O projektu

Kód projektu DG18P02OVV021

Období řešení 3/2018 - 12/2022

Investor / Programový rámec / typ projektu Ministerstvo kultury ČR

 

Cílem projektu je vytvoření výsledků přispívajících k uchování, prezentaci a využití kramářských písní, textových útvarů pololidové literatury. Projekt se zaměřuje na fondy, jimiž disponují Moravská zemská knihovna v Brně, brněnské oddělení Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Etnografický ústav Moravského zemského muzea. Jde o cca 17 tisíc kramářských písní z období 17.–19. století. Prostředkem k naplnění uvedených cílů je vytvoření metodiky tvorby bibliografických záznamů kramářských písní, využitelné dalšími institucemi spravujícími památky podobného typu, a příprava široce koncipovaných výstav, které veřejnosti prezentují kramářské písně z fondů brněnských institucí jako specifický typ památek kulturního dědictví. Prezentaci uživatelsky příjemným způsobem zajistí i specializované mapy s odborným obsahem, které představí regionálně-geografický původ sbírky. Zapojení badatelů různých specializací umožní prezentovat kramářské písně komplexně, s důrazem na jejich textovou, hudební a také vizuální stránku. Jde o jedinečné památky žánrově i tematicky pestré, jejichž prostřednictvím je možné pochopit dobovou mentalitu (sakrální diskurs i profánní zájmy tehdejšího recipienta) a také způsob uchovávání kontinuity spisovného jazyka mezi dobou barokní a dobou národního obrození. Dalšími výstupy projektu je několik odborných monografií interdisciplinárního charakteru, konference a workshop k problematice kramářských písní, na kterých budou představeny výstupy celého týmu zahrnujícího badatele různých odborností ‒ lingvisty, etnology, muzikology, literární vědce a pracovníky muzeí či knihoven.

Globální cíl 1 – Národní identita
Globální cíl 2 – Kulturní dědictví


Specifický cíl 1.2. – Výzkum a jeho uplatnění – jazyk a literatura
Specifický cíl 2.1. – Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
Specifický cíl 2.3. – Kulturní dědictví, vzdělávání a média

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info