Restaurovaná Pieta z Jihlavy

Termín: 16. 11. 2005
Místo konání: Strahovský klášter, Praha

Mezinárodní pracovní setkání nad uměleckohistorickými a restaurátorskými otázkami se konalo 16. listopadu 2005 v zimním refektáři premonstrátského kláštera na Strahově. Uspořádal je majitel pozoruhodné sochařské práce, strahovský klášter, ve spolupráci s Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy MU (M. Bartlová).

Klášter jako vlastník památky restauroval za finanční podpory MK ČR významné středověké sochařské dílo, Pietu z kostela sv. Jakuba. Při příležitosti dokončení prací se setkali restaurátoři a historikové umění (mimo jiné z Kolína n. Rýnem, Norimberka, Vratislavi a Bratislavy) a v jednodenním kolokviu se zabývali jak nově restaurovanou sochou, tak některými otázkami jejího uměleckohistorického zařazení. Příspěvky z pracovního setkání budou zveřejněny formou sborníku.