Šlechta v proměnách věků

Tomáš Knoz, Jan Dvořák (eds.)

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 17, Brno 2011

Šlechta v proměnách věků
 
Obsah

Předmluva

ÚVOD

Šlechta v proměnách věků
Josef Válka

STŘEDOVĚK

Sněmy Čechů
Martin Wihoda

Česká a moravská šlechta ve 13. a 14. století - otázky zrodu a kontinuity
Libor Jan

Moravská šlechta v pramenech zemského práva pozdního středověku
K problematice obsazení zemského soudu a úřadů
Dalibor Janiš

Proces formovania vyššej šľachty (aristokracie) vo včasnostredovekom Uhorsku na príklade veľmožského rodu Hont-Poznanovcov
Ján Lukačka

RANÝ NOVOVĚK

Šlechta v předbělohorských Čechách
Václav Bůžek

Česká šlechta v době osvícenství
Ivo Cerman

Nová a nižší šlechta na Moravě v 16.-19. století
Tomáš Krejčík

19. STOLETÍ

Moravská šlechta mezi protoindustrializací a průmyslovou revolucí
Podnikatelské aktivity pozemkové aristokracie v 18. a 19. století
Bohumír Smutný

Rakouská šlechta na prahu moderní doby
Jan Županič

Český stavovský sněm v předbřeznovém období a za revoluce
Ralph Melville

20. STOLETÍ

Česká šlechta v éře První republiky
Zdeněk Bezecný

Šlechta v době Mnichova 1938 a za druhé světové války
Zdeněk Hazdra

Die mährische Aristokratie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Lothar Höbelt

Šlechta v Čechách a na Moravě ve druhé polovině 20. století - její obraz, její hodnoty a její paměť
Radmila Švaříčková-Slabáková

ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ

Co je šlechta (v raném novověku)?
Tomáš Knoz

Šlechta a její obraz v moderní době
Jan Županič

Seznam vydaných pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík
Seznam autorů