Studie

2 | 2020
 1. Dramatik Emanuel Bozděch aneb Český Scribe historické veselohry (Pavlína Dušková)
 2. Žena v centre záujmu? Dejiny žien a rodových vzťahov v postsovietskom Rusku (Zuzana Bujačková)
1 | 2020
 1. (Nad)národné aspekty talianskej memoárovej literatúry s témou holokaustu (Ivan Šuša – Patrizia Prando)
 2. Absurdní próza Oleha Šynkarenka (Tereza Chlaňová)
 3. Interkultúrna komunikácia ako procesná záruka pre štátnych príslušníkov tretích krajín v prostredí detenčných centier (Elena Nikolajová Kupferschmidtová)
2 | 2019
 1. Equus bůh, zvíře, loutka, herec (Martin Maryška)
 2. Hlavné tematické línie v tvorbe Jacoponeho z Todi (Monika Šavelová)
 3. Průzkum konceptu „obraztextu“ s aplikací na modernistickou malbu (Magdalena Krejčí)
 4. Realistická antiutópia ako nový literárny subžáner podľa Viktara Marcinoviča (Lucia Chudá)
1 | 2019
 1. Brunetto Latini a otázka sodomie (Monika Šavelová)
 2. Literárne zobrazenie protifašistického odboja v Taliansku (Eva Mesárová)
 3. The fantasy fiction viewed through the lens of psychology of literature (Pavol Štubňa)
 4. Válka/vojna/vojáci jako generující páteř morfologie próz Aloise Jiráska v slovanských a světových souvislostech (Ivo Pospíšil)
2 | 2018
 1. Autobiografický román z pohľadu psychológie literatúry (Pavol Štubňa)
 2. Intersections between cognitive and literary sciences (Pavol Štubňa)
 3. Obraz matky ako morálneho ideálu v novele Tri dni života Valentina Rasputina (Linda Krajčovičová)
 4. Od metaforickej hyperboly k obrazu: alegória predvojnového Talianska (Eva Mesárová)
1 | 2018
 1. Literárna história a výskum literárneho romantizmu (Viera Žemberová)
 2. Obraz ženy v poézii Sergeja Jesenina (Katarína Jalová)
2 | 2017
 1. Danteho politická kritika v Pekle (Monika Šavelová)
 2. Rozpomienky na osobnosti literárnej vedy (Viera Žemberová)
 3. Subjekt, skúsenosť a poznanie v próze (Viera Žemberová)
1 | 2017
 1. Čas a príbeh ako hodnota literárnej existencie (Viera Žemberová)
 2. Daniil Charms v konfrontácií s Friedrichom Nietzschem: O popieraní a prekonávaní dominantného tela (Maxim Duleba)
 3. K prekladom Božskej komédie na Slovensku (Monika Šavelová)
 4. Keď medzi autora a text vstúpi literárny rozhovor (Viera Žemberová)
 5. O autorovi z druhej ruky (Rozanov, Dostojevský, Cvetajevová, Šostakovič) (Viera Žemberová)
 6. Vybrané aspekty srbské a finské románové kroniky (Dobrica Ćosić, Väinö Linna) (Eliška Jiráňová)
 7. Žánre a subžánre (Viera Žemberová)
2 | 2016
 1. K literárním dějinám Josefa Dobrovského a Josefa Jungmanna (Jakub Marek)
 2. Literárna veda a pamäť literárneho života (Viera Žemberová)
 3. Slovensko pridigarstvo v obdobju purizma na Slovenskem (Nina Ditmajer)
 4. Vajanského jubileum v literárnej histórii (Viera Žemberová)
1 | 2016
 1. Jákobova kyčel jako kabalistický symbol kosmické katastrofy v povídkách Bruna Schulze (Hana Nela Palková)
 2. Modely populární kultury (Ondřej Krajtl)
 3. Podoby groteskna v dílech polských autorů: Szaniawski, Witkiewicz, Schulz, Gombrowicz (Hana Vondrů)
2 | 2015
 1. Poetologické paralely v osude hrdinov svojej doby (Lenka Paučová)
 2. Projevy každodennosti ve vybraných Havlových dílech (Filip Zrno)
 3. Proppova Morfologie pohádky a příběhy o dvanácti měsíčkách (Jakub Marek)
 4. Vybrané problémy z oblasti historické lingvistiky (Kristýnka Kubíčková)
1 | 2015
 1. Hranice osvícenské kritiky paměti (Jakub Blecha)
 2. The Phases of the Incipience of the “Galician Literature” in the 19th and 20th Centuries (Olha Voznyuk)
2 | 2014
 1. Attitudes towards the romani people of the population majority (Tomáš Dunko)
 2. Historia literatury rosyjskiej w polskich podręcznikach (Wojciech Gorczyca)
 3. Interpretce dramatu Matka S. I. Witkiewicze z několika aspektů (Hana Vondrů)
 4. Jurij Lotman, komiks a exploze: hledání superhrdiny v 21. století (Tereza Bartoňová)
 5. Lajos Grendel v kontexte maďarskej literatúry v Československu (Barányiová Magdaléna)
 6. O revoluční ironii (David Nachlinger)
 7. Podoby revolucionáře v ruské literatuře: rebel, nihilista, propagandista, terorista (Kateřina Judith Krulišová)
 8. Postmýtus Miloše Urbana – Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi (Anna Gnot)
1 | 2014
 1. Divadelní postavy tvořené dle teorie čisté formy aneb šílenství v hlavní roli (Hana Vondrů)
 2. Jan Rokyta u Ivana Hrozného (Dana Ferenčáková)
 3. Minulost, tělo, metafora. Historické romány Lászlóa Darvasiho (Györgyi Földes)
2 | 2013
 1. Esej w glottodydaktyce: rozumienie i interpretacja w ujęciu kognitywnym i konstruktywistycznym (Wojciech Gorczyca)
 2. Některé aspekty meziliterárnosti ve Finsku: od švédského básnictví ke „slovenské“ próze (Jan-Marek Šík)
1 | 2013
 1. Nesmrtelné gesto Milana Kundery (Oksana Palij)
 2. Špecifiká poetiky rozprávok M. J. Saltykova-Ščedrina (Katarína Mäsiarová)
2 | 2012
 1. Ke kritice tvorby bratrů Strugackých (Konstantin Šindelář)
 2. Manichejskie fascynacje Stanisława Przybyszewskiego (dr Kamila Woźniak)
 3. Tematické piliere slovenskej prózy 1990 – 2012 (Mgr. Dana Hučková, CSc.)
 4. Typologická klasifikácia žánrových variantov ruskej folklórnej rozprávky (Katarína Mäsiarová)
1 | 2012
 1. „Opowieści o duszach tułaczych” - katedra melancholii (Hanna Ratuszna)
 2. „Śmierć mi nie będzie wiekuistą Nocą” – Obraz przemijania w „Sadzie rozstajnym” Bolesława Leśmiana a poetyka śmierci Rainera Marii Rilkego (Adam Jarosz)
 3. „Trzeci obraz” - Milczenie i słowo w poezji Zbigniewa Herberta. Rekonesans badawczy (Hanna Ratuszna)
 4. Fantasy – významný žánrový typ v novodobé ruské fantastice (Konstantin Šindelář)
 5. Konsensualizm a konwencjonalizm w glottodydaktyce, albo „o regułach zrzeszania się szachistów w kluby i organizacji zawodów szachowych” (Wojciech Gorczyca)
 6. Povesti z púště optikou slovenčiny a ruštiny (Čulenová Eva)
 7. Pútnici a tuláci v slovenskej próze (Viera Žemberová)
 8. Tradice a modernita v románech Amose Tutuoly, ChinuyAchebe a Cypriana Ekwensiho (Zuzana Klímová)
 9. Überlegungen zur Angst-Erfahrung in der europäischen Moderne – eine vergleichende Betrachtung mit besonderem Bezug zum erzählerischen Frühwerk von Stanisław Przybyszewski (1868-1927) (Adam Jarosz)
 10. Высокая планка (Ирина Гречаник)
 11. ЛИКИ ЧЕРНОСОТЕНСТВА: К.Ф. ГОЛОВИН-КРИТИК (И.В. Гречаник)
 12. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ И СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЛИРИКИ Н.КЛЮЕВА (Гречаник И.В.)
1 | 2011
 1. Between Tradition and Present Times. Polish Culture and Globalization (Beata Walęciuk-Dejneka)
3-4 | 2010
 1. Česká a slovenská literatúra v talianskej recepcii 70-tych rokov 20. storočia
 2. Jak se píšou dějiny literatury - a to konkrétně literatury české ve Francii
 3. O ingerencji Iwana Groźnego w los podwładnych
2 | 2010
 1. O przekładzie literackim półpoważnie
 2. Starość jako zapasy ze śmiercią. O ostatnim wierszu Jarosława Iwaszkiewicza „Urania“
 3. Zbieranie fragmentów, czyli literackie egzystencje Europy Środkowej
 4. Zrcadlení - písmeno, obraz, slovo
1 | 2010
 1. Kultura nadmiaru jako źródło cierpień i niepewności współczesnego literaturoznawcy
 2. Miliony Arlekina - pieniądze Bohumila Hrabala
 3. Poláci ve Francii