Romanika na Moravě: Umění, mentality a moc

Termín: 2. 6. 2006
Místo konání: Univerzitní klub na rektorátu MU

Pracovní setkání o stavu a perspektivách výzkumu románského umění na Moravě reaguje na některé nové metodické iniciativy, které v poslední době vznikají zejména v anglickém a anglo-americkém uměleckohistorickém prostředí. Současně chce podnítit zájem mladých posluchačů dějin umění, historie i archeologie o období, které v současnosti nepatří právě k nejvíce zpracovávaným tématům v dějinách umění na moravě. Zdejší výzkum zejména románské architektury průkopnicky zahájil prof. Václav Richter. Ten po počátečních studiích, kdy se věnoval spíše některým teoretickým otázkám, založil plánový archiv sakrálních staveb z období románského stylu a rozvinul výzkum jeho zachovaných reliktů na Moravě. Na Richterovu práci navázal posléze prof. Zdeněk Kudělka, jenž se svými spolupracovníky připravoval v průběhu 80. let korpus románské architektury na Moravě. Když však na sklonku roku 2000 zemřel, zůstal původní projekt korpusu nedokončen. Je ovšem třeba říci, že na tento projekt dnes do jisté míry navazují odpovídající stránky soupisu památek Bohumila Samka. Přerušení výzkumu staví pro nynější a nejmladší studentskou generaci řadu nových otázek, spjatých zejména se současnými iniciativami v uměleckohistorické metodologii: jak je možné tradiční zkoumání románské architektury spojit s „novými dějinami umění“ a s „kritickou teorií“ v dnešním dějepisu umění? Jaké strategie užijeme v budoucnosti pro to, aby byla dále rozvíjena klasická tradice „antikvářského“ středověkého bádání a současně s tím nové impulzy „kontextuálních“ dějin umění? Jak smysluplně podpořit spolupráci dějin umění, archeologie a historie směrem k transdisciplinárnímu výzkumu? To jsou některé z otázek, které nebudou jistě na pracovním setkání jednoznačně zodpovězeny, ale které by měly být do budoucna položeny.


Program:
10,00 – 12,00 Dopolední blok
Jiří Kroupa (Seminář dějin umění, FF MU Brno)
„Umění, mentality a moc“: výzkum dějin architektury mezi (post)formalistním a kontextuálním přístupem
Martin Wihoda (Historický ústav, FF MU Brno)
Mecenát moravského markraběte Vladislava Jindřicha
Pavol Černý (Katedra dějin umění, FF UP Olomouc)
Knižní malba na Moravě 11. – 13. století
Rozprava – panelová diskuse
13,00 – 15,00 Odpolední blok
Lubomír Konečný (Muzeum města Brna)
Románská architektura na moravě: Václav Richter a dnešní perspektivy výzkumu
Miloslav Pojsl (Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění, CMTF UP Olomouc)
Velehrad a Olomouc – k současnému stavu poznání
Aleš Flídr – Martina Grmolenská (Seminář dějin umění, FF MU Brno)
Dolní Loučky ze dvou různých pohledů (dochované románské články a analýza tympanonu)
Rozprava – panelová diskuse