Exkurz do používania jazyka európskej legislatívy a práva

NIKOLAJOVÁ KUPFERSCHMIDTOVÁ, E. – ŠTUBŇA, P. – KUČMOVÁ LENZI, A. On Selected aspects of languages for special purposes. Uherské Hradiště: Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 2018.

Predkladanú publikáciu venovanú vybraným aspektom používania odborného jazyka, v tomto konkrétnom prípade právneho jazyka naviazaného na legislatívu Európskej únie, vydalo v predchádzajúcom roku Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti pod hlavičkou nedávno etablovaného periodika Rebus Linguae, ktorého vydavateľom je Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Práca je rozdelená na dve časti. Autorkou prvej z nich – venovanej jazyku európskych právnych textov a napísanej v anglickom jazyku – je Elena Nikolajová–Kupferschmidtová. Autorka sa venuje problematike hybridných textov v rámci európskeho priestoru a poukazuje na zložitý proces vzniku takýchto textov, ktoré v sebe zvyčajne kombinujú prvky národných, regionálnych, medzinárodných a európskych dokumentov. Ich charakter, ktorý sa prejavuje najmä v jazykovej rovine prostredníctvom tzv. „euro-angličtiny“, sa ukazuje najmä v jazykovej rovine a odráža špecifické okolnosti ich vzniku. Zároveň sa prostredníctvom prekladu premieta priamo do príslušných slovenských jazykových mutácií.

Druhá časť publikácie, napísaná v slovenčine, sa zaoberá jazykom politiky a tlmočenia, pričom sa koncentruje na špecifiká politického jazyka z pohľadu simultánneho tlmočníka. Poukazuje na potenciálne lingvistické a vybrané extralingvistické (sociálne, kultúrne a psychologické) ťažkosti v tlmočníckom výkone, ako aj na vhodné stratégie ich zvládania. Problematiku tlmočenia prejavov talianskych politických rečníkov ilustrujú autori Pavol Štubňa a Alexandra Kučmová–Lenzi na konkrétnych príkladoch. Táto časť publikácie zahŕňa aj prípadovú štúdiu, ktorá zisťuje mieru ekvivalencie pri simultánnom tlmočení z taliančiny do slovenčiny. Podrobne opisuje prácu s odbornými textami aj so skúmanými subjektmi v rámci experimentu simulovanej konferencie. Záver publikácie tvorí komplexný systematický prehľad tlmočníckych chýb (najmä lingvistických, extralingvistických, metalingvistických a pragmalingvistických), vyskytujúcich sa v procese (simultánneho) tlmočenia.

Súčasťou dvojjazyčnej anglicko-slovenskej publikácie, doplnenej o príklady textov (resp. zaznamenaných orálnych výpovedí) v taliančine , je slovenské resumé. Každá časť publikácie osobitne je doplnená o bibliografiu, vrátane použitých elektronických zdrojov. Záver publikácie tvorí informácia o profesionálnej orientácii autorov.

Mgr. Angela Škovierová, PhD. –  na Lekárskej fakulte UK v Bratislave vedie semináre a cvičenia z latinského a slovenského jazyka zamerané na odbornú jazykovú prípravu slovenských a zahraničných študentov medicíny.  Na Právnickej fakulte UK vyučuje  latinský  jazyk so zameraním na antickú právnu terminológiu, a na čiastočný úväzok pracuje v Kabinete retrospektívnej bibliografie Univerzitnej knižnice v Bratislave, kde sa  zaoberá sa výskumom latinských písomností slovenských autorov 15. – 19. storočia.

Kontakt: angela.skovierova@gmail.com


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2023
  1. Dvě české knihy o Slovensku (Ivo Pospíšil)
2 | 2019
  1. Jak pochopit včerejší i dnešní svět (Ivo Pospíšil)
2 | 2015
  1. Nikoli záhady, ale nejistoty (Ivo Pospíšil)
2 | 2014
  1. Historici o Východě (Ivo Pospíšil)
1 | 2013
  1. České haiku Františka Všetičky (Ivo Pospíšil)