Tri desaťročia zúročené v hodnote textu

Stanislavová, Zuzana – Klimovič, Martin – Dziak, Dávid. (K)rok za (k)rokom v literatúre pre deti a mládež. Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990–2020. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, s. 344. ISBN 978-80-555-2739-0.


Na prelome desaťročí sa v „živej“ literárnej vede, popri prirodzenej personálnej obmene generácií, presunul záujem, schopnosť a odborná spôsobilosť výskumu literatúry pre mladého čitateľa na tvorbu syntéz literárnej histórie ako následok dejinných vývinových pohybov, ďalej na literárne a personálne slovníky ako na pomôcky alebo na užitočné a inštruktážne komentované prehľady o autorovi a texte v réžii literárnokritickej aktivity. Potrebné a užitočné, podnetné a neprehliadnuteľné výstupy poskytuje Katedra komunikačnej a literárnej výchovy a Centrum výskumu detskej reči a kultúry na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity.

Naposledy zverejnený titul s dômyselným názvom Krok za krokom, úspornejšie a výstižnejšie voči riešenému problému aj Rok za Rokom, mapuje tie aktivity v dobovom kultúrnom a spoločenskom živote, vo vydavateľskej praxi či v časopiseckej a personálnej aktivite, ktoré metódami spracovania odborného a umeleckého materiálu získaného „tu a teraz“, v limitovanom čase ich vzniku a reflektovaním získaného poznatku, dokáže ich spracovať a revidovať do podnetov buď pre literárnu históriou, alebo na prognózu budúceho pohybu zhodnocovaných autorských ambícií a textových reálií.

Mozaika vytvorená z textov alebo z autorskej tvorby, z prekladovej a druhovo otvorenej produkcie vie v publikácii (K)rok za (k)rokom doceniť a odborne reflektovať postupmi literárnej kritiky zisk aj stratu estetickej a výrazovej hodnoty umeleckého textu a popri tomto úkone zhodnocovať aj objektívne zručnosti mladého čitateľa. Reálny čas a hodnotiaca sonda do dobovej produkcie literárnych textov sú vymedzované aj limitované okolnosťami či danosťami spoločenskými a reáliami mapovanej doby troch desaťročí. Napokon práve čas zohráva v predmete, metódach, „vkuse“ a v hodnote zverejňovaných a literárnou kritikou reflektovaných umeleckých textoch rozhodujúce východisko na (nad)časový verdikt, veď práve on poskytne odpoveď na to, ako sa so zisteniami o hodnote textu – dôsledne o jeho estetických a poetologických danostiach – vyrovná o nejaký čas literárna história.

Pre post literárneho kritika a „povesť“ odborného či kultúrneho periodika, ktoré zverejňuje spravidla recenzie na autorskú tvorbu, sú podstatné individuálne a profesijné danosti konkrétneho literárneho kritika a vplývajú na ne normotvorné dobové kultúrne a spoločenské okolnosti, preto ich nemožno obísť ani podceniť.

Literárna kritika predmetom svojho výskumu zostáva latentne otvorená hodnotiacemu súdu o umeleckom texte. Spravidla za ním stojí konkrétny kritik, zriedkavo generačne sa prejavujúce literárnokritické spoločenstvo, a to znamená, že poznatok literárnej kritiky je po jeho zverejnení či vyjadrení personálny, prináša nazerací, hodnotiaci či iný akútne presadzovaný interval o kultúrnej hodnote umeleckej hodnoty textu. Prínosný pre spisovateľa aj čitateľa je tolerantný prístup k autorskému konceptu pohybom, ktorý sa venuje a odborne pomenúva „hodnotu“ textu alebo erbovú vlastnosť autorskej tvorby ako celku. Po takto chápanom zmysle kritickej reflexie o texte alebo autorskej tvorbe zverejnené rezultáty (ne)potvrdzujú, alebo (ne)prekračujú vžitú konvenciu literárnokritického zvažovania o prínose autora a textu do aktuálneho literárneho a kultúrneho života.

S tromi desaťročiami literárnej tvorby pre mladého čitateľa sa vyrovnala užitočná a v kultúrnej aj vzdelávacej praxi potrebná publikácia sústredená na „hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2020“. Publikácia zvolenou organizačnou štruktúrou „(K)rok za (K)rokom“ zúročuje viacročný výskum venovaný „umeleckej hodnote, trivialite, braku a gýču v literárnej, výtvarnej a hudobnej tvorbe pre deti a mládež“ v pôvodnej a prekladovej tvorbe pre mladého čitateľa.

Pozornosť trojice autorov publikácie sa sústredila na dostupnú dobovú literárnu kritiku zakomponovanú do žánru, akým je odborná recenzia, a tak sa rok po roku postupne a poučene mapuje kto, čo, ako a s akým ohlasom ponúkol zisk či stratu do náročného procesu ako účinne kultivovať čitateľský vkus, teda čo a od koho je prínos do náročného procesu rozvíjania kultúrnych, užšie zážitkových zručností mladých čitateľov v hektickom spoločenskom čase na prelome storočí.

Nezvyčajne široký záber, zvolený postup prelínania sa interpretačnej a výkladovej metódy pri spracovaní rozsiahleho kritického a textového materiálu výrazne odlišných autorských, generačných, žánrových, poetologických, estetických a poznávacích postupov si vyžiadal rozčleniť publikáciu podľa druhovo-žánrovo-formálneho kľúča do piatich blokov. Tie sa končia „záverom“ so zvýraznením nielen pointy kritického reflektovania tvorby autorov a ich textov v konkrétnom druhu a žánroch, ale predovšetkým ide o naznačenie spôsobu, ako ďalej a čomu by sa mala venovať pozornosť sústredená na mladého čitateľa.

Pre autorov publikácie zostala neprehliadnuteľným mementom hodnota literárnej tradície v tomto type písania a čítania. Napokon výrečne o zámere vypovedajú pripomenuté „dôvetky“ pri sformulovaných záveroch jednotlivých blokov: Trendy, problémy a vízie básnickej tvorby pre deti a mládež, autorskú rozprávku sprevádza pointa zhrnutá pod Žáner v pohybe, spoločenskú prózu sprevádza Obraz detstva tohto času, folklórnu slovesnosť a jej adaptácie zachytili Problémy s ľudovou prózou dnes, tematika je zahrnutá pod fakt, náučnosť a sci-fi sumujú Žánroví kentauri v tvorbe pre deti a mládež.

Východisko na vznik publikácie (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež poskytli výročné bilančné pohľady zverejňované v časopise Bibiana, no našli sa aj ďalšie periodiká či iné kultúrne príležitosti, kde sa uvažovalo, rozhodovalo aj konalo v prospech umeleckej, mravnej a poznávacej hodnoty čítania pre mladých. Reflexia textu sa sústredila na tvorivosť autorského konceptu, na kultúru jazyka a štylistiku textu, ale i na to, či sa našla autorská odvaha vykročiť za osvedčenú tematiku a zvoleným typom literárnej postavy za tradičné hranice tohto typu čítania. Nič z naznačených možností neuniklo pozornosti autorov publikácie.

Termín hodnota sa dostáva pri sondách do poézie a žánrov prózy v pôvodnej a prekladovej tvorbe pre mladých čitateľov od deväťdesiatych rokov do viacerých poetologických, štylistických a motivicky inovatívnych naračných sústav a do druhových a žánrových príležitostí pre autora tak, aby sa tematikou alebo motivicky ilustroval jej poznávací, emotívny aj mravný úžitok plynúci z kultivovanej a funkčnej „hravej poetiky“.

Kritickým reflexiám pri bilancovaní umeleckých ziskov a strát za tri posledné desaťročia v pôvodnej literatúre vznikajúcej v zmenených spoločenských a kultúrnych okolnostiach venujú autori publikácie pozornosť. Na podloží dôsledkov krízy na konci minulého storočia rekonštruujú nielen skazu v kultúre navodenú krízou systému, ale vyrovnávajú sa s následkami spoločenskej traumy doliehajúcej na tematiku textov tak autormi, vydavateľstvami aj časopismi, aby sústredili do svojich záverov stav a možné východiská z imitácií a napodobovania „modernej“ literatúry pre deti a mládež.

Vo vzťahu ku kritike textu autori jednotlivých blokov publikácie (K)rok za( k)rokom pripomenuli, alebo hodnotiacim súdom ilustrovali dôsledky „neodbornej, laickej literárnej kritiky“, ktorá prenikla do recenzného hodnotenia textov pre mladých čitateľov, ale upozorňujú aj na ekonomický a zážitkový pragmatizmus, na didaktizmus či nefunkčné moralizovanie v časti dobových textov.

Publikácia (K)rok za (k)rokom sceľuje danosťami literárnej kritiky do súhrnného hodnotiaceho a hodnotového celku tri desaťročia pôvodnej a prekladovej literatúry odpovedajúcej veku a prirodzenému vývoju mladého čitateľa. Hodnota umeleckého textu vychodí autorom publikácie ako tvorivé, ambíciou, nazeraním na svet a na život v ňom, ako oslovenie jednotlivca a pozvanie pre generácie mladých aj skúsených čitateľov do sveta zo slov, obrazov, podobenstiev, do sveta, v ktorom všetko a všetci v ňom nie sú tak neprekonateľne vzdialení tomu, čo ich čitateľ mohol aj môže zažiť v realite a dennými skúsenosťami počas neliterárneho dňa.

Viera Žemberová

Kontakt: viazember@gmail.com


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

2 | 2022
  1. Keď múdry vie, čo hovorí (Viera Žemberová)
1 | 2022
  1. Tradice a inovace (Ivo Pospíšil)
2 | 2021
  1. Originální prozaik (Ivo Pospíšil)
1 | 2019
  1. Hořký obraz současnosti (Ivo Pospíšil)
1 | 2016
  1. Česká a slovenská literatúra v kontaktoch (Eliška Gunišová)