Brno Vídni, Vídeň Brnu

Zemské metropole a centrum říše v 19. století

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.)

Matice moravská, Brno, 2008

Brno Vídni

Mezinárodní vědecké setkání s názvem Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století se konalo 22.-23. listopadu 2007 za účasti historiků z pěti středoevropských zemí. Cílem jednání bylo srovnávacím způsobem analyzovat proměny vzájemného vztahu Vídně a hlavních měst korunních zemí Předlitavska - především pak moravské metropole. Analyzována byla oblast politiky, hospodářství, kultury, migrací a sociálních vazeb. Z hlediska aktuálního stavu zpracování dějin města Brna v 19. století stála před organizátory především nutnost prověřit starobylou tezi, která označovala moravskou metropoli za "předměstí Vídně". Sborník přináší komparativní pohled na roli Brna v rámci sítě měst podunajské říše a seznamuje českou veřejnost s výzkumy zahraničních badatelů od dějin brněnského divadelního života až po historii zdejšího průmyslového podnikání. Publikace poukazuje především na obrovský kulturní význam Vídně pro celou monarchii, který trval i v době, kdy se již velmi zřetelně objevovaly symptomy postupující desintegrace a hrozícího rozpadu habsburského soustátí.

 
Obsah
Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Slovo úvodem
(Zur Einleitung)
Lothar Höbelt
Brünn in der deutschen Politik Altösterreichs
(Brno v německé politice starého Rakouska)
Jiří Malíř
Problém politického centra moravských Čechů a zapojení jejich poslanců do klubů v poslanecké sněmovně říšské rady
(Das Problem des politischen Zentrums der mährischen Tschechen und die Einbindung ihrer Abgeordneten in den Klub in der Abgeordnetenkammer des Reichsrats)
Pavel Cibulka
Princ Alois Liechtenstein v Brně
Pomoc vídeňských křesťanských sociálů brněnským straníkům v jejich počátcích
(Prinz Alois von Lichtenstein in Brünn
Die Hilfe der Wiener Christlich-Sozialen für die Brünner Parteifreunde in ihren Anfängen)
Martin Markel
Jihomoravští Němci mezi Brnem a Vídní
(Die Deutschen in Südmähren zwischen Brünn und Wien)
Isabel Röskau-Rydel
Beamte, Politiker, Professoren und Künstler: Karrieren zwischen Lemberg und Wien
(Úředníci, politikové, profesoři a umělci: kariery mezi Lvovem a Vídní)
Peter Urbanitsch
Die Statthalter zwischen "Wien" und "Brünn"
(Místodržitelé mezi "Vídní" a "Brnem")
Aleš Vyskočil
Úřednická kariéra mezi Brnem a Vídní
(Eine Beamtenkarriere zwischen Brünn und Wien)
Lukáš Fasora
Wiener, Reichsdeutsche und andere Vorbilder in der Kommunalverwaltung der Stadt Brünn 1861-1914
(Vídeňané, říšští Němci a jiné vzory v komunální správě města Brna v letech 1861-1914)
Hana Svatošová
Od napodobování k soupeření. Praha a Vídeň v letech 1861-1918 z pohledu pražské samosprávy
(Von der Nachahmung zum gegenseitigen Kräfteringen. Prag und Wien in den Jahren 1861-1918 aus Sicht der Prager Selbstverwaltung)
Gerhard Meißl
Wien und Brünn - Metropole und Subzentrum im Wirtschaftsraum der Habsburgermonarchie zwischen 1890 und 1914
(Vídeň a Brno - metropole a subcentrum v hospodářském prostoru habsburské monarchie mezi léty 1890 a 1914)
Bohumír Smutný
Velké podnikání mezi Brnem a Vídní. Na příkladu brněnského vlnařského průmyslu do roku 1918
(Das große Geschäft zwischen Brünn und Wien. Das Beispiel der Brünner Baumwollindustrie bis zum Jahre 1918)
Hanna Kozińska-Witt
Das Projekt "Billige Wohnungen für die Wenigvermögenden" in Krakau bis 1914 - Rezeption der Wiener Sozialpolitik?
(Projekt "Bydlení pro méně majetné" v Krakově do roku 1914 - po vzoru vídeňské sociální politiky?)
Michael John
"Schmelztiegel" - "Mosaik" - "regionales Zentrum" 1880-1914: Stadttypus im Vergleich Migration, Integration und Ethnizität
("Tavicí kotel" - "mozaika" - "regionální centrum" 1880-1914: srovnání městského typu)
Hannelore Burger
Juden zwischen Wien und Brünn
(Židé mezi Vídní a Brnem)
Werner Telesko
"Zentrum" und Peripherie" in der österreichischen Kunst des 19. Jahrhunderts - zur Bedeutung der "Kunstpolitik" der österreichischen Kronländer in ihrem Verhältnis zu Wien
("Centrum" a "periferie" v rakouském umění 19. století - k významu "umělecké politiky" rakouských korunních zemí v jejich poměru vůči Vídni)
Petr Pelčák
Vídeňská architektura v Brně 19. století
(Die Wiener Architektur in Brünn im 19. Jahrhundert)
Aleš Filip
Franz Holik (1874-1943), ein Brünner Architekt aus Wien
(Franz Holik (1874-1943), brněnský architekt z Vídně)
Jiří Kroupa
Budova biskupského alumnátu v Brně a vídeňský neobarok
(Das Gebäude des bischöflichen Alumnats in Brünn und der Wiener Neobarock)
Petra Hlaváčková
Znovuobjevený architekt Karl Lehrmann mezi Vídní a Brnem
(Zwischen Wien und Brünn: der wiederentdeckte Architekt Karl Lehrmann)
Ewald Hiebl
Von der Kreishauptstadt zur Mozartstadt - das provinzielle Salzburg im 19. Jahrhundert und seine Beziehungen zu Wien
(Od okresního města k Mozartovu městu - provinční Salcburk v 19. století a jeho vztahy s Vídní)
Andrea Pokludová
Opava (Troppau) - von einer Provinzkleinstadt zur modernen Metropole des österreichischen Schlesiens
(Troppau /Opava/ - od provinčního městečka k moderní metropoli rakouského Slezska)
Miloslava Melanová
Vídeň - Liberec. Od obchodu k umění a politice - proměna vztahu k hlavnímu městu monarchie
(Wien - Reichenberg. Vom Handel zur Kunst und Politik - Veränderungen im Verhältnis zur Hauptstadt der Monarchie)
Stanisław Pijaj
Krakov - druhé hlavní mesto Haliče
(Krakau - die zweite Hauptstadt Galiziens)
Jiří Hanuš
Divadelní Brno na přelomu století
(Die Theaterstadt Brünn um die Jahrhundertwende)
Halina Beresnevičiute-Nosálová
Prezentace styků brněnských a vídeňských kulturních elit v brněnském tisku první poloviny 19. století
(Die Präsentation der Brünner und Wiener kulturellen Eliten in der Brünner Presse in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts)
Jana Kubíčková, Jana Nosková
"Řeže v Brně". Pouliční demonstrace během oslav 60. výročí jubilea Františka Josefa
("Blutbad in Brünn". Die Straßenproteste während der Feierlichkeiten zum 60jährigen Thronjubiläum Franz Josephs I.)
 
Seznam zkratek
(Abkürzungsverzeichnis)
Provenience vyobrazení v příloze
(Provenienz der Abbildungen in der Beilage)
Autoři
(Autoren)
Program konference
(Konferenzprogramm)