Di-tutsch-kronik-G45-fol-7ra.jpg
Dy tutsch kronik von behem lant
Wirt zcu rim hi wol bekant
Tu německá kronika Čech
podána pěkně v rýmech.
(Fol 7ra rkp. G 45, Archív Pražského hradu - fond knihovny Metropolitní kapituly sv. Víta; 1389)

Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu české, latinské a německé textové tradice – jazykový, literární a historický rozbor; edice a komentář

Složení řešitelského týmu
Stálými členy řešitelského kolektivu jsou Vlastimil Brom, odborný asistent na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU, absolvent magisterského studia oboru historie-němčina (2000) a doktorského studia programu Filologie, oboru Německý jazyk (2004) a Veronika Bromová, vědeckovýzkumná pracovnice Ústavu českého jazyka FF MU, absolventka magisterského studia oboru historie-český jazyk a literatura (2000) a doktorského studia programu Filologie, oboru Český jazyk (2006).
Specializacemi obou stálých členů týmu jsou pokryty hlavní disciplíny relevantní pro řešení projektového záměru, totiž diachronní lingvistika germanistického a bohemistického zaměření a historie, zejména medievistika.
Těžištěm odborného zájmu V. Broma je diachronní jazykověda, zvláště německá filologie se zaměřením na středověké památky české provenience (diplomová práce na oboru historie byla věnována historické analýze německého rýmovaného překladu Dalimilovy kroniky; disertace pak jazykové stránce památky). Na pracovišti se mimo jiné podílí na výuce historického vývoje němčiny a volitelných seminářů k historické sémantice, etymologii aj.
Také V. Bromová se zabývá historickou lingvistikou, zvláště stylem češtiny období středověku a doby střední; její disertační práce se zabývá formulářem a stylem českých administrativních textů a právní terminologií konce 14. a první poloviny 15. století. Na Ústavu českého jazyka se mj. podílí na výuce předmětů Historická mluvnice češtiny, Historická slovotvorba a syntax, Stará čeština pro studenty archívnictví a pomocných věd historických.