Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách

Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století

Pavel Pumpr

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 31, Brno 2010

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách
 

Kniha předkládá netradiční pohled na institucionální oporu závěrečné fáze pobělohorské rekatolizace, jejž představovala farní organizace. Na základě písemností vzniklých při výkonu patronátního práva na schwarzenberském panství Třeboň ve druhé polovině 17. a v první polovině 18. století autor rozebírá hlavní oblasti patronátní agendy, tedy zejména správu farního i kostelního majetku a způsob dosazování kněží na fary, a zároveň tak pojednává o řadě aspektů každodenního života farářů i chodu jejich farností ve venkovském prostředí doby baroka. Ve výsledku odhaluje, jakým způsobem byla nejnižší úroveň církevní správy integrována do struktur vrchnostenské správy, a tím rozkrývá podstatu jevu označovaného jako "vrchnostenská farní organizace".