Kapitola v knize

2010
 1. Borovský, Tomáš: Kláštery v čase změny. Několik otázek nad přemyslovským 13. stoletím. In: Wihoda, M. - Reitinger, L. a kol.: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno 2010, s. 307-318. ISBN 978-80-86488-69-1
 2. Borovský, Tomáš: Ve století válek a stavovství. In: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou 2010, s. 97-112. ISBN 80-86785-17-3
 3. Borovský, Tomáš - Malaníková, Michaela: Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem - městské účty jako pramen k politické komunikaci. In: Lukačka, J. - Štefánik, M. a kol.: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. Bratislava 2010, s. 83-92. ISBN 0-970302-1-6
 4. Dvořák, Jan: Morava - země ve třicetileté válce. In: Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války. Brno 2010, s. 55-69. ISBN 978-80-86752-83-9
 5. Dvořák, Tomáš: Bádání o německém obyvatelstvu v poválečném Československu, problémy jeho vymezení a širší kontextualizace. In: Arburg von, A. - Dvořák, T. - Kovařík, D. a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno 2010, s. 54-69. ISBN 978-80-86488-70-7
 6. Dvořák, Tomáš: Brno a německé obyvatelstvo v květnu roku 1945. Pokus o anatomii historické (ne)paměti. In: Arburg von, A. - Dvořák, T. - Kovařík, D. a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno 2010, s. 89-113. ISBN 978-80-86488-70-7
 7. Dvořák, Tomáš: Obec a její obyvatelé v době nesvobody a komunistických experimentů. In: Starý Poddvorov. Dějiny obce. Starý Poddvorov 2010, s. 252-305. ISBN 978-80-254-8613-9
 8. Dvořák, Tomáš: Proměny obce ve druhé polovině 20. století. In: Ratíškovice. Minulostí slovácké obce. Ratíškovice 2010, s. 383-492. ISBN 978-80-254-7362-7
 9. Elbel, Petr: Dějiny neúspěchu aneb úsilí Přemyslovců o zřízení arcibiskupství v českých zemích. In: Wihoda, M. - Reitinger, L. a kol.: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno 2010, s. 238-306. ISBN 978-80-86488-69-1
 10. Fasora, Lukáš: Das Industriemuseum in Brünn und seine Förderer. In: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha 2010, s. 518-533. ISBN 978-80-7286-163-7
 11. Fasora, Lukáš: Johann Schlitter, Polizeidirektor in Brünn. In: Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München 2010, s. 321-340. ISBN 978-3-89975-192-5
 12. Goněc, Vladimír: Brünn und Mähren im Spannungsfeld der Ethnien. In: Der Fremde als Bereicherung. Frankfurt a. M.-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2010, s. 61-78. ISBN 978-3-631-60233-1
 13. Goněc, Vladimír: Československo v nových mezinárodních poměrech bezprostředně po listopadu 1989. In: První půlrok. Od listopadu 1989 ke svobodným volbám. Česko-slovenská historická ročenka 2010. Bratislava-Brno-Praha 2010, s. 343-350. ISBN 978-80-87192-10-8
 14. Goněc, Vladimír: Exily ze střední Evropy v koordinaci osvobozeneckých aktivit. In: Čtvrt století hledání společné cesty k demokracii. Čeští a slovenští intelektuálové při hledání cest spolupráce (1963 - 1988). Česko-slovenská historická ročenka 2010. Bratislava-Brno-Praha 2010, s. 113-130. ISBN 978-80-87192-10-8
 15. Goněc, Vladimír: Neutralität und Selbstbefreiung in den Konzepten des politischen Exils aus Mitteleuropa. In: Europejska polityka bezpieczeństwa i integraci. Kraków 2010, s. 61-72. ISBN 978-83-7571-027-4
 16. Hanuš, Jiří - Fasora, Lukáš - Malíř, Jiří: Die soziale Frage als Forschungsgegenstand. In: Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München 2010, s. 7-24. ISBN 978-3-89975-192-5
 17. Hanuš, Jiří: Matěj Procházka und die christliche Lösung der sozialen Frage. In: Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München 2010, s. 95-108. ISBN 978-3-89975-192-5
 18. Jan, Libor: Budování monarchie českých Přemyslovců. Postřehy a úvahy. In: Wihoda, M. - Reitinger, L. a kol.: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno 2010, s. 117-136. ISBN 978-80-86488-69-1
 19. Jan, Libor: Hereditates a soudy statut Konráda Oty. In: Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Brno 2010, s. 10-23. ISBN 978-80-86488-65-3
 20. Jan, Libor: Přemysl Otakar II. - rytíř a válečník. In: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Brno - Znojmo 2010, s. 127-139. ISBN 978-80-86488-67-7
 21. Jan, Libor: Zvěst o věrné službě a mýtu o zradě Miloty z Dědic. In: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Brno - Znojmo 2010, s. 93-103. ISBN 978-80-86488-67-7
 22. Knoz, Tomáš: Kralické "velké století". In: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou 2010, s. 113-152. ISBN 80-86785-17-3
 23. Knoz, Tomáš: Mähren im Jahre 1608 zwischen Rudolf und Matthias. In: Bůžek, V. a kol..: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611). České Budějovice 2010, s. 331-362. ISBN 978-80-7394-211-3
 24. Knoz, Tomáš: Žerotínovy glosy k moravskému zemskému zřízení z roku 1562. In: Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Brno 2010, s. 107-154. ISBN 978-80-86488-65-3
 25. Kroupa, Jiří: Gombrichův návrat k Jacobu Burckhardtovi. In: Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Ke stému výročí narození E. H. Gombricha. Brno 2010, s. 15-34. ISBN 978-80-210-5177-5
 26. Kroupa, Jiří: Klášter klarisek a olomoucká architektura druhé poloviny 18. století. In: Olomoucké baroko, 1. sv. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc 2010, s. 330-338. ISBN 978-80-87149-38-6
 27. Kroupa, Jiří: Projekt memoriálního chrámu sv. Kříže /kat. heslo/. In: Olomoucké baroko, 2. sv. Výtvarná kultura let 1620-1780. Olomouc 2010, s. 109-110. ISBN 978-80-87149-39-3
 28. Kroupa, Jiří: Vila - ideál a historická skutečnost. In: Příběhy slavných italských vil. Praha 2010, s. 16-25. ISBN 978-80-7437-028-1
 29. Malíř, Jiří: Die soziale Frage in den Ansichten und in der Tätigkeit des mährischen Jungtschechen Václav Šílený. In: Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München 2010, s. 175-214. ISBN 978-3-89975-192-5
 30. Malíř, Jiří: Mähren und die Frage der Einführung des allgemeinen Wahlrechts (1848-1907). In: Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates. Frankfurt am Main 2010, s. 255-285. ISBN 978-3-631-57250-4
 31. Mutlová, Petra: The Cult of the Saints in the Bohemian Reformation. The Question of Images." In: Promoting the Saints. Cults and Their Contexts from Late Antiquity until the Early Modern Period. Budapest - New York 2010, s. 283-290. ISBN 978-9639776944
 32. Rája, Martin: Der Advokat Alois Mikyška. In: Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München 2010, s. 239-254. ISBN 978-3-89975-192-5
 33. Reitinger, Lukáš: Nekrologia kláštera Pegau. Pozapomenuté svědectví o Přemyslovcích (nejen) Kosmova věku. In: Wihoda, M. - Reitinger, L. a kol.: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno 2010, s. 372-415. ISBN 978-80-86488-69-1
 34. Reitinger, Lukáš: Sporné místo Chrumnowe a "zkáza Vítkovců" roku 1277. In: Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. České Budějovice 2010, s. 57-76. ISBN 978-80-85033-26-7
 35. Slavíček, Lubomír: 13 hesel holandských a vlámských obrazů. In: Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války. Brno 2010, s. 120-130. ISBN 978-80-86752-83-9
 36. Slavíček, Lubomír: František Vavřinec Korompay, Immaculata. In: Olomoucké baroko, 2. sv. Výtvarná kultura let 1620-1780. Olomouc 2010, s. 332-333. ISBN 978-80-87149-39-3
 37. Slavíček, Lubomír: Imagines galeriae; Sigismund Ferdinand von Perger - Joseph Kovatsch, Domácí scéna (malířova domácnost) /katalogová hesla/. In: Karel Škréta 1610-1674. Doba a dílo, Praha 2010, s. 590, č. kat. XVI.11, s. 624, č. kat. XVII.12 (též angl. vydání). ISBN 978-80-7035-458-2
 38. Slavíček, Lubomír: Viktor Oppenheimer. Sběratel, propagátor a zprostředkovatel japonského a čínského umění. In: 100 let Domu umění města Brna. Brno 2010, s. 121-133. ISBN 978-80-7009-159-3
 39. Stehlíková, Dana: Liber de regimine sanitatis directus Karolo imperatori anno domini 1360. In: Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha 2010. 45 s. ISBN 978-80-7432-047-7
 40. Šeferisová Loudová, Michaela: "Duchovní vývoj lidstva" na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie. In: Brána vědění. Filosofický sál Strahovské knihovny. Praha 2010, s. 18-41. ISBN 978-80-904575-0-8
 41. Šeferisová Loudová, Michaela: ´The Spiritual Development of Humanity´on the Ceiling of the Philosophical Hall at the Strahov Canonry. In: The Gate of Knowledge. Philosophical Hall of the Strahov Library. Prague 2010, s. 20-45. ISBN 978-80-904575-1-5
 42. Šeferisová Loudová, Michaela: Klášter Hradisko a ikonografický program jeho umělecké výzdoby. In: Olomoucké baroko, 2. sv. Výtvarná kultura let 1620-1780. Olomouc 2010, s. 251-264. ISBN 978-80-87149-39-3
 43. Wihoda, Martin: Nostra terra tua est camera. České země v historických počátcích středovýchodní Evropy. In: Wihoda, M. - Reitinger, L. a kol.: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno 2010, s. 11-33. ISBN 978-80-86488-69-1
 44. Wihoda, Martin: Přemyslova moravská léta. Mezi královskou korunou a babenberským dědictvím. In: Jan, L. - Kacetl, J. a kol.: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Brno - Znojmo 2010, s. 47-53. ISBN 978-80-86488-67-7
2090
 1. Bartlová, Milena: Výtvarné umění středověku. In: Jihlava. Historie-kultura-lidé. Praha 2009, s. 237-244. ISBN 978-80-7106-551-7
 2. Bartlová, Milena: Výtvarné umění renesance a manýrismu In: Jihlava. Historie-kultura-lidé. Praha 2009, s. 329-332. ISBN 978-80-7106-551-7
 3. Elbel, Petr: Správa utrakvistické církve na Moravě mezi husitskou revolucí a reformací. In: Bobková, L. - Konvičná, J. a kol.: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století. (Korunní země v dějinách českého státu, 4), Praha 2009, s. 126-144. ISBN 978-80-903756-9-7
 4. Fasora, Lukáš: Deutschliberale Politik und Elitenvergesellschaftung in der Gemeindeselbstverwaltung in Mähren 1850-1913. In: Aufsteigen und Obenbleiben in europaeischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts. Akteure, Arenen, Aushandlungprozesse. Berlin 2009, s. 177-192. ISBN 978-3-05-004562-7
 5. Fasora, Lukáš: Na prahu moderní doby. Občanská společnost. In: Jihlava. Historie-kultura-lidé. Praha 2009, s. 417-489. ISBN 978-80-7106-551-7
 6. Fasora, Lukáš: Sekularizace a "klerikální bašty" na Brněnsku a Vyškovsku. In: Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno 2009, s. 253-266. ISBN 978-80-86488-55-4
 7. Fasora, Lukáš - Hanuš, Jiří: Václav Kounic a česká univerzita na Moravě. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009, s. 281-288. ISBN 978-80-86488-61-5
 8. Goněc, Vladimír: Dobová reflexe politického exilu. In: Londák, M. - Sikora, S. a kol.: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. Bratislava 2009, s. 298-318. ISBN 978-80-224-1095-3
 9. Goněc, Vladimír: Interculturalism or Multiculturalism? One of the possible solutions based on research into major cross-border regions in the EU. In: Gbúrová, M. - Dobiaš, D. - Mattová, I. and coll.: Intercultural Dialogue. Current status - Context - Perspectives. Prešov 2009, s. 148-162. ISBN 978-80-555-0027-0
 10. Goněc, Vladimír: Interkulturalismus či multikulturalismus? Jedno z možných řešení na bázi výzkumu velkých příhraničních regionů v EU. In: Gbúrová, M. - Dobiaš, D. - Mattová, I. a kol.: Medzikultúrny dialog. Stav - kontexty - perspektivy. Prešov 2009, s. 151-164. ISBN 978-80-555-0000-3
 11. Goněc, Vladimír. Projekty Středoevropského společenství (1953). In: Gbúrová, M. - Goňcová, M. - Goněc, V. - Lysý, J.: Evropská integrace: Budování nové Evropy. Brno 2009, s. 7-72. ISBN 978-80-210-5018-1
 12. Goněc, Vladimír: K trendům v politickém systému a federalizaci (v r. 1968). In: Česko-slovenská historická ročenka 2008. Brno 2009, s. 229-257. ISBN 978-80-87192-03-0
 13. Hanuš, Jiří - Vlček, Radomír: Historik v proměnách doby a prostředí. Úvodem. In: Historik v proměnách doby a prostředí. 20. století. Brno 2009, s. 7-16. ISBN 978-80-86488-59-2
 14. Hanuš, Jiří: Krize a diferenciace kněžské identity na přelomu 19. a 20. století. In: Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno 2009, s. 161-168. ISBN 978-80-86488-55-4
 15. Hanuš, Jiří: William Owen Chadwick. In: Historik v proměnách doby a prostředí. 20. století. Brno 2009, s. 155-176. ISBN 978-80-86488-59-2
 16. Hanuš, Jiří - Fasora, Lukáš - Malíř, Jiří: Sekularizace venkovského prostoru. Úvodem. In: Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno 2009, s. 9-12. ISBN 978-80-86488-55-4
 17. Hanuš, Jiří - Fasora, Lukáš: Václav Kounic a česká univerzita na Moravě. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009, s. 281-288. ISBN 978-80-86488-61-5
 18. Černý, Pavol - Havel, Dalibor: Katalogové č. 49; 53; 56-59; 61-63. s. 97-147. In: Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc 2009, s. 97-147. ISBN 978-80-87149-31-7
 19. Havel, Dalibor: Katalogové č. 45-48; 50-52; 54; 55; 60; 64-72. In: Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc 2009, s. 97-147. ISBN 978-80-87149-31-7
 20. Havel, Dalibor: Rukopisy a listiny z doby episkopátu Jindřicha Zdíka. In: Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc 2009, s. 78-87. ISBN 978-80-87149-31-7
 21. Chocholáč, Bronislav - Knoz, Tomáš: Třicetiletá válka a její stín. Úpadek, protireformace a obnova. In: Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín 2009, s. 178-229. ISBN 978-80-254-2100-0
 22. Knoz, Tomáš: Historická témata Josefa Války. In: Josef Válka. Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. Brno 2009, s. 334-352. ISBN 978-80-86488-56-1
 23. Kroupa, Jiří: Architektura renesance a manýrismu. In: Jihlava. Historie-kultura-lidé. Praha 2009, s. 319-328. ISBN 978-80-7106-551-7
 24. Kroupa, Jiří: Barokní architektura. In: Jihlava. Historie-kultura-lidé. Praha 2009, s. 379-399. ISBN 978-80-7106-551-7
 25. Kroupa, Jiří: Barokní architektura šternberského kláštera. In: Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). Šternberk 2009, s. 37-67. ISBN 978-80-254-6036-8
 26. Kroupa, Jiří: Brno v době barokní. In: Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno 2009, s. 11-31. ISBN 978-80-86549-60-6
 27. Kroupa, Jiří: Josef Válka a jeho program kulturní historie. In: Josef Válka. Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. Brno 2009, s. 7-18. ISBN 978-80-86488-56-1
 28. Kroupa, Jiří: Proměny moravskokrumlovského zámku v době renesance a baroka. In: Fišer, Z. a kol.: Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno - Moravský Krumlov 2009, s. 265-276. ISBN 978-80-86249-56-8
 29. Kroupa, Jiří: Středověká architektura. In: Jihlava. Historie-kultura-lidé. Praha 2009, s. 221-236. ISBN 978-80-7106-551-7
 30. Kroupa, Jiří: The Baroque Architecture of the Šternberk Monastery. In: Šternberk. Monastery of the Lateran Canons Regular (History-art-culture). Šternberk 2009, s. 37-67. ISBN 978-80-254-6037-5 (anglická verze)
 31. Kroupa, Jiří: Vzestup moderního města od konce 18. století do poloviny 20. století. In: Jihlava. Historie-kultura-lidé. Praha 2009, s. 591-626. ISBN 978-80-7106-551-7
 32. Malíř, Jiří: Historická šlechta a občanská politika: poslanci konzervativní šlechty zvolení na Moravě mimo velkostatkářskou kurii. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009, s. 183-222. ISBN 978-80-86488-61-5
 33. Malíř, Jiří: Moravské rolnictvo mezi liberalismem a politickým katolicismem. In: Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno 2009, s. 47-68. ISBN 978-80-86488-55-4
 34. Malíř, Jiří - Rája, Martin: Václav Kounic jako inspirace. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009, s. 9-13. ISBN 978-80-86488-61-5
 35. Malý, Tomáš: Tradice, moderna a odcházející "humanismus" - Philippe Aries. In: Historik v proměnách doby a prostředí. 20. století. Brno 2009, s. 57-72. ISBN 978-80-86488-59-2
 36. Markel, Martin: Tradicionalistické střední Podyjí - zázemí německého katolicismu na Moravě. In: Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno 2009, s. 241-251. ISBN 978-80-86488-55-4
 37. Mutlová, Petra: Přepis textu kodexu s ikonografickým komentářem. In: Jenský kodex, komentář. Praha 2009, s. 87-199. ISBN 978-80-86990-96-5
 38. Nechutová, Jana: Conversio Pauli. In: Příběhy povolání a obrácení v biblických textech. Brno 2009, s. 122-131. ISBN 978-80-7325-177-2
 39. Nechutová, Jana: Hugo de Sancto Victore, Didascalion, De studio legendi. In: Latina v církevním a světském školství. Praha 2009, s. 31-36. ISBN 978-80-254-4080-3
 40. Rája, Martin: Život JUDr. Václava Kounice. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009, s. 17-29. ISBN 978-80-86488-61-5
 41. Slavíček, Lubomír: Josef Winterhalder d. J. - Maulbertsch eifrigster Imitator oder eigenschöpferischer Künstler?. In: Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. Langenargen - Brno 2009, s. 17-21. ISBN 978-80-210-4817-1, ISBN 978-3-00-027324-7
 42. Slavíček, Lubomír - Valeš, Tomáš: "mit guten allegorischen Gedanken". Ikonographische Anmerkungen und Konzepte im Schaffen von Josef Winterhalder d. J. In: Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. Langenargen - Brno 2009, s. 253-265. ISBN 978-80-210-4817-1, ISBN 978-3-00-027324-7
 43. Slavíček, Lubomír - Valeš, Tomáš: "Das übrige wird Mons. Schweigl besser wissen". Die Anmerkungen Josef Winterhalders d. J. über Barockkünstler in Znaim und Umgebung aus dem Jahr 1800. In: Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. Langenargen - Brno 2009, s. 267-279. ISBN 978-80-210-4817-1, ISBN 978-3-00-027324-7
 44. Slavíček, Lubomír - Valeš, Tomáš: Will jemand meiner unbedeuthend eingedenkt mich in Vorschein bringen.... Josef Winterhalder d. J. in zeitgenössischen Biographien. In: Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. Langenargen - Brno 2009, s. 281-303. ISBN 978-80-210-4817-1, ISBN 978-3-00-027324-7
 45. Slavíček, Lubomír: Katalog der Ausgestellten Werke Josef Winterhalders d. J. In: Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. Langenargen - Brno 2009, s. 304-385. ISBN 978-80-210-4817-1, ISBN 978-3-00-027324-7
 46. Stehlíková, Dana: Učební texty středověkých lékařských fakult. In: Latina v církevním a světském školství. Praha 2009, s. 73-85. ISBN 978-80-254-4080-3
 47. Stehlíková, Dana - Kapounková, Kateřina: Petr Hispánský a věci těla ve světle současné medicíny. In: Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice 2009, s. 526-544. ISBN 978-80-87311-07-3
 48. Stoklásková, Zdeňka: Osvícenství a vznik veřejného zdravotnictví. In: Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Praha 2009, s. 88-105. ISBN 978-80-903756-6-6
 49. Suchánek, Pavel - Šeferisová Loudová, Michaela: Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství. In: Jihlava. Historie-kultura-lidé. Praha 2009, s. 400-415. ISBN 978-80-7106-551-7
 50. Sviták, Zbyněk: Brno - sídlo správních institucí. In: Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno 2009, s. 32-39. ISBN 978-80-86549-60-6
 51. Sviták, Zbyněk: "Director operis" kašny Parnas. In: Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno 2009, s. 44-49. ISBN 978-80-86549-60-6
 52. Šeferisová Loudová, Michaela: Josef Stern - "Privilegiatus Pictor Brunensis". In: Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno 2009, s. 168-179. ISBN 978-80-86549-60-6
 53. Šeferisová Loudová, Michaela: Nástěnné malby Jana Kryštofa Handkeho a Františka Antonína Šebesty-Sebastiniho ve šternberském klášteře. In: Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). Šternberk 2009, s. 101-132. ISBN 978-80-254-6036-8
 54. Šeferisová Loudová, Michaela: The Wall Paintings of Johann Christoph Handke and Franz Anton Šebesta-Sebastini in the Šternberk Monastery. In: Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). Šternberk 2009, s. 101-132. ISBN 978-80-254-6037-5
 55. Wihoda, Martin: František Graus. Zamyšlený poutník mezi živou a mrtvou minulostí. In: Historik v proměnách doby a prostředí. 20. století. Brno 2009, s. 251-261. ISBN 978-80-86488-59-2
2008
 1. Antonín, Robert: Ideál panovnické moci v narativních pramenech českého středověku. In: Dvořáčková-Malá, D. (ed.): Dvory a rezidence ve středověku II. Praha 2008, s. 401-417. ISBN 978-80-7286-134-7.
 2. Antonín, Robert - Borovský, Tomáš - Malaťák, Demeter: Místa vítání a střetávání. Zeměpanská města na moravsko-uherské hranici a panovník ve 14. století. In: Galuška, L. - Kouřil, P. - Mitáček, J (eds.): Východní Morava v 10. až 14. století. Brno 2008, s. 237-243. ISBN 978-80-7028-319-6.
 3. Bartlová, Milena - Pachmanová, Martina: Ženy v českých a slovenských dějinách umění. In: Bartlová, M. - Pachmanová, M. (eds.): Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění. Praha 2008, s. 13-30. ISBN 978-80-200-1607-2.
 4. Borovský, Tomáš: Julius Glücklich a František Hrubý? Dvě tváře pozitivistické vědy v Brně. In: Borovský, T. (ed.): Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno 2008, s. 61-82. ISBN 978-80-86736-09-9.
 5. Fasora, Lukáš: Soukeník - Příklad Jakoba Millera, bratrů Zebových a dalších. In: Malíř, Jiří a kol.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008, s. 237-248. ISBN 978-80-7325-175-8.
 6. Fasora, Lukáš: Továrník dělník v textilním průmyslu. Příklad Františka Halase st. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.):. Člověk na Moravě 19. století. 2. vyd. Brno 2008, s. 169-188. ISBN 978-80-7325-147-5.
 7. Goněc, Vladimír: Československá akademie zemědělská a Milan Hodža. Kulturněhistorický pohled z meziválečného Československa. In: Pekník, M. (ed.): Milan Hodža a agrárne hnutie. Bratislava 2008, s. 184-192. ISBN 978-80-224-1016-8.
 8. Goněc, Vladimír: First programmes of Council of Free Czechoslovakia on European Politics. In: Outlines on the European Ideas, Constutituinalism and Federalism, vol. II. Brno 2008, s. 121-134. ISBN 978-80-210-4498-2.
 9. Goněc, Vladimír: Hodžova "nová střední Evropa" a "Hodžův plán". K úskalím výzkumu tématu Milan Hodža jako aktér zahraniční politiky. In: Milan Hodža. Politik a žurnalista. Bratislava 2008, s. 234-250. ISBN 978-80-224-1011-3.
 10. Goněc, Vladimír: Hubert Ripka und das Europadenken im Exil in der fünfziger Jahren. In: Domnitz, C. - Faraldo, J. M. - Gulińska-Jurgiel, P. (eds.): Europa im Ostblock. Vorstellungen und Diskurse/Europe in Eastern Bloc. Imaginations and Discourses (1945-1991). Köln-Weimar-Wien 2008, s. 371-388. ISBN 978-3-412-20029-9.
 11. Goněc, Vladimír: Milan Hodža before "Milan Hodža". His early schemes and concepts of Europe. In: Outlines on the European Ideas, Federalism and Constitutionalism, vol. II. Brno 2008. s. 66-112. ISBN 978-80-210-4498-2.
 12. Goněc, Vladimír: O zapomianych ideach czechosłowackich liberalów z lat dwudziestych i pięćdziesiątych XX wieku. In: Wiśniewski, E. (ed.): Liberalizm w Europie w XX wieku. Łódź 2008, s. 195-208. ISBN 978-83-7525-133-3.
 13. Goněc, Vladimír: Od národních otázek k evropanství. Podíl církví, církevních myslitelů a konfesních stran na úsilí o evropskou jednotu ve 40. letech 20. století. In: Švorc, P. - Harbuľová, Ľ. - Schwarz, K. (eds.): Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950). Die Kirchen und Völker Mitteleuropas (1800-1950). Prešov - Wien 2008, s. 333-346. ISBN 978-80-89046-47-8.
 14. Goněc, Vladimír: Projekt středoevropského společenství uhlí a oceli (1953). In: Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? Brno 2008, s. 24-44. ISBN 978-80-210-4766-2.
 15. Goněc, Vladimír: Ripkovy analýzy pro Radu svobodného Československa na přelomu 1956-1957. In: Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. Bratislava 2008. s. 284-298. ISBN 978-80-969782-6-7.
 16. Hanuš, Jiří: Osvícenský učenec - Příklad Josefa Dobrovského. In: Malíř, Jiří a kol.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008, s. 104-116. ISBN 978-80-7325-175-8.
 17. Havel, Dalibor: Jindřich Šebánek. In: Borovský, T. (ed.): Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno 2008, s. 125-159. ISBN 978-80-86736-09-9.
 18. Chocholáč, Bronislav: Svobodný dvořák - příklad Antonína Prochásky. In: Malíř, Jiří a kol.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008, s. 221-236. ISBN 978-80-7325-175-8.
 19. Chocholáč, Bronislav - Knoz, Tomáš: Třicetiletá válka a její stín (Úpadek, protireformace a obnova). In: Plaček, Miroslav a kol.: Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín 2008, s. 178-229. ISBN 978-80-254-2100-0.
 20. Chocholáč, Bronislav - Knoz, Tomáš: Vláda erbu ostrve a reformace (Od pánů z Lipé přes Bílou horu). In: Plaček, Miroslav a kol.: Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín 2008, s. 129-164 a 167-177. ISBN 978-80-254-2100-0.
 21. Jan, Libor: Proměny královské moci na jihovýchodní Moravě v průběhu 13. století. In: Galuška, L. - Kouřil, P. - Mitáček, J (eds.): Východní Morava v 10. až 14. století. Brno 2008, s. 169-174. ISBN 978-80-7028-319-6.
 22. Kalhous, David: K významu sirmijské a apoštolské tradice při formování episkopální organizace na Moravě. In: Galuška, L. - Kouřil, P. - Mitáček, J (eds.): Východní Morava v 10. až 14. století. Brno 2008, s. 43-52. ISBN 978-80-7028-319-6.
 23. Malíř, Jiří: Advokát: příklad JUDr. Václava Šíleného. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Člověk na Moravě 19. století. 2. vyd. Brno 2008, s. 79-110. ISBN 978-80-7325-147-5.
 24. Malíř, Jiří: Knihtiskař - Příklad Emanuela Antonína Svobody a Josefa Jiřího Trasslera. In: Malíř, Jiří a kol.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008, s. 147-172 . ISBN 978-80-7325-175-8.
 25. Malíř, Jiří: Problém politického centra moravských Čechů a zapojení jejich poslanců do klubu v poslanecké sněmovně říšské rady. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno 2008, s. 29-56. ISBN 978-80-86488-50-9.
 26. Malý, Tomáš: Donátor - Příklad lékárníka Ignatze Bockena. In: Malíř, Jiří a kol.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008, s. 306 -320. ISBN 978-80-7325-175-8.
 27. Markel, Martin: Sedlák a vinař - Příklad Marie Lintner, jejích manželů a jejího syna Ignatze Markela. In: Malíř, Jiří a kol.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008, s. 237 -248. ISBN 978-80-7325-175-8.
 28. Stoklásková, Zdeňka: Vysoký státní úředník a reformátor - Příklad Josepha von Sonnefelse. In: Jiří Malíř a kol. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008, s. 31-47. ISBN 978-80-7325-175-8.
 29. Wihoda, Martin: Velehradská tradice. In: Galuška, L. - Kouřil, P. - Mitáček, J (eds.): Východní Morava v 10. až 14. století. Brno 2008, s. 129-136. ISBN 978-80-7028-319-6.
2007
 1. Bartlová, Milena: "Neuentdeckung" der Iglauer Pieta; Einleitung. In: Bartlová, M. (ed.): Die Pieta aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhundert. Brno 2007, s. 7-28. ISBN 978-80-86488-41-7.
 2. Bartlová, Milena: Strategie vladařské reprezentace Lucemburků na českém trůně. In: Slezsko, perla v české koruně. Historie, kultura, umění. Praha 2007, s. 97-114 (též polská, německá a anglická verze). ISBN 978-80-7035-337-0.
 3. Bartlová, Milena: Výtvarné umění. In: Petr Čornej, Velké dějiny zemí Koruny české 1439-1526. Díl VI. Praha - Litomyšl 2007, s. 371-402, 631-670. ISBN 80-7185-873-7.
 4. Bartlová, Milena: Znovuobjevení Piety z Jihlavy; Úvod. In: Bartlová, M. a kol.: Pieta z Jihlavy. Pieta z farního kostela v Jihlavě - nový pohled na staré téma. Jihlava 2007, s. 7-29. ISBN 978-80-86250-16-8.
 5. Borovský, Tomáš - Sterneck, Tomáš: Města a měšťané. In: Borovský, T. - Chocholáč, B. - Pumpr, P. (eds.): Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. Brno 2007, s. 229-291. ISBN 978-80-86488-42-4.
 6. Elbel, Petr: Olomoučtí biskupové. In: Borovský, T. - Chocholáč, B. - Pumpr, P. (eds.): Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. Brno 2007, s. 155-194. ISBN 978-80-86488-42-4.
 7. Fasora, Lukáš: Dorf am Rande der Grossstadt. Alltag und Politik in Jundrov/Jundorf 1890-1914. In: Haas, H. - Hiebl, E. (eds.): Politik vor Ort. Sinngebung in ländlichen und kleinstädtischen Lebenswelten. Innsbruck 2007, s. 186-191. ISBN 978-3-7065-4475-7.
 8. Fasora, Lukáš: Podnikatel v kožedělném průmyslu. Carl Ferdinand Leopold Budischowsky. In: Jan, L. - Drahoš, Z. - Malaťák, D. - Pumpr, P. (eds.): Osobnosti moravských dějin (1). Brno 2006 (vyšlo 2007), s. 371-382. ISBN 80-86488-38-1.
 9. Goněc, Vladimír: Alekseev Nikolai; Boldyrev Nikolai; Chernov Viktor; Chizhevskii Dmitrii; Novgorodsev Pavel. In: Ideas in Russia, vol. VI. Lodź 2007, s. 10a-13b, 38a-39b, 368a-371b, 382a-387b, 200a-2003b. ISBN 978-83-88679-63-6.
 10. Hanuš, Jiří: Lord Acton a jedinečnost britské historiografie. In: Hanuš, J. - Vlček, R. (eds.): Historik v proměnách doby a prostředí 19. století. Brno 2007, s. 89-97. ISBN 978-80-86488-44-8.
 11. Chocholáč, Bronislav - Borovský, Tomáš - Sterneck, Tomáš: Panovník. In: Borovský, T. - Chocholáč, B. - Pumpr, P. (eds.): Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. Brno 2007, s. 51-90. ISBN 978-80-86488-42-4.
 12. Chocholáč, Bronislav: Poddaní na venkově. In: Borovský, T. - Chocholáč, B. - Pumpr, P. (eds.): Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. Brno 2007, s. 292-336. ISBN 978-80-86488-42-4.
 13. Chocholáč, Bronislav: Velký a drahý klínot Jednoty. Jan Blahoslav. In: Jan, L. - Drahoš, Z. - Malaťák, D. - Pumpr, P. (eds.): Osobnosti moravských dějin (1). Brno 2006 (vyšlo 2007), s. 193-202. ISBN 80-86488-38-1.
 14. Jan, Libor: Václav II. jako moravský markrabě (1283-1305). In: Mitáček, J. (ed.): Vládcové Moravy. Brno 2007, s. 32-41. ISBN 978-80-7028-304-2.
 15. Knoz, Tomáš. Šlechtická paměť v uměleckém ztvárnění moravských arkádových zámků. In: Bůžek, W. - Král, P. (eds.): Paměť urozenosti. Praha 2007, s. 23-36. ISBN 978-807106-928-7.
 16. Malíř, Jiří: Šlechtic na prahu moderní doby. Egbert hrabě Belcredi. In: Jan, L. - Drahoš, Z. - Malaťák, D. - Pumpr, P. (eds.): Osobnosti moravských dějin (1). Brno 2006 (vyšlo 2007), s. 331-357. ISBN 80-86488-38-1.
 17. Malý, Tomáš: Komemorativní kultura v českých zemích raného novověku. In: Jakubec, O. (ed.): Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc 2007, s. 36-43. ISBN 80-85227-88-8.
 18. Malý, Tomáš: Seelenheil und Fegefeuer im Zeitalter des "langen und nahen Todes". Das Lesen von Messen in Brünn im 17. und 18. Jahrhundert. In: Herzog, M. - Hollberg, C. (eds.): Seelenheil und irdischer Besitz. Testamente als Quellen für den Umgang mit den ‚letzten Dingen'. Konstanz 2007, s. 139-151. ISBN 978-3-89669-630-4.
 19. Pumpr, Pavel: Farní klérus. In: Borovský, T. - Chocholáč, B. - Pumpr, P. (eds.): Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. Brno 2007, s. 194-228. ISBN 978-80-86488-42-4.
 20. Rája, Martin: Belcredi Egbert, Bulla František, Fanfrdla Karel, Hlobil Jaroslav, Hruban Vladimír, Koukal Bohuslav, Krupka Luděk, Mašek Josef, Švábenský Josef, Tvarůžek Arnošt, Žampach František Metoděj. In: Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. Praha 2007, 16 s. ISBN 978-80-86903-53-8.
 21. Válka, Josef: Cesta k vědecké historiografii? In: Hanuš, J. - Vlček, R. (eds.): Historik v proměnách doby a prostředí 19. století. Brno 2007, s. 15-47. ISBN 978-80-86488-44-8.
2006
 1. Bartlová, Milena: Die Auffindung des Wahren Kreuzes (Nr. 6.18), Glasmedaillonen von einem Fenster des Brünner Rathauses (Nr. 6.26), Verkündigung und Marientod (Nr. Kat. 7.31-7.32). In: Takás, I. (ed.): Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437. Budapest  - Mainz 2006, s. 503-504, 509-510, 595. ISBN 3-8053-3626-8.
 2. Bartlová, Milena: Madona strahovská (č. kat. 8), Trůnící madona z Týna (č. kat. 204), Ukřižovaný ze sv. Víta (č. kat. 235), Bolestný Kristus (č. kat. 236). In: Fajt, J. (ed.): Karel IV., císař z boží milosti. Praha 2006, s. 85-87, 563, 624, 624-625. ISBN 80-200-1399-7.
 3. Bartlová, Milena: Madonnentafel in Kloster Strahov (Nr. 8), Thronende Madonna der Teynkirche (Nr. 201), Kruzifix aus der Veitsdom (Nr. 232), Schmerzensmann mit der Engelskonsole (Nr. 233). In:  Fajt, J. (ed.): Karl IV., Kaiser von Gottes Gnaden. Berlin 2006, s. 84, 563, 625, 625-626 . ISBN 3-422-06598-9.
 4. Bartlová, Milena: Ukřižovaný (1.2.34), Oltář z Vyššího Brodu (1.2.52-55), Veraikon (1.5.6), Madona doudlebská (1.5.8), Madona z Č. Krumlova (1.5.12), Assumpta z Bílé hory a Nejsv. Trojice z Opavy (1.5.14-15), Bolestný Kristus (1.5.29). In: Niedzelenko, A. – Vlnas, V. (eds.):  Slezsko, perla v české koruně I. Praha 2006, s. 63-64, 79-81, 122, 124-125, 129, 130-132, 142-144. ISBN 80-7035-333-3.
 5. Fasora, Lukáš: Politické strany a zájmové bloky v brněnském obecním výboru 1851-1914. In: Balík, S. (ed.):  Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. Brno 2006, s. 7-22.  ISBN 80-7325-110-8.
 6. Fasora, Lukáš: Sirotek. Příklad sourozenců Kaldových a chovanců Americké domoviny. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno 2006, s. 337-352. ISBN 80-7325-105-1.
 7. Fišer, Zdeněk: Učitel – muzejník. Příklad Aloise Jaška, Břetislava Rérycha a Jindřicha Spáčila. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno 2006, s. 69-78. ISBN 80-7325-105-1.
 8. Goněc, Vladimír: Milan Hodža z pohledu disciplíny "dějiny evropské integrace". In: Pekník, M. (ed.): Milan Hodža a integrácia strednej Európy. Bratislava 2006, s. 149-172.  ISBN 80-224-0913-8.
 9. Hanuš, Jiří: Lékař a regionální politik. Příklad MUDr. Františka Lišky. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno 2006, s 121-130. ISBN 80-7325-105-1.
 10. Kroupa, Jiří: Rajhrad - benediktinský klášter. Stavební dějiny a ikonografie/Raigern - Benediktinerkloster. Baugeschichte und Ikonographie. In: Kroupa, J. – Vobr, J. - Drlík, V.: Benediktinský klášter v Rajhradě/Benediktinerkloster in Raigern.  2006, s. 2-30. ISBN sine.
 11. Kubíčková, Jana: Katolický duchovní – stavebník. Příklad Františka Venhudy. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno 2006, s. 238-247. ISBN 80-7325-105-1.
 12. Malíř, Jiří: Advokát - příklad Hynka Bulína st. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno 2006, s. 158-193. ISBN 80-7325-105-1.
 13. Malíř, Jiří: Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von H. Rumpler und P. Urbanitsch. Wien 2006, s. 705-803. ISBN 3-7001-3540-8.
 14. Nechutová, Jana: Zum tschechischen Latein des neuen Fragments der alttschechischen Chronik des sog. Dalimil. In: Düchting, R.: Sibi et amicis. Erinnerungen. Kleine Studien. Schriftenverzeichnis. Heidelberg 2006, s. 189-198. ISBN 3-930978-77-6.
 15. Nechutová, Jana: Reform- und Bussprediger von Waldhauser bis Hus. In: Eberhard, W. – Machálek, F. (eds.): Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Köln-Wiemar-Wien 2006, s. 239-254. ISBN 978-341261054.
 16. Slavíček, Lubomír: 160 encyklopedických hesel. In: Horová, A. (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění - Dodatky. Praha 2006, cca 150 s., ISBN 80-200-1209-5.
 17. Vykoupil, Libor: Pravicový pučista. Příklad Ladislava Kobsinka. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno 2006, s. 432-451. ISBN 80-7325-105-1.
2005
 1. Bartlová, Milena: The Strahov Madonna Nr. 37; Krucifix  Nr. 150; Man of Sorrows Nr. 152. In: Boehm, B. D. -  Fajt, J. (eds.): Prague, the Crown of Bohemia 1347-1437 (Exh.Cat.). New York 2005, s. 170-171, 315, 317. ISBN 1-58839-161-0.
 2. Bartlová, Milena: Nejasná zpráva o Přemyslovcích: malby ve znojemské rotundě; Karlštejn, hrad jako z pohádky; Ledňáček, lazebnice a Václav IV.; Oltářní obraz jako zašifrovaná zpráva. In: Záhady českých dějin. Co se skrývá pod povrchem historických událostí. Praha 2005, s. 40-57 a 64-71. ISBN 80-86880-13-3.