Studie a články

2010
 1. Bartlová, Milena: Die Pieta aus der Jakobskirche in Iglau. Ein frühes Beispiel für einen neuen ikongraphischen Typ. In: Bergmann, U. (ed.): Frühe rheinische Vesperbilder und ihr Umkreis. Neue Ergebnisse zur Technologie. München 2010, s. 94-102. ISBN 978-3-935643-49-8
 2. Borovský, Tomáš: Ženské kláštery, jejich zakladatelé a ochránci na středověké Moravě. In: Radzimiński, A. - Karczewski, D. - Zyglewski, Z. (eds.): Sanctimoniales Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku). Toruń 2010, s. 171-182. ISBN 97-883-7096-25198
 3. Dvořák, Tomáš: "Teď nebo nikdy". Plány a představy o úpravách jihomoravské hranice po skončení II. světové války. In: XXX. mikulovské sympozium 22.-23. října 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno 2010, s. 357-367. ISBN 80-7275-058-5
 4. Fasora, Lukáš: Jan Ohéral a počátky moderní brněnské samosprávy 1851-1856. Časopis Matice moravské 129, 2010, Supplementum 2, s. 49-56. ISSN 0323-052X
 5. Goněc, Vladimír: Wahlen in Tschechien. GlobKult. Politik. Gesellschaft. Kultur. Geschichte. 2010, August, 5, s. 1-7 (www.globkult.de). ISSN 2190-1740
 6. Havel, Dalibor: Zu den ältesten Handschriftenfragmenten aus böhmischen und mährischen Sammlungen. In: Gastgeber, Ch. - Glassner, Ch. - Holzner-Tobisch, K. - Spreitzer, R. (eds.): Fragmente. Der Umgang mit lückenhafter Quellenüberlieferung in der Mittelalterforschung. Akten des internationalen Symposiums des Zentrums Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, 19.-21. März 2009. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 415. Band. Wien 2010, s. 121-130. ISBN 3-7001-6890-X
 7. Jan, Libor: Přepadení krakovského biskupa Jana Muskaty na Moravě v roce 1309. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha 2010, s. 586-592. ISBN 978-80-7422-027-2
 8. Jan, Libor: Utváření hranice na jihovýchodní Moravě ve středověku. In: XXX. Mikulovské sympozium, 22.-23. října 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno 2010, s. 95-104. ISBN 80-7275-058-5
 9. Kalivoda, Jan: Rari nantes in gurgite vasto. Anežská hagiografie ve víru staletí. In: Církev, žena a společnost ve středověku. Svatá Anežka Česká a její doba. Ústí nad Orlicí 2010, s. 153-173. ISBN 978-80-7405-082-4
 10. Knoz, Tomáš: Die Integration des Adels Schlesisches Herkunft in die Gesellschaft Mährens in der Frühen Neuzeit. In: Harasimowicz, J. - Weber M.(eds.): Adel in Schlesien. Band 1. Herrschaft - Kultur - Selbsdarstellung. Scripten des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 36. München 2010, s. 263-292. ISBN 978-3-486-58877-4
 11. Knoz, Tomáš: Obraz króla Wladyslawa IV na zamku w Straznicy. Mozliwość i ograniczenia wspolpracy i przyzni morawsko-polskiej w okresie wojny trzydziestoletniej. In: Iwanczak, W. - Smolucha, J. (eds.): Wspolnoty male i duze w spolczenstwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych. Krakow 2010, s. 431-452. ISBN 978-83-7188-769-7
 12. Malíř, Jiří: Jan Ohéral a dobové ideově politické proudy. Časopis Matice moravské 129, 2010, Supplementum 2, s. 39-48. ISSN 0323-052X
 13. Malý, Tomáš - Jakubec, Ondřej.: Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace. Dějiny - teorie - kritika 1, 2010, s. 79-112. ISSN 1214-7249
 14. Maráz, Karel: Pečeti českých králů a královen od Přemysla Otakara II. k Janovi Lucemburskému. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Katalog stejnojmenné výstavy Dům U zvonu GHMP Praha 4. 11. 2010 - 6. 2. 2011. Praha 2010, s. 352-364. ISBN 978-80-86990-55-2
 15. Nechutová, Jana: O klucích, filozofii, náboženství a ateismu. Studia philosophica 57, 2010, s. 15-18. ISSN 1803-7445
 16. Nechutová, Jana: Rara avis inter theologos. In: Modlil se tváří k východu (Tomáš kardinál Špidlík S.J.). Roma - Olomouc 2010, s. 28-30. ISBN 978-80-7412-044-2
 17. Pumprová, Anna: Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau. In: Europäische Governance im Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas / Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l'Europe des grandes dynasties. Actes des 15es Journées lotharingiennes, 14-17 octobre 2008. (Publications de la Section historique de l'Institut grand-ducal 124, Publications du CLUDEM 27). Luxembourg 2010, s. 181-200. ISBN 2-919979-22-1
 18. Lubomír Slavíček: "[...] dieweilen meine Curiosität meistens in Mallerey bestehen". Die Sammlungen des Olmützer Bischofs Karl Graf von Liechtenstein-Castelcorn (1623-1695). In: Ammerer, G. -Hannesschläger, I. -Niederkorn, J. P. -Wüst, W. (eds.): Höfe und Residenzen geistlicher Fürsten, Strukturen, Regionen und Salzburgs Beispiel in Mittelalter und Neuzeit. Ostfildern 2010, s. 191-204. ISBN 978-3-7995-4527-3
 19. Stehlíková, Dana: Příspěvek k poznání tzv. Křišťanových herbářů. Listy filologické 133, 2010, s. 25-36. ISSN 0024-4457
 20. Sviták, Zbyněk: Kde se v pobělohorské době v Brně nacházel rentmistrovský úřad? Brno v minulosti a dnes 23, 2010, s. 49-59. ISSN 0524-689X
 21. Válka, Josef: Kompaktáta a Kapitulace. Charta stavovských svobod? Časopis Matice moravské 129, 2010, s. 21- 43. ISSN 0323-052X
 22. Wihoda, Martin: Ein schwieriges Bündnis. Philipp von Schwaben, die Přemysliden und die Veränderungen im Osten des Reiches. In: Rzihacek, A. - Spreitzer, R. (eds.): Philipp von Schwaben. Beiträge der internationalen Tagung anlässlich seines 800. Todestages, Wien, 29. bis 30. Mai 2008. (Forschungen zur Geschichte des Mitetlaleters 19). Wien 2010, s. 227-244. ISBN 978-3-7001-6651-1
2009
 1. Antonín, Robert - Borovský, Tomáš: Cena rituálu. Náklady, dary a jejich funkce v panovnických vjezdech na Moravě. In: Nodl, M. - Šmahel, F. (eds.): Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století ( CMP 12). Praha 2009, s. 13-42. ISBN 978-80-70007-298-1
 2. Antonín, Robert: Formování moravské zemské obce a souboj o český trůn v letech 1306-1310. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 221-235. ISBN 978-80-86488-57-8
 3. Antonín, Robert: Chronicon Aulae Regiae a její pramenná hodnota pro výzkum česko-polských dějin na přelomu 13. a 14. století. In: Dobosz, J. - Kujawiński, J. - Matla-Kozłowska, M. (eds.): Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Poznań 2009, s. 147-162. ISBN 978-83-89407-56-6
 4. Antonín, Robert - Borovský, Tomáš: Vjezd středověkého panovníka do města, mezi ideálem a realitou. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, 2009, s. 39-59. ISSN 1803-411X
 5. Bartlová, Milena: Icon-like Images in Bohemian Art. Ikonotheka 22, 2009 - Special Issue: Grazyna Jurkowlaniec - Jeannie L. Labno (eds.), East Meets West, s. 15-32. ISSN 0860-5769
 6. Bartlová, Milena: In Memoriam Defunctorum. Visual Arts as Devices of Memory. In: Doležalová, L. (ed.): The Making of Memory in the Middle Ages. Leiden/Boston 2010, s. 473-486. ISBN 978-90-04-17925-7
 7. Bartlová, Milena: Sigismundus Rex Bohemiae. Royal Representation after the Revolution. In: Fajt, J. - Langer, A. (eds.): Kunst als Herrschaftsinstrument unter den Luxemburgen. Berlin-München 2009, s. 396-408. ISBN 978-3-422-06837-7
 8. Bartlová, Milena: The Choir Triforium of Prague Cathedral Revisited. The Inscriptions and Beyond. In: Opacić, Z. (ed.): Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe (The British Archaeological Association Conference Transactions XXXII). Leeds 2009, s. 81-100. ISBN 978-1-906540-59-3
 9. Bartlová, Milena: Tři středověké mariánské obrazy od sv. Tomáše v Brně. Opuscula historiae atrium F 52, 2008, s. 5-25 (vyšlo 2009). ISSN 1211-7390
 10. Bartlová, Milena - Buran, Dušan: Two Sons of the Great Ruler in an Era of Change. Wenceslas IV and Sigismund. Introduction. - Comparing the Incomparable? Wenceslas IV and Sigismund, their Images and their Queens. In: Fajt, J. - Langer, A. (eds.): Kunst als Herrschaftsinstrument unter den Luxemburgen. Berlin-München 2009, s. 366-376. ISBN 978-3-422-06837-7
 11. Bartlová, Milena: Understanding Hussite Iconoclasm. The Bohemian Reformation and Religious Practice Vol. 7. Filosofický časopis, Supplementum I., 2009, s. 115-126. ISSN 0015-1831
 12. Bartlová, Milena: Zahlédnout obraz v trhlině mezi snem a textem. In: Konečný, L. - Kroupa, J. - Šeferisová Loudová, M. (eds.): Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno 2009, s. 33-42. ISBN 978-80-210-4972-7
 13. Boček, Pavel: Gosudar vší Rusi a litevská velkokněžna. Ivan III. Vasiljevič a Helena Ivanovna. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 279-293. ISBN 978-80-86488-57-8
 14. Boček, Pavel: K otázce byzantského dědictví ve východní Evropě ve 14. a 15. století. Studia historica brunensia C 55, 2008, s. 5-19 (vyšlo 2009). ISSN 0231-7710
 15. Boček, Pavel: Pravoslaví mezi historií a teologií. In: IX. sjezd českých historiků. Brno - Pardubice - Praha - Ústí n. Labem 2008, s. 195-200, (vyšlo 2009). ISBN 978-80-904069-1-9
 16. Bočková, Hana: Apokryfy a nábožensky vzdělávací tvorba. Bohemica litteraria V 12, 2009, s. 3-15. ISSN 0231-7818
 17. Bočková, Hana: Prefát jako Harantův předchůdce. Historie - Otázky - Problémy, 1, 1, s. 117-125. ISSN 1804-1132
 18. Bočková, Hana: K reflexi ženy v nábožensky vzdělávací literatuře. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 611-623. ISBN 978-80-86488-57-8
 19. Bočková, Hana: Po stopách textu lazebníka mělnického. In: Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám. Praha 2009, s. 184 - 193. ISBN 978-80-85778-65-6
 20. Borovský, Tomáš: Formy a funkce klášterního patronátu v době posledních Přemyslovců. In: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Poznań 2009, s. 275-284. ISBN 978-83-7177-557-4
 21. Borovský, Tomáš: Historie a sen, text a obraznost. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 48-52. ISBN 978-80-86488-57-8
 22. Coufal, Dušan: Kdo je "Remigius" v Husových Enarrationes Psalmorum? K problematice citování této autority v bohemikálních výkladech Žalmů první poloviny 15. století. Studia historica brunensia C 56, 2009, s. 49-67. ISSN 1803-7429
 23. Dvořák, Jan: František z Dietrichsteina: ruka ochranná, či trestající? Kardinál versus vrchnostenská města. Studia Comeniana et historica 39, 2009, s. 126-143. ISSN 0323-2220
 24. Dvořák, Tomáš: Otázka zemského zřízení a samosprávy Moravy v pracovních poradách Zemského národního výboru v Brně v letech 1945-1948. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 573-584. ISBN 978-80-86488-57-8
 25. Elbel, Petr: "...abyste mi kněze dali, který rozdává tělo Boží a krev Boží podle smluv v Jihlavě učiněných...". Korespondence Jana Tovačovského z Cimburka s olomouckou kapitulou ve věci utrakvistické farní správy v Hranicích - příspěvek k charakteru církevní správy moravských utrakvistů za episkopátu Pavla z Miličína (1434/35-1450). Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 127-145. ISSN 0323-052X
 26. Elbel, Petr: Testamentum Anne der Hanns molerynn. Závěť první jménem známé moravské malířky? In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 821-831. ISBN 978-80-86488-57-8
 27. Fasora, Lukáš: Brno Entrepreneurs and the so-called Worker´s Question 1861-1914. In: Zářický, A. (ed.): The Involvement of Businessmen in Local and regional Public Life in Central Europe 1800-1914. Ostrava 2009, s. 61-77. ISBN 978-80-7368-683-3
 28. Fasora, Lukáš: Brünn als Wollstadt. Entwicklung, Urbanisierung und historisches Gedächtnis. In: Feldkamp, J. - Hess, U. - Schnidler, C. (eds.): Europäische Wollstädte - europäische Textilstädte. Chemnitz 2009, s. 59-66. ISBN 978-3-934512-19-1
 29. Fasora, Lukáš: "Dělnická aristokracie" a "subproletariát" jako koncepční pojmy pro analýzu vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva v českých zemích v pozdním 19. století. In: Historik na Moravě. profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 377-390. ISBN 978-80-86488-57-8
 30. Fasora, Lukáš: Počátky německého agrárního hnutí na Moravě. Na příkladu Jihlavska a Hřebečska 1861-1914. In: Jihlavský archivní občasník II. Brno-Jihlava 2009, s. 83-110. ISBN 978-80-86931-45-6
 31. Fasora, Lukáš: Vzájemné vztahy měšťanstva a dělnictva na místní a regionální úrovni. (Metodické podněty z německé a rakouské literatury). In: Kladiwa, P. - Zářický, A. (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostrava 2009, s. 45-55. ISBN 978-80-7368-688-8
 32. Goněc, Vladimír: Porýnská společnost. Slezský sborník. Acta Silesiaca 107, 2009, č. 2-3, Supplement, s. 207-219. ISSN 0037-6833
 33. Goněc, Vladimír: "Zahraniční politika" prostřednictvím Československé akademie zemědělské? In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 540-553. ISBN 978-80-86488-57-8
 34. Hanuš, Jiří: Via nova, via koncilii. In: IX. sjezd českých historiků. Brno - Pardubice - Praha - Ústí n. Labem 2010, s. 201-216, (vyšlo 2009). ISBN 978-80-904069-1-9
 35. Havel, Dalibor: K benediktinskému skriptoriu v Klášterním Hradisku u Olomouce ve 12. století. Metodická sonda. In: Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno 2009, s. 136-176. ISBN 978-80-86736-14-3
 36. Havel, Dalibor: Učitel očima žáka. In: Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno 2009, s. 12-21. ISBN 978-80-86736-14-3
 37. Chocholáč, Bronislav: Manželkou nejvyššího zemského komorníka koncem 17. století: Anna Marie Teresie Collaltová. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FFMU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 645-655. ISBN 978-80-86488-57-8
 38. Jan, Libor: Historie a právo ve výzkumu středověku. In: IX. sjezd českých historiků. Brno - Pardubice - Praha - Ústí n. Labem 2010, s. 167-174, (vyšlo 2009). ISBN 978-80-904069-1-9
 39. Jan, Libor: Jan Sokol z Lamberka ve službách byzantského císaře aneb O žoldnéřské cti. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci. Brno 2009, s. 237-249. ISBN 978-80-86488-57-8
 40. Jan, Libor: K nejnovější literatuře o sv. Prokopovi a sázavském klášteře. Český časopis historický 107, 2009, s. 371-384. ISSN 0862-6111
 41. Jan, Libor: K otázce hradských kostelů, velkofar a arcikněží v přemyslovském panství (10.-12. stol.). In: Dobosz, J. (ed.): Kościól w monarchiích Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21-24 września 2006 roku. Poznań 2009, s. 193-203. ISBN 978-83-7177-557-4
 42. Jan, Libor: Hereditas, výsluha, kastelánie. Několik poznámek k terminologii a metodologii současné historiografie přemyslovského období. Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 461-472. ISSN 0323-052X
 43. Jan, Libor: Milota z Dědic. Zpráva o věrné službě a mýtu o zradě. In: Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno 2009, s. 248-265. ISBN 978-80-86736-14-3
 44. Jan, Libor: Setkání českých králů a říšských panovníků ve 13. století. In: Nodl, M. - Šmahel, F. (eds.): Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století (CMP 12). Praha 2009, s. 113-119. ISBN 978-80-7007-298-1
 45. Kalhous, David: The significance of the Sirmian and apostolic tradition in shaping Moravian episcopal organization. Early Medieval Europe, Wiley-Blackwell, 17, 3, s. 268-285. ISSN 0963-9462
 46. Kalhous, David: K historické metodě aneb opět nad pravostí Kristiánovy legendy. Časopis Matice moravské, 128, 2009, s. 177-183. ISSN 0323-052X
 47. Kalhous, David: Slovanské písemnictví a liturgie 10. a 11. věku. Český časopis historický 107, 2009, s. 1-33. ISSN 0862-6111
 48. Kalivoda, Jan: Nejstarší svatováclavská hagiografie v evropském literárním kontextu přelomu tisíciletí, In: Kubín, P. (ed.): Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava svatého. Praha 2009, s. 51-64. ISBN 978-80-87258-23-1
 49. Knoz, Tomáš: Dietrichstein contra Žerotín. Osobní pře jako předzvěst obecného konfliktu. Studia Comeniana et Historica 39, 2009, s. 25-49. ISSN 0323-2220
 50. Knoz, Tomáš: Kázání patera Eduarda Domluvila o Karlu starším ze Žerotína. K historickým aktualizacím a proměnám vnímání osobnosti v dějinách. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 91-109. ISBN 978-80-86488-57-8
 51. Knoz, Tomáš: Moravská emigrace po roce 1620. Časopis Matice moravské 127, 2008, s. 397-424 (vyšlo 2009). ISSN 0323-052X
 52. Knoz, Tomáš: Žerotínské víno. Víno jako komponent zbožní směny, sociální disciplinace a dvorské kultury ve šlechtickém prostředí raně novověké Moravy. In: Kilián, J. (ed.): Trpké býti zdá se. Víno a vinařství v českých zemích ve středověku a v raném novověku. Sborník příspěvků z konference konané v Mělníce 2.-4. dubna 2008. Mělník 2009, s. 165-184. ISBN 978-80-903899-6-0
 53. Krmíčková, Helena: Articulus pro communione subutraque specie Jakoubka ze Stříbra. Studie o rukopisech 39, 2009, s. 73-87. ISSN 0585-5691
 54. Krmíčková, Helena: Jan Sedlák, historik kalicha. In: Muzeum Brněnska. Sborník 2009, s. 89-96. ISBN 978-80-904-397-0-2
 55. Krmíčková, Helena: Paběrky z rukopisů univerzitních. In: Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno 2009, s. 178-211. ISBN 978-80-86736-14-3
 56. Kroupa, Jiří: Dějiny umění a historie v "době obrazů". In: IX. sjezd českých historiků. Brno - Pardubice - Praha - Ústí n. Labem 2010, s. 47-64, (vyšlo 2009). ISBN 978-80-904069-1-9
 57. Kroupa, Jiří: Emblematika, literatura a umění v 18. století, aneb ut pictura poesis non erit. In: Pípová, K. - Mikulášková, M. (eds.): Literatura mezi uměními. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. České Budějovice 2009, s. 89-106. ISBN 978-80-87082-11-9
 58. Kroupa, Jiří: Heiligkeit und Herrlichkeit in dem Heiligtum aneb Oslava svatořečení Jana Nepomuckého ve Žďáru. In: Kroupa, J. - Šeferisová Loudová, M. - Konečný, L. (eds.): Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno 2009, s. 579-589. ISBN 978-80-210-4972-7
 59. Kroupa, Jiří: Orbis artium. In: Kroupa, J. - Šeferisová Loudová, M. - Konečný, L. (eds.): Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno 2009, s. 807-816. ISBN 978-80-210-4972-7
 60. Kroupa, Jiří: ´Rinascimento oscuro´ a vznešený detail. In: Hlobil, I. - Peruťka, M. (eds.): Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479-1516) v širších souvislostech. Olomouc 2009, s. 25-38. ISBN 978-80-244-2430-9
 61. Malaníková, Michaela: Oddělené sféry, nebo komplementarita? Interakce mužů a žen na pozadí středověkého města. Theatrum historie 5, 2009, s. 215-225. ISSN 1802-2502
 62. Malaníková, Michaela: Regina Španová - možnosti využití mikrohistorie na příkladu života obyvatelky středověkého Brna. Brno v minulosti a dnes 22, 2009, s. 71-90. ISSN 0524-689X
 63. Malaníková, Michaela: Ženy, muži a středověk aneb Úvaha nad možnostmi a limity využití kategorie genderu v medievistice. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 603-609. ISBN 978-80-86488-57-8
 64. Malý, Tomáš - Suchánek, Pavel: Mezi realitou a symbolem: k historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce. Opuscula historiae atrium F 53, 2009, s. 53-82. ISSN 1214-7249
 65. Malý, Tomáš: O jednom téměř zapomenutém malíři a "mediální" konstrukci dějin v 18. století. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 853-862. ISBN 978-80-86488-57-8
 66. Malý, Tomáš: Sekularizace: nové perspektivy starého konceptu. Historie - Otázky - Problémy 2, 2009, s. 17-29. ISSN 1804-1132
 67. Malíř, Jiří: Karel Kramář a Morava v letech 1891-1914. Moderní dějiny. Supplementum 2, 2009, s. 139-162. ISSN 1210-6860
 68. Marek, Martin: Československá účast na Všeruské výstavě selského hospodářství a domácího průmyslu v Moskvě v roce 1923. Slovanský přehled 95, 2009, s. 153-177. ISSN 0037-6922
 69. Marek, Martin: Účast československých firem na sovětských hospodářských výstavách a veletrzích v letech 1918-1938. Slovanské historické studie 34, 2009, s. 7-45. ISSN 0081-007X
 70. Marek, Martin: Stav baťovského bádání: od meziválečných publikací po současné odborné studie. Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 413-443. ISSN 0323-052X
 71. Markel, Martin: Počátky klasifikace vín a organizace trhu vínem na Znojemsku v 19. století (aneb k hospodářské politice na Moravě). In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 341-349. ISBN 978-80-86488-57-8
 72. Mutlová, Petra: "Sed prugdulor, finis sine fine: O edici Apologie Mikuláše z Drážďan." Studia historica Brunensia C 56, 2009, s. 21-36. ISSN 1803-7429
 73. Nechutová, Jana: De nuptiis Herodoti et Philologiae. In: IX. sjezd českých historiků. Brno - Pardubice - Praha - Ústí n. Labem 2008, s. 157-164, (vyšlo 2009). ISBN 978-80-904069-1-9
 74. Nechutová, Jana: Der Dialogus des Caesarius von Heisterbach - perpetuum opus. Zur Struktur des Exempeln Dialogus Miraculorum. AUC Philologica 1, 2007 (Graecolatina Pragensia), s. 235-244 ( vyšlo 2009). ISSN 0567-8269
 75. Nechutová, Jana: Jak jsme se učili latinsky s Alexandrem de Villa Dei. Graeco-Latina Brunensia 14, 2009, s. 157-168. ISSN 1803-7402
 76. Nechutová, Jana: Konverze jako zázrak. Caesarius z Heisterbachu a Dionysios Areopagita. In: Hanuš, J. - Noble, I. (eds.): Konverze a konvertité. Brno 2009, s. 48-60. ISBN 978-80-7325-196-3
 77. Nechutová, Jana: O církvi do roku 600 po Williama Frenda. Teologická reflexe 15, 2009, s. 219-221. ISSN 1211-1872
 78. Nechutová, Jana: Po vzoru Berojských. Život a víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. Církevní dějiny 2009, s. 109-112. ISSN 1803-0068
 79. Nechutová, Jana: Vagantská skladba - veršované dictamen. In: Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám. Praha 2009, s. 67-76. ISBN 978-80-85778-65-6
 80. Pumprová, Anna: Kupidovo ztvárnění v De planctu naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny. Graeco-Latina Brunensia 14, 2009, s. 217-234. ISSN 1803-7402
 81. Pumprová, Anna: Quadruplex est sensus Sacre scripture: K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi. Studia historica Brunensia C 56, 2009, s. 89-104. ISSN 1803-7429
 82. Rája, Martin: Moravští advokáti a ženy (1869-1914). In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 711-718. ISBN 978-80-86488-57-8
 83. Reitinger, Lukáš: "Census de terra Polonie" a přemyslovská svrchovanost nad Polskem. Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 473-492. ISSN 0323-052X
 84. Slavíček, Lubomír: Hana Seifertová, bibliografie 1958-2008. In: Ševčík, A. (ed.): Haně Seifertové k 75. narozeninám. Praha 2009, s. 93-102. ISBN 978-80-7035-416-2
 85. Slavíček, Lubomír: Haně Seifertové k 12. květnu 2009. In: Ševčík, A. (ed.): Haně Seifertové k 75. narozeninám. Praha 2009, s. 7-11. ISBN 978-80-7035-416-2
 86. Slavíček, Lubomír: Choix de Tableaux / Tableaux de Choix. Josef Karel Eduard Hoser: sběratel galerijních, výstavních a aukčních katalogů. In: Ševčík, A. (ed.): Haně Seifertové k 75. narozeninám. Praha 2009, s. 59-67. ISBN 978-80-7035-416-2
 87. Slavíček, Lubomír: Ifj. Josef Winterhalder (1743-1807), Maulbertsch legjobb tanítványa. In: Késö Barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807). Budapešť 2009, s. 197-234. ISSN 0231-2387
 88. Slavíček, Lubomír: Johann Georg Bergmüller a spol. Neznámé kresby jihoněmeckého baroka ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě. In: Ars linearis. Stará grafika a kresba Čech, Německa a Slezska v evropských souvislostech. Praha 2009, s. 66-75. ISBN 978-80-7035-436-0
 89. Slavíček, Lubomír: Malíři a historie. Historická literatura v knihovně pražské Akademie výtvarných umění před rokem 1855. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického semináře FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 863-870. ISBN 978-80-86488-57-8
 90. Slavíček, Lubomír: Tapetzerei ist nichts anderst als wie ein Gemahl. Marcus Forchondt und die Tapisserien für das Prager Palais Thun. Opuscula Historiae Artium F 52, 2008, s. 55-88. ISSN 1211-7390
 91. Slavíček, Lubomír: Some Drawings by Johann Georg Bergmüller (1688-1762) and his circle in the Silesian Regional Museum in Opava. Acta historiae artium Academiae scientiarum Hungaricae 50, 2009, s. 35-43. ISSN 0001-5830
 92. Stehlíková, Dana: Alleum est planta et est duplex. Pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic. Graeco-Latina Brunensia 14, 2009, s. 287-296. ISSN 1803-7402
 93. Stehlíková, Dana: Encyklopedie v encyklopedii. Speculum naturale Vincence z Beauvais v Summě recreatorum. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Jazyk a řeč knihy. České Budějovice 2009, s. 185-202. ISBN 978-80-7394-202-1.
 94. Stoklásková, Zdeňka: "Mor revoluce". Obava z šíření revolučních myšlenek na Moravě 1791-1805. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 323-330. ISBN 978-80-86488-57-8
 95. Stoklásková, Zdeňka: Osvícenská církevní politika a její vliv na svobodu pohybu duchovenstva. Historie - Otázky - Problémy 1, 2, 2009. ISSN 1804-1132
 96. Suchánek, Pavel - Šeferisová Loudová, Michaela: Zahrada učené moudrosti - malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In: Kroupa, J. - Šeferisová Loudová, M. - Konečný, L. (eds.): Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno 2009, s. 463-485. ISBN 978-80-210-4972-7
 97. Šeferisová Loudová, Michaela: Maulbertsch and Stern in Kroměříž - on the history of two drawings. Acta Historiae Artium Academiae scientiarum Hungaricae 50, 2009, 11 s. ISSN 0001-5830
 98. Švanda, Libor: Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia C 56, 2009, s. 37-47. ISSN 1803-7429
 99. Švanda, Libor: K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia 14, 2009, s. 331-340. ISSN 1803-7402
 100. Válka, Josef: Vláda Alše Vřešťovského. Úsilí politiků a zemské obce o obsazení politického prostoru. Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 297-326. ISSN 0323-052X
 101. Válka, Josef: Zikmund a husité. Jak zakončit (husitskou) revoluci. Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 3-33. ISSN 0323-052X
 102. Wihoda, Martin: "Civibus nostris libertatem damus". Dlouhé počátky městského zřízení na Moravě. In: Futák, P.- Plaček, M. - Vařeka, M. (eds.): Středověká města na Moravě a v sousedních zemích. Hodonín 2009, s. 161-173. ISBN 978-80-7329-222-5
 103. Wihoda, Martin: Česká knížata na dvorských sjezdech. In: Nodl, M. - Šmahel, F. (eds.): Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století (CMP 12). Praha 2009, s. 171-201. ISBN 978-80-7007-298-1
 104. Wihoda, Martin: Dvory prvních moravských markrabat. In: Dvořáčková, D. - Zelenka, J. (eds.): Dvory a rezidence ve středověku II. Struktura dvorské společnosti. MHB Supplementum 2. Praha 2008, s. 53-78 (vyšlo 2009). ISBN 978-80-7286-134-7
 105. Wihoda, Martin: Moravská mise biskupa Wolfgera z Erly. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 209-219. ISBN 978-80-86488-57-8
 106. Wihoda, Martin: Pražské arcibiskupství svatého Vojtěcha. In: J. Dobosz, J. (ed.): Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21-24 września 2006 roku. Poznań 2009, s. 205-217. ISBN 978-83-7177-557-4
 107. Wihoda, Martin: Přemyslovská medievistika o sobě a sobě. Melancholické rozjímání nad "budováním českého státu". Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 447-460. ISSN 0323-052X
 108. Wihoda, Martin: Skromné příběhy. Moravští Přemyslovci v paměti klášterních skriptorií. In: Campana, Codex, Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno 2009, s. 120-135. ISBN 978-80-86736-14-3
2008
 1. Antonín, Robert: Jihomoravská města v souboji o český trůn v letech 1306-1310. In: Brno v minulosti a dnes 21, 2008, s. 13-25. ISSN 0524-689X.
 2. Bartlová, Milena: Cesta jednoho motivu z Brugg přes Vratislav do Prahy. In: Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura (1300-1740). Praha 2008, s. 257-291. ISBN 978-80-7035-396-7.
 3. Bartlová, Milena: Habituální performance. Některé možnosti postmoderní inspirace pro uměleckohistorickou medievistiku. In: Umění 56, 2008, s. 2-15. ISSN 0049-5123.
 4. Bartlová, Milena: Obraz jako zpráva o neznámém: české ilustrace Mandevillových cest. In: Sommer, P. - Liščák, V. (eds.): Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13. a 14. století. (= Colloquia Medievalia Pragensia 10), Praha 2008, s. 137-144. ISBN 978-80-7007-274-5.
 5. Bočková, Hana: Kniha naučení a příkladův als "Haus-Buch". In: Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studie. Greifswald 2008, s. 49-60. ISBN 3-86006-301-4.
 6. Borovský, Tomáš: Historie jako věda? TGM a jeho kritika historie v době rukopisných sporů. In: T. G. Masaryk a česká státnost. Praha 2008, s. 43-52. ISBN 80-86142-30-2.
 7. Elbel, Petr: Oficialát v olomoucké diecézi ve středověku (od počátků v 50. letech 13. století do 50. let 15. století). In: Krafl, P. (ed.): Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. Praha 2008, s. 324-342. ISBN 978-80-7286-121-7.
 8. Fasora, Lukáš: Hrdinové a zbabělci "krvavé řeže jihlavské" z roku 1910. Lokální politická kultura v prostředí jazykového ostrova. In: Randák, J. - Koura, P. (eds.): Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Praha 2008, s. 101-115. ISBN 978-80-7363-172-7.
 9. Fasora, Lukáš: Možnosti a limity aristokratizace veřejného vystupování brněnských podnikatelů 1851-1914. In: Brňovják, J. - Zářický, A. (eds.): Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století. Ostrava 2008, s. 206-218. ISBN 978-80-7368-520-1.
 10. Fasora, Lukáš: Wiener, Reichsdeutsche und andere Vorbilder in der Kommunalverwaltung der Stadt Brünn 1861-1914. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno 2008, s. 143-156. ISBN 978-80-86488-50-9.
 11. Hanuš, Jiří: Divadelní Brno na přelomu století. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno 2008, s. 361-368. ISBN 978-80-86488-50-9.
 12. Havel, Dalibor: Die Rolle von Nachahmungen in der Entwicklung der böhmischen Urkundenschrift. In: Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe IV, Band 5. Wien 2008, s. 269-277. ISBN 978-3-7001-3824-2.
 13. Jan, Libor: Domácí šlechtická opozice a přemyslovští králové 13. věku. In: Nodl, M. - Wihoda, M. (eds.): Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno 2008, s. 85-100. ISBN 978-80-86488-48-6.
 14. Kalhous, David: Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen. In: Boháčová, I. - Poláček, L. (eds.): Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno 2008, (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7), s. 19-26. ISBN 80-86023-84-2.
 15. Kalhous, David: Istorija cerkvi i christianstva v perspektive sovremennoj češskoj medievistiki. In: Metlickaja, Z. Ju. (ed.): Cerkov' i religioznoje soznanije srednevekovoj Jevropy. Sbornik obzorov i referatov. Moskva 2008, s. 47-71. ISBN 978-5-248-00449-2.
 16. Kalhous, David: Dagome iudex: zamyšlení nad výpovědní hodnotou jednoho pramene. In: Ad laetitiam. Studenti doc. Vladimíru Vašků k 75. narozeninám. Brno 2008, s. 73-80. ISBN 978-80-903251-6-6.
 17. Knoz, Tomáš - Turowska, Malgorzata: Mezi Rosicemi a Vratislaví. K současnému stavu výzkumu knihovny Karla staršího ze Žerotína ve Vratislavi. In: Mikulec, J. - Polívka, M. (eds.): Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Praha 2006 (vyšlo 2008), s. 266-276. ISBN 978-80-7286-117-0//ISBN 978-80-7286-118-7 (soubor); ISBN 978-80-7286-116-3 (1. svazek).
 18. Krmíčková, Helena: Husův pomocník v evangeliu, obnovitel kalicha a první husitský teolog Jakoubek ze Stříbra. In: Tonzar, D. (ed.): Historie - paměť národa. Přínos významných postav a událostí českých dějin pro současnost. Praha 2008, s. 45-49. ISBN 80-7000-088-0.
 19. Krmíčková, Helena: Kanonické právo v počátcích utrakvismu. In: Krafl, P. (ed.): Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. Praha 2008, s. 145-150. ISBN 978-80-7286-121-7664.
 20. Kroupa, Jiří: Budova biskupského alumnátu v Brně a vídeňský neobarok. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno 2008, s. 281-291. ISBN 978-80-86-488-50-9.
 21. Kroupa, Jiří. Dva koncepty památkové péče. In: Hrbek, V. - Křížek, J. (eds.): Návraty k domovu. Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a v Pelhřimově. Pelhřimov 2008, s. 119-123. ISBN 978-80-87288-01-6.
 22. Kubíčková, Jana - Nosková, Jana: Oslavy císařského jubilea v prosinci 1908 v Brně. In: Brno v minulosti a dnes 21, 2008, s. 553-586. ISSN 0524-689X.
 23. Kubíčková, Jana - Nosková, Jana: "Řeže v Brně". Pouliční demonstrace během oslav 60. výročí jubilea Františka Josefa. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno 2008, s. 383-411. ISBN 978-80-86488-50-9.
 24. Malaníková, Michaela: Rozhodčí a smírčí řízení jako součást brněnského městského práva. In: Nodl, M. - Wihoda, M. (eds.): Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno 2008, s. 214-224. ISBN 978-80-86488-48-6.
 25. Malaťák, Demeter: Zikmund Lucemburský, koncil a husité. Jihlavská jednání v roce 1436. In: Nodl, M. - Wihoda, M. (eds.): Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno 2008, s. 139-145. ISBN 978-80-86488-48-6.
 26. Malíř, Jiří: Na cestě k Pětce. K politické kultuře a parlamentárním mechanismům regulace konfliktů před r. 1914. In: Mikulec, J. - Polívka, M. (eds.): Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Praha 2006 (vyšlo 2008), s. 765-773. ISBN 978-80-7286-117-0//ISBN 978-80-7286-118-7 (soubor); ISBN 978-80-7286-116-3 (1. svazek).
 27. Marek, Martin: Československá delegace studující kaučukodárné rostliny v SSSR v roce 1936. In. Slovanský přehled 94, 2008, s. 559-567. ISSN 0037-6922.
 28. Marek, Martin: Hospodářské kontakty Baťových závodů se Sověty v letech 1918-1938. In: Slovanské historické studie 33, 2008, s. 43-118. ISSN 0081-007X.
 29. Markel, Martin: Jihomoravští Němci mezi Vídní a Brnem. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno 2008, s. 77-83. ISBN 978-80-86-488-50-9.
 30. Nechutová, J.: List Jana ze Středy pražskému arcibiskupovi s výkladem šesti veršů. In: Kůrka, B. - Pánek, J. - Polívka, M. (eds): Angelus pacis. Sborník k poctě Noemi Rejchrtové. Praha 2008, s. 133-139. ISBN 978-80-7286-125-5.
 31. Pumpr, Pavel: Kostely farní nebo patronátní? K postavení farních kostelů v systému správy šlechtického dominia na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. In: Stuchlá, P. (ed.): Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách. Vodňany 2008, s. 79-94. ISBN 978-80-254-1611-2.
 32. Rája, Martin: Advokátní zkoušky na Moravě v letech 1869 - 1918. In: Z minulosti advokacie. Praha 2008, s. 24-30. ISBN 978-80-7201-730-0.
 33. Slavíček, Lubomír: 15 katalogových hesel (Johann Wenzel Bergl, František Václav Korompay, Josef Václav Korompay, Felix Ivo Leicher, Franz Anton Maulbertsch, Martin Johann Schmidt-Kremser Schmidt, František Antonín Šebesta-Sebastini, Michelangelo Unterberger). In: Toner, M. a kol.: Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek. Olomouc 2008, 33 s. (též anglické vydání). ISBN 978-80-87149-09-6.
 34. Slavíček, Lubomír: "...damit er Ruhm und Ehre, ich aber Contento darvon habe". Umělci, umělečtí řemeslníci a agenti ve službách Kryštofa Václava Nostice. In: Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura (1300-1740). Praha 2008, s. 377-391. ISBN 978-80-7035-396-7.
 35. Slavíček, Lubomír: "...und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren". Das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau. In: Opuscula Historiae Artium F 51, 2007 (vyšlo 2008), s. 127-163, ISSN 1211-7390.
 36. Stoklásková, Zdeňka: "(…) stets ein guter und zuverlässiger Deutschmährer". Zur Laufbahn von Bertold Bretholz (1862-1936). In: Albrecht, S. - Malíř, J. - Melville, R. (eds.): Die "sudetendeutsche Geschichtsschreibung" 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer, München 2008, s. 25-41. ISBN 978-3-486-58374-8.
 37. Šeferisová Loudová, Michaela: "Erwähl wie die Sonne, schön wie der Mond". Ikonografický program maleb minoritského kostela v Krnově. In: Opuscula Historiae Artium F 51, 2007 (vyšlo 2008), s. 5-27. ISSN 1211-7390.
 38. Vykoupil, Libor: Čeští fašisté na Moravě. In: Mitáček, J. - Vykoupil, L. (eds.): Morava v boji proti fašismu. Brno 2008, s. 46-56. ISBN 978-80-7028-317-2.
 39. Wihoda, Martin: Die Herrschaftslegitimation im böhmischen Fürstentum des 11. Jahrhunderts. Kontinuität und Wandlungen. In: Rychterová, P. - Seit, S. - Veit, R. (eds.): Das Charisma. Funktionen und symbolische Repräsentationen. Berlin 2008, s. 385-404. ISBN 978-3-05-004315-9.
 40. Wihoda, Martin: Obtížné příbuzenství. Konflikty a smiřování přemyslovských knížat. In: Nodl, M. - Wihoda, M. (eds.): Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno 2008, s. 71-83. ISBN 978-80-86488-48-6.
2007
 1. Antonín, Robert: Ke kořenům zahraniční politiky Václava II. v letech 1283-1290. In: ČMM 126, 2007, s. 25-62. ISSN 0323-052X.
 2. Antonín, Robert: Konflikty měšťanů a panských rodů v Čechách roku 1309. In: Konfliktní situace v dějinách. Pardubice 2007, s. 21-29. ISBN 978-80-7395-018-7.
 3. Antonín, Robert - Borovský, Tomáš - Malaťák, Demeter: Královský itinerář a královské slavnosti středověké Moravy. In: SPFFBU C 54, 2007, s. 99-120. ISSN 0231-7710.
 4. Antonín, Robert: Malopolsko jako objekt zahraniční politiky Václava II. v letech 1289-1300. In: MBH 11, 2007, s. 95-116. ISSN 0862-979X.
 5. Antonín, Robert: Moc posledních Přemyslovců v piastovském Polsku na přelomu 13./14. století. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha 2007, s. 177-191. ISBN 978-80-7106-896-9.
 6. Bartlová, Milena: Creating borders: the uses of art histories in Central Europe. In: Ars 40, 2007, s. 129-133. ISSN 0044-9008.
 7. Bartlová, Milena: Modus humilis: úvahy o malířském stylu tzv. krakovské školy. In: Artifex doctus. Studia ofiarowane prof. Jerzy Gadomskiemu w 70. rocnicę urodzin. Kraków - Warszawa 2007, sv. 2, s. 65-74. ISBN 83-601-8345-8.
 8. Bartlová, Milena: Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě. In: Opuscula Historiae Artium F 50, 2006 (vyšlo 2007), s. 11-21. ISSN 1211-7390.
 9. Bartlová, Milena: Trůnící madony na lvu. In: Śląsk i Czechy: wspólne drogy sztuki. Wroclaw 2007, s. 36-47. ISBN 83-229-2862-2.
 10. Boček, Pavel: Ke vzniku samostatné litevské metropolie. In: SPFFBU C 53, 2006 (vyšlo 2007), s. 51-71. ISSN 0231-7710.
 11. Boček, Pavel: Kyjevská metropolie vší Rusi ve druhé polovině 14. století. In: Fórum Velehrad I. Communio ecclesiarum - očištění paměti. Olomouc 2007, s. 13-41. ISBN 978-80-86715-77-3.
 12. Boček, Pavel: Ruský gosudar a zlo v ruském politickém myšlení přelomu 15. a 16. století. In: Slovanské historické studie 32, 2007, s. 199-210. ISSN 0081-007X.
 13. Bočková, Hana: Cesta mariánského "obrazu aneb štátue" z Beckova na Moravu. In: Slovenská literatura 18. a 19. storočia. Historia, teorie, interpretácia. Bratislava 2007, s. 29-37. ISBN 978-80-223-2440.
 14. Bočková, Hana: Image of the Protestant in religious Educational Literature. In: Bartlová, M. - Šroněk, M. (eds.): Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Praha 2007, s. 299-308. ISBN 80-86890-15-5.
 15. Bočková, Hana: Útěcha a rozjímání. K práci s biblickým textem v nábožensky vzdělávací literatuře. In: SPFFBU V 10, 2007, s. 57-68. ISSN 0231-7818.
 16. Bočková, Hana: Zvětšeniny z Komenského Drahomíry a Zdeňka Kožmínových. In: Studia Comeniana et historica 37, 2007, s. 201-203. ISSN 0323-2220.
 17. Borovský, Tomáš: Adventus regis v životě středověkého města. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha 2007, s. 338-348. ISBN 978-80-7106-896-9.
 18. Borovský, Tomáš: Čas, minulost, memoria středověkého Brna. In: Brno v minulosti a dnes 20, 2007, s. 13-38. ISSN 0524-689X.
 19. Dvořák, Jan: Správa statků kardinála Dietrichsteina - z centra na periferii. In: XXIX. Mikulovské sympozium 11.-12. října 2006. Kardinál František Dietrichstein a jeho doba. Brno - Mikulov 2007, s. 213-226. ISBN 80-86931-22-6.
 20. Dvořák, Tomáš: Mezi národnostní a politickou asimilací. K postavení německých antifašistů v Československu od ukončení hromadného odsunu do konce 50. let. In: "I oni byli proti". Ústí nad Labem 2007, s. 217-233. ISBN 978-80-86475-12-7.
 21. Elbel, Petr: Zlomek olomoucké konfirmační knihy z let 1452-1455. Předběžné výsledky rozboru opomíjeného pramene k poznání církevní topografie, diecézní správy a konfesního soužití na Moravě po polovině 15. století. In: Zilynská, B. -Hrdina, J. (eds.): Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. (= Colloquia mediaevalia Pragensia 8), Praha 2007, s. 91-137. ISBN 978-80-7007-262-2.
 22. Fasora, Lukáš - Kladiwa, Pavel: Gemeindeverwaltung und lokale Eliten in den böhmischen Ländern 1850-1914, Teilergebnisse der Forschung in der Tschechischen Republik. In: East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift 33, 2006 (vyšlo 2007), s. 335-368. ISSN 0094-3037.
 23. Fasora, Lukáš: Moderní podnikání v soukenictví 1770-1848 (Brno, Třebíč, Jihlava). In: Opomíjení a neoblíbení v českých dějinách 19. století. Úředník a podnikatel. Praha 2007, s. 227-235. ISBN 80-86791-43-2.
 24. Fasora, Lukáš: Podnikatelé a urbanizace ve druhé polovině 19. století (základní teze, metody a dílčí závěry). In: Štaif, J. (ed.): Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání. Praha 2007, s. 192-201. ISBN 978-80-7363-153-6.
 25. Fasora, Lukáš: Sociální a politické aspekty brněnské asanace 1896-1916. In: Brno v minulosti a dnes 20, 2007, s. 205-219. ISSN 0524-689X.
 26. Fasora, Lukáš: Sociální souvislosti procesu sekularizace v malých komunitách v letech 1890-1913. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Sekularizace v českých zemích 1848-1918. Brno 2007, s. 35-48. ISBN 978-80-7325-117-8.
 27. Goněc, Vladimír: Anketa polského exilu v roce 1987 o "perestrojce". In: Slovanské historické studie 32, 2007, s. 183-195. ISSN 0081-007X.
 28. Goněc, Vladimír: Německé menšiny v právních normách 1938-1948. In: Česko-slovenská historická ročenka 11, 2007, s. 421-423. ISSN 1214-8334.
 29. Goněc, Vladimír: Prvotní programy Rady svobodného Československa pro zahraniční politiku. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 33, 2007, s. 229-242. ISSN 0472-8947.
 30. Hanuš, Jiří: Vybrané rysy spirituality české katolické církve (1948-1989). In: Soudobé dějiny 14, 2007, s. 341-353. ISSN 0231-7710.
 31. Chocholáč, Bronislav: Charváti na Moravě v předbělohorském období. In: Krejčí, P. - Komárková, J. (eds.): Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. Brno 2007, s. 75-80. ISBN 80-86735-10-9.
 32. Jan, Libor: Dominium generale a dominium speciale - jeden mýtus české historiografie. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 1-2. Z pomocných věd historických XVI. 2007, s. 645-652. ISSN 0567-8293.
 33. Jan, Libor: K počátkům české šlechty. Družina, beneficium, pozemkové vlastnictví. In: Nodl, M. - Wihoda, M.: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku (=Colloquia mediaevalia Pragensia 9). Praha 2007, s. 45-52. ISBN 978-80-7007-263-9.
 34. Jan, Libor: Skrytý půvab "středoevropského modelu". In: ČČH 105, 2007, s. 873-903. ISSN 0862-6111.
 35. Kalhous, David: Granum Catalogi praesulum Moraviae jako pramen k dějinám Moravy v 10. století? In: MHB 11, 2007, s. 23-38. ISSN 0862-979X.
 36. Kalhous, David: Kristiánova legenda v souřadnicích dějin 10. a 11. století. In: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Poznań 2007, s. 57-66. ISBN 978-83-89407-22-1.
 37. Kalhous, David: Znovu o Kristiána: replika. In: ČMM 126, 2007, s. 411-417. ISSN 0323-052X.
 38. Knoz, Tomáš: Morava a Dietrichstein - země a osobnost. In: XXIX. Mikulovské sympozium 11.-12. října 2006. Kardinál František Dietrichstein a jeho doba. Brno - Mikulov 2007, s. 7-26. ISBN 80-86931-22-6.
 39. Kroupa, Jiří: Franz Anton Maulbertsch: Aufklärung, Auftraggeber und Mentalitäten in Mähren. In: Hindelang, E. - Slavíček, L. (eds.): Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen. Langenargen - Brno 2007, s. 23-43. ISBN 978-80-210-4394-7.
 40. Kroupa, Jiří: "Moderni fiori": kardinál z Dietrichsteina, protobarok a umělecká funkce na Moravě po roce 1600. In: XXIX. Mikulovské sympozium 11.-12. října 2006. Kardinál František Dietrichstein a jeho doba. Brno - Mikulov 2007, s. 55-67. ISBN 80-86931-22-6.
 41. Kroupa, Jiří: Künstlerische Aufgabe, Liturgie und Stil. Überlegungen zu Santinis Entwurf für Stift Rajhrad/Raigern. In: Balážová, B. (ed.): Generationen - Interpretationen Konfrontationen. Bratislava 2007, s. 205-214. ISBN 978-80-968682-9-2.
 42. Malíř, Jiří: K politické kultuře na sklonku starého Rakouska: mechanismus vzniku politické strany v éře masových stran. In: Semotanová, E. (ed.): Cestou dějin 2. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Praha 2007, s. 239-265. ISBN 978-80-7286-105-7 (pro soubor dílů 1 a 2); 978-80-7286-111-8 (pro díl 1), 978-80-7286-112-5 (pro díl 2).
 43. Malíř, Jiří: Předhistorie vzniku Německé agrární strany na Moravě. In: Pokorný, J. - Velek, L. - Velková, A. (eds.): Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století - Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám - Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag. Praha 2007, s. 357-366. ISBN 978-80-246-1398-7.
 44. Malíř, Jiří: Sekularizace a politika v "dlouhém" 19. století. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Sekularizace v českých zemích 1848-1918. Brno 2007, s. 11-24. ISBN 978-80-7325-117-8.
 45. Malý, Tomáš: "Confessional Identity" in Moravian Royal Towns in the 16th and 17th Centuries? In: Bartlová, M. - Šroněk, M.(eds.): Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Praha 2007, s. 323-334. ISBN 80-86890-15-5.
 46. Maráz, Karel: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Připomenutí historie a současný stav. In: Slovenská archivistika 42, 2007, s. 78-91. ISSN 0231-6722.
 47. Maráz, Karel: Několik poznámek ke Konrádovi z Botenštejna aneb Opravdu nevíme kdo byl vrahem Václava III.? In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, Společenské vědy 294, 2007, s. 85-89. ISBN 978-80-85037-47-0.
 48. Maráz, Karel: K záhadné pečeti opata Wolfganga u listiny ze 7. dubna 1559. In: Klášter Zlatá Koruna. Dějiny - památky - lidé. České Budějovice 2007, s. 566-570. ISBN 978-80-85033-09-0.
 49. Maráz, Karel: Zlatokorunský klášter ve falzátorské činnosti Oldřicha II. z Rožmberka. In: Klášter Zlatá Koruna. Dějiny - památky - lidé. České Budějovice 2007, s. 371-379. ISBN 978-80-85033-09-0.
 50. Maráz, Karel: Zemští úředníci a dvorští hodnostáři uherského (1301-1304), českého a polského (1305-1306) krále Václava III. In: MHB 11, supplementum 2. k roč. 11, 2007, s. 103-113. ISSN 0862-979X.
 51. Marek, Martin: Kontakty Baťových závodů se SSSR za působení Jana A. Bati - návrh smlouvy o technické pomoci. In: Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati. Zlín 2007, s. 67-71. ISBN 978-80-239-9247-2.
 52. Markel, Martin: Počátky křesťansko-sociálního hnutí na jižní Moravě. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Sekularizace v českých zemích 1848-1918. Brno 2007, s. 25-34. ISBN 978-80-7325-117-8.
 53. Markel, Martin: "Žlutí čerti" - znojemský pěší pluk č. 99. Občanská armáda a 1. světová válka. In: Vondrášek, V. - Nekvapilová, I. - Outratová, L. (eds.): Vojenský profesionál v měnícím se světě 21. století. Praha 2007, s. 20-30. ISBN 978-80-7278-416-5.
 54. Mutlová, Petra: Communicating Texts Through Images: Nicholas of Dresden's Tabule. In: Bartlová, M. - Šroněk, M. (eds.): Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Praha 2007, s. 29-37. ISBN 80-86890-15-5.
 55. Mutlová, Petra: Ai margini della societa: valdesi e ussiti/Na okraji společnosti: valdenští a husité. In: Cadorini, G. - Špička, J. (eds.): Humanitas Latina in Bohemis, Kolín - Treviso 2007, s. 41-59. ISBN 978-80-903770-0-4.
 56. Nechutová, Jana: Česká a latinská jedno jsou. In: Krejčová, I. - Hrdina, M. - Pípová, K. (eds.): Text mezi literaturami. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. České Budějovice 2007, s. 59-76. ISBN978-80-87082-03-4.
 57. Nechutová, Jana: Ex fideli veterum skriptura. In: SPFFBU V 8, 2005 (vyšlo 2007), s. 9-19. ISSN 0231-7710.
 58. Nechutová, Jana: Mezi proudy. In: Macek, O. (ed.): Zpytování, studie a eseje k evangelické identitě. Středokluky 2007, s. 29-34. ISBN 978-80-86057-46-0.
 59. Nechutová, Jana: O skryté literární tradici skalních rozsedlin (Pís 2,l4). In: Silagiová, Z. - Šedinová, H. - Kitzler, P. (eds.): Donum Magistrae, Ad honorem Dana Martínková. Praha 2007, s. 202-209. ISBN 978-80-7007-255-4.
 60. Pumprová, Anna: "Ad intelligenciam istius sancti evangelii vobis aliquid describere cupio." La Vita Caroli e l'intento predicatorio di Carlo IV./"Ad intelligenciam istius sancti evangelii vobis aliquid describere cupio." Vita Karoli a kazatelské snahy Karla IV. In: Cadorini, G. - Špička, J. (eds.): Humanitas Latina in Bohemis, Kolín - Treviso 2007, s. 13-39. ISBN 978-80-903770-0-4.
 61. Pumprová, Anna: Kázání Petra Žitavského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (1316-1339). Pokus o rekonstrukci kazatelova vystoupení. In: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Poznań 2007, s. 233-241. ISBN 978-83-89407-22-1.
 62. Rája, Martin: Učitel Jan Kupka a muzeum ve Vyškově. In: Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov 2007, s. 113-117. ISBN sine.
 63. Rája, Martin: Brněnská diecéze v 19. století (církev a politika). In: Brněnská diecéze 1777-2007. Brno 2007, s. 25-32. ISBN 978-80-86665-04-7.
 64. Slavíček, Lubomír: Der rechte Splendor der Einrichtung. Das Palais Graf Maximilian Thuns auf der Prager Kleinseite und seine Ausstattung zu Beginn des 18. Jahrhunderts. In: Barock in Mitteleuropa. Werke - Phänomene - Analysen. Hellmut Lorenz zum 65. Geburtstag. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. Wien 2007, s. 193-206. ISBN 978-3-205-77621-5.
 65. Slavíček, Lubomír: "Fatto per mia memoria". Die Italienreisen des Malers Dominik Kindermann im Lichte seiner Tage- und Skizzenbücher. In: Generationen - Interpretationen - Konfrontationen. Bratislava 2007, s. 309-321. ISBN 978-80-968682-9-2.
 66. Slavíček, Lubomír: Felix Ivo Leicher, ein Maler ohne Eigenschaften? Versuch einer Stildefinition seines Oeuvres. In: Hindelang, E. - Slavíček, L. (eds.): Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen. Langenargen - Brno 2007, s. 221-243. ISBN 978-80-210-4394-7.
 67. Slavíček, Lubomír: Michael Willmann und Christoph Wenzel von Nostitz. In: Umění 55, 2007, s. 237-241. ISSN 0049-5123.
 68. Slavíček, Lubomír: Umělecké dražby mezi komercí a prestiží. In: Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění. Praha 2007, s. 83-96. ISBN 978-80-86197-89-0.
 69. Slavíček, Lubomír: Vincenc Kramář and a fragment of Rembrandt´s Annunciation of the Virgin. On the history and reception of an acquisition. In: Bulletin of the National Gallery in Prague 16/17, Praha 2007, s. 21-39, 103-119. ISSN 0862-8912.
 70. Stoklásková, Zdeňka: "Všichni cizí budiž bedlivě sledováni". Evidence obyvatelstva v Brně 1857-1863. In: Slezský sborník 105, 2007, s. 115-133. ISSN 0037-6833.
 71. Sviták, Zbyněk: Česká královská kancelář ve středověku. In: Belliculum diplomaticum II Thorunense. Toruń 2007, s. 23-44. ISBN 978-83-231-2062-9.
 72. Šeferisová Loudová, Michaela: "...dieses Altarbild ist eine der schönsten und fleißigsten Arbeiten dieses würdigen Künstlers...": Das Altarblatt und die Ölskizze der Hll. Leopold und Liborius von Joseph Stern. In: Hindelang, E. - Slavíček, L. (eds.): Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen. Langenargen - Brno 2007, s. 199-219. ISBN 978-80-210-4394-7.
 73. Švanda, Libor. Laudationes v Kosmově kronice. In: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Poznań 2007, s. 123-133. ISBN 978-83-89407-22-1.
 74. Wihoda, Martin: Kníže a jeho věrní. Kosmas o světě předáků a urozených. In: Nodl, M. - Wihoda, M. (eds.): Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. Praha 2007 (Colloquia mediaevalia Pragensia 9), s. 11-29. ISBN 978-80-7007-263-9.
 75. Wihoda, Martin: Mocran et Mocran jako prostor k zamyšlení. In: ČMM 126, 2007, s. 377-410. ISSN 0323-052X.
 76. Wihoda, Martin: Privatisierung im 13. Jahrhundert? Die tschechische Mediävistik und die Interpretation der Přemyslidenzeit. In: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 47, 2006/2007, s. 172-183. ISSN 0523-8587.
2006
 1. Antonín Robert: Obraz ideálního panovníka ve Zbraslavské kronice. In: Wihoda, M. (ed.):  Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Brno 2006, s. 197-216. ISBN 80-86488-37-3.
 2. Bartlová, Milena: Jaká věda jsou dějiny umění? In: Umění, 54, 2006, s. 218-228. ISSN 0049-5123.
 3. Bartlová, Milena: Reprezentace. In: Borovský, T. – Hanuš, J. – Řepa, M. (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno 2006, s. 63-70. ISBN 80-86488-33-0.
 4. Bartlová, Milena: Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. In: Slovo a smysl, 3, 2006, 2, s. 78-87. ISSN 1214-7915.
 5. Bartlová, Milena: Úvahy o vyobrazení svatováclavské legendy na schodišti Karlštejna. In: Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Průzkumy památek 13, 2006, příloha, s. 50-57. ISSN 1212-1487.
 6. Boček, Pavel: Ke vzniku Ruské autokefální církve. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Brno 2006, s. 73-78. ISBN 80-86488-32-2.
 7. Boček, Pavel: Představy o carovi a carství na středověké Rusi (do poloviny 16. století). In: Goněc, V. – Vlček, R. (eds.): Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám. Brno 2006, s. 19-30. ISBN 80-210-3887-X.
 8. Boček, Pavel: Stát a církev v Rusku v polovině 16. století. In: Byzantinoslovaca. Bratislava 2006, s. 226-236. ISBN 80-89236-07-3.
 9. Bočková, Hana: Osudy Erasmovy Stížnosti ženy na manželství ve starší české literatuře. In: SPFFBU, V 8, 2006, s. 9-21. ISSN 0231-7818.
 10. Bočková, Hana: Valentin Bernard Jestřábský a jeho Vidění rozličné sedláčka sprostného. In: Studia Comeniana et historica, 36, 2006, 75-76, s. 154-160. ISSN 0323-2220.
 11. Borovský, Tomáš: Čas středověkých měšťanských testamentů. In: Doležalová, E. - Jíšová, K. (eds.): Pozdně středověké testamenty v českých městech. Praha 2006, s. 55-71. ISBN 80-86197-72-7.
 12. Borovský, Tomáš: František Hrubý v posudcích Julia Glücklicha. In: Brno v minulosti a dnes, XIX, 2006, s. 479-496. ISBN 80-86736-03-2.
 13. Borovský, Tomáš: Obrazy vzpomínek. In: Borovský, T. – Hanuš, J. – Řepa, M. (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno 2006, s. 127-139. ISBN 80-86488-33-0.
 14. Borovský, Tomáš: Svatojakubská knihovna v Brně na konci 15. století. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 545-550. ISBN 80-86488-35-7.
 15. Elbel, Petr: Neznámý list krále Zikmunda Lucemburského litomyšlskému biskupu Janovi Železnému ze 4. září 1417. Edice, rozbor a komparace se Zikmundovým listem Čechům téhož data. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 515-535. ISBN 80-86488-35-7.
 16. Elbel, Petr: Testamentum meum de libris meis: Knihovna olomouckého biskupa Bohuše ze Zvole (1454-1457) opět v centru pozornosti. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2005. Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar). Brno 2006, s. 85-119. ISBN 80-86249-34-4.
 17. Elbel, Petr: Testamenty olomouckého kapitulního duchovenstva v pozdním středověku (1300-1526). In: Doležalová, E. - Jíšová, K. (eds.): Pozdně středověké testamenty v českých městech. Praha 2006, s. 145-187. ISBN 80-86197-72-7.
 18. Fasora, Lukáš - Hanuš, Jiří - Malíř, Jiří: Moravské vyrovnání po stu letech. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno 2006, s. 9-16. ISBN 80-86488-36-5.
 19. Fasora, Lukáš: Němečtí liberálové a národnostní otázka v brněnské a jihlavské komunální správě 1880-1914.  In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno 2006, s. 347-356. ISBN 80-86488-36-5.
 20. Fasora, Lukáš - Kladiwa, Pavel: Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1918. Dílčí výsledky výzkumu v České republice. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno 2006, s. 11-40. ISBN 80-7325-091-8.
 21. Fasora, Lukáš: Rodinné vazby jako integrační faktor v procesu konstituování občanských elit. příklad města Brna 1851-1914. In: Brno v minulosti a dnes, XIX, 2006, s. 189-210. ISBN 80-86736-03-2.
 22. Fasora, Lukáš: Soziale Lage und öffentlicher Einfluss Brünner Handwerker und Gewerbetreibenden im Spannungsfeld der Modernisierung. In: Pierenkemper, T. (ed.): Zur wirtschaftlichen Entwicklung ostmitteleuropäischen Regionen im 19. Jahrhundert. Köln am Rhein 2006, s. 122-129. ISBN sine.
 23. Fasora, Lukáš: Zdravotnická politika brněnského magistrátu 1851-1914. In: Vlastivědný věstník moravský, LVIII, 2006, 3, s. 262-270. ISSN 0323-2581.
 24. Goněc, Vladimír: Československý exil ve vztahu k maďarskému exilu a maďarské revoluci 1956. In: Goněc, V. – Vlček, R. (eds.): Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám. Brno 2006, s. 249-266. ISBN 80-210-3887-X.
 25. Goněc, Vladimír: K polskému faktoru v česko-slovenském vztahu. In: Česko-slovenská historická ročenka, 2005, vyšlo 2006, s. 227-258. ISSN 1214-8334.
 26. Goněc, Vladimír: Richard Pražák jubilující. In: Goněc, V. – Vlček, R. (eds.): Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám. Brno 2006, s. 3-7.  ISBN 80-210-3887-X.
 27. Goněc, Vladimír: Středoevropská a evropská integrace – k profilům dobových reflexí. In: Střední Evropa a evropská integrace. Brno 2006, s. 65-85. ISBN 80-210-4194-3.
 28. Hanuš, Jiří: Karikatura elit v díle Franze Werfela Píseň o Bernadettě. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno 2006, s. 131-137. ISBN 80-7325-091-8.
 29. Hanuš, Jiří. Kůň již stojí v branách Tróje. Cesta Jacoba Burckhardta ke kritice moderní kultury. In: Borovský, T. – Hanuš, J. – Řepa, M. (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno 2006, s. 99-112. ISBN 80-86488-33-0.
 30. Hanuš, Jiří: Literatura a nacionalismus (příklad Josefa Merhauta). In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno 2006, s. 373-381. ISBN 80-86488-36-5.
 31. Hanuš, Jiří: O podstatě křesťanství a státu, který se zbláznil. In: Hanuš, J. (ed.): Vznik státu jako proces sekularizace. Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho.  Brno 2006, s. 67-72. ISBN 80-7325-089-6.
 32. Havel, Dalibor: Nález zlomku Řehole sv. Benedikta z 11. století v pražském Klementinu. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 345-355. ISBN 80-86488-35-7.
 33. Chocholáč, Bronislav: Wirtschaftliches Zusammenleben. Mähren und österreichische Länder im Licht der sozialen und ökonomischen Kontakte der Bevölkerung in der frühen Neuzeit. In: Knoz, Tomáš (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. Wien – Brno 2006, s. 55-61. ISBN 3-901194-14-2, ISBN 80-86488-31-4.
 34. Jan, Libor: Das Zeitalter der Gewalt und der freundschaftlichen Kontakte. Gemeinsame Wurzeln des tschechisch-österreichischen Raumes in Mitteleuropa. In: Knoz, T. (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. Wien – Brno 2006, s. 31-41. ISBN 3-901194-14-2, ISBN 80-86488-31-4.
 35. Jan, Libor: Přemyslovská Morava. In: Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. Olomouc – Brno 2006, s. 7-32. ISBN 80-95037-42-4, ISBN 80-86549-17-8.
 36. Jan, Libor: Stará Morava mezi Východem a Západem. In: Sommer, P. (ed.): Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. Praha 2006, s. 251-264. ISBN 80-7106-790-3.
 37. Kalhous, David: Státnost v Kristiánově legendě? K roli tradice při formování přemyslovského státu. In: Wihoda, M. (ed.): Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Brno 2006, s. 135-154. ISBN 80-86488-37-3.
 38. Kalhous, David: Sv. Václav Homiliáře opatovického. K české státnosti 12. věku. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 371-379. ISBN 80-86488-35-7.
 39. Kalivoda, J.: „Básníkem se člověk rodí, ale i stává. Pojetí básnické tvorby v raném středověku a jeho antické prameny.“ In: Fischerová, J. – Starý, J. (eds.): Původ poezie. Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách. Praha 2006, s. 99–116. ISBN 80-7203-852-4.
 40. Knoz, Tomáš: Die Konfiskationen nach 1620 in (erb)länderübergreifender Perspektive. Thesen zur Wirkungen, Aspekten und Prinzipien des Konfiskationsprozesses. In: Maťa, P. – Winkelbauer, T. (eds.): Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismus. Stuttgart 2006, s. 99-130. ISBN 3-515-08766-4.
 41. Knoz, Tomáš: Einheit und Nachberschaft. Österreich und als gemeinsamer Kulturraum. In: Tomáš Knoz (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, Gemeinsame Zukunft. Wien – Brno 2006, s. 75-88. ISBN 3-901194-14-2, ISBN 80-86488-31-4.
 42. Knoz, Tomáš: Konfessionelle Pluralität und religiöse Konflikte im Umkreis Karls des Älteren von Žerotín in den zwanziger und dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts. In: Bahlcke, J. – Lambrecht, K. – Maner, H.-Ch. (eds.): Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Leipzig 2006, s. 459-476. ISBN 3-86583-081-1.
 43. Krmíčková, Helena: Petri Clarificatoris Vita domini Iohannis, Pragensis archiepiscopi tercii. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 441-461. ISBN 80-86488-35-7.
 44. Kroupa, Jiří: Barok a osvícenství: hrabě Maxmilián Oldřich Kounic a jeho dědictví. In: Dialog Evropa XXI – revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře, 16, 2006, 1-2, s. 50-57. ISSN 1210-8332.
 45. Kroupa, Jiří: I tre castelli di Slavkov presso Brno (Austerlitz). In: Scotti Torsini, A.  (ed.):  Domenico Martinelli - architetto ad Austerlitz. I disegni per la residenza di Dominik Andreas Kaunitz (1691-1705). Milano 2006, s. 33-44. ISBN sine.
 46. Kroupa, Jiří: Stavitelé uherské komory a Morava kolem roku 1800. In: Goněc, V. – Vlček, R. (eds.): Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám. Brno 2006, s. 55-61. ISBN 80-210-3887-X.
 47. Malaťák, Demeter: Korunovace přemyslovských králů. In: Wihoda, M. (ed.):  Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Brno 2006, s. 47-66. ISBN 80-86488-37-3.
 48. Malíř, Jiří: „Druhé moravské vyrovnání“ z r. 1914. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno 2006, s. 87-102. ISBN 80-86488-36-5.
 49. Malíř, Jiří: K proměnám politické kultury: vztah kultury a politiky v 90. letech 19. století. In: Borovský, T. – Hanuš, J. – Řepa, M. (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno 2006, s. 155-170. ISBN 80-86-488-33-0.
 50. Malíř, Jiří: Mähren zwischen Prag und Wien. Die Geburt der modernen politischen Nationen im 19. Jahrhundert. In: Knoz, T. (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, Gemeinsame Zukunft. Wien – Brno 2006, s. 63-73. ISBN 80-86488-31-4, ISBN 3-901194-14-2.
 51. Malíř, Jiří: Politická kariéra křesťanského politika v sekularizující se společnosti. In: Marek, P. - Hanuš, J. (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno 2006, s. 28-42. ISBN 80-7325-097-7.
 52. Malíř, Jiří: Samospráva jako prostředek poslanecké kariéry. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno 2006, s. 153-164. ISBN 80-7325-091-8.
 53. Marek, Martin: Informačně-propagační cesta referenta Exportního ústavu československého Vincence Symona do Sovětského svazu. In: Slovanský přehled, 92, 2006, 1, s. 149-160. ISSN 0037-6922.
 54. Marek, Martin: Význam fondu Exportního ústavu československého pro studium hospodářských vztahů se Sovětským svazem v meziválečném období (s přihlédnutím k podnikům sídlícím na Moravě a ve Slezsku). Dosavadní stupeň poznání a vytýčení badatelských cílů. In: Goněc, V. – Vlček, R. (eds.): Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám. Brno 2006, s. 195-208. ISBN 80-210-3887-X.
 55. Markel, Martin: Mezi centrem a periférií – občanské elity ve Znojmě  a okolí. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno 2006, s. 316-326. ISBN 80-7325-091-8.
 56. Markel, Martin: Odraz Moravského paktu v komunální a regionální politice (na příkladu Znojemska). In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno 2006, s. 357-372. ISBN 80-86488-36-5.
 57. Markel, Martin: Vertreibung. Konstituierung des Nationalstaates, bürgerlicher Konflikt und ethnische Homogenisierung. In: Knoz, T. (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, Gemeinsame Zukunft. Wien – Brno 2006, s. 159-172. ISBN 80-86488-31-4, ISBN 3-901194-14-2.
 58. Mazáčová, Pavlína: Rekomendace Jana z Mýta na pražské univerzitě sklonku 14. století. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 313-321. ISBN 80-86488-35-7.
 59. Mutlová, Petra: Die Dresdner Schule in Prag: eine waldensische ‘Connection’? In: Friedrich Reiser und die “waldensisch-hussitische Internationale” im 15. Jahrhundert. Heidelberg – Ubstadt-Weiher – Basel 2006, s. 261-276. ISBN 3-89735-433-0.
 60. Mutlová, Petra: Mikuláše z Drážďan Apologie: Kompozice díla a citované autority. In: Halama, O. – Soukup, P. (eds.): Jakoubek ze Stříbra: texty a jejich působení.  Praha 2006, s. 229-240. ISBN 80-7007-227-X.
 61. Mutlová, Petra: Vybrané prameny k existenci drážďanské školy. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 553-560. ISBN 80-86488-35-7.
 62. Nechutová, Jana: Der Patriarch Jakob, der Dichter Abélard und Kinderreime. In: SPFFBU, N 11, 2006, s. 37-47. ISSN 1211-6335.
 63. Nechutová, Jana: Filius patri mortuo statuam fecit – Bájný antický příběh v české reformaci. In: Halama, O. – Soukup, P. (eds.): Jakoubek ze Stříbra: texty a jejich působení.  Praha 2006, s. 87-101. ISBN 80-7007-227-X.
 64. Nechutová, Jana: Jan Vilikovský, Josef Hrabák, žák a podkoní. In: Teorie empirie, Bichla pro Krčmovó. Brno 2006, s. 103-108. ISBN 80-210-3955-8.
 65. Pumprová, Anna: Die Predigten des Peter von Zittau. Wo, vor wem und von wem sind sie gepredigt worden? In: Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno 2006, s. 98-110. ISBN 80-210-4069-6.
 66. Pumprová, Anna: Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K formě dochování kázání Petra Žitavského. In: In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 241-252. ISBN 80-86488-35-7.
 67. Rája, Martin: Napoleonská výstava a hry ve Slavkově u Brna ve 30. letech 20. století. In: Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu. Brno 2006, s. 735-740. ISBN 80-239-7694-X.
 68. Růžičková, Dana: Albert Veliký v prvním traktátu Summy recreatorum. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 281-289. ISBN 80-86488-35-7.
 69. Růžičková, Dana: Where to Seek the Meeting Point of the Treatises Summa recreatorum, Mensa philosophica and Responsorium curiosorum. A Query into the History of their Origin. In: SPFFBU, N 11, 2006, s. 61-77. ISSN 1211-6335.
 70. Slavíček, Lubomír: Dominik Kindermann (1739-1817): nové poznatky k jeho    kreslířskému dílu. In: Umění,  54, 2006, 3, s. 240-250. ISSN 0049-5123.
 71. Slavíček, Lubomír: Potřebné knihy? Ikonografie, knihy emblémů a artifex doctus v Čechách na konci 18. století. In: Bukovinská, B. - Slavíček, L. (eds.): Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Praha 2006, s. 79-93. ISBN 80-86890-05-8.
 72. Stoklásková, Zdenka: Domovské právo a obecní samospráva. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds): Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno 2006, s. 138-145. ISBN 80-7325-091-8.
 73. Stoklásková, Zdenka: „Hrdinové všedních dnů.“ Vzpomínky řemeslníků v Kleplově sbírce. In: Sekyrková, M. (ed.): Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 10, Praha 2006, s. 41-56. ISSN 1801-0040, ISBN 80-7037-152-8.
 74. Stoklásková, Zdenka: Zwi Batscha. In: Fiala-Fürst, I. – Krappmann, J. –Václavek, L. (eds.): Lexikon deutschmährischer Autoren, sv. 2. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur, sv. 7, Olomouc 2006, s. 1-4. ISBN 80-244-1280-2.
 75. Sviták, Zbyněk: Rozpory v časových a místních  údajích v datování listin. Na příkladu několika panovnických písemností ve 13. století. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 393-401. ISBN 80-86488-35-7.
 76. Švanda, Libor: K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 211–221. ISBN 80-86488-35-7.
 77. Švanda, Libor: Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas’s praises of persons. In: Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno 2006, s. 137–147. ISBN 80-210-4069-6.
 78. Vykoupil, Libor: Brno mezi dvěma válkami. In: Balík, S. (ed.): Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích.  Brno 2006, s. 23-36. ISBN 80-7325-110-8.
 79. Wihoda, Martin: Jeden duch a jedno knížectví milevského opata Jarlocha. Politické uspořádání přemyslovských držav mezi léty 1197 a 1222. In: Pojsl, M. (ed.): Cisterciáci na Moravě. Olomouc 2006, s. 53-78. ISBN 80-244-1460-0.
 80. Wihoda, Martin: Jedna diskuse a co dál? In: Wihoda, M. (ed.):  Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Brno 2006, s. 7-10. ISBN 80-86488-37-3.
 81. Wihoda, Martin: Kosmas a Vratislav. In: Krmíčková, H. - Pumprová, A. – Růžičková, D. -  Švanda, L. (eds.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno 2006, s. 367-381. ISBN 80-86488-35-7.
 82. Wihoda, Martin: První česká království. In: Wihoda, M. (ed.):  Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Brno 2006, s. 67-100. ISBN 80-86488-37-3.
2005
 1. Bartlová, Milena: Je možné psát jiné než nacionalistické dějiny umění? In: Dějiny - teorie – kritika, 2, 2, 2005, s. 247-255. ISSN 1214-7249.
 2. Bartlová, Milena: Malířské vrstvy z pohledu historika umění středověku. In: Technologia artis - seminář ALMA, 2006, s. 69-71. ISSN 1211-3018.
 3. Bartlová, Milena: Nástěnné malby legendy o sv. Václavu ve světcově kapli Svatovítské katedrály. In: Castrum pragense, 6, 2005, s. 57-74. ISBN 80-80124-54-1.
 4. Bartlová, Milena: Německé dějiny umění středověku v Čechách do roku 1945. In: Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. Praha 2005, s. 67-78. ISBN 80-7007-201-6.
 5. Bartlová, Milena: Rodinné zlato českých zemí. Umění doby Karla IV. v proměnách času. In: Dějiny a současnost, 27, 2005, 1, s. 41-43. ISSN 0418-5129.
 6. Bartlová, Milena: The Magic of Image: Astrological, Alchemical and Magical Symbolism at the Court of Wenceslas IV. In: Szeghyová, B. (ed.): The Role of Magic in  the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Bratislava 2005,  s. 19-28. ISBN 80-969366-3-8.
 7. Bartlová, Milena: Uměleckohistorické úvahy o vizi Arnošta z Pardubic. In: Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost – okruh - dědictví. Praha - Pardubice - Wroclav 2005,  s. 215-228. ISBN 80-86417-00-X.
 8. Bartlová, Milena: Vlastní cestou. Výtvarné umění ve službách vladařské reprezentace Jiřího z Poděbrad a českých stavů v době jagellonské. In: Bobková, L. -  Holá, M. (eds.): Lesk královského majestátu. Pocta prof. Františku Kavkovi k nedožitým 85. narozeninám. Praha - Litomyšl 2005, s. 243-258. ISBN 80-7185-773-4.
 9. Bočková, Hana: Kazatel domovní Matouše Konečného a Kazatel domácí B. V. Jestřábského. In: Studia Comeniana et historica, 34, 2004, vyšlo 2005, 71-72, s. 110-115. ISSN 0323-2220.
 10. Bočková, Hana: K debatě o baroku. In: Česká literatura, 53, 2005, 3, s. 389-393. ISSN 0009-0468.
 11. Bočková, Hana: Válka a nábožensky vzdělávací literatura počátku 17. století na Moravě. In: Studia Moravica III.  Olomouc 2005, s. 171-176. ISBN 80-244-1110-5.
 12. Borovský, Tomáš - Antonín, Robert: Venit rex! Panovnické vjezdy do středověkého Brna. In: Brno v minulosti a dnes, XVIII, 2005, s. 57-93. ISBN 80-86736-01-6.
 13. Borovský, Tomáš: František Hrubý a historický seminář v Brně. In: Jiroušek, B. -Blüml, J. – Blümlová, D. (eds.): Jaroslav Goll a jeho žáci. České Budějovice 2005, s. 515-537. ISBN 80-7040-780-8.
 14. Dvořák, Tomáš: Odsun Němců z Polska a Československa: rozdílná stanoviska pro vyrovnávání se s minulostí. In: Konec soužití Čechů a Němců v Československu. Sborník k 60. výročí ukončení II. světové války. Brno 2005, s. 90-94. ISBN 80-7325-065-9.
 15. Fasora, Lukáš - Hanuš, Jiří - Malíř, Jiří: Napoleonské války a historická paměť. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.): Napoleonské války a historická paměť. Brno 2005, s. 9-11. ISBN 80-86488-23-3.
 16. Fasora, Lukáš: Sociální struktura jihlavských občanských vrstev 1867-1897. In: Západní Morava,  IX, 2005, 1, s. 89-97. ISSN 1211-8931.
 17. Filip, Aleš - Kubíčková, Jana: Dva filiální kostely komárovské farnosti. Konfesně národnostní příběh z brněnského fin de siècle. In: Brno v minulosti a dnes, XVIII, 2005, s. 277-306.  ISBN 80-86736-01-6.
 18. Goněc, Vladimír: Čtyři prozíravé koncepty středoevropské a evropské politiky: R. Hotowetz/V. Schuster - M. Hodža - A. Basch - H. Ripka. In: Poláčková, Z. (ed.): Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy. Bratislava 2005, s. 50-83. ISBN 80-224-0859-X.
 19. Goněc, Vladimír: Diskuse o česko-slovenském vztahu v Radě svobodného Československa počátkem padesátých let. In: Česko-slovenská historická ročenka 2004, vyšlo 2005, s. 349-413. ISSN 1214-8334.
 20. Goněc, Vladimír: Evropská ústava z pohledu historie. In: Společenskovědní předměty V, 2005, 2, s. 3-6. ISSN 1214-6811.
 21. Goněc, Vladimír: Jaké garanční mechanismy pro soužití národů a národností? Modely pro střední Evropu (a Evropu) ve 20. století. In: Švorc, P. – Harbuľová, Ľ. -  Schwarz, K. (eds.): Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938/Die Nationalitätenfrage in Mitteleuropa in  den Jahren 1848-1938. Prešov - Wien 2005, s. 130-144. ISBN 80-89046-24-X.
 22. Goněc, Vladimír: Nový přehled slovenských dějin. In: Česko-slovenská historická ročenka, 2004, vyšlo 2005, s. 427-431. ISSN 1214-8334.
 23. Goněc, Vladimír: "Zahraničněpolitická" činnost exilu. Osobnosti, témata, prameny. In: Česko-slovenská historická ročenka, 2005, s. 131-136. ISSN 1214-8334.
 24. Hanuš, Jiří: Napoleonský génius v díle staroříšského myslitele Josefa Floriana. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.): Napoleonské války a historická paměť. Brno 2005, s. 229-236. ISBN 80-86488-23-3.
 25. Chocholáč, Bronislav: Güterpreise, Verschuldung und Ratensystem. Eine Fallstudie zu den finanziellen Transaktionen der Untertanen bei Besitzübertragungen in Westmähren im späten 16. und im 17. Jahrhundert. In: Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im "Alten Reich". Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit. München 2005, s. 89-125. ISBN 3-486-57586-4.
 26. Chocholáč, Bronislav: Víno na dvoře nejvyššího zemského komorníka koncem 17. století. In: Dějiny vinařství na Moravě. Brno 2005, s. 141-147. ISBN 80-86931-08-0.
 27. Knoz, Tomáš: Grablegen und Grabkapellen des mährischen Adels von der Renaissance bis zum Barock. Thesen zur Problematik. In: Hengerer, M. (ed.): Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in  der Frühen Neuzeit. Konstanz 2005, s. 449-482. ISBN 3-412-16-804-1.
 28. Knoz, Tomáš: Ludvík Raduit a Karel Ludvík Raduit de Souches a jejich jevišovická knihovna. Úvod do problematiky. In: Mitáček, J. (ed.): Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. Brno 2005, s. 57-72. ISBN 80-7028-259-2.
 29. Krmíčková, Helena – Sviták, Zbyněk: Dva chronologické příspěvky k listinám z období 1. interregna (1278-1283). In margine CDB VI. In: Mediaevalia historica Bohemica, 10,  2005, s. 149-160. ISSN 0862-979X.
 30. Kroupa, Jiří: Architektonická "pratica", Accademia di San Luca a nový způsob architektonického projektování na Moravě po 1700. In: Daniel, L. - Pelán, J. - Salwa, P. -  Špilarová, O. (eds.): Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference / Renesans i barok wloski w Europie sródkowiej. Materialy medzinarodnej konferencji. Olomouc 2005, s. 267-283. ISBN 80-244-1152-0.
 31. Malíř, Jiří: Die Teilnahme von Frauen an den Ergänzungswahlen in den mährischen Landtag 1865. In: Svatoš, M. - Velek, L. - Velková, A. (eds.): Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Festschrift in  memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. Praha 2005, s. 419-431. ISBN 80-246-0753-0.
 32. Malíř, Jiří: K roli advokátů v politice v období do roku 1918. In: Balík, S. ml. – Machová, J. (eds.): Z minulosti advokacie. Praha 2005, s. 41-60. ISBN 80-7201-547-8.
 33. Malíř, Jiří: Ke vzniku a vývoji Německé radikální strany na Moravě. In: Kaiserová, K. – Pešek, J. (eds.): Viribus unitis nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám.  Ústí nad Labem 2005, s. 165-181. ISBN 80-86971-03-1.
 34. Malíř, Jiří: "Vláda advokátů". K politické a socioprofesní skladbě moravského zemského výboru v letech 1878-1918. In: Malíř, J. -  Marek, P. (eds.): Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků  historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. Brno - Olomouc 2005, s. 241-258. ISBN 80-86488-16-0.
 35. Malíř, Jiří: K roli "francouzství" v politickém myšlení federalistů v 60. letech 19. století na příkladu F. L. Riegra a E. Belcrediho. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.): Napoleonské války a historická paměť. Brno 2005, s. 217-228. ISBN 80-86488-23-3.
 36. Malíř, Jiří: Morava mezi zemským autonomismem a integrálním nacionalismem. In: Sládek, K. - Škvarna, D. (eds.): Hĺadanie novej podoby strednej Európy (Fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). Bratislava 2005, s. 126-133. ISBN 80-7165-555-4.
 37. Marek, Martin: Význam fondu Obchodní a živnostenské komory v Olomouci pro studium hospodářských vztahů podnikatelů olomouckého komorního obvodu se Sovětským svazem. Komentář k inventáři. In: Slovanský přehled, 91, 2005, 4, s. 483-509. ISSN 0037-6922.
 38. Markel, Martin:  Počátky moderní politiky na znojemském venkově. In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě. Znojmo 2004, s. 80-98.
 39. Nechutová, Jana: Grex infectus et perditus (modele bucolique de Pétrarque et debute de la Réforme bohéme). In: SPFFBU, N 10, 2005,  s. 113-123. ISSN 1211-6335.
 40. Nechutová, Jana: Grex infectus et perditus. Petrarkův pastorální model a počátky české reformace. In: Koprda, P. (ed.): Zborník z konferencie Petrarca nella Mitteleuropa/Petrarka ve strednej Európe. Nitra 2005, s. 45-58. ISBN 80-8050-830-5.
 41. Nechutová, Jana: Latinský žák a zčásti i podkoní. In: Listy filologické, 128, 2005, s. 345-357. ISSN 0024-4457.
 42. Rája, Martin:  JUDr. Ctibor Helcelet, moravský advokát a politik 19. století. In: Balík, S. ml. – Machová, J. (eds.): Z minulosti advokacie. Praha 2005, s. 67-72. ISBN 80-7201-547-8.
 43. Slavíček, Lubomír: "Die Nachrichten müssen dasselbst kurz zusammen gefasset werden ... ". Johann Quirin Jahn und seine Nachricht über die Wiener Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts in den "Frankfurter gelehrten Anzeigen" (1775). In: Opuscula Historiae Artium, F 49, 2005, s. 93-136. ISSN 1211-7390.
 44. Slavíček, Lubomír: Franz Xaver Wagenschön als "Historien-Mahler in kleinen Figuren". In: Barockberichte. Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseums,  42/43, 2005, s. 747-757. ISSN 1029-3205.
 45. Slavíček, Lubomír: … in einer angenehmen Haltung gemalt. Felix Ivo Leicher a jeho "znovuobjevený" obraz v Muzeu výtvarného umění v Olomouci. In: Bulletin  Moravské galerie v Brně,  61, 2005, s. 115-124. ISBN 80-7027-091-8.
 46. Slavíček, Lubomír: "meinem Seel Bruder zu mehrer Ehre". Benedikt Kern a Jahnův životopis Antonína Kerna (1777). In: Umění,  53, 2005, 6, s. 612-622. ISSN 0049-5123.
 47. Slavíček, Lubomír: Pražský "cicerone" Jan Quirin Jahn. In: Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny. Praha 2005, s. 26-37.
 48. Stoklásková, Zdeňka: Francouzští emigranti na Moravě 1792-1798. In: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.): Napoleonské války a historická paměť. Brno 2005, s. 155-167. ISBN 80-86488-23-3. 
 49. Stoklásková, Zdeňka: Každému individuu jeho místo. Proces sociálního ukáznění v Rakousku 1750-1835. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 21, 2005, Historie historica, sv. 12, Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám. Ostrava 2005, s. 75-85. ISBN 80-7368-4044-0.
 50. Švanda, Libor: Chvály osob v Kosmově kronice. In: SPFFBU,  N 10, 2005, s. 85-111. ISSN 1211-6335.
 51. Vykoupil, Libor: Volby v květnu 1946. In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Praha 2005, s. 168-174. ISBN 80-7285-000-8.