Moravské vyrovnání z roku 1905

Der Mährische Ausgleich von 1905

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.)

Matice moravská, Brno 2006

Moravské vyrovnání z roku 1905

Vydala Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Historický ústav AV ČR

Obsah
Jiří Malíř
Moravské vyrovnání po sto letech
Jiří Kořalka
Theoretische Betrachtungen über das Mehrheits-Minderheits-Verhältnis in den Vertretungskörpern
(Theoretical considerations (thoughts) on the relation between majorities and minorities in representative bodies)
Jeremy King
Group Rights in Liberal Austria: The Dilema of Equality
Peter Urbanitsch
Die nationalen Ausgleichsversuche in den Ländern Cisleithaniens in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
(Attempts at national settlements in the territories of Cisleithania in the years before the First World War – similarities and differences)
Lothar Höbelt
Der Grossgrundbesitz und der Ausgleich, oder: Vom Nutzen Aristokratischer Exklusivität
(Landholdings and the settlement, or on the usefulness of aristocratic exclusivity)
Hannelore Burger
Die "jüdische Frage" zwischen den Ausgleichbewegungen in Mähren, der Bukowina und Galizien
("The Jewish Question" between settlement movements in Moravia, Bukovina and Galicia)
Jiří Malíř
"Druhé" moravské vyrovnání z roku 1914
(The "second" Moravian Compromise of 1914)
Pavel Cibulka
Národní strana a moravské vyrovnání 1905
(The National party and the Moravian Compromise)
Pavel Marek
Lex Perek a jeho osud
(Lex Perek and its destiny)
Tara Zahra
The Battle for Children: Lex Perek, National Classification, and Democracy in the Bohemian Lands 1900-1938
Vít Hloušek
Teorie konsociační demokracie a moravská praxe
(The theory of con-social democracy and the Moravian practice)
László Szarka
Plány a realita národných autonómií v Uhorsku v 1890-1918
(The Plans and the Reality of National Autonomies in Hungary between 1890 and 1918)
Roman Holec
Ohlas moravského vyrovnania a jeho interpretácia v Uhorsku
(The repercussions of the Moravian Settlement and its interpretation in Hungary)
Jan Rychlík
Uhersko-chorvatské vyrovnání r. 1868 a národnostní konflikty v Chorvatsku
(The Austro-Croatian Compromise in 1868 and Ethnic Conflicts in Croatia)
Hanns Haas
Nationale Konflikte in einem einsprachigen Land – Beispiel Salzburg vor 1918
(Nationality conflicts in a single-language territory – the example of Salzburg up to 1918)
Andreas Gottsmann
Die Gleichberechtigung der landesüblichen Sprachen in der staatlichen Verwaltung des Küstenlandes 1848 – 1918
(The emancipation of the standard provincial languages in the civil service of the Coastal Region 1848-1918)
Luciano Monzali
Pokus o chorvatsko-srbsko-italské vyrovnání v Dalmácii 1903 – 1907
(Attempt at Croatian-Serbian-Italian Compromise in Dalmatia between 1903 and 1907)
Harald Binder
"Galizische Autonomie" – ein streitbarer Begrif und seine Karriere
(Galician Autonomy – the strange career of an erroneous term)
Stanisław Pijaj
Pokusy o polsko-ukrajinskou dohodu v Haliči
(Attempts at a Polish-Ukrainian Settlement in Galicia)
Thomas Hensellek
Der Bukowiner Ausgleich – Ein Erfolg in der politischen Praxis?
(The Bukovina Settlement – a success of political experience?)
Franc Rozman
Die Personalautonomie der slowenischen Sozialdemokratie bei der Lösung der ethnisch-nationalen Gegensätze
(The personal autonomy of Slovene social democracy in the resolution of ethno-national contradictions)
Milan Hlavačka
Užívání jazyka v byrokratizované komunikaci a samospráva v Čechách do roku 1914
(Language use in communication with the bureaucracy and local government in Bohemia up to 1914)
Luboš Velek
Národnostní vyrovnání jako cesta k soužití dvou národů v jedné zemi? Několik otázek Souvisejících s pokusy o vyrovnání v Čechách 1870 -1918
(National compromise as a way towards a co-existence of two nations in a single country? A few issues related to the attempts to reach a compromise in the Czech lands in 1870-1918)
Jan Galandauer
Marný zápas Františka Thuna o česko-německé vyrovnání
(The vain fight of František Thun for a Czech-German compromise)
Stanislav Balík
Česko-německé uspořádání v orgánech Advokátní komory v království českém od počátku 20. století do roku 1918
(Czech – German arrangements within the organs of the Chamber of Advocates of the Kingdom of Bohemia from the beginning of the 20th century up to 1918)
Tomáš Jiránek
Česko – německé vztahy v Obchodní a živnostenské komoře v Brně a v Olomouci v době moravského vyrovnání
(The national relations in the Chamber of Commerce and Trade in Brno and Olomouc at the time of the Moravian Compromise)
Lukáš Fasora
Němečtí liberálové a národnostní otázka v brněnské a jihlavské komunální správě 1880-1914
(German liberals and the issue of nationhood in the Brno and Jihlava communal administrations in 1880-1914)
Martin Markel
Odraz Moravského paktu v komunální a regionální politice (na příkladu Znojemska)
(Reflection of the Moravian Pact in the communal and regional politics (on the example of the Znojmo region)
Jiří Hanuš
Literatura nacionalismus (příklad Josefa Merhauta)
(Literature and Nationalism (Example of Josef Merhaut)
Seznam autorů
Program konference