Querite primum regnum Dei

Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové

K vydání připravili Helena Krmíčková, Anna Pumprová, Dana Růžičková a Libor Švanda

Matice moravská, Brno 2006

Querite primum regnum Dei
Obsah
Soupis prací Jany Nechutové za léta 1997-2005
Querite primum regnum Dei (Miloš Štědroň)
Laudationes
Amica fidelis (Pavel Spunar)
Perfectissima (Josef Válka)
Antika a křesťanský starověk
Dagmar Bartoňková
Hybris v řecké literatuře
Hybris in the Greek Literature
Daniela Urbanová
Dva nové faliské nápisy
Zwei neue faliskische Inschriften
Lubor Kysučan
Hledání Arkádie
Search for Arcadia
Jana Plátová
Matějovy Tradice
Die Traditionen des Matthias
Lenka Karfíková
Augustinova Vyznání jako exemplum jeho nauky o milosti
Augustine's Confessions as an Example of His Doctrine of Grace
Petr Kitzler
Augustinova kázání In natali martyrum Perpetuae et Felicitatis (Sermones 280-282)
St. Augustine's Sermones 280-282 In natali martyrum Perpetuae et Felicitatis
Jarmila Bednaříková
Půda nebo daně?
The Land or the Taxes?
Antika v pozdější tradici
Wilken Engelbrecht a Jana Engelbrechtová
Rýmovaný žákovský úvod k Ovidiovým spisům v ms. Bern, BB 512
The rhymed Goliard accessus on Ovid in Ms. Bern BB 512
Bernd Roling
Dante und Ovid im Kommentar: Inferno, Canto 24 und 25 als Schöpfungstravestie
Dante a Ovidius v komentáři: 24. a 25. zpěv Pekla jako travestie stvoření
Christel Meier
Die Ovid-Rezeption in Text und Bild: Der Erichthonius-Mythos von Berchorius bis Rubens
Recepce Ovidia v textu a obraze: Mýtus o Erichthoniovi od Berchoria po Rubense
Alena Hadravová
Recepce Hyginova díla o astronomii
Reception of Hyginus's treatise De astronomia
Irena Radová
Plautus redivivus
Plautus redivivus
Písemnictví českého a evropského středověku
Jana Pleskalová
Grafická podoba staré češtiny
Graphische Form des Alttschechischen
Alexandru N. Cizek
Les voces animantium dans la tradition des grammairiens antiques et médiévaux
Voces animantium v tradici antických a středověkých gramatiků
Hana Šedinová
Expositio jako jeden ze způsobů středověkého etymologizování
Expositio, un tipo di etimologia medievale
Kurt Smolak
'Grenzübertritte' in der lateinischen Literatur des Mittelalters
„Překračování hranic“ ve středověké latinské literatuře
Libor Švanda
K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice
To the Model of a Perfect Prince In Cosmas' Chronicle
Richard Psík
K teoretickému dílu Mistra Jindřicha z Isernie
Sugli scritti teorici di Enrico di Isernia
Lenka Češková
Mirabilia urbis Romae a Mirabilia Rome z rukopisu XIV H 33 Národní knihovny v Praze
Mirabilia urbis Romae und Mirabilia Rome aus der Handschrift XIV H 33 der Nationalbibliothek in Prag
Anna Pumprová
Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K formě dochování kázání Petra Žitavského
Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. Zur Überlieferungsform der Predigten des Peter von Zittau
Irena Zachová
Jindřich z Varnsdorfu, "Dalimil" a hypotetický druh Petra Žitavského, a jeho zapadlá homiletická pomůcka
Heinrich von Warnsdorf, "Dalimil" und hypothetischer Freund Peters von Zittau sowie sein vergessenes homiletisches Hilfsmittel
Iolanda Ventura
On Preachers and Their Handbooks: The Trivium praedicabilium of Conrad of Halberstadt (MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14203) and the Literatur of Preaching Aids of the Fourteenth Century
Kazatelé a jejich příručky: Trivium praedicabilium Konráda z Halberstadtu (MS Mnichov, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14203) a kazatelské pomůcky 14. století
Dana Růžičková
Albert Veliký v prvním traktátu Summy recreatorum
Albert der Große im ersten Traktat der Summa recreatorum
Zuzana Silagiová
Fabula potest dici... Poznámky k narativním prvkům v Quadragesimale admontském
Fabula potest dici... Bemerkungen zu narrativen Elementen im Admonter Quadragesimale
Dana Martínková
Hlavní prameny Admontského quadragesimale a Johlínovy Zderazské postily
Die Hauptquellen des Quadragesimale Admontense und der von Iohlinus Vodnianensis verfaßten Postilla Zderasiensis
Anežka Vidmanová
K žákovské písni o vínu a modlách
Carmen de ydolis et vino
Pavlína Mazáčová
Rekomendace Jana z Mýta na pražské univerzitě sklonku 14. století
Die Rekommendationen von Johann von Maut an der Prager Universität am Ende des 14. Jahrhunderts
Václav Bok
Svatováclavská legenda Men lest van Wenselaus z düsseldorfského rukopis Zlaté legendy
Die Wenzelslegende Men lest van Wenselaus aus der Düsseldorfer Handschrift der Legenda aurea
Marie Bláhová
Poznámka k recepci České kroniky Jana Marignoly a Florencie ve středověkých Čechách
Bemerkung zur Rezeption der Böhmenchronik Johann Marignolas aus Florenz im mittelalterlichen Böhmen
Život ve středověku: prameny, kultura, společnost
Dalibor Havel
Nález zlomku Řehole sv. Benedikta z 11. století v pražském Klementinu
Entdeckung eines Benediktregel-Fragments vom 11. Jhdts. in Prager Klementinum
David Kalhous
Sv. Václav Homiliáře opatovického. K české státnosti 12. věku
Der heilige Wenzel im Homiliar von Opatowitz. Zur böhmischen Staatlichkeit des 12. Jahrhunderts
Martin Wihoda
Kosmas a Vratislav
Cosmas und Wratislaw
Iva Adámková
Furtum sacrum? K politické roli relikvií ve středověku
Furtum sacrum? Zur politischen Rolle von Reliquien im Mittelalter
Zbyněk Sviták
Rozpory v časových a místních údajích v datování listin. Na příkladu několika panovnických písemností ve 13. století
Widersprüche in Zeit- und Ortsangaben bei der Datierung von Urkunden. Am Beispiel einiger Schriftstücke von Landesherren im 13. Jahrhundert
Zdenka Hledíková
O „Devotio moderna“ trochu jinak
Über die „devotio moderna“ ein bischen anders
Rafał Witkowski
Fundacja kartuzji Domus Rubi i jej translacja do Dolan pod Ołomuńcem
The Foundation of the Charterhouse Domus Rubi and its Translation to Dolany near Olomouc
Milada Říhová
Jan z Jenštejna, Montpellier a lékaři
Johannes von Jenstein, Montpellier und die Ärzte
Helena Krmíčková
Petri Clarificatoris Vita domini Iohannis episcopi Pragensis tercii
Petri Clarificatoris Vita domini Iohannis, Pragensis archiepiscopi tercii
Hana Florianová
Nefrolitiáza a urolitiáza pohledem středověké medicíny podle kodexu NK I D 39, NK I G 23
Nephrolithiasis und Urolithiasis aus dem Gesichtspunkt der mittelalterlichen Medizin im Kodex NK I D 39, NK I G 23 und NK I F 35
Elena Marečková-Štolcová, František Šimon, Hana Rajchová
Stredoveké latinské sentencie o bolesti, chorobe a medicíne
Mittelalterliche lateinische Sentenzen über Schmerz, Krankheit und Medizin
Božena Kopičková
Písemnosti z pozůstalostního řízení po úmrtí české královny-vdovy Žofie. Dodatek k výpovědi pozůstalostního inventáře
Schriftstücke aus der testamentarischen Verfügung der Königin-Witwe Sophie. Eine Ergänzung zu den Bestimmungen des Nachlassinventars
Pavel Krafl
Vizitační interrogatorium z olomouckého kodexu M II 130. Edice pramene
Visitation Instructions of the M II 130 Olomouc Codex. Source Edition
Hana Vlhová-Wörner
Kontrafaktum, kontrapositum a parafráze: Několik poznámek k repertoáru sekvencí českého původu
Kontrafaktum, Kontrapositum und Paraphrase: Einige Anmerkungen zum Repertoire der Sequenzen böhmischen Ursprungs
Petr Elbel
Neznámý list krále Zikmunda Lucemburského litomyšlskému biskupu Janovi Železnému ze 4. září 1417. Edice, rozbor a komparace se Zikmundovým listem Čechům téhož data
Ein unbekannter Brief König Sigismunds von Luxemburg an Bischof Johann von Leitomischl vom 4. September 1417. Edition, Analyse und Komparation mit einem Brief Sigismunds an die Böhmen von demselben Datum
František Šmahel
Návraty bájné kněžny Libuše a folklórní záznamy v publicistice husitského věku. Na okraj dvou textů v rukopise SOA Třeboň A 16, f. 224r-232v
Die Rückkehr der sagenhaften Fürstin Libussa und die folkloristischen. Anmerkungen in der Publizistik der Hussitenzeit
Tomáš Borovský
Svatojakubská knihovna v Brně na konci 15. století
The Library of St. James Church in Brno in the Late 15th Century
Reformace a humanismus
Petra Mutlová
Vybrané prameny k existenci drážďanské školy
Selected Sources on the Existence of the Dresden School
Romolo Cegna
Magistri Jacobelli De iuramento
Magistri Jacobelli De iuramento
Eduard Petrů
Literární Olomouc v 15. století
Das literarische Olmütz im 15. Jahrhundert
Markéta Klosová
Jan Amos Komenský: Praktický sylogismus pro celý svět
Iohannes Amos Comenius: Syllogismus orbis terrarum practicus
Pavel Filipi
Slovo Boží na hromadách. K homiletické hermeneutice J. A. Komenského
Das Wort Gottes in Versammlungen. Zur homiletischen Hermeneutik des J. A. Komenský
Miscellanea z novější doby
Ivan Hlaváček
Knižní soupis z Mělníka z počátku 17. století
Das Bücherverzeichnis aus Mělník vom Anfang des 17. Jahrhunderts
Reinhard Düchting
Melissus
Melissus
Rudolf Pečman
Zeno a Metastasio aneb Cesty a rozcestí starého libreta
Zeno und Metastasio oder Wege und Scheidewege des alten Librettos
Karl Schwarz
Der „Fall Brünn“. Eine evangelische Kirchengemeinde im Nationalitäten konflikt der Habsburgermonarchie
„Případ Brno“. Evangelická církevní obec v národnostním konfliktu Habsburské monarchie
Jan Zouhar
Masarykův Jan Hus
Masaryk's Jan Hus