Ghodsee už aj v slovenčine

GHODSEE, K. R. Prečo majú ženy v socializme lepší sex (a ďalšie argumenty pre ekonomickú nezávislosť). Banská Bystrica: Literárna bašta, 2020.


Politické je osobné.


V júli 2020 sa na pultoch slovenských kníhkupectiev objavila malá ružová knižka s Valentínou Tereškovovou na obálke a s pre niektorých pomerne expresívnym názvom – Prečo majú ženy v socializme lepší sex. Pod touto obálkou sa skrýva veľmi kvalitný preklad Zuzany Szabóovej, ktorá samotný text doplnila aj o doslov s názvom Grab Them by the Pussy You Can Do Anything. Doslov priblíži čitateľovi kontext, v ktorom bola kniha napísaná. Szabóová vysvetľuje, v akej politickej klíme bol uverejnený autorkin pôvodný text, ako ho neskôr prepracovala a doplnila, až vznikla táto kniha. Zároveň poukazuje na to, že nemá byť akýmsi socialistickým manifestom či obhajobou komunistického režimu a totalitarizmu. Naopak, jej cieľom je upozorniť čitateľov (nielen v USA) na možné alternatívy politického a spoločenského usporiadania a ponaučenie, ktoré si môžeme zobrať z dejín minulého storočia. Ako píše autorka, kniha je určená pre širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o európske socialistické feministické teórie, skúsenosti so štátnym socializmom 20. storočia a z nich vyplývajúcich ponaučení pre súčasnosť.

Kristen R. Ghodsee (1970) pôsobí na Pensylvánskej univerzite ako etnografka a profesorka ruských a východoeurópskych štúdií. Dlhodobo sa venuje štúdiu sociálnych vplyvov politického a hospodárskeho prechodu zo štátneho socializmu na kapitalizmus vo východnej Európe, konkrétne otázkam rovnosti pohlaví, príležitostí a usporiadania spoločnosti pred i po rozpade Sovietskeho zväzu. Skúma aj to, ako neregulovaný voľný trh vo východnej Európe navrátil mnoho žien do podriadeného postavenia ekonomickej závislosti od mužov. Na tomto mieste je nevyhnutné dodať, že v našom ponímaní „delenia Európy“ na tri časti sa v podstate venuje aj strednej Európe – v predmetnom texte venovala veľa priestoru Nemecku a Maďarsku. Kniha vyšla aj v českom, poľskom, nemeckom a ruskom preklade, čo naznačuje záujem týchto regiónov o akúsi perspektívu zvonka, ktorú Ghodsee jednoznačne ponúka. Mne osobne sa páčil práve tento rozmer a odstup, s ktorým sa na veci dokáže pozerať. Aj napriek tomu, že kniha je primárne určená mladým Američanom, mala by si nájsť miesto aj v knižnici každého, kto sa profesionálne či laicky zaoberá priestorom strednej a východnej Európy. Zároveň dobre poslúži aj začiatočníkom v oblasti rodových štúdií či dejín žien. Kapitoly sú tematicky ohraničené na okruhy, ktoré sa týkajú práce, materstva, líderstva, sexu a občianstva. Zároveň kniha obsahuje aj niekoľko krátky medailónov významných osobností (Alexandra Kollontajová, Lily Braunová, August Bebel, Klára Zetkinová, Nadežda Krupská a iné), ktoré prispeli k lepšiemu postaveniu žien vo svojom domácom prostredí i v zahraničí. Za veľmi prínosnú súčasť knihy považujem zoznam odporúčanej literatúry, ktorý Ghodsee zostavila. Ponúka tak možnosť pokračovať v čítaní a hlbšie sa venovať otázkam, ktoré v tejto knihe naznačila, no nerozobrala do hĺbky.

Nielen názov, ale aj text samotný môže byť pre niekoho kontroverzný. Ghodsee svoje sympatie voči socializmu netají. Čitateľa však aktívne nabáda k pluralite názorov, pohľadom z inej perspektívy a nevyhnutnosti opierať sa o fakty, ktoré neklamú – osobné skúsenosti sú doplnené číslami, štatistikami a údajmi, ktoré nepodliehajú emocionalite. Autorka hneď v úvode takto cituje nemeckú politickú teoretičku Rosu Luxemburgovú (1871 – 1919): „Sloboda je vždy a výhradne slobodou inak zmýšľajúcich.“ Čitateľov preto nabádam, aby v tomto duchu zobrali knihu do rúk a otvorili sa autorkiným úvahám.

Mgr. Zuzana Bujačková vyštudovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra. V súčasnosti pôsobí ako doktorandka v odbore slavistika na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jej dizertačnej práce je Ženy pod Červenou hviezdou: z dejín komunizmu v Európe. V rokoch 2018 – 2019 bola súčasťou projektového tímu GACY ’68, vďaka čomu sa venovala aj otázkam Pražskej jari a jej reflexii v preklade či literárnom živote. Na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK vedie kurzy zamerané na preklad, literatúru a dejiny Ruska.

Kontakt: zuzana.bujackova@uniba.sk


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat