Faculty staff

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Associate professor, Department of Slavonic Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. A/A.307
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3677
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
 • 2. 12. 1958
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: docent (doc.), lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky), FF MU
 • 1991: kandidát filologických věd (CSc.), ruský jazyk, FF MU v Brně
 • 1983: doktor filozofie (PhDr.), učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor ruština - psychologie, FF UJEP v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2013-dosud: docent Ústavu slavistiky FF MU
 • 1995-2013: odborný asistent Ústavu slavistiky FF MU v Brně
 • 1988-1995: odborný asistent na katedře ruského jazyka FF MU v Brně
 • 1985-1988: interní vědecká aspirantura na katedře ruského jazyka FF UJEP v Brně
 • 1978-1983: studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor ruština - psychologie na FF UJEP v Brně
Pedagogická činnost
 • Výuka v kurzech:
 • Základy jazykovědy
 • Slovní zásoba současné ruštiny
 • Aktuální procesy v současné ruštině
 • Základy překladatelství
 • Analýza textu a diskurzu
 • Praktické a technické aspekty překladu
 • Problémy rusko-české ekvivalence
 • Ruština a jazyková hra
 • Vedení prací:
 • vedení diplomových prací v oborech Ruská studia, Ruský jazyk a literatura, Překladatelství ruského jazyka, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Filologicko-areálová studia, Učitelství ruského jazyka a literatury
 • vedení doktorských prací v oborech Ruský jazyk, Filologicko-areálová studia
 • Členství ve zkušebních komisích:
 • předseda/člen zušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky pro obory:
 • Ruská studia
 • Ruský jazyk a literatura (Bc., NMgr.)
 • Učitelství ruského jazyka a literatury
 • předseda zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací pro obory:
 • Ruský jazyk
 • Paleoslovenistika a slovanské jazyky
 • Slovanské jazyky
 • člen oborové komise pro obor:
 • Areálově-filologická studia
Vědeckovýzkumná činnost
 • ruská lexikologie a slovotvorba
 • ruská neologie
 • jazyk současné ruské publicistiky
 • sociolingvistika
 • integrovaná žánrová typologie
 • politická lingvistika
Akademické stáže
 • Institut ruského jazyka A.S.Puškina v Moskvě: Kurz zvyšování kvalifikace učitelů ruského jazyka. Moskva, 1988
 • Univerzita v Záhřebu (Chorvatsko): Zagrebačka slavistička škola (Záhřebská slavistická škola. Pula, září 1996.
Universitní aktivity
 • 2002-2006 proděkan FF MU pro studium
 • 2002-2006 člen Kolejní rady MU
 • od 2012 - člen Rady studijních programů FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • člen Jazykovědného sdružení AV ČR
 • člen České asociace rusistů
 • člen České asociace slavistů
 • člen Slavistické společnosti Franka Wollmana
 • člen Středoevropského centra slovanských studií, o.s. (revizor účtů)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členství v redakčních radách:
 • od 1991 - výkonný redaktor časopisu Opera Slavica (Slavistické rozhledy)
 • od 2008 - člen redakčního kruhu časopisu Nová rusistika (Mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky)
 • od 2008 - člen redakčního kolegia časopisu Rossica Olomucensia – Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
 • Editorství sborníků:
 • Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 71 s., ISBN 80-210-1503-9.
 • Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. 121 s., ISBN 80-210-2225-6.
 • Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2002. 233 s.
 • Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, vydavatelství PARTNER, Poniky SR, 2005. 187 s., ISBN 80-89183-15-8.
 • Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. 2009. Brno: Ústav slavistiky FF MU, Tribun EU, 2009, 187 s., ISBN 978-80-7399-889-9.
Vybrané publikace
 • ŠAUR, Josef a Jiří GAZDA. Slavonic Brothers? Current Language, Literature and Cultural Interaction Between Russia and the Czech Republic in Light of the Security Issue. In Jan Holzer, Miroslav Mareš. Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020. s. 177-196. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20546-1. doi:10.1007/978-3-030-20546-1_5. URL info
 • GAZDA, Jiří. Skrytá aserce jako prostředek jazykové manipulace v současné ruské a české politické publicistice. In Jiří Gazda. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2020. s. 21-30. ISBN 978-80-88296-09-6. info
 • GAZDA, Jiří. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019. Brno: Vyšlo péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Středoevropským centrem slovanských studií., 2020. 127 s. ISBN 978-80-88296-09-6. info
 • SAMYLICHEVA, Nadezhda a Jiří GAZDA. Derivative neologisms as sociocultural dominants in the Russian and Czech languages of the modern period. In Nailya Valeeva. SHS Web of Conferences 88 (2020). Neuveden: Neuveden, 2020. s. 1-9. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20208801022. URL info
 • GAZDA, Jiří. Formirovanije vzaimnych obrazov i mežkuľturnych stereotipov russkich i čechov v uslovijach sovremennoj neoficiaľnoj internet-kommunikacii. In I. Pospíšil, M. Zelenka, L. Paučová. Česká slavistika 2018. Brno: Česká asociace slavistů, 2018. s. 9-20. ISBN 978-80-88296-00-3. info
 • GAZDA, Jiří. Online Comments as a Tool of Intercultural (Russian–Czech) “Anti-Dialog”. Journal of Nationalism, Memory & Language Politics. Warsaw: DE GRUYTER Poland, 2018, Vol. 12, č. 1, s. 100-120. ISSN 2570-5857. doi:10.2478/jnmlp-2018-0006. URL URL info
 • GAZDA, Jiří. Jazykovyje osobennosti sovremennogo russkogo vnešnepolitičeskogo diskursa. In Pálušová, Martina; Varga, Patrik; Chadaeva, Olga. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů 7.–8. 9. 2017. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 101-110. ISBN 978-80-244-5361-3. info
 • GAZDA, Jiří. Formirovanije vzaimnych obrazov i mežkul’turnych stereotipov russkich i čechov v uslovijach sovremennoj neoficial’noj internet-kommunikacii. In XVIe Congrès international des slavistes (Beograd 20-27 VIII 2018). Teze i rezimei. 1, Jezik. 2018. ISBN 978-86-917949-5-8. URL URL info
 • GAZDA, Jiří. Rusko a ruské zájmy v českém mediálním prostoru (česko-ruská reflexe). In Štefančík, Radoslav. Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie II. Bratislava: EKONÓM, 2017. s. 226-234. ISBN 978-80-225-4424-5. info
 • GAZDA, Jiří. Obraz Čechů a Česka v ruském neoficiálním diskurzu. In Kołodziej, Agnieszka; Piasecki, Tomasz. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2017. s. 101-114. ISBN 978-80-7465-322-3. info
 • GAZDA, Jiří. Jazyk vraždy i jazykovoje manipulirovanije v sovremennom mass-medijnom diskurse (Metodologičeskije problemy kritičeskogo jazykovogo analiza mass-medijnych tekstov). Slavistika. Belgrad: Slavističko društvo Srbije, 2016, roč. 20, č. 1, s. 664-671. ISSN 1450-5061. URL info
 • GAZDA, Jiří. Vnitřní a vnější faktory synchronní dynamiky slovanských jazyků (na příkladu ruštiny a češtiny). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015. s. 235-242. ISBN 978-80-905336-5-3. info
 • GAZDA, Jiří. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. 180 s. ISBN 978-80-906183-0-5. info
 • GAZDA, Jiří. Internetová diskusní fóra jako prostor pro interkulturní dialog i „antidialog“ (Případová studie). In Lepilová, Květuše a kol. Text a kontext. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny, 2013. s. 16-23. ISBN 978-80-7329-374-1. info
 • GAZDA, Jiří. Jazykové prostředky řečové agrese v ruském a českém tisku. In Richterek, Oldřich; Půža, Miroslav. Dialog kultur VII. Materiály z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 84-92. ISBN 978-80-86472-57-7. info
 • GAZDA, Jiří. Proměny jazyka a komunikace v Rusku konce 20. století a jejich teoretická reflexe v současné rusistice. In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991) : jazyk, literatura, dějiny kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 63-72. ISBN 978-80-210-5904-7. info
 • GAZDA, Jiří. Dynamika jazykových procesů v transformačním posttransformačním období vývoje ruské společnosti. 2012. info
 • GAZDA, Jiří. Integrační tendence v oblasti tvoření slov v současných slovanských jazycích (se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině). In Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 83-98. ISBN 978-80-7422-001-2. URL info
 • GAZDA, Jiří. Issledovanije jazyka SMI - odno iz važnejšich napravlenij v sovremennoj rusistike. Russkij jazyk kak inoslavjanskij: sovremennoje izučenije russkogo jazyka i russkoj kultury v inojazyčnom okruženii. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2010, Neuveden, č. 2, s. 103-115. ISSN 1821-3146. info
 • GAZDA, Jiří. Integration Tendencies in Word Formation in Current Slavonic Languages: Focussing on the Situation in Russian and Czech. In Languages in the Integrating World. Muenchen: Lincom Europa, 2010. s. 105-122. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2. URL info
 • GAZDA, Jiří. Olbanskij jazyk - hra, hrozba, nebo výzva? In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. 2009. vydání první. Brno: TRIBUN EU, s. r. o., 2009. s. 31-35. ISBN 978-80-7399-889-9. info
 • GAZDA, Jiří. Russkij jazyk i jazykovaja igra. Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny (2009). CD. Ostrava: Repronis, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7329-234-8. info
 • GAZDA, Jiří a Radka FLEJBERKOVÁ. Diskurzivní strategie v rusky psaných časopisech pro ženy. In Text a kontext. Vydání první. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2008. s. 136-148. ISBN 978-80-7329-176-1. info
 • GAZDA, Jiří. Češskije imena sobstvennyje v russkich internetovskich tekstach kak problema mežkuĺturnogo obščenija. In Rossica Olomucensia XLVI-II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08. - 01.09.2007. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 279-284. ISBN 978-80-244-1994-7. info
 • GAZDA, Jiří. Rost analitizma (i agglutinativnosti) kak odna iz konvergentnych tendencij v razvitii sovremennych slavjanskich jazykov (na materiale novych složnych naimenovanij v russkom i češskom jazykach). In Izučenije slavjanskich jazykov, literatur i kuľtur kak inoslavjanskich i inostrannych. Sbornik dokladov. Belgrad: Slavističeskoje obščestvo Serbii, 2008. s. 118-123. ISBN 978-86-7391-023-9. info
 • GAZDA, Jiří. Lingvokulturní situace v současném Rusku. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 58-66. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • GAZDA, Jiří. Jazyková situace na Ukrajině. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 76-78. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • GAZDA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. 146 s. Spisy MU v Brně. Filozofická fakulta. Č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5. info
 • GAZDA, Jiří a Jana OTEVŘELOVÁ. Jazykovaja igra v gazetnych zagolovkach. Przeglad Rusycystyczny. Katowice: Polskie towarzystwo rusycystyczne, 2006, XXVIII, 3 (115), s. 19-30. ISSN 0137-298X. info
 • GAZDA, Jiří. Spornyje voprosy peredači češskich sobstvennych imen na russkom jazyke. In Naučnoje nasledije B. N. Golovina a aktuaľnyje problemy sovremennoj lingvistiki: Sbornik statej po materialam naučnoj konferencii, posvjaščennoj 90-letiju professora B. N. Golovina. Nižnij Novgorod: Izdateľstvo Nižegorodskogo universiteta, 2006. s. 115-117. ISBN 5-85746-923-6. info
 • GAZDA, Jiří. Slovoobrazovatel'nyje osobennosti rossijskoj publicistiki 1990-ch godov. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, vydavatelství PARTNER, Poniky SR, 2005. s. 82-88. ISBN 80-89183-15-8. info
 • Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). Editor: Jiří Gazda. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, vydavatelství PARTNER, Poniky SR, 2005. s. 82-88. ISBN 80-89183-15-8. info
 • GAZDA, Jiří. Současná česká jazykovědná bohemistika jako součást středoevropské slavistiky. In Litteraria humanitas XIII. Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies i Their Central European Context. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2005. s. 109-120. ISBN 80-210-3897-7. info
 • GAZDA, Jiří. Tendencija internacionalizacii v zapadnoslavjanskich jazykach v rabotach srednejevropejskich lingvistov. In Comparative Cultural Studies in Central Europe. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 43-60. ISBN 80-210-3374-6. info
 • GAZDA, Jiří. K charakteristice ruských publicistických textů počáteční etapy transformačního období. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2004, XIV., č. 4, s. 17-27. ISSN 1211-7676. info
 • GAZDA, Jiří. Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků. In Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha: Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, 2003. s. 64-73. ISBN 80-86496-11-2. info
 • GAZDA, Jiří. Dynamika a internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny. 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2002. 121 s. 3510-17/99. ISBN 80-210-2780-0. info
 • GAZDA, Jiří. Internacionalizacija kak integrirujuščij element jazykov srednejevropejskogo prostranstva. In Crossroads of Cultures: Central Europe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2002. s. 131-142. ISBN 80-210-2812-2. info
 • GAZDA, Jiří. Lingvisticko-metodologické aspekty srovnávací typologie textů se zřetelem k areálu střední a východní Evropy. In Areál - sociální vědy - filologie. 1. vyd. Brno: Maarykova univerzita v Brně, 2002. s. 26-38. ISBN 80-210-2835-1. info
 • GAZDA, Jiří. Jazyková situace ruštiny a češtiny v transformující se Evropě a globalizujícím se světě. In Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002. Brno: Nakladatelství Linie, 2002. s. 71-79. ISBN 80-903089-7-X. info
 • GAZDA, Jiří. Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků. In Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2002. s. 37-44. info
 • GAZDA, Jiří. Slovník ruské publicistiky včera a dnes. Alternativa plus : literatura, umění, kritika, historie. Ostrava: Společnost Leopolda Vrly, 2002, Ročník VI., 3/4, s. 32-37. ISSN 1212-5776. info
 • GAZDA, Jiří. Internacionalizacionnyje slovoobrazovateľnyje tendencii v sovremennom russkom i češskom jazykach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001, A 49, s. 127-137. ISSN 0231-7567. info
 • GAZDA, Jiří. Nekotoryje metodologičeskije problemy sopostaviteľnogo izučenija sinchronnoj dinamiki sovremennogo russkogo i češskogo jazykov. Russkij jazyk v centre Jevropy. Banská Bystrica: Asociácia rusistou Slovenska, 2001, roč. 2, č. 4, s. 27-33. ISSN 80-968315-8-5. info
 • GAZDA, Jiří. Tendencii razvitija leksiki v sovremennom russkom i češskom jazykach i nekotoryje obščije metodologičeskije voprosy sopostavlenija sinchronnoj dinamiki slavjanskich jazykov. In II Slavističeskije čtenija pamjati professora P. A. Dmitrijeva i professora G. I. Safronova. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. 12-14 sentjabrja 2000. 2001. ISBN 5-8465-0063-3. info
 • GAZDA, Jiří. Internacionalizacionnyje tendencii v razvitii sovremennych zapadnoslavjanskich jazykov. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2000, X, č. 4, s. 29-37. ISSN 1211-7676. info
 • GAZDA, Jiří. The Journalistic Text as Both an Indicator and Mechanism of the Process of Transformation in Central and Eastern Europe. In Von der sozialistischen zu einer marktorientierten Kultur? Würzburg: Ergon Verlag, 2000. s. 29-36. Transformationen. Gesellschaften im Wandel. ISBN 3-933563-82-2. info
 • GAZDA, Jiří. Lingvistické aspekty integrované typologie textů. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 42-72. ISBN 80-210-2192-6. info
 • GAZDA, Jiří. Publicistický text jako indikátor i nástroj transformačních procesů ve východní a střední Evropě. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 133-139. ISBN 80-210-2192-6. info
 • GAZDA, Jiří. Praktická transkripce grafému y v českých propriích v ruském textu. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 97-101. ISBN 80-210-2225-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. 182 s. ISBN 80-210-2192-6. info
 • GAZDA, Jiří. K otázce konkurence grafických kódů v ruském publicistickém textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1998, A 46, s. 161-168. ISSN 0261-7567. info
 • GAZDA, Jiří. Leksika sovremennoj russkoj publicistiki i obščije tendencii razvitija jazyka. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, XLVI, č. 45, s. 157-164. ISSN 0231-7567. info
 • GAZDA, Jiří. Problemy peredači inojazyčnych nazvanij v russkom delovom tekste. In Rossica Ostraviensia. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. s. 65-68. ISBN 80-7042-484-2. info
 • MYRONOVA, Halyna a Jiří GAZDA. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 89 s. ISBN 8021012595. info
 • MIRONOVA, Galina a Jiří GAZDA. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 89 s. 17/92. ISBN 80-210-1259-5. info
 • GAZDA, Jiří. K některým filozoficko-historickým aspektům ruského politického slovníku přelomového období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 43. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 127-134. info
 • GAZDA, Jiří. K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, XLIII, A42, s. 107-113. ISSN 0231-7818. info
 • GAZDA, Jiří. Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, XLI, A40, s. 109-115. ISSN 0231-7818. info
 • GAZDA, Jiří. K systémovým aspektům některých internacionalizačních procesů v slovní zásobě současné ruštiny. Opera Slavica. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993, roč. 3, č. 2, s. 37-42. ISSN 1211-7676. info
 • GAZDA, Jiří. Pojmenování s kořennými prepozitivními elementy cizího původu v současné ruštině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 39. Brno: Masarykova univerzita, 1991, s. 57-62. info
 • GAZDA, Jiří. Aktualizacija leksiki v processe obučenija studentov-rusistov. Russistik. Berlin: Dieter Lenz Verlag, 1991, roč. 3, č. 2, s. 60-68. ISSN 0935-8072. info
 • GAZDA, Jiří. Integrace cizojazyčných prvků v slovní zásobě současné ruštiny a češtiny na materiálu substantivních neologismů. 1990. 181 s. info
 • GAZDA, Jiří. Cizojazyčné neologismy v současné ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 37-38. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1990, s. 53-60. info

20. 5. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.