.: a b o u t .: C A L L   F O R   P A P E R S .: i s s u e s .: p a p e r s   b y   t o p i c .: p a p e r s   b y   a u t h o r

papers by author

Papers published in Linguistica ONLINE are gathered into Issues, every but paper is an independent publication.

Here you can browse them by subject. The papers can also be browsed by topic.

Jump to articles by:


Al-Adaileh, Bilal

Added: May 7th, 2012
.. The connotations of Arabic colour terms

Bartásková, Pavla

Added: May 7th, 2012
.. Adaptace výpůjček v norštině

Bartoš, Vít

Added: November 22nd, 2012
.. Jak je možné vědět, jaké to je

Bičan, Aleš

Added: September 1st, 2005
.. Phoneme in Functional and Structural Phonology

Added: September, 1st 2005
.. Notes on Diaereme
.. Accent and Diaereme and Their Position in Functional Phonology
.. Errata for Krčmová, Marie: Úvod do fonetiky a fonologie (Ostrava, 2006)

Added: February 18th, 2008
.. Signum-theory in Axiomatic Functionalism (in margine Ontological Questions in Linguistics by Jan W. F. Mulder and Paul Rastall)

Added: February 24th, 2009
.. Phonematics of Czech: An axiomatic-functionalist view

Added: July 10th, 2009
.. Mulder and Hervey’s Postulates for Axiomatic Functionalism: An introduction to the new edition

Bhatt, Sunil Kumar

Added: August 3rd, 2007
.. Indefinite and definite tenses in Hindi: Morpho-Semantic aspects

Blažek, Václav

Added: September 1st, 2005
.. Indo-European Prepositions and Related Words
.. Indo-European "lamb"

Added: November 22nd, 2005
.. On the internal classification of Indo-European languages: survey

Added: January 30th, 2006
.. Current Progress in Altaic Etymology
.. review of Harald Bjorvand & Frederik Otto Lindemann: Vare arveord. Etymologisk ordbok, Oslo 2000

Added: August 3rd, 2007
.. review of Indoeuropejskie nazwy zbóż by Krzysztof Tomasz Witczak

Blažek, Václav & Novotná, Petra

Added: September 1st, 2005
.. Klasifickace slovanských jazyků: evoluce vývojových modelů

Boček, Vít

Added: December 21th, 2009
.. Ještě ke kulturnímu kontextu pražské školy: lingvistika a typografie

Černý, Miroslav

Added: August 3rd, 2007
.. On the function of speech acts in doctor-patient communication

Added: December 26th, 2010
.. Interruptions and overlaps in doctor-patient communication revisited

Čornejová, Michaela

Added: March 30th, 2007
.. Přívlastková místní jména z materiálu 11. – 13. století
.. Ke grafice bohemik X.-XII. století

Added: August 3rd, 2007
.. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století

Děchtěrenko, Filip & Lukavský, Jiří

Added: November 22nd, 2012
.. Vliv crowdingu na oční pohyby při sledování více objektu

Dickins, James

Added: July 10th, 2009
.. Extended Axiomatic Functionalism: Postulates

Added: August 25th, 2014
.. On the non-necessity of levels in phonology, grammar and 'abstract semantics'
.. Associative meaning and scalar implicature: a linguistic-semiotic account
.. Construction of a linguistic theory from first principles and confrontation with crucial data

Added: May 7th 2020
.. An ontology for collocations, formulaic sequences, multiword expressions, compounds, phrasal verbs, idioms and proverbs
.. Symbolisation for extended axiomatic functionalism

Dočekal, Mojmír

Added: November 1st, 2005
.. Vázané proměnné v češtině

Added: February 1st, 2007
.. Autonomie syntaxe: negace a NPI

Dočkalová, Lenka

Added: March 20, 2009
.. review of A Survey of Proto-Indo-European by Eva Tichy

Dvořák, Jan

Added: October 9th, 2013
.. review of Poetický Cikháj v Brně 2010, Sborník textů o poetice

Dvořák, Petr

Added: November 22nd, 2012
.. Ideál emočního života a cesta k jeho dosažení v pozdním stoicismu

Etaywe, Awni Shati

Added: June 1st, 2017
.. A genre-based study of Arabic academic book reviews across soft disciplines: Rhetorical structure and potential variations

Havlová, Eva

Added: January 30th, 2006
.. O potřebě slovníku sémantických změn

Added: August 25th, 2008
.. Co doputovalo do češtiny až z Kartága

Heselwood, Barry

Added: February 18th, 2008
.. Simultaneous phonemes in English
.. A methodological argument against Mulder's parallel vs diverse determination distinction
.. Parallel and diverse determination revisited: A reply to Rastall

Hoskovec, Tomáš

Added: October 9th, 2013
.. Poetika a filologie (úvodní přednáška kolokvia Poetický Cikháj v Brně)

Isačenko, Alexander V.

Added: October 9th, 2013
.. O akustice české hlásky ř

Janyšková, Ilona

Added: January 30th, 2006
.. Semantische Benennungsmotive des Weißdornes in den slavischen Sprachen

Jurásková, Kinga

Added: November 22nd, 2012
.. Analogické usudzovanie a jeho rola pri riešení problémov

Karlíková, Helena

Added: September 1st, 2005
.. K staroslověnskému substantivu spoNdU

Added: January 30th, 2006
.. Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním *chl-

Katajamaki, Heli

Added: November 9th, 2017
.. Authorial voice in the editorials of Finnish business newspapers

Kfouri, Carla

Added: May 7th, 2020
.. Analyzing speech acts in Lebanese Arabic, French and English beer advertisements: A cross cultural study of speech acts

Kigamwa, James Chamwada

Added: March 11th, 2016
.. Salient factors in the acquisition and maintenance of heritage languages among US-born children of African immigrants

Kostić, Svetislav

Added: August 3rd, 2007
.. Indic DAA-/DAD-, DHAA-/DADH- and Slavic DAA-/ DAD-, DEE-/DED-

Kovářová, Marie & Filip, Miroslav

Added: November 22nd, 2012
.. Struktura konstrukčního systému z pohledu psychologie osobních konstruktů

Kramár, Robert

Added: November 22nd, 2012
.. Potrebujú kognitívne vedy robustnú teóriu pravdy?

Krása, Jan

Added: November 22nd, 2012
.. O počátku verbální nápodoby světa

Krčmová, Marie

Added: September 1st, 2005
.. Od deskripce k poznání obecného ve stylistice
.. Nová média – nové styly?
.. Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele
.. Podíl fonické roviny textu na konstituování stylu dnešních řečnických projevů
.. Popularizace jazykovědy jako cesta ke kultivaci vyjadřování
.. Příznakovost a její specifika v morfologii
.. Proces konstituování současné běžné mluvy
.. Proměny zvukové stavby češtiny
.. Rozbité zrcadlo (Nad textovou výstavbou současného popularizačního textu)
.. Slangové výrazivo jako součást zábavných textů
.. Slovenská inspirace české stylistiky
.. Stratifikace současné češtiny
.. Stylistika, stylizace a spisovnost
.. Tvaroslovné inovace v češtině posledních let
.. Výslovnost ve veřejném projevu

Křístek, Michal

Added: September 1st, 2005
.. Deminutiva z hlediska současných českých prací o stylistice
.. Opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o české stylistice
.. Pojetí stylové příznakovosti v současné české stylistice
.. Prezentace moderního pojetí rétoriky prostřednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...)
.. Stylizace soukromosti vyjádření pomocí antroponym
.. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia
.. Způsoby vymezování stylové příznakovosti v lexiku (na materiálu současné češtiny)
.. Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu

Kudrnáčová, Naděžda

Added: March 20, 2009
.. On trembling and quivering
.. On one type of resultative minimal pair with agentive verbs of locomotion
.. On the semantics of English verbs of locomation
.. On the internal semantic structure of verbs of corporeal motion from the perspective of their kinetic structuration
.. The locative inversion construction and the character of the path

Lamb, Michael A. L.

Added: July 10th, 2009
.. Free allomorphy or synonymy?

Macháň, Vladimír

Added: October 9th, 2013
.. History and present position of English in Scotland

Martin Mota, Sidney

Added: May 29th, 2018
.. The /l/ in the Occitan spoken in Val D’Aran (Aranese): Is it clear or dark?

Mmadike, Benjamin Ifeanyi

Added: September 13th, 2016
.. A case for preposition in Igbo

Molnár, Josef & Tláskal, Jakub

Added: November 22nd, 2012
.. Prostorová představivost nejen v matematice

Mulder, Jan W. F.

Added: July 10th, 2009
.. Paul Rastall: A Linguistic Philosophy of Language (review article)

Mulder, Jan W. F. & Hervey, Sándor G. J.

Added: July 10th, 2009
.. Postulates for Axiomatic Functionalism

Mura, Piergiorgio

Added: August 22nd, 2019
.. Language policy and language beliefs in Sardinia: A case study
.. Macro-policy vs. micro-policy: A study on two Italian-Sardinian websites

Neves, Ana Cristina

Added: December 21th, 2009
.. Young learners and phonological variation in the Portuguese mesolect of Cape Verde

Pařízková, Zuzana

Added: August 25th, 2008
.. Odborný text o dějinách umění a terminologie

Pokorný, Jan

Added: November 22nd, 2012
.. Vyjadřování prostoru a jazyková relativita

Polášek, Metoděj

Added: December 26th, 2010
.. Negative concord in Portuguese and its evolution

Rastall, Paul

Added: February 18th, 2008
.. Linguistic units and -en verbs in English
.. Mulder's parallel and diverse determination distinction, A reply to Heselwood

Added: July 10th, 2009
.. Messages, Mind and Brain – a response to Mulder’s review of A Linguistic Philosophy of Language

Added: November 22nd, 2012
.. Czech Phonology and Axiomatic Functionalist Approach - A propos of Phonotactics of Czech, PhD thesis by Aleš Bičan

Added: August 25th, 2014
.. What does it mean to say an entity "has a function" and which entities have functions?

Added: March 2nd, 2021
.. Synaesthesia, onomotopoeia and the origin of language

Romportl, Milan

Added: October 9th, 2013
.. Ř a český konsonantický systém

Saeed, Feras

Added: March 11th, 2016
.. On Move and Agree: Evidence for in-situ agreement

Sato, Yoichi

Added: December 21th, 2009
.. A new insight on the pragmatic function of code-switching as a politeness strategy in intercultural communication

Smelý, Igor

Added: November 22nd, 2012
.. Evidencia a jej miesto v kognitívnych vedách

Sova, Radim

Added: January 30th, 2006
.. Genesis of Two Algebraic Theories of Language
.. The Sound-Meaning Relation in the Standard Theory of Transformational Grammar

Šarapatková, Žofie

Added: January 30th, 2006
.. Sémantický vývoj psl. jędrU

Sgall, Petr

Added: May 7th, 2012
.. Obecná čeština

Šefčík, Ondřej

Added: November 10th, 2005
.. Příznakovost konsonantů ve staroindických trsech a jejich reflexe ve středoindických jazycích
.. K (ne)pohyblivosti přízvuku
.. Trubeckého "Schwesterreihen" a jejich syntagmatické alternace
.. Vrchol slabiky a jeho poměr k vokálům
.. Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny
.. Klasifikace okluzívních konsonantů staroindičtiny
.. Alternace konsonantů v češtině – fonotaktické a morfonologické modelování systému
.. Náčrt vzorců védského slovesného kořene
.. Alternace jako nástroj modelování

Added: January 30th, 2006
.. Sdružené řady v indoevropských jazycích

Added: March 30th, 2007
.. Fonologická vzdálenost a přechodnost mezi termíny opozice

Šefčík, Ondřej & Osovský, Martin

Added: March 30th, 2007
.. Zobrazení mezi fonologickými komponenty

Taweel, Abeer Q. & Btoosh, Mousa A.

Added: May 7th, 2012
.. Syntactic aspects of Jordanian Arabic-English intra-sentential code-switching

Vakulenko, Maksym O.

Added: August 22nd, 2019
.. Ukrainian consonant phones in the IPA context with special reference to /v/ and /gh/

Valčaková, Pavla

Added: January 30th, 2006
.. Církevněslovanské expanze v materiálech Etymologického slovníku jazyka staroslověnského
.. Motivace slovanských názvů pro uditi a uzené maso

Added: August 25th, 2008
.. Csl. pokroNta

Added: March 2nd, 2021
.. Some first names in Old Church Slavonic

Vavrečka, Michal & Lhotská, Lenka

Added: November 22nd, 2012
.. Odlišnosti v užívání referenčních rámců během orientace v 3D prostoru

Večerka, Radoslav

Added: January 30th, 2006
.. Poznámky k vyjadřování posesivity u zájmen 3. osoby v češtině

Added: August 25th, 2008
.. Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů

Vohralíková, Martina & Svobodová, Zuzana

Added: December 4th, 2014
.. Safety instructions vs. operating instructions in Czech instruction manuals

Vykypěl, Bohumil

Added: January 30th, 2006
.. Komutace v glosematice a ve fonologii: případ staročeských "likvid"

Added: March 30th, 2007
.. Adolf Erhart

Willemsen, Jeroen

Added: June 1st, 2017
.. Predicative augmentation applicatives

Ziková, Markéta

Added: January 30th, 2006
.. Alternace e ~ 0 v češtině (handout)
.. Fonologický výraz e a teorie elementů

Ziková, Markéta & Caha, Pavel

Added: January 30th, 2006
.. Princip synkretismu aneb Augiášův chlév české deklinace

Zieliński, Paweł

Added: May 7th, 2012
.. Metaphors and Metonymy in Politics. Selected Aspects

* * *