Správna cudzojazyčná výslovnosť a jej mnohonásobné implikácie

METRUK, R. A Concise Introduction to General American Pronunciation: Suprasegmental Features. Olomouc: Palacký University, 2019.

Recenzovaná učebnica PaedDr. Rastislava Metruka, PhD., je primárne určená frekventantom univerzitného štúdia, konkrétne odborov v kombinácii s angličtinou, a to pedagogického, vedeckého, translatologického či kultúrneho zamerania. Svojím obsahom nadväzuje na učebnicu rovnakého autora vydanú v roku 2017 Univerzitou Palackého v Olomouci, venovanú segmentálnym javom amerického variantu anglického jazyka (A Concise Introduction to General American Pronunciation: Segmental Features).

Výskum suprasegmentálnych javov nazeraných z fonologického hľadiska nie je v rámci lingvistiky doposiaľ veľmi rozvinutou oblasťou, avšak v budúcnosti by mohol zastávať významné miesto aj pri výskume fonologických podsystémov emotívnej reči – vrátane komparácie medzi rozličnými jazykmi (napr. otázka, či môže existovať „všeobecný model“ intonácie vyjadrujúci hnev alebo smútok u rôznych hovorcov).

Autor príručky A Concise Introduction to General American Pronunciation: Suprasegmental Features vytvoril text, ktorý sprostredkováva najnovšie odborné poznatky zrozumiteľným a predpokladanému adresátovi adekvátnym spôsobom. Učebnica sa vyznačuje odborným štýlom, no súčasne spĺňa požiadavku primeranosti, prehľadnosti a logickej štruktúry. Autor venuje rovnakú pozornosť fonetickej aj fonologickej problematike, pretože pri príprave budúcich pedagógov, resp. prekladateľov a tlmočníkov sa kladie dôraz tak na zvládnutie zvukovej stránky reči, ktorou sa zaoberá fonetika, ako aj na zvládnutie zvukovej stránky jazyka, na ktorú sa zasa zameriava fonológia. Výklad autora sa neodmysliteľne opiera o medzinárodnú fonetickú a fonologickú terminológiu a transkripciu.

Prvá kapitola tejto didakticky aj translatologicky prínosnej publikácie prináša krátky prehľad hlavných fonetických a fonologických poznatkov súvisiacich s témou. Druhá je zameraná na charakteristiku slabiky (jej štruktúru, znelosť, hranice), na ktorú sa následne viažu suprasegmentálne javy. V tretej kapitole sa autor venuje prízvuku, jeho významu, funkcii a vzťahu voči slabike ako nositeľovi všetkých suprasegmentálnych javov jazyka. Taktiež opisuje základné rozdiely medzi štandardnou americkou a britskou angličtinou pokiaľ ide o prízvuk. V štvrtej kapitole sa zaoberá výslovnosťou tzv. funkčných slov a ich kontextami, slabými aj silnými slovami (formami). Piata kapitola sa zameriava na rytmus a súvisiace aspekty spojenej (súvislej) reči ako asimiláciu, elíziu a pod. Napokon, v šiestej kapitole sa autor venuje konceptu intonácie z pohľadu jej diskurznej funkcie aj komunikačného kontextu.

Na záver možno konštatovať, že pertraktovaná problematika je významná nielen z pohľadu efektívnej interlingválnej komunikácie na úrovni používateľov cudzieho jazyka, ale aj z hľadiska zabezpečenia kvalitnej prípravy budúcich učiteľov anglického jazyka, a tiež s ohľadom na profesionálnu dráhu tlmočníkov z/do angličtiny, pretože všetky súčasné výskumy zamerané na kvalitu tlmočníckeho výkonu poukazujú na skutočnosť, že „hlasovým kvalitám“ tlmočníckej práce, ako sú pokojný a príjemný hlas, prízvuk rodeného hovorcu či používanie intonácie, pripisujú adresáti tlmočníckych služieb omnoho väčšiu dôležitosť, ako sa doteraz predpokladalo. Napokon, v umeleckej sfére (divadlo, kinematografia, televízia, rozhlas, dabing) sú prízvuk, výslovnosť a dikcia (performátora) nositeľmi esenciálnych estetických a kultúrnych kvalít. V podstate, v každom verejnom vystúpení (politická rétorika, vedecké podujatia ako kongresy a prednášky, odborné školenia) predstavujú hlasové charakteristiky rečníka a jeho práca s hlasom hlavného činiteľa pri ovplyvňovaní názoru a nálad poslucháčov.

Mgr. Pavol Štubňa, PhD., pracuje ako odborný asistent na Katedre romanistiky FiF UK v Bratislave. V rámci svojej pedagogickej činnosti – zameranej na anglický a taliansky jazyk – sa venuje najmä implementácii poznatkov kognitívnych vied do oblasti translatologických disciplín ako simultánne tlmočenie, odborný a umelecký preklad.

Kontakt: Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského,
Gondova 2, P. O. BOX 32, 814 99 Bratislava,
e-mail: pavol.stubna@uniba.sk


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat