JUDr. Václav Kounic a jeho doba

Malíř, Jiří - Rája, Martin (eds.)

Matice moravská, Brno, 2009

Historik v proměnách doby a prostředí

Vydala Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy

 
Obsah
Jiří Malíř, Martin Rája
Úvodem: Václav Kounic jako inspirace
Václav Kounic, jeho rodina a veřejné působení
Martin Rája
Život JUDr. Václava Kounice
(Das Leben des JUDr. Wenzel Kaunitz)
Milena Lenderová
"Jen zatím maličkost posilám..." Eleonora Kounicová a Božena Němcová
("Derweil schicke ich nur eine Kleinigkeit…" Eleonora Kaunitz und Božena Němcová)
Yvetta Dörflová
Láska mladého aristokrata k dceři národa aneb "Vám vstříc nepřináším ani trochu pýchy aristokratické, upusťte též od své hrdosti měšťanské"
(Die Liebe eines jungen Aristokraten zur Tochter des Volkes oder "Ich bringe Ihnen nicht den Hauch von aristokratischem Hochmut entgegen, nehmen auch Sie Abstand von Ihrem bürgerlichen Stolz")
Luboš Velek
Aristokrat demokratem: Václav hrabě Kounic a česká politika 1883 až 1897
(Der Aristokrat als Demokrat: Wenzel Graf Kaunitz und die tschechische Politik in den Jahren 1883-1897)
Pavel Kladiwa
JUDr. Václav Kounic v poslanecké sněmovně říšské rady
(JUDr. Wenzel Kaunitz im Abgeordnetenhaus des Reichsrats)
Radomír Vlček
Václav Kounic a idea slovanské vzájemnosti
(Wenzel Kaunitz und die Idee der slawischen Gemeinsamkeit)
Vladimíra Šplíchalová
JUDr. Václav Kounic jako mecenáš umělců
(JUDr. Wenzel Kaunitz als Mäzen der Künstler)
Marie Mžyková
Příběh JUDr. Václava Kounice a malíře Skramlíka
(Die Geschichte des JUDr. Wenzel Kaunitz und des Malers Skramlík)
Vladimíra Zichová
Pozůstalost JUDr. Václava Kounice ve sbírkách Zámku Slavkov-Austerlitz
(Die Hinterlassenschaft des JUDr. Wenzel Kaunitz in den Sammlungen des Schlosses Slavkov-Austerlitz)
Michaela Růžičková
Slavkovský zámek v období správy JUDr. Václava Kounice
(Schloss Austerlitz während der Verwaltertätigkeit des JUDr. Wenzel Kaunitz)
Šlechta a společnost na přelomu 19. a 20. století
Zdeněk Bezecný
Šlechta v české společnosti druhé poloviny 19. a počátku 20. století
(Der Adel in der tschechischen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts)
Tomáš Krejčík
Moravská šlechta na přelomu 19. a 20 století
(Der mährische Adel an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts)
Jiří Malíř
Historická šlechta a občanská politika: poslanci konzervativní šlechty zvolení na Moravě mimo velkostatkářskou kurii
(Der historische Adel und die bürgerliche Politik: die Abgeordneten des konservativen Adels, die in Mähren außerhalb der Großgrundbesitzerkurie gewählt wurden)
Radmila Švaříčková-Slabáková
Role otce, matky a výchovy ve šlechtických rodinách v období první republiky
(Die Rolle von Vater, Mutter und Erziehung in Adelsfamilien im Zeitraum der Ersten Republik)
Jan Županič
Vznik rodu Wrbna-Kaunitz. Skrytá historie šlechtického rodu
(Die Entstehung der Familie Wrbna-Kaunitz. Die verborgene Geschichte einer Adelsfamilie)
Pavel Cibulka
Heinrich svobodný pán d'Elvert - brněnský poslanec, moravský šlechtic, německý liberál
(Heinrich Freiherr d'Elvert - ein Brünner Abgeordneter, mährischer Adeliger und deutscher Liberaler)
Vysoké školství, studenti a Morava
Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Václav Kounic a česká univerzita na Moravě
(Wenzel Kaunitz und die tschechische Universität in Mähren)
Pavel Marek
Dvě epizody z úsilí o založení univerzity na Moravě na počátku 20. století
(Zwei Episoden beim Bestreben um die Gründung einer tschechischen Universität in Mähren zu Beginn des 20. Jahrhunderts)
Jeremy King
The Effects of the Moravian Compromise: Jurists and National Classification, 1906-1914
(Důsledky moravského vyrovnání: právníci a národní klasifikace v letech 1906-1914)
Jiří Pokorný
Studentský podporný spolek Radhošť
(Der studentische Subsidiärverein Radhošť)
Andrea Pokludová
Každodennost studentů na přelomu 19. a 20. století
(Everyday Life of Students at the Turn of the 19th and 20th Century)
Aleš Vyskočil
Moravští juristé mezi Prahou a Vídní na počátku 20. století: pokus o příspěvek k národnostní mapě státního úřednictva
(Die mährischen Juristen zwischen Prag und Wien am Beginn des 20. Jahrhunderts: Ein Versuch für einen Beitrag zur Zeichnung der ethnisch-nationalen Karte der staatlichen Beamtenschaft)
 
Seznam zkratek
Autoři