Komunikačná kompetencia vo výučbe cudzích jazykov

METRUK, R. Researching Speaking. Teaching and Assessment. Olomouc: Palacký University, 2018.

Recenzovaná monografia PaedDr. Rastislava Metruka, PhD., je venovaná kľúčovej kompetencii v rámci vyučovania cudzích jazykov– hovoreniu, resp. autonómnej (kontextualizovanej) produkcii inojazyčného rečového toku ako výsledku adekvátne zvolených a účinne implementovaných vzdelávacích stratégií.

Autor monografie zdôrazňuje, že na to, aby v rámci jazykového vzdelávania nastalo efektívne osvojenie si kľúčových kompetencií, je nevyhnutná predovšetkým zásadná zmena obsahu a spôsobu výučby, vyučovacích metód a postupov smerujúcich k participatívnemu a interaktívnemu učeniu.

Pri súčasnom výbere vyučovacích metód je rozhodujúce zohľadňovať skutočnosť, že učiaci sa nadobúdajú komunikačné kompetencie jednak špecifickými formami učenia, jednak v závislosti od ich individuálnych schopností a možností. Odhliadnuc od konkrétneho situačného výučbového rámca je autorovým vrelým odporúčaním aplikovať princíp maximálnej expozície cudziemu jazyku prostredníctvom rozličných didaktických médií, ako sú printové materiály, audio- a videonahrávky, resp. internet.

Komunikatívny prístup (komunikatívna metóda) je dnes v oblasti vzdelávania cudzích jazykov všeobecne považovaný za synonymum efektívneho a správneho vyučovania. V porovnaní so staršími metódami predpokladá, že učiaci sa musia nadobudnúť osobitne tzv. komunikačnú kompetenciu, ktorá okrem lingvistickej zložky zahŕňa sociolingvistickú, pragmatickú a diskurznú zložku, t. j. cieľom učenia sa cudzieho jazyka je nielen poznanie pravidiel jeho používania, ale najmä schopnosť aplikovať tieto pravidlá v konkrétnych situáciách – komunikačných kontextoch. Pri nácviku jednotlivých komunikačných procesov sú preto zdôrazňovanými didaktickými princípmi: a) situačnosť, b) autentickosť a c) pragmatickosť (cieľavedomosť, účelovosť) príslušných výučbových aktivít a stratégií.

Následne, v samotnom didaktickom procese, je kľúčové rešpektovať tri jeho rámcové fázy: nastavenie (kontextualizácia realizovaných aktivít, stanovenie komunikačného cieľa, rozdelenie rolí), nácvik (spontánna, resp. riadená produkcia reči) a spätná väzba (tzv. feedback).

Monografia R. Metruka sa zameriava rečovú kompetenciu používateľov cudzieho jazyka z dvoch hľadísk; vyučovacieho a testovacieho (hodnotiaceho), pričom jej autor si vytyčuje za hlavný cieľ vytvorenie nových holistických a analytických hodnotiacich škál v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre cudzie jazyky (úroveň B2 a C1).

V prvej kapitole tejto vedecky a didakticky prínosnej publikácie sa autor zameriava na komunikačný prístup vo vyučovaní cudzích jazykov– jeho zložky, princípy, charakteristiky, obsah a rolu pedagóga. Druhá je venovaná priamo výučbe rozprávania, pričom autor zdôrazňuje prácu učiacich sa vo dvojici aj v skupine. Tretia kapitola sa sústreďuje na evaluáciu verbálnej produkcie v cudzom jazyku: rozdiely medzi formatívnymi a sumatívnymi typmi hodnotenia, rozličné formáty testov a konkrétne spôsoby hodnotenia. Autor uvádza tiež niekoľko príkladov medzinárodne používaných holistických a analytických evaluačných škál. V záverečnej časti monografie prináša autor návrhy vlastných modifikovaných hodnotiacich škál, pričom osobitnú pozornosť venuje nielen dominantným aspektom verbálnej produkcie, ako sú gramatická presnosť, rozsah a adekvátne použitá slovná zásoba, ale aj tzv. podkompetenciám, medzi ktoré zaraďuje výslovnosť, plynulosť prejavu, správnosť použitej štylistickej vrstvy a interakčné stratégie.

Recenzovaná monografia je napísaná v anglickom jazyku, čo výrazne rozširuje perspektívu využitia poznatkov a zistení v nej uvádzaných v medzinárodnom odbornom kontexte.

Mgr. Pavol Štubňa, PhD., pracuje ako odborný asistent na Katedre romanistiky FiF UK v Bratislave. V rámci svojej pedagogickej činnosti – zameranej na anglický a taliansky jazyk – sa venuje najmä implementácii poznatkov kognitívnych vied do oblasti translatologických disciplín ako simultánne tlmočenie, odborný a umelecký preklad.

Kontakt: Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského,
Gondova 2, P. O. BOX 32, 814 99 Bratislava,
e-mail: pavol.stubna@uniba.sk


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2024
  1. Koľko je v nás človečiny (Viera Žemberová)
1 | 2023
  1. Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku (Ivo Pospíšil)
2 | 2021
  1. Jeden z kontroverzních (František Všetička)
1 | 2017
  1. Slovenská literatura v Rumunsku (Ivo Pospíšil)
1 | 2012
  1. Nebezpečí kožených kabátů na schodech... (Ivo Pospíšil)