Svobodný občan ve svobodné obci?

Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914

Lukáš Fasora

Matice moravská, Brno, 2007

Svobodný občan ve svobodné obci?

Publikace se zabývá mechanismy konstituování a fungování moderní obecní samosprávy v městě Brně v letech 1951-1914 a profilováním lokálních občanských elit, které svými celkolepými vizemi i přízemními zájmy ovlivňovaly život města. Sledovány jsou nejen politické zvraty na půdě obecního výboru, ale širší socioekonomické příčiny těchto procesů včetně sociální diferenciace jednotlivých skupin měšťanské společnosti i snah o reintegraci jednotlivých součástí občanského bloku, dění na úrovni vztahu municipality ke státu a v neposlední řadě otázky spojené s hospodářským životem samosprávy.

Obsah
Obsah