Katolická církev v Československu 1945-1989

Stanislav Balík, Jiří Hanuš

Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2007

Katolická církev v Československu 1945-1989
Obsah
 • Úvodem
 • I. UDÁLOSTI - STRUKTURY - POSTOJE
 • Vztah státu a církve
 • Před rokem 1948
 • Poúnorová strategie
 • Izolace od Říma
 • Církevní šestka
 • Jednání biskupů se státem a jeho konec
 • Schismatická Katolická akce
 • Exkomunikační dekrety
 • Nové církevní zákony
 • Státní úřad pro věci církevní
 • Slib věrnosti republice
 • Číhošťský zázrak
 • Likvidace řeckokatolické církve
 • Rok 1950
 • Amnestie 1960
 • Jednání vlády s vatikánskými diplomaty do roku 1968
 • Obnova církve v důsledku II. vatikánského koncilu a Pražského jara
 • Obnova řeckokatolické církve
 • Vztahy státu a církve po roce 1968 - pokračování Ostpolitik
 • Hranice diecézí a nová církevní provincie
 • Proměna vztahů za Jana Pavla II.
 • Quidam episcopi
 • Velehrad
 • Druhá polovina osmdesátých let
 • Anežská pouť ke sv. Vítu a slovenské demonstrace, vyvrcholení
 • Biskupové
 • Čas obnovy - do roku 1949
 • Neveřejná a tajná biskupská svěcení
 • Nemlč, arcibiskupe!
 • Pastýřský list "v hodině velké zkoušky"
 • Čas destrukce - po roce 1949
 • Biskupský slib věrnosti
 • Kapitulní vikáři
 • Kauza Beran
 • Záblesk naděje - rok 1968
 • Biskupská úmrtí
 • Plody vatikánské Ostpolitik - problematický rok 1973
 • Biskupové pro pastoraci krajanů v zahraničí
 • Tomáškova proměna
 • S vatikánskou podporou
 • Desetiletí duchovní obnovy národa
 • Biskupská úmrtí a nová svěcení na konci osmdesátých let
 • Kardinál Tomášek a listopadové události 1989
 • Symbolická tečka
 • Veřejně a neveřejně vysvěcení biskupové v Československu 1945-1989
 • Kněží
 • Bohoslovecké fakulty a semináře
 • Politické procesy s kněžími
 • Babičtí mučedníci
 • Kněží v komunistickém režimu
 • EXKURS 1: Kněz-vězeň Oldřich Koutný
 • Kněží kolaborující
  • Suspenze
  • Mírové hnutí katolického duchovenstva
  • Zformování Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris
  • Činnost SKD PIT
  • Likvidujeme vás, tleskejte!
  • Quidam episcopi
  • Agónie a zánik
  • Kritéria kolaborace
 • EXKURS 2: Kněz-kolaborant Josef Plojhar
 • Řehole
 • Řeholníci
  • Početní stavy v roce 1948
  • Začátky perzekuce
  • První řeholní monstrproces
  • Akce K - bartolomějská noc mužských klášterů
  • Centralizační a internační tábory, přeškolovací střediska
  • Milosrdní bratři
  • PTP
  • Procesy a věznění
  • Vývoj po roce 1968
 • Řeholnice
  • Akce Ř
  • Cesty k akci B
  • Soudní procesy a věznění
  • Posuny druhé poloviny padesátých let
  • Šedesátá léta
  • Pražské jaro
  • Normalizace
 • Laici
 • Represe proti katolickým spolkům
 • Represe proti katolickým intelektuálům
 • Politické procesy se členy pravověrné Katolické akce
 • EXKURS 3: Katolický intelektuál Václav Vaško
 • Kauza "ilegální" Křesťanskodemokratická strana
 • Likvidace selského stavu
 • EXKURS 4: Sedlák Bohumil Černík
 • Represe proti věřícím
 • Církevní obřady spojené s životními mezníky
 • Účast na bohoslužbách
 • Výuka náboženství
 • Proměny (zánik?) politického katolicismu
 • II. KULTURNÍ ZMĚNY - MENTALITY - SPIRITUALITA
 • Katolicismus a změna mentalit po roce 1945
 • Charakteristika poválečného tříletí
 • Chápání poválečných změn v katolické publicistice
 • Obnova církevních struktur a charakter laických věřících
 • Doba "souboje idejí"
 • Tři proudy církevního života a jeho vnitřní diferenciace
 • Oficiální, skrytá a exilová církev
 • Charakter rozdělení a příklady aktivit
 • Pavel Tigrid a Svědectví
 • EXKURS 1: Jan Čep - komunismus a křesťanství
 • Vybrané rysy spirituality české katolické církve
 • "Živá paměť" českého katolicismu
 • Konzervatismus jako forma obrany
 • Strach jako převládající fenomén doby
 • Důraz na výrazné osobnosti a mentalita podzemí
 • Katolicismus jako kulturotvorný společenský prvek
 • Katolický samizdat a další aktivity normalizační doby
 • Ženská spiritualita
 • Rozdíly mezi českou a slovenskou církví
 • Proměny lidové zbožnosti
 • Protináboženská ideologie KSČ a vliv odsunu Němců z Československa
 • Spolková tradice a její životnost
 • Proměny poutí: od společenského charakteru k individuálnímu
 • Fenomén mariánských zjevení
 • DKO jako intelektuální hnutí zakotvené v tradicích
 • Liturgické reformy
 • Lidová zbožnost a lidová strana
 • Lidová zbožnost jako antropologická konstanta
 • Koncil v českých zemích
 • Podoba a formy přijetí koncilu v českých zemích
 • Oficiální instituce jako orgány koncilní obnovy
 • Pozitivní a negativní ohlasy na myšlenky koncilu
 • Nové chápání církve a jejích dějin
 • Dominik Pecka: integrující osobnost spojující staré a nové
 • Exilový přínos
 • Kladné hodnocení české humanistické tradice jako výsledek koncilních podnětů
 • Koncil v oficiálních textech a samizdatových teologických příručkách
 • Skromné, ale významné teologické výboje
 • Koncilní změny v oblasti sakrálního umění
 • EXKURS 2: Bonaventura Bouše - nepohodlný svědek víry a úpadku české církve
 • Nové zkušenosti českého katolicismu, paměť a dějiny
 • Celospolečenské zkušenosti z totalitního režimu
 • Vnucená optika minority a protinárodního organismu
 • Věznění: bohatě využitá "chyba" režimu
 • Tři svědectví: nové kontakty, pomoc bližním, modlitba
 • Význam neustálého vzdělávání
 • Sdílená kultura napříč názorovým spektrem
 • Slabosti a selhání církve a její reprezentace
 • Církev po pádu komunismu: problémy a povaha sebereflexe
 • Poznámky
 • Literatura
 • Seznam vyobrazení
 • Jmenný rejstřík