Spory o čest ve středověku a raném novověku

Tomáš Borovský, Dalibor Janiš, Michaela Malaníková a kol.

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 16, Brno 2011

Spory o čest ve středověku a raném novověku
 
Obsah
Slovo úvodem (Tomáš Borovský, Dalibor Janiš, Michaela Malaníková) 7
I. Panovník a šlechta
Spór o honor pierwszych Piastów i ich miejsce wśród arystokracji Rzeszy Przekaz Thietmara z Merseburga (Przemysław Wiszewski) 11
Súboj ako spôsob riešenia sporov o česť v stredovekom uhorskom práve (Daniela Dvořáková) 46
Čest a urozenost v mentalitě pozdně středověké šlechty (Robert Novotný) 54
Delikt urážka na cti v českém a moravském zemském právu. Právní normy a právní praxe (Jana Janišová) 69
II. Města a venkov
Genderové aspekty sporů o čest ve středověku (Michaela Malaníková, Tomáš Borovský) 113
Urážka na cti v praxi komorního soudu Království českého a městského soudu Starého Města pražského v první polovině 16. století (Petr Kreuz) 127
Spory o čest kroměřížských měšťanů v 16. století. Sonda do právních poměrů biskupského rezidenčního města (Dalibor Janiš) 151
Spory o čest v českých a moravských městech raného novověku. Sonda do pramenů královského města Brna a města Krupka v Čechách (Hana Jordánková, Ludmila Sulitková) 171
Role cti ve sporech poddaných na příkladu pardubického panství v 16. a 17. století (Tereza Siglová) 186
III. Místo závěru
„Čest je zrcadlo společnosti“ (Josef Válka) 201
 
Seznam zkratek 222
Prameny a literatura 224
Seznam vyobrazení 242
Resumé 245
Autoři 253