Systém demonstrativních (ukazovacích) zájmen ve staroslověnštině v komparaci se současnou češtinou a ruštinou

Tereza Bojanovská

Jazyková příbuznost Slovanů je všeobecně vnímaným faktem napříč národy. Ve starších dobách, kdy si byli ještě jazykově bližší než dnes, byli Slované často považováni za jedinou národnost nebo ještě dříve za jediné kmenové společenství. Nejstarší slovanské literární památky hovoří také o jediném slovanském jazyce. Ve staroruském letopise Pověstь vrěmenьnychъ lětъ se přímo říká, že byl ještě koncem 9. století jediný slovanský jazyk (bě jedinъ jazykъ slověnьskъ) (HORÁLEK, 1962, s. 40).

Fenomén příbuznosti slovanských jazyků přitahoval a dodnes přitahuje pozornost teoretiků. Pevných vědeckých základů se srovnávacímu studiu (komparaci) slovanských jazyků dostalo již pracemi Dobrovského. Systematické srovnávání slovanských jazyků umožnilo rekonstrukci prvotních slov a tvarů, ze kterých se vyvinuly dosvědčené a zachované slovanské různotvary. Velmi důležitou roli při komparativním studiu slovanských jazyků sehrálo studium staroslověnštiny – nejstaršího spisovného jazyka Slovanů. Ke studiu staroslověnštiny položil základy již zmiňovaný Josef Dobrovský (HORÁLEK, 1962, s. 41).

O rozvoj studia slovanských jazyků a oboru slavistiky jako takového se zasadili osobnosti jako např. Frank Wollman, Václav Vondrák, Pavel Josef Šafařík, Antonín Salajka, Karel Horálek, Bohuslav Havránek, Stanislav Žaža, Radoslav Večerka či Žofie Šarapatková. Zejména práce doktorky Šarapatkové se soustředí na tématiku staroslověnské syntaxe a fungování staroslověnských zájmen, zejména pak zájmen osobních.

Zájmena neboli pronomina (z latinského pro-, nominus – za, jméno), jsou v klasických mluvnicích ohebný plnovýznamový slovní druh, který má za úkol zastupovat ve větě substantiva či adjektiva (podstatná či přídavná jména) (DOLEŽELOVÁ, 2014, s. 76). Tento slovní druh je tvořený v podstatě uzavřenou množinou výrazů s velmi různými morfologickými, syntaktickými i sémantickými vlastnostmi (https://www.czechency.org/). Společnou vlastností zájmen má být to, že se skloňují a nepojmenovávají přímo svůj denotát, označují jej „jazykovým ukázáním“. Tato definice je ale dosti vágní a klasické gramatiky se dle ní neřídí. V tradiční gramatologii se za zájmena považují slova označující i neoznačující přímo svůj denotát (https://www.czechency.org/).

Zájmena jsou i po tvarové stránce velmi vyhraněnou uzavřenou (neproduktivní) soustavou. Tvarotvorné základy většiny zájmen jsou typicky „zájmenné“ (tzv. zájmenné kořeny); často jsou neslabičné (kd-, sv-, tv-), a to i jednofonémové (c-, č-, j-, k-, m-, n-, s-, t-, v-). Rovněž některé formanty jsou specifické pouze pro zájmena, např. plurálové formy -ás, -ámi u zájmen my, vy (KOMÁREK, 1986, s. 388).

Zájmena jakožto jména se skloňují. Skloňování zájmen se liší od skloňování jmen, proto je vyděleno zvlášť a označováno jako zájmenné. Nejedná se ale o skloňování jednotné, nýbrž valnou většinou rozdílné – jiné u zájmen rodových a jiné u zájmen bezrodých. V užším slova smyslu se zájmenným skloňováním rozumí obecně skloňování rodových zájmen. To neplatí jen o češtině a staroslověnštině, ale o indoevropských jazycích celkově (GEBAUER, 1960, s. 433). Zájmena bezrodá já, ty, my, vy, se, tj. zájmena, která nedisponují gramatickým prostředkem rodu, mají zvláštní skloňování (deklinační typ I). Zájmena disponující rodem mají jednak specifické skloňování zájmenné (deklinační typ IIa), např. ten, kdo, náš, co, jednak skloňování adjektivní (typ IIIb), tj. skloňují se jako přídavná jména, např. jaký, který, čí, její. Nesklonná jsou zájmena jeho, jejich a jehož, jejichž.

Rozlišujeme tyto deklinační typy a podtypy zájmen:

- Bezrodá (osobní já, ty, my, vy a zvratné se)

- Rodová

1) Se skloňováním zájmenným

• Tvrdým (ten, onen, kdo)

• Měkkým (náš, váš, co, on, jenž)

• Smíšeným – tvrdým i měkkým (všechen)

2) Se skloňováním adjektivním

• Tvrdým (jaký, každý, který, samý, takový, veškerý, žádný – uvádějí se jen zájmena stylově neutrální)

• Měkkým (čí, její, jejíž)

• Zvláštním (sám, můj, tvůj, svůj, týž/tentýž) (KOMÁREK, 1986, s. 388).

Pronomina se často vyskytují v roli subjektu (podmětu), objektu (předmětu), atributu (přívlastku). Zájmena jsou osobitá svou sémantickou nedostatečností (jako i mnohá adverbia), syntakticky a tvaroslovně jsou ale zcela nesourodá. Jejich velmi obecná společná funkce je funkce odkazovací (odkazují k předmětu komunikace, k jeho vlastnosti) a zástupná (zastupují jiný slovní druh, nejčastěji podstatná a přídavná jména) (ŠTÍCHA, 2013, s. 389). Z hlediska zastupitelnosti substantiv a adjektiv zájmena dělíme na substantivní, mající stejnou distribuci jako podstatná jména a adjektivní, mající stejnou distribuci jako přídavná jména (jsou shodným premodifikátorem jména stojícím před adjektivními premodifikátory). V přísnějším pojetí k substantivním zájmenům patří pouze ta zájmena, která mají nejen distribuci substantiv, ale i rys, který mají všechna substantiva. Pokud bychom k zájmenům přistupovali z přísnějšího hlediska, nepatřilo by mezi substantivní osobní zájmena zvratné se (https://www.czechency.org/). I u adjektivních zájmen je možnost přísnějšího přístupu ke kvalifikaci, kdy k zájmenům adjektivním patří pouze ta, která mají podobnou distribuci jako adjektiva, ale i jejich významový rys, tj. jejich denotátem je objekt (https://www.czechency.org/).

Z morfologického hlediska mají zájmena buď speciální skloňování, zcela odlišné od skloňování substantiv a adjektiv (osobní zájmena – personalia, vyjma zájmen ona, ono), nebo se skloňují jako adjektiva (nějaký, který, takový podle vzoru mladý) (ŠTÍCHA, 2013, s. 390). Dále mohou mít skloňování příbuzné adjektivnímu, ale s určitými odlišnostmi (ten, náš). Jsou i další zájmena, která mají svá skloňovací specifika (tento, kdosi). V češtině nalezneme i zájmena nesklonná (jeho, jejich) (ŠTÍCHA, 2013, s. 390), stejně tak v ruštině (его, их).

Pouze u ukazovacích, tázacích a vztažných zájmen je dnes zřetelná utvářenost, tj. slovotvorná struktura, nejvíce pak u zájmen záporných a neurčitých (https://www.czechency.org/).

Většina zájmen je v různé míře charakterizována určitými specifickými vlastnostmi, které ostatní zájmena nemají. Některými z těchto vlastností (zvláštností) se vyznačují jednotlivé typy zájmen jako celek, některými pak (navíc) i jednotlivá zájmena:

• Především to je existence dvou nebo více tvarových základů v paradigmatu téhož zájmena, tzv. supletivismus (např. t-y, teb-e, tob-ě; kd-o, k-oho; všechn-o, vš-eho; c-o, č-eho; náš, naš-eho atp.) Těmito rysy jsou charakterizována zájmena typů I a IIa. U všech zájmen těchto typů s výjimkou zájmena vy má N (a A tam, kde je shodný s N) odlišnou podobu základu ve srovnání se základy ostatních pádů;

• Hojná tvarová variantnost u jednotlivých zájmen typu I a IIa (např. mně/mi, týž/tentýž)

• Hojná homonymie tvarů

• Specifické skládání (spřahování) u některých rodových zájmen a jejich specifické skloňování (např. kde-kdo, ten-hle-ten, leda-co) (KOMÁREK, 1986, s. 389).

V češtině (stejně tak i v ruštině a staroslověnštině) rozlišujeme následující skupiny zájmen: osobní (personalia), přivlastňovací (posesiva), ukazovací (demonstrativní), tázací (interogativa), vztažná (relativa), záporná (negativa), neurčitá (indefinitiva) (DOLEŽELOVÁ, 2014, s. 76).

Od ukazovacích zájmen (demonstrativa) jsou v některých gramatikách odlišována zájmena odkazovací (též anaforická, anaforika), která bývají tradičně zařazena do zájmen ukazovacích. Mezi anaforika řadíme pět zájmen, a to: ten, tento, onen, takový a zájmeno speciální odkazovací funkce rodově neproměnné to, které má speciální slovnědruhový status (ŠTÍCHA, 2013, s. 396). Pro účely tohoto textu budeme používat souhrnný název ukazovací zájmena a anaforika tedy odlišovat nebudeme, budeme se řídit tradičním rozdělením zájmen.

S ohledem na tradici do skupiny ukazovacích zájmen v českém jazyce řadíme: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž (ŠTÍCHA, 2013, s. 391), v ruském jazyce pak: этот, тот, такой, таков, сей (DOLEŽELOVÁ, 2014, s. 76).

Ve staroslověnštině podle významu rozeznáváme: zájmena ukazovací (demonstrativa): ukazují buď na přítomný předmět (význam deiktický) nebo odkazují na něco, co je v představě mluvčího a co je mu již známo (význam anaforický): tъ, ta, to, ,ten‘; sь, si, se, ,tento‘; onъ, ona, ono, ,onen‘; ovъ, ova, ovo (zájmeno recipročně ukazovací ve spojení s ovъ že apod., např. ovъ – ovъ že ,tento – onen‘). Mezi zájmena demonstrativní náleželo i zájmeno ×jь, ×ja, ×je, kterého se užívá, ale jen v pádech vedlejších, jako zájmena 3. osoby (jego, jeję, jego atd.); v stsl. a v stčes. aj. jsou však doklady jeho původnějšího významu ukazovacího (odkazovacího), ze kterého význam zájmena 3. os. vznikl oslabením; v nominativu nebylo třeba význam zájmena třetí osoby zájmenem vyjadřovat, pro takové pojetí byly prostředky jiné; toto zájmeno je dosvědčeno v nom. i ve vedlejších pádech také v složených adjektivech (KUR, 1969, s. 77).

Rodová zájmena se většinou skloňují tvrdě, tj. jako zájmenné o-kmeny a a-kmeny, nebo měkce, tj. jako zájmenné io-kmeny a ia-kmeny. Ojediněle mají zvláštní skloňování, zčásti kombinované s tvary i-kmenovými, popř. s tvary složené adjektivní deklinace (VEČERKA, 1984, s. 91).

(PALLASOVÁ, 2004)

(KOMÁREK, 1986, s. 395)

V ruštině k zájmenům ukazovacím (указательные местоимения) patří zájmena этот, тот, сей, оный, тот же, такой, таковой, такой же, таковой же, этакий, эдакий, экий, другой, иной, столько (ВАЛГИНА – РОЗЕНТАЛЬ – ФОМИНА, 1987, s. 211). Zájmeno этот ukazuje na předměty bližší, na přítomnost nebo do minulosti na to, o čem se právě mluvilo; zájmeno тот ukazuje na předměty vzdálenější, na to, o čem byla zmínka nebo o čem se bude mluvit, odkazuje na větu vztažnou. Zájmen сей, оный se volně bez zvláštního slohového záměru neužívá; běžná jsou jen v ustálených spojeních. Ukazovací zájmena se skloňují podle zájmenného skloňování, pouze оный má tvary buď složené adjektivní nebo jmenné (HAVRÁNEK, 1961, s. 423). Spíše hovorová zájmena экий a эдакий mají varianty этакий, экoй a эдакoй. Používají se ve větách zvolacích, např. Экой ты, братец! (ВАЛГИНА – РОЗЕНТАЛЬ – ФОМИНА, 1987, s. 211).

Spojení тот же, тот самый, тот же самый, этот же, этот самый, этот же самый mají význam ztotožňovací: tentýž. Zájem сей (сия, сие, сии; nepřímé pády od základu c-, 4. pád ženského rodu častěji сию než сю) a оный se užívá v těchto ustálených spojeních: по сие время, по сю пору, до сего времени, до сей поры, от сих до сих (odsud posuď), не от мира сего, до сих пор, сию минуту, ни с того ни с сего, то да сё, ни то ни сё (ani takový, ani makový), о том, о сём (o všem možném), při uvádění data сего года (tohoto roku), сего месяца (tohoto měsíce), (srov. také сегодня), во время оно (za onoho času), во времена оны (za oněch časů). V češtině je základ ukazovacího zájmena сей zachován v příslovcích dne-s a leto-s (HAVRÁNEK, 1961, s. 424).

(HAVRÁNEK, 1961, s. 424)

Na základě uvedeného popisu ukazovacích zájmen jako slovního druhu vystupujícího ve staroslověnštině, češtině a ruštině, můžeme potvrdit podobnost v charakteristice a rozdělení. Užití demonstrativ ve zkoumaných jazycích můžeme vidět na následujících příkladech částí překladů první kapitoly evangelia podle Lukáše z Mariinského četverojevangelia ze staroslověnštiny do češtiny a ruštiny. Příklady uvedené ve staroslověnštině jsou z technických důvodů skenovány.

Překlady: Evangelium podle svatého Lukáše – kapitola I

(Lk 1, 17 in Mariinskoje červerojevangelie, s. 190)

Bude před ním kráčet v duchu Eliášově, aby srdce otců přivedl nazpět k dětem a buřiče k rozvaze spravedlivých, a Pánu připraví pohotový lid. (Lk 1, 17)

(…) и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца

отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. (Лк. 1: 17)

(Lk 1, 21–24 in Mariinskoje červerojevangelie, s. 191)

Lid zatím čekal na Zachariáše a divil se, že se ve svatyni dlouho omeškává.

Ale když vyšel, nemohl k nim promluvit a oni pochopili, že měl ve svatyni nějaké vidění. On se s nimi dorozumíval posunky a zůstával němý. (Lk 1, 21–24)

Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в

храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел

видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем.

А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой.

После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять

месяцев и говорила (…). (Лк. 1: 21–24)

(Lk 1, 29 in Mariinskoje červerojevangelie, s. 192)

Ona byla nad tím slovem celá zmatená a rozvažovala, co ten pozdrav znamená. (Lk 1, 29)

Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это

было за приветствие. (Лк. 1: 29)

Lk 1, 34–35 in Mariinskoje červerojevangelie, str. 191

Ale Maria andělovi řekla: „Jak to bude, když nepoznávám muže?“

Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc nejvyššího tě zastíní; a proto se to svaté, jež se narodí, bude nazývat Syn Boží.“ (Lk 1, 34–35)

Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила

Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном

Божиим. (Лк. 1: 34–35)

(Lk 1, 39 in Mariinskoje červerojevangelie, s. 193)

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěšně se odebrala do hornaté krajiny, do jednoho judského města. (Lk 1, 39)

Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную

страну, в город Иудин (…). (Лк. 1: 39)

(Lk 1, 61 in Mariinskoje červerojevangelie, s. 194)

A řekli jí: „Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!“ (Lk 1, 61)

И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. (Лк. 1: 61)

(Lk 1, 65–66 in Mariinskoje červerojevangelie, s. 195)

Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a všude po judských horách se o všech těch věcech vyprávělo. Všichni, kdo o nich uslyšeli, si je uložili do srdce a říkali: „Co vlastně z toho dítěte bude?“ (Lk 1, 65–66)

И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем

этом по всей нагорной стране Иудейской.

Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что

будет младенец сей? И рука Господня была с ним. (Лк. 1: 65–66)

Ve zkoumání užití demonstrativ v uvedených jazycích se sekáváme s následujícími situacemi:

• Ekvivalentní užití zájmenech ve všech třech jazycích. (Lk 1, 29; Lk 1, 39; Lk 1, 65)

• Ukazovací zájmeno chybí v ruském překladu. (Lk 1 34–35)

• Ukazovací zájmeno chybí v českém překladu. (Lk 1, 61)

• Zájmeno chybí v českém a ruském překladu. (Lk 1,17; Lk 1 21–22)

• Zájmeno chybí ve staroslověnštině. (Lk 1, 66)

Docházíme tedy k závěru, že ve většině případů je užití demonstrativ ve všech zkoumaných slovanských jazycích zejména ekvivalentní. Setkáváme se s případy, kdy zájmeno užité v původním staroslověnském textu není užito v překladu do ruštiny nebo češtiny. Výjimečně se můžete setkat se situací překladu staroslověnského původního verše evangelia s užitím zájmena, navzdory tomu, že v originále se zájmeno nevyskytuje. Celkově má ze všech zkoumaných jazyků čeština nejširší možnosti užívání zájmen a také nejpočetnější inventář zájmenných výrazů v komparaci s ruštinou a staroslověnštinou.

Literatura

DOLEŽELOVÁ, F. Лекции по морфологии русского языка. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Brno, 2014. ISBN 978-80-210-6232-0.

GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1960.

HAVRÁNEK, B. et al. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961.

HORÁLEK, K. Úvod do studia slovanských jazyků. Praha: Nakladatelství československé Akademie věd, 1962.

Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Přeložil František X. HALAS, přeložil Dagmar HALASOVÁ. Praha: Krystal OP, 2010. ISBN 978-80-7195-289-3.

KOMÁREK, M. et al. Mluvnice češtiny 2 – tvarosloví. Praha: Academia, 1986.

KUR, J. Učebnice jazyka staroslověnského. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969.

PALLASOVÁ, E. Cvičení a tabulky k základům staroslověnské gramatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

ŠTÍCHA, F. et al. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9.

VEČERKA, R. Staroslověnština. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.

ВАЛГИНА, Н. С. РОЗЕНТАЛЬ, Д. Э., ФОМИНА, М. И. Современный русский язык. Москва: Высшая школа, 1987.

ЯГИЧ, И. В. Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями. Памятник глаголической письменности. Санкт Петербург: Типография Императорской академии наук, 1883.

DOKULIL, M. et al. Mluvnice češtiny (1). Praha: Academia, 1986. Dostupné online na: Ústav pro jazyk český AV ČR, dostupné na: https://ujc.avcr.cz/veda-vyzkum/publikace/akademicka-mluvnice-cestiny.html

Nový encyklopedický slovník češtiny, dostupné na: https://www.czechency.org/

Св. Евангелие от Луки, онлайн: https://old.bibleonline.ru/bible/rus/42/01/

Mgr. Tereza Bojanovská, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Kontakt: bojanovska@mail.muni.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat