Obraz ženy v poézii Sergeja Jesenina

Katarína Jalová

Abstract

The aim of this study is to analyse the specifics of the literary works of Sergei Yesenin particularly with regard on the way of presenting the image of women in his poetry. Evolution of the imaging of the women from the early period (represented by the plant motivated images) to the last years of Yesenin’s literary activity (inspired by the Yesenin’s relationships with several women, and by his love to his mother and sisters) is demonstrated on the examples of the most significant poems.


Key words

Sergei Yesenin, plant motivated images, the image of womenRastlinné motívy v ženských obrazoch

Pôsobením vonkajších činiteľov (dedinské prostredie, rodina, spoločensko-historická situácia) a vďaka mimoriadnemu básnickému talentu Sergeja Jesenina sa postupne menil jeho spôsob modelovania určitých obrazov. Azda najväčšou evolúciou prešlo modelovanie žien, ktoré bolo spočiatku spojené s rastlinnými motívmi.

V tvorbe S. Jesenina, na rozdiel od jeho básnických súčasníkov N. Kľujeva a P. Vasilieva, prakticky chýba „ľudská” erotika, ktorú vo väčšine prípadov nahradila erotika súvisiaca s rastlinným svetom. Ženy rôzneho veku nahrádzajú stromy (najčastejšie vŕba, jarabina, javor, breza), kríky či dokonca kvety. Lyrický subjekt ich môže vnímať ako nevesty, starenky, milenky alebo priateľky a stávajú sa objektom jeho lásky a vášne (SAVČENKO, 2014, s. 101 – 102).

Charakteristickým pre Jesenina ako básnika je zmyselný portrét obnaženého tela stromov v porovnaní s obrazom ženy (Мой путь, 1925): „Уж и береза! // Чудная... А груди... // Таких грудей // У женщин не найдешь.” (II, 164).1

Breza je u Jesenina jedným z najčastejšie spomínaných stromov, ktorý predstavuje jeho spomienky na rodný kraj a zosobňuje najmä jeho lásku k Rusku. V básni Береза (1913) breze pridáva ženské vlastnosti, keď sa ako dievča odela do snehobielej šatky so strapcami: „На пушистых ветках // Снежною каймой // Распустились кисти // Белой бахромой.” (IV, 45).

Breza zároveň vystupuje ako rastlinný dvojník básnikovej milej, zatiaľ čo javor je v zrkadle prírody odrazom básnika (ŠČERBAKOV, 2011, s. 74). Svojský román sa medzi nimi odohráva v básni Клён ты мой опавший, клён заледенелый... (1925): „Сам себе казался я таким же клёном, // Только не опавшим, а вовсю зелёным. // И, утратив скромность, одуревши в доску, // Как жену чужую, обнимал берёзку.” (IV, 233).

V básni Зеленая прическа (1918) venovanej Lidii Kašinovej sa podľa A. Ščerbakova (2011, s. 74) „две плоти, две души: женская и древесная – сливаются в одно целое”: „Зеленая прическа, // Девическая грудь. // О тонкая березка, // Что загляделась в пруд? // [...] // Открой, открой мне тайну // Твоих древесных дум, // Я полюбил — печальный // Твой предосенний шум. [...]” (I, 123 – 124).

Rozkvitnutá čremcha, vetvičky ktorej prirovnáva ku kučerám, je symbolom ženskej krásy (Черемуха, 1915): „Черемуха душистая // С весною расцвела // И ветки золотистые, // Что кудри, завила.” (IV, 98).

Nezriedka sa v lyrike Jesenina objavujú vŕby, ktoré sa v básni Край любимый! Сердцу снятся... (1914) podobajú na mníšky: „[...] И вызванивают в четки // Ивы – кроткие монашки.” (I, 39).

Borovica vystupuje v básni Пороша (1914) ako starenka: „[...] Словно белою косынкой // Повязалася сосна. // Принагнулась, как старушка, // Оперлася на клюку, [...]” (IV, 61).

Častá personifikácia rastlinných prvkov pridávaním ženských čŕt a vlastností bola podľa S. A. Ščerbakova (2011, s. 77 – 78) prirodzeným príznakom Jeseninovej poetiky. Rastlinné motívy navyše sprostredkúvajú „organickú” podstatu básnického vnímania sveta a zabezpečujú celistvosť jeho umeleckého systému (GROMINOVÁ, 2017, s. 33).

Portréty žien

Prvým ženským portrétom v ranej tvorbe Sergeja Jesenina bol ruský ľudový ideál ženskej krásy zobrazený v básni Хороша была Танюша, краше не было в селе... (1911). Jej dôležitým výstavbovým prvkom je zopakovanie prvého verša v závere básne, ale už s iným významovým odtieňom. Zatiaľ čo v úvode autor predstavuje najkrajšie dievča v dedine, na konci je to už len smutná spomienka na jeho tragický osud: „Хороша была Танюша, краше не было в селе, // Красной рюшкою по белу сарафан на подоле. // У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру. // Месяц в облачном тумане водит с тучами игру. // [...] // Не кукушки загрустили — плачет Танина родня, // На виске у Тани рана от лихого кистеня. // Алым венчиком кровинки запеклися на челе, // Хороша была Танюша, краше не было в селе.” (I, 21).

Rovnaký kompozičný postup môžeme s menšími obmenami (napríklad zopakovanie celej prvej strofy v závere) nájsť v celom množstve ďalších Jeseninových diel: Белая свитка, алый кушак (1915), v cykloch Любовь хулигана (1923), Персидские мотивы (1924 – 1925).

Jeseninovo zobrazovanie ženských hrdiniek sa líši v závislosti od ich typu a ich jedinečných čŕt. Portrét môže byť lakonický, pozostávajúci z jedného alebo dvoch detailov, ale zároveň sa stretávame aj s poémami, kde obraz ženy zaujíma kľúčovú dejovú pozíciu ako napríklad v historickej poéme Марфа Посадница (1914) a v poéme Анна Снегина (1925).

Na druhej strane však stoja diela bez jedinej ženskej postavy, napríklad tragédia Пугачев (1921), ktorá je akoby protipólom známej Puškinovej verzie roľníckeho povstania pod vedením Jemeliana Pugačova: „У Пушкина сочинена любовная интрига и не всегда хорошо прилажена к исторической части. У меня же совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? [...] В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачевщина — не бабий бунт. Ни одной женской роли. Около пятнадцати мужских (не считая толпы) и ни одной женской. Не знаю, бывали ли когда такие трагедии,” povedal Jesenin v rozhovore s literátom I. N. Rozanovom (1986, s. 439) v roku 1921.

V lyrických básňach Sergeja Jesenina nájdeme množstvo ženských obrazov, hoci je ich portrét častokrát nepriamy a je vytváraný z nálad a zážitkov lyrického subjektu, očami ktorého ich čitateľ vidí. Ide najmä o básne Сыплет черёмуха снегом... (1910), Под венком лесной ромашки... (1911), Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха... (1912), Тёмна ноченька, не спится (1911), Удалец (1914/1915), kde nie sú ženské portréty podrobné, skladajú sa len zo zmienky o tom, že lyrický subjekt sa nemôže vynadívať na dievčenskú krásu (SAVČENKO, 2014, s. 101).

Charakteristickým znakom zobrazovania ženských postáv v ranej lyrike Jesenina je umiestnenie ženského portrétu do kresby okolitej krajiny, čo môže mať podľa T. Savčenkovej (2014, s. 114) dve funkcie: sujetovo-kompozičnú, ktorá vytvára spoločné pozadie umeleckého priestoru diela, a funkciu psychologického paralelizmu, ktorá prostredníctvom opisov prírody sprostredkúva myšlienky a pocity. Dôkazom tohto postupu je napríklad báseň День ушел, убавилась черта (1916). Okolitá krajina zohráva významnú úlohu najmä pri zobrazovaní romantických ženských duší. V básni Подражание песне z roku 1910 sa romantický ženský portrét skladá z čiernych vlasov, červených úst a falošného úsmevu. O nezávislej povahe hrdinky hovorí jej čin (Tamže, s. 104): „Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня, // Унеслася ты вскачь, удилами звеня.” (I, 27).

V mnohých básňach je romantický ženský portrét metaforický, lyrický subjekt prirovnáva milú k západu slnka či žiare snehu ako v básni Не бродить, не мять в кустах багряных (1916). Jeseninovi stačí len všeobecná charakteristika ženy – nežná, krásna. „С алым соком ягоды на коже, // Нежная, красивая, была // На закат ты розовый похожа // И, как снег, лучиста и светла.” (I, 72).

Za zmienku stojí aj súhrnný portrét stareniek v málo známej básni Старухи z roku 1915 (po prvýkrát publikovaná až v roku 1975), pozostávajúci z množstva detailov – presné opisy ich zovňajšku („веки без ресниц”), oblečenia („пестрые поневы”) a hlavne ich rozhovoru, ktorý je doplnený dialektovými, hovorovými frázami, typickými nielen pre starenky, ale aj pre Jesenina („нонче”, „зазря”).

Obrazy žien v posledných rokoch života a tvorby Sergeja Jesenina

Nová situácia v spoločnosti po roku 1917 spôsobila zmenu vnímania ženského charakteru a ženskosti ako takej. To sa odrazilo aj na stvárnení ženských obrazov v lyrike Sergeja Jesenina v rokoch 1923 – 1925 (SAVČENKO, 2014, s. 117).

Jedným z príkladov stvárnenia týchto zmien je krátka poéma Письмо к женщине (1924). Za vznikom poémy pravdepodobne stála konkrétna životná situácia (hádka Jesenina s bývalou manželkou Zinaidou Rajchovou) a čitateľ má pocit, že priamym účastníkom celej scény bol nielen básnik, „образ которого тут же соотносится с личностью поэта-автора”, ale aj hrdinka, „имя которой хочется узнать” (ŠETRAKOVA, 2004, s. 80). Podľa T. Savčenkovej (2014, s. 117) je hrdinka poémy „стремящаяся к независимости, решительная, вполне современная женщина”. Jej obraz dotvára psychologická a rečová charakteristika, nervózne pohyby, prudké slová a zároveň nedostatok akýchkoľvek konkrétnych čŕt skutočného človeka: „Взволнованно ходили вы по комнате // И что-то резкое // В лицо бросали мне.” (II, 122).

Odhliadnuc od faktu, že lyrika Sergeja Jesenina je naplnená predovšetkým láskou k vlasti, v roku 1923 vznikol jeden z najlepších Jeseninových cyklov ľúbostnej poézie Любовь хулигана inšpirovaný náklonnosťou básnika k herečke moskovského Komorného divadla Auguste Miklaševskej. Cyklus je súčasťou zbierky Москва кабацкая (1924), prvú časť ktorej mnohí súčasníci Jesenina prijali s rozhorčením a nevôľou. Jesenin však motív napísania práve takých, istým spôsobom škandalóznych a dekadentných básní obhajoval tým, že sám vnútorne prežil to, o čom v nich píše a nemôže sa ich zrieknuť (STARCEV, 1986, s. 416).

Napriek niekoľkým teóriám o zosobňovaní lyrického subjektu s Jeseninom, ktoré sa nepokladajú za správne, v danom prípade môžeme hovoriť o inšpirácii básnika vlastným životom a o jeho umeleckom zobrazení. Lyrický subjekt cyklu Москва кабацкая prežíva morálny úpadok, klesá na úplné dno, akoby prechádzal Danteho peklom a cez očistec v podobe možnosti novej čistej lásky sa dostáva do „raja” – na piedestál najlepšieho ruského básnika svojej doby, o čo sa celý život tak úporne snažil.

Dvom diametrálne odlišným básnickým cyklom zodpovedajú aj dva protipóly ženských postáv. V prvej časti (Москва кабацкая) sa Jesenin o žene vyjadruje nanajvýš hrubo až vulgárne, lyrický hrdina je sklamaný zo správania svojej „milej”, z jej nevery: „Я искал в этой женщине счастья, // А нечаянно гибель нашел. // [...] // Пусть целует она другова, // Молодая, красивая дрянь.” (I, 173 – 174). Krátko po vydaní týchto básní sa objavili špekulácie, že Jesenin hovorí o svojom vzťahu s Isadorou Duncan, čo však v roku 1926 poprela Jeseninova sestra Jekaterina svojím vyhlásením vo viacerých moskovských novinách (KOZLOVSKIJ, 1995, s. 605 – 606).

Kontrastom „podlého” typu ženy je Jeseninov ideál ženskej krásy v cykle Любовь хулигана. Básnik si vo svojom podvedomí vytvoril obraz čistej lásky k Auguste Miklaševskej, ktorá, ako sme už spomínali, sa stala jeho múzou pri napísaní tohto cyklu. Láska ženy je schopná zmeniť správanie a život lyrického subjektu, ktorý postupne ľutuje svoje škandály a naplno sa oddáva očisťujúcim účinkom nežných citov. Čitateľ sa stáva svedkom znovuzrodenia lyrického subjektu, ktorý našiel chuť do života a nové sily. Je zaujímavé, že lyrický subjekt svojej milovanej len zriedka dáva epitetá typu nežná, drahá, prostá, namiesto toho prevládajú rôzne tvary zámena ty alebo ona. Práve tento cyklus básní položil začiatok najproduktívnejšieho obdobia tvorby Sergeja Jesenina, kde sa do popredia dostávajú nové, dosiaľ málo používané témy lásky nielen k vlasti, ale najmä k žene.

Sedem básní cyklu Любовь хулигана môžeme vnímať ako ucelený príbeh lásky od jej počiatkov až po koniec. V prvej básni (Заметался пожар голубой...) sa stávame svedkami vnútornej metamorfózy lyrického subjektu, ktorý po stretnutí takej ženy, akú si predstavoval na mieste sestry, priateľky a nakoniec až životnej partnerky, po prvýkrát ospevuje lásku a je pripravený zmeniť sa. Len kvôli nej je ochotný vzdať sa predchádzajúceho škandalózneho života, dokonca je schopný zanevrieť aj na jedinú vec, ktorá ho napĺňa a robí šťastným – na písanie básní, len aby sa mohol zľahka dotknúť ruky a vlasov „farby jesene” svojej milovanej či hľadieť jej do zlatohnedých očí: „Я б навеки забыл кабаки // И стихи бы писать забросил, // Только б тонко касаться руки // И волос твоих цветом в осень.” (I, 187 – 188).

Teraz nachádza šťastie v poznávaní nadpozemskej, priam až rozprávkovej lásky, pripomínajúcej podľa S. Kuňajeva (2015, s. 385) motívy lásky jeho tvorby z rokov 1915 – 1916 „только теперь вместо весенних и летних красок преобладают осенние, более соответствующие душевному состоянию поэта”. Je ochotný ísť za svojou milou kamkoľvek, možno až na kraj sveta, len aby jej dokázal, ako veľmi je schopný ľúbiť „chuligán”.

V druhej básni (Ты такая ж простая, как все...) je prekvapený silou svojho citu a začína ľutovať, že zbytočne strácal čas a sily s inými ženami, a preto sa „nezachoval” pre tú pravú. Prirovnáva ju k svätým ikonám, aké vídal počas svojho detstva na vidieku (рязани v tomto prípade predstavujú alúziu na rodisko básnika v Riazanskej gubernii). Zároveň však spomína na svoje chuligánske správanie a porovnáva ho so svojou zmenou vďaka láske.

Spomedzi veršov pozornosť púta najmä dvojveršie: „Чтo ж так имя твое звенит, // Словно августовская прохлада?” (I, 189 – 190). Zo spomienok Augusty Miklaševskej sa dozvedáme o tom, ako rád Jesenin túto svoju obľúbenú pasáž opakoval. Preto sa mnohí odborníci domnievajú, a my sa k nim pripájame, že takýmto spôsobom Jesenin zašifroval do básne meno ženy, ktorej bol celý cyklus venovaný (Augusta – „августовская прохлада“).

V tretej básni (Пускай ты выпита другим...) sa subjekt priznáva, že je na čase skoncovať so svojou bujarou minulosťou, čo aj definitívne potvrdí svojím vyznaním lásky. Jeho milá je jedinou ženou, ktorú si vie predstaviť po svojom boku a nič na tom nemení ani zistenie, že patrila inému.

Jeseninove spomienky na detstvo a začiatky rozvoja básnického talentu vidíme v básni Дорогая, сядем рядом.... Lyrickému subjektu sa cnie za dávno opusteným domovom, kde je teraz určite rovnaká jeseň ako v meste, kam ho doviedla vidina slávy. Jedinú spásu nachádza „nepokojný vetroplach” v láske.

Zlom prichádza v posledných troch básňach, v ktorých speje krátka jesenná láska ku koncu. Lyrický subjekt sa zmieruje so zradou svojej milovanej, nič jej nevyčíta (ako to bolo napríklad v cykle Москва кабацкая). Našiel v sebe novú radosť a pokračuje vo svojich detských snoch, ktoré sa síce naplnili, ale jeho sláva a bohatstvo netrvali dlho a jeho meno spôsobuje hrôzu od Moskvy po Paríž: „И известность моя не хуже, // От Москвы по парижскую рвань // Мое имя наводит ужас, // Как заборная, громкая брань.” (I, 197 – 198). Teraz chce znova snívať, ale o niečom inom, čo nevie nikto opísať a nazvať. Na krátke obdobie nového citu nikdy nezabudne, a aj keď bude ľúbiť inú, vždy bude s láskou spomínať na ženu, ktorá mu pomohla zmeniť sa. Jediné na čo je ochotný zabudnúť, je všetko zlé, čo prežil. Spolu s lyrickým subjektom celej zbierky Москва кабацкая sa menil aj Sergej Jesenin, na čom mala značný podiel Augusta Miklaševskaja. Podarilo sa jej aspoň na krátky čas zabrániť Jeseninovým alkoholickým škandálom a priviesť ho na iné myšlienky. Jesenin pokračoval v ľúbostnej téme aj neskôr v cykle Персидские мотивы z rokov 1924 – 1925 alebo v poéme Анна Снегина (1925).

Lyriku posledného obdobia tvorby Sergeja Jesenina najlepšie vystihuje cyklus pätnástich ľúbostných básní Персидские мотивы (vznikli v rozmedzí októbra 1924 a augusta 1925, pričom prevažná väčšina z nich vznikla do mája 1925 počas Jeseninovho pobytu na Kaukaze – Tbilisi, Batumi, Baku). Jesenin písanie dlho plánoval a svedomito sa na to pripravoval – zahĺbil sa do prekladov významných perzských básnikov (Chajjám, Firdausí, Saadi), často sa stretával a besedoval s ľuďmi, ktorí veľmi dobre poznali Perziu (JUŠIN, 1969, s. 315). Napriek inšpirácii orientálnymi básnikmi, Jesenin sa snaží „средствами родного ему языка передать неувядаемую прелесть (персидской поэзии)” a javí veľký záujem o „мир чувств восточной лирики, тона и краски их воплощения в поэтическом творчестве” (Tamže, s. 316).

Cesta do Perzie však pre Sergeja Jesenina zostala veľkým nenaplneným snom. Orientálny kolorit sa mu snažil vytvoriť P. I. Čagin na príkaz Sergeja Kirova až po napísaní väčšiny básní spomínaného cyklu (KUŇAJEV, 2015, s. 514). Персидские мотивы sa vyznačujú nielen obrazom nového vnímania ľúbostnej lyriky, ale medzi ich najcharakteristickejšie znaky patrí aj poetizácia lásky ako neoddeliteľná súčasť klasickej poézie (BACHMETIEVA, 1986, s. 180). J. Prokušev (1971, s. 36) sa o tomto cykle vyjadril nasledovne: „Гуманность, чувство дружбы, искренность и романтичность, сочетание восточного колорита с поэзией русских раздолий, завершенность формы – все это в «Персидских мотивах» показывает, как светла и чиста была песнь любви, которую пело сердце поэта”.

V básňach nachádzame niekoľko ženských obrazov s reálnymi prototypmi. Centrálnou hrdinkou je Šagané, meno ktorej sa vyskytuje v troch básňach (Шаганэ, ты моя, Шаганэ!..., 1924; Ты сказала, что Саади..., 1924; Отчего луна так светит тускло..., 1925) a v ďalších troch v skrátenej podobe Šaga (В Хорросане есть такие двери..., 1925; Голубая родина Фирдуси..., 1925; Руки милой – пара лебедей..., 1925). Vystupuje v podobe verného priateľa, ku ktorému sa básnik utieka so spomienkami na rodné riazanské polia. Pôvod tohto mena je arménsky, napriek jeho perzskému zneniu. V roku 1924 sa Jesenin v Batumi stretol s učiteľkou literatúry Šagane Nersesovnou Talian a, podľa jej spomienok, na tretí deň ich známosti jej Jesenin priniesol rukopis básne Шаганэ, ты моя, Шаганэ!... a čoskoro aj zbierku básní s venovaním (CHOLŠEVNIKOV, 1986, s. 355).

Omnoho zaujímavejší je prototyp hrdinky básne Голубая да веселая страна... (1925) Gelie. Báseň bola venovaná Gelii Nikolajevne Čaginovej, šesťročnej dcére Petra Čagina Róze, ktorej sa ale páčilo meno istej ich známej Gélie Nikolajevny, preto sa tak nechala oslovovať, čo veľmi pobavilo Jesenina. Povedané slovami V. Cholševnikova (Tamže, s. 356): „Знание того, откуда взялись имена Шаганэ и Гелии, помогает лучше понять, как Есенин преображал в этом цикле реальную действительность в поэтическую мечту”.

Dosiaľ nie úplne odhalené tajomstvo skrýva pôvod mena Lala v básňach Я спросил сегодня у менялы... (1924), Отчего луна так светит тускло... (1925), Глупое сердце, не бейся... (1925). Lala je pravdepodobne jediné perzské slovo v celom cykle, ktoré podľa rôznych výkladov môže znamenať tulipán, rubín alebo to môže byť zmenené meno indickej krásavice Lally zo Žukovského básne Лалла Рук (Tamže). Lala u Jesenina je natoľko krásna, že je doslova nútený hľadať pre ňu len tie najnežnejšie a najláskavejšie slová.

Všetky ženy cyklu charakterizuje ich vonkajšia, no hlavne vnútorná krása, sú plné pôvabu a elegancie, obklopené akýmsi „ореолом таинственности” (JUŠIN, 1969, s. 322). Básnik často porovnáva ich oči s drahokamami („Да глаза, как яхонты, горят...”, I, 250, v básni Я спросил сегодня у менялы, 1924), ich oddanosť a čistú lásku s bielou labuťou („Руки милой – пара лебедей...”, 1925).

Počas spomínaného rozhovoru s I. N. Rozanovom (1986, s. 440) ešte v roku 1921 Sergej Jesenin povedal: „Обратите внимание, что у меня почти совсем нет любовных мотивов. „Маковые побаски” можно не считать, да я и выкинул большинство из них во втором издании «Радуницы». Моя лирика жива одной большой любовью – любовью к родине. Чувство родины — основное в моем творчестве.” Dôkazom jeho tvrdenia je téma lásky v cykle Персидские мотивы úzko spätá s témou vlasti. V slovách venovaných Šagané cítime smútok a žiaľ za „рязанским раздольем“, ktorému sa nevyrovnajú žiadne krásy Orientu: „Потому что я с севера, что ли, // Что луна там огромней в сто раз, // Как бы ни был красив Шираз, // Он не лучше рязанских раздолий. // Потому что я с севера, что ли?” (I, 252).

Portréty žien z rodiny Sergeja Jesenina

Osobitnú kapitolu zobrazovania ženských postáv u Jesenina predstavujú jemu najbližšie ženy – stará matka, matka, mladšie sestry.

S vrúcnymi slovami o starej mame a opisom ich vzájomného vzťahu sme sa stretli aj v autobiografii Sergeja Jesenina z roku 1925. V básni Бабушкины сказки (1913 – 1915) dokáže vystihnúť dobrú, tichú, láskavú starú mamu lakonickým epitetom nesmelo: „Скажет бабушка несмело: // «Что ж сидеть-то до зари?» // Ну, а нам какое дело – // Говори да говори.” (IV, 75).

Obraz matky Jesenin po prvýkrát znázorňuje v básni Матушка в Купальницу по лесу ходила... (1912), kde prezentuje emocionálno-psychický stav matky v očakávaní narodenia dieťaťa. V dielach Jesenina sa strieda realistické (В хате, 1914) a metaforické zobrazenie starostlivej matky vidiečanky (Письмо матери, 1924), kde charakterizuje matku pomocou metafory „несказанный свет”. Zároveň sa v nich a v ďalších básňach rôznych období (Разбуди меня завтра рано..., 1917; Я покинул родимый дом..., 1918) stretávame aj so stotožňovaním matky a vlasti, pretože „Именно по-матерински любящая женщина является символом всего самого дорогого, верного, сокровенного, родного и близкого, того, что связывал поэт с безграничной любовью к родине.” (ŠETRAKOVA, 2004, s. 35). V súvislosti so zobrazovaním matky sa zdá, že Jesenin sa dopúšťa nepresností pri portréte matky ako starenky (v čase vrcholnej tvorby Sergeja Jesenina mala jeho matka Tatiana Fiodorovna len tesne pred päťdesiatkou). Názory odborníkov sa rôznia, ale jednu z rozšírených domnienok predstavuje vo svojej monografii S. Šetrakovová (2004, s. 35). Podľa nej má takýto postup vyvolať u čitateľa množstvo vnútorných asociácií ku vzťahu k matke vo vyššom veku. T. Savčenková (2014, s. 123) ponúka iné videnie tejto problematiky a hovorí o jasnom dôkaze hrubého, no starostlivého vzťahu syna k matke.

V básňach venovaných sestrám Jekaterine a Alexandre (Šure) sú centrálnou témou ich spoločné spomienky na rodný dom, polia, pieseň, ktorú im v detstve spievala mama (báseň Ты запой мне ту песню, что прежде..., 1925) či spoločné zážitky počas života v Moskve (Ах, как много на свете кошек..., 1925; Я красивых таких не видел..., 1925).

Hlavným cieľom našej práce bolo ukázať druhú stránku poézie Sergeja Jesenina. Pri zmienke o Jeseninovi si možno väčšina predstaví chuligánske básne o krčmovej Moskve plné necenzúrnej lexiky. Jesenin bol ale človekom, ktorý citlivo vnímal svet okolo seba a na sklonku života sa zameral na ľúbostnú lyriku, ktorá sa právom zaradila medzi najlepšie ľúbostné básne v ruskej, a dovolíme si tvrdiť, aj vo svetovej literatúre prvej polovice 20. storočia.

Literatúra

BACHMETIEVA, J. a kol. Istorija russkoj sovetskoj literatury. Moskva: Vysšaja škola, 1986.

GROMINOVÁ, A. Metamorfizm i metamorfisty. In : Forum of foreign languages, politology and international relations 2017. Vol. 9, no. 2, s. 31–35.

CHOLŠEVNIKOV, V. „Šagane ty moja, Šagane!...“ Stilistiko-stichovedčeskij eťud. In: V mire Jesenina. № 421. Moskva: Sovetskij pisateľ, 1986, s. 353 – 361.

JESENIN, S. Polnoje sobranije sočinenij: V 7 t. Moskva: IMLI im. А. М. Gorkogo RАN, 1995 – 2002. [online].[Cit. 16.4.2018]. Dostupné na: http://feb-web.ru/feb/esenin/default.asp?/feb/esenin/texts/es0.html.

JUŠIN, P. Sergej Jesinin. Idejno-tvorčeskaja evoľucija. Moskva: Izdateľstvo Moskovskogo universiteta, 1969.

KUŇAJEV, ST. – KUŇAJEV, S. Sergej Jesenin. Moskva: Molodaja gvardija, 2007.

PROKUŠEV, J. Sergej Jesenin. Moskva: Detskaja literatura, 1971.

S. А. Jesenin v vospominanijach sovremennikov: V 2 t. Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1986. Т. 1. [online].[Cit. 16.4.2018]. Dostupné na: http://feb-web.ru/feb/esenin/default.asp?/feb/esenin/critics/ev1/ev1.html.

SAVČENKO, Т. Iskusstvo ženskogo portreta v lirike S. A. Jesenina. In: Sergej Jesenin i iskusstvo. Moskva: IMLI RAN, 2014, s. 99 – 128.

ŠČERBAKOV, S. Florističeskije obrazy i motivy v russkoj poezii XX veka. Moskva: GOU VPO MGUL, 2011.

ŠETRAKOVA, S. S. A. Jesenin. Chudožestvennyj obraz i dejstviteľnosť. Riazaň: Izdateľstvo „Poverennyj”, 2004.

Mgr. Katarína Jalová – absolventka magisterského štúdia v odbore Ruské a východoeurópske štúdiá na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V centre jej výskumu sú otázky poetiky S. Jesenina a iných autorov tzv. „Strieborného veku” ruskej literatúry.

Kontakt: jalova1@uniba.sk


[1] V zátvorke rímskou číslicou uvádzame číslo zväzku Úplnej zbierky básní S. A. Jesenina (Полное собрание сочинений в 7 томах) a príslušnú stranu s citovanou básňou. Pri citovaní básní zachovávame originálnu ortografiu.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat