Sekularizace venkovského prostoru v 19. století

Säkularisierung des ländlichen Raumes im 19. Jahrhundert

Mezinárodní vědecké jednání / Internationale wissenschaftliche Tagung

Brno 24.- 25. dubna 2008 / 24.-25. April 2008, salonek restaurace Slavia

Pořadatelé:
Výzkumné středislo pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura; Historický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Brno, Historický ústav FF MU, Matice moravská, CDK


Program/Programm
Čtvrtek/Donnerstag 24.4.2008
Prezence 9:30 - 10:00 hod.
Úvodní slovo/Vorwort 10:00
Jiří Malíř
Metodologie + diskuse - moderace Jiří Hanuš 10:15 - 12:10
Miroslav Kunštát (Praha): Sekularizační paradigma a moderní církevní a náboženské dějiny
Martin Schulze-Wessel (München): Methodologische Fragen des Forschungsbereiches "Säkularisierung"
Miloš Havelka (Praha): Sekularizace v Masarykově sociologii náboženství
Oběd/Mittagessen 12:10 - 13:30 hod.
Politika a školství + diskuse - moderace Milan Hlavačka 13:30 - 16:45
Jiří Malíř (Brno): Moravské rolnictvo mezi liberalismem a politickým katolicismem
Jiří Štaif (Praha): Symbolické zastoupení představitelů katolické církve v řadách národní elity - na základě analýzy Vilímkova almanachu
Jiří Pokorný (Praha): Sekularizace a školství
Veronika Sušová (Praha): Politická gramotnost venkovského obyvatelstva v Předlitavsku, státní moc a školství
16:45 - 17.00 přestávka/Pause
Symboly + diskuse - moderace Jiří Štaif 17:00 - 18:15
Milan Hlavačka (Praha): Sekularizace času
Jan Randák (Praha): Nacionalizace a sekularizace náboženských symbolů a metafor ve druhé polovině 19. století
Milan Řepa (Brno): Sekularizace ve světle zločinu "rušení náboženství"
Večerní program: restaurace divadla Reduta (prohlídka areálu divadla)
Pátek/Freitag 25. 4. 2008
Biografické přístupy/Biografische Methoden + diskuse - moderace Jiří Malíř 9:30 - 10:45
Zdeněk Bezecný (České Budějovice): Katolická šlechta uprostřed katolického národa - orličtí Schwarzenbergové jako obránci víry
Pavel Marek (Olomouc): Představy o roli náboženství a církve v moderním světě - Alfons Šťastný
Jiří Hanuš (Brno): Krize identity katolických duchovních na přelomu století
10:45 - 11.00 přestávka/Pause
Mikrohistorické přístupy/Mikrogeschichte I. (Alpské země/Alpenländer) + diskuse - moderace Kristina Kaiserová 11:00 - 13:00
Ernst Bruckmüller (Wien): Soziale und geschlechtsspezifische Aspekte von Säkularisierung im ländlichen Raum Niederösterreichs
Ewald Hiebl (Salzburg): Säkularisierung und Medien - Beispiel Salzburgerland
Karin Schneider (Wien): Konflikte zwischen Liberalen und Klerikal-Konservativen in Dornbirn (Vorarlberg) im Zeichen des Kulturkampfes zwischen 1870 und 1908
13:00 - 14:00 oběd/Mittagessen
Mikrohistorické přístupy/Mikrogeschichte II. (Čechy/Böhmen) + diskuse - moderace Ernst Bruckmüller 14:00 - 15:15
Kristina Kaiserová (Ústí nad Labem): Katolická církev, politika a sociální otázka v německojazyčných oblastech litoměřické diecéze
Miloslava Melanová (Liberec): Sekularizace a Frýdlantsko/Friedland
Pavel Novák (Kutná Hora): Sekularizace na Kutnohorsku v první třetině 20. století
Mikrohistorické přístupy/Mikrogeschichte III. (Morava/Mähren) + diskuse - moderace Jiří Pokorný 15:15 - 16:15
Marie Macková (Pardubice): Sekularizace a Hřebečsko
Martin Markel (Brno): Tradicionalismus ve středním Podyjí - zázemí německého katolicismu na Moravě
Lukáš Fasora (Brno):"Katolické bašty" v českém prostředí na Moravě - farnosti Pozořice a Tvarožná
16:20 závěrečná diskuse a shrnutí/Schlußdiskussion und Schlußwort J. Hanuš a L. Fasora