K otázkam výslovnosti u študentov cudzích jazykov

METRUK, R. Beyond ´Listen and Repeat´ Investigating English Pronunciation Instruction at the Upper Secondary School Level in Slovakia. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2020.

Človek prijíma aj produkuje reč primárne vo zvukovej podobe. V ústnom prejave hrá primárnu úlohu výslovnosť. Nesprávna artikulácia hlások alebo intonácia nielen nepríjemne pôsobí na auditívne vnímanie, ale aj zneprehľadňuje a sťažuje proces dekódovania hovorených obsahov. V procese osvojovania si cudzieho jazyka ide o problém, ktorý následne nepriaznivo ovplyvňuje komunikáciu v cudzom jazyku najmä z pohľadu zúčastnených metalingvistických a paralingvistických aspektov.

Recenzovaná publikácia má ašpiráciu predstaviť aktuálne tendencie v rámci problematiky výslovnosti v kontexte osvojovania si cudzieho jazyka, t. j. angličtiny, na úrovni stredných škôl v prostredí Slovenskej republiky. Autor zrozumiteľným a uceleným spôsobom predstavuje všetky aspekty súvisiace s fonologickou stránkou jazyka, ktorá by mala tvoriť súčasť všetkých študijných materiálov pri výučbe cudzích jazykov. Vyjadruje presvedčenie, že venovaním náležitej pozornosti aj fonologickej stránke jazyka je možné dosiahnuť u študentov celkovo lepšie výsledky pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Zároveň autor vo svojej práci upozorňuje na skutočnosť, že aj študenti majú eminentný záujem na častejšom precvičovaní tejto stránky a že „výslovnosť je rovnako dôležitá ako gramatika alebo slovná zásoba“ (s. 95).

Publikácia čerpá z vlastného empirického výskumu aj najnovších poznatkov v oblasti fonetiky a fonológie anglického jazyka, analyzuje najčastejšie problémy pri výučbe fonologickej stránky anglického jazyka, navrhuje konkrétne riešenia pre študentov aj pedagógov. Rastislav Metruk pri koncipovaní svojho textu vychádza z predpokladu, že fonologická stránka jazyka tvorí integrálnu súčasť kvalitného cudzojazyčného vzdelávania a má mimoriadny vplyv na následnú komunikačnú kompetenciu študentov v danom jazyku.

Z hľadiska štruktúry pozostáva predkladaný text z ôsmich kapitol, pričom pozornosť je venovaná tak teoretickým východiskám, ako aj samotnému výskumu, a to pri zohľadnení perspektívy pedagógov ako aj študentov. Ide teda vskutku o cenný a komplexný náhľad do didaktickej aj komunikačnej praxe.

Skutočnosť, že recenzovaná publikácia je napísaná odborným štýlom, no súčasne primerane zrozumiteľným jazykom, umožňuje jej široké využitie nielen pre potreby akademickej obce.

PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, Ph.D., pôsobí ako odborná asistentka na Katedre jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Vo svojej pedagogickej a výskumnej práci sa venuje najmä interkultúrnej komunikácii, translatológii (predovšetkým prekladu právnych textov sekundárnej legislatívy EÚ) a odbornej angličtine pre právnické a medicínske účely.

Kontakt: elena.nikolajova@akademiapz.sk


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat