на железной дороге (Oprava železničnej trate, 1874), kritické poukázanie na detskú prácu v Plači detí a v Perovovej Тройка (Trojke, 1866). V porovnaní s Nekrasovom dielam peredvižnikov do istej miery chýba – až na pár výnimiek, ako napr. obrazy A. J. Archipova Прачки (Práčky, koniec 90. rokov 19. st.) a Крестьянка (Sedliačka, 1916) – len explicitnejšie, portrétne zachytenie ženskej tematiky. Isté odlišnosti si môžeme všimnúť takisto v priestore, do ktorého peredvižnici a Nekrasov situujú svoje diela. Kým básnik v drvivej väčšine diel uprednostňuje exteriér, peredvižnici umiestňujú svoje maľby aj do interiéru (najmä zachytenie vnútra sedliackej chalupy v tvorbe V. M. Maximova). Práve zobrazenie každodenného života poskytlo Nekrasovovi a peredvižnikom najlepšiu možnosť, ako poukázať na zlé sociálne podmienky ruského ľudu v druhej polovici 19. storočia a na fakt, že ani reforma z roku 1861 v jeho živote veľa nezmenila.

Literatúra

ELIÁŠ, A. Nekrasov Nikolaj Alexejevič. In: KOVAČIČOVÁ, O. (ed.) Slovník ruskej literatúry 11. – 20. storočia. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 2007, s. 310 – 312.

FIALA, V. Ruští realističtí malíři XIX. století. Peredvižnici. Praha: Výtvarné nakladatelství Orbis. 1951.

HABUROVÁ [GROMINOVÁ], A. Medzi čistým umením a spoločenskou angažovanosťou (50. – 60. roky). In: ELIÁŠ, A. (ed.) Ruská literatúra 18. – 21. storočia. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 2013, s. 88 – 102.

JAKUŠIN, N. I. N. A. Nekrasov v žizni i tvorčestve. Moskva: Russkoje slovo. 2009.

JEVGENIEV-MAXIMOV, V. J. Tvorčeskij puť N. A. Nekrasova. Moskva, Leningrad: Izdateľstvo Akademii nauk ZSSR. 1953.

KOVALENSKAJA, T. M. Peredvižniki i chudožestvennyj progress. In: Peredvižniki. Moskva: Iskusstvo. 1977, s. 6 – 34.

MANIN, V. S. Russkaja živopis XIX veka. Moskva: SojuzDizajn. 2005.

NEKRASOV, N. A. Nikolaj Alexejevič Nekrasov. Stichotvorenija. [online]. [cit. 9-11-2019]. Dostupné na: <http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/stihi.htm>.

NEKRASOV, N. A. Stichotvorenija i poemy. Moskva: Eksmo. 2010.

NEKRASOV, N. A. Stichotvorenija i poemy. Moskva: Energija. 1975.

PALJESEK, M. Ruské výtvarné umenie 19. a prvej polovice 20. storočia. In: ELIÁŠ, A. – BABIAK, M. (eds.) Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského. 2016, s. 197 – 240.

PAROLEK, R. – HONZÍK, J. Ruská klasická literatura. Praha: Nakladatelství svoboda. 1977.


[1] Citácie zo sekundárnej literatúry uvádzame v texte príspevku v preklade do slovenčiny, ktorý sme sami vyhotovili.

Mgr. Michal Mikuláš je absolventom Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra. Je laureátom Prekladateľskej univerziády z roku 2014 v kategórii umeleckého prekladu a momentálne pôsobí ako interný doktorand na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií v študijnom programe translatológia. Venuje sa najmä audiovizuálnemu a umeleckému prekladu.

Kontakt: michal.mikulas@uniba.sk


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat