Nová interpretácia a preklad Danteho Raja

GALIARDI, A. – KOPRDA, P. Danteho Raj. Nitra: UKF, 2017.


O úspešnosti diela hovorí o. i. jeho prekladovosť v inonárodných literatúrach. Božská komédia bola na Slovensku vo všetkých troch kantikách preložená len raz, a to vďaka spolupráci romanistu a medievalistu Jozefa Felixa (1913 – 1977) a básnika, verzológa, teoretika básnického prekladu a komparatistu Viliama Turčányho (1928). Predstavená monografia je taktiež výsledkom – na základe už publikovaných výskumov možno skonštatovať úspešnej – spolupráce dvojice danteológa Antonia Gagliardiho a romanistu Pavla Koprdu. Nadväzuje na ich predošlý výskum, ktorý sa realizoval od roku 2013 a zavŕšil sa vydaním viacerých časopiseckých a knižných diel (medzi inými spomenieme aspoň dve najvýznamnejšie publikácie: Podklady k hermeneutike stredovekej talianskej literatúry a Petrarcov Spevník medzi láskou a odriekaním).

Pre Danteho je raj miestom najvyššieho poznania a najvyššieho šťastia, vyobrazenie viery smeruje tak, aby zrkadlilo účasť na všeobecnom humanizačnom dianí začatom parížskou univerzitnou filozofiou – jej eschatologickú predstavu o možnosti dosahovať najvyššie šťastie nezávisle od pokory predostiera v 33 spevoch využitím rôznych historických, staro- i novozákonných, ale aj vymyslených prípadov svedčiacich o tom, že kto sa pričiní o vlastné zdokonalenie, povznesenie bez urážania či ohrozovania Boha, čiže bez akejkoľvek domýšľavosti, dostane od neho dostatok milosti na dosiahnutie zbožštenia sa s ním vo večnosti.

Autorská dvojica nahliada na Božskú komédiu ako na koncepčne súdržné, jednoliate dielo, v ktorom Dante narába s výrazmi ako s nositeľmi komplexných významov. Zároveň v súlade so zameraním výskumu nahliadajúceho na dielo cez prizmu hermeneutického výskumu autori zdôrazňujú potrebu čítať Komédiu, a v tomto konkrétnom prípade Raj, „z hľadiska impaktu s Averroesovou sústavou. Ak je toto urobené, následne sa už dá určiť alebo odhadnúť, či sa v tom-ktorom prípade Dante kloní k Averroesovi, či k Tomášovi Akvinskému. Dielo je reformou vierouky aj reformou filozofie. [...] Predmetom reformy sú veľké pravdy kresťanstva, najmä západného, preto sa nemožno čudovať, že Dante kryje významy tak, že Averroesove pojmy vyjadruje menej zvyčajnými slovami, dáva ich do úst výrokom z Evanjelií, zo Starého zákona, novozákonným najvyšším autoritám.“ (S. 13.) Božská komédia sa tak stáva majstrovským dielom vo vynachádzaní najrôznejších foriem ako vyjadriť pravý zmysel tak, aby si ho uvedomili najzasvätenejší, a to tak, aby dané vyjadrenie nikoho neurazilo ani nerozhnevalo, čiže aby sa averroesovská maxima podala ako kresťanská.

Predkladaná monografia ponúka komentár a nové prebásnenie Danteho tretej kantiky, Raja, ktoré odráža aj výrazovú techniku spracovaných „averroizmov“ a ich interpretačné dôsledky. Cieľom diela je čo možno najviac zjednoznačniť Danteho terminologickú a obrazovú mnohovýznamovosť a zároveň je voči čitateľovi ústretové tým, že ponúka heslár (analýzu) najvýznamnejších synonymických pojmov Averroesovej filozofie. Metodologicky vychádza z potreby najprv ukázať, a potom preukázať filozofickú osnovu Alighieriho Raja, čiže interpretovať dôsledky pojmovej sústavy tak, aby sa vyjavil obsah diela, ak ho chápeme ako eschatologickú rozpravu v špecifickej básnickej forme. Interpretačnou novotou voči ostatným (komentovaným) prekladom Danteho diela, ktoré boli doposiaľ na Slovensku vydané, je dokazovanie, ako zdôrazňuje Koprda, že Alighieri nezmaril pohanský model dosahovania dokonalosti počas života a večnosti, ale ho uskutočnil v židovskom a kresťanskom historickom rámci.

Monika Pamulová Šavelová

Mgr. Monika Pamulová Šavelová, PhD., je odborná asistentka na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojom výskume sa venuje stredovekej talianskej a slovenskej literatúre, predovšetkým dielam Danteho Alighieriho, slovensko-talianskym literárnym vzťahom a prekladu.

Kontakt: mpsavelova@ukf.sk, monika.savelova@gmail.com


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat