Soudové zisku nenesou

Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. panství

Tereza Siglová

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 32, Brno 2011

Soudové zisku nenesou
 

Kniha přináší netradiční pohled na problematiku mezilidských vztahů na příkladech obyvatel městeček pardubického panství, a to prostřednictvím analýzy sporů řešených lokálními soudními instancemi v 16. a 17. století. Autorka se zabývá způsoby řešení rozepří v sousedských vztazích, ve sporech s "autoritami" či během konfliktů v rodině. Na pozadí těchto událostí sleduje jejich charakteristické znaky. Všímá si nejen řady aspektů každodenního života a sociální determinace jednání jednotlivců, ale také vzájemného vztahu vrchnosti, vrchnostenských úředníků a poddaných. V obecnější rovině sleduje principy udržování sociálního řádu na dominiu a náhledy poddaných na právo a soudní instituce.