Stát, státnost a rituály přemyslovského věku

Martin Wihoda, Demeter Malaťák (eds.)

Matice moravská, Brno 2006

Stát, státnost a rituály přemyslovského věku

Vydala Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy

Obsah
Martin WIHODA
Stát, státnost a rituály přemyslovského věku.
Problémy, názory, otázky
Jedna diskuse a co dál?
Pavlína RYCHTEROVÁ
Rituály, rity a ceremonie.
Teorie rituálu a jejich reflexe v medievistickém bádání
Dušan TŘEŠTÍK
Počátky přemyslovské státnosti mezi křesťanstvím a pohanstvím
Demeter MALAŤÁK
Korunovace přemyslovských králů
Martin WIHODA
První česká království
Libor JAN
Lenní přísahy a přísahy věrnosti na dvoře posledních Přemyslovců
Martin NODL
Rituál rozvodu
David KALHOUS
Státnost v Kristiánově legendě?
K roli tradice při formování přemyslovského státu
Petr KOPAL
Státnost a rituály v Kosmově kronice
Robert ANTONÍN
Obraz ideálního panovníka ve Zbraslavské kronice
Vlastimil BROM
Panovnické tituly v Dalimilově kronice
K využití textové lingvistiky pro historickou interpretaci
Program jednání
Adresář
Seznam účastníků
Resumé