Faculty staff

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Department head, Department of Slavonic Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. A/A.311
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7332
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
 • 31. 7. 1959
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: docent, historie - obecné dějiny,
 • 2003: doktor (Ph.D.), historie - obecné dějiny,
 • 1988: doktor filozofie (PhDr.), dějiny slovanských literatur, FF UJEP v Brně,
 • 1983: absolvent (prom. fil.) slavistiky, bližší specializace ruština-bulharština, FF UJEP v Brně.
Přehled zaměstnání
 • 2011–: docent na Ústavu slavistiky FF MU (seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky),
 • 2004-2011: odborný asistent na Ústavu slavistiky FF MU (seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky,
 • 2003-2004: asistent na Ústavu slavistiky FF MU pro obor balkanistika,
 • 1996-2002: kontrakuální lektor českého jazyka na Katedře slavistiky Filologické fakulty Bělehradské univerzity, 1999 externí vyučující na Ústavu slavistiky FF MU; 2000 externí vyučující na Katedře politologie FSS MU, 2001/2002 externí vyučující na Ústavu slavistiky FF MU,
 • 1994-1998: šéfredaktor časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica,
 • 1991-1994: redaktor, sekretář redakce a zástuce šéfredaktora brněnské redakce Lidové demokracie,
 • 1986-1991: redaktor časopisu Věda a život,
 • 1984-1985: střediskový pracovník Okresního kulturního střediska Brno-venkov,
 • 1985: vojenská prezenční služba,
 • 1978-1983: studium slavistiky, směru ruština-bulharština na FF UJEP v Brně.
Pedagogická činnost
 • dějiny jihoslovanských literatur,
 • historie a kultura jihoslovanských národů,
 • politologické aspekty moderních dějin jihoslovanských národů,
 • novodobé dějiny jihoslovanských národů.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Moderní dějiny jihoslovanských národů,
 • dějiny slovanských literatur,
 • regionální historiografie,
 • krajinná ekologie.
Akademické stáže
 • Velikotarnovski univerzitet Kiril i Metodij(Bulharsko):Četvrti leten seminar po balgarski ezik i literatura za čuždestranni balgaristi i slavisti. Veliko Tarnovo 1981.
 • Zagrebačka slavistička škola(Charvátsko).Pula 1995.
 • Filološki fakultet Beogradskog univerziteta (Beograd, Srbsko) Odsek za slavistiku Beograd, 1996–2002, lektor českého jazyka Filološki fakultet Beogradskog univerziteta (Beograd, Srbsko) Odsek za slavistiku Beograd, 15. – 30. 5. 2003. Cyklus přednášek
Universitní aktivity
 • Členství v oborových komisích doktorského studia:
  Teorie areálových studií
  Teorie a dějiny slovanských literatur
 • Předsednictví v kosmisích státních záverečných zkoušek:
  Program Filologie, Obory: Balkanistika, Srbský jazyk a literatura, Bulharský jazyk a literatura, Charvátský jazyk a literatura, Makedonský jazyk a literatura, Slovinský jazyk a literatura.

  Program Historie, Obor Historie

  Program Učitelství pro střední školy, Obor Učitelství historie pro střední školy
 • Předsednictví v kosmisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací:
  Program Filologie, studijní obor Filologicko-areálová studia
Mimouniversitní aktivity
 • Členství v oborových radách a komisích doktorského studia:
  člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru Slovanské literatury. Filozofická fakulta UK, Praha.
 • Členství ve vědeckých organizacích:
  člen výboru Matice moravské,
  člen Srbské slavistické společnosti,
  člen vědeckého výboru sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
  člen České asociace slavistů,
  člen Českého komitétu slavistů.
 • Další aktivity:
  Starosta folklórního sdružení Slovácký krúžek (zal. 1908).
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ceny:
  Čestný člen Srbské slavistické společnosti (2013),
  Cena Františka Alexandra Zacha za celoživnotní přínos k rozvoji česko-srbských vztahů (uděluje Jihomoravský kraj (2008),
  Čestné uznání Srbské slavistické společnosti (Slavističko društvo Srbije) za významné výsledky na poli výuky slovanských jazyků a literatury a aktivitu v práci společnosti, 2003
 • Členství v redakčních radách:
  Člen (v letech 1998–2010 přečdseda) redakční rady časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica,
  člen redakční rady časopisu Slovanský přehled,
  člen redakční rady časopisu Sveske (Srbsko a Černá Hora),
  člen redakčnín rady časopisu Slovanský jih.
  předseda mezinárodní redakční rady časopisu Porta Balkanica.
 • Editorská činnost:
  HLADKÝ, Ladislav – ŠTĚPÁNEK, Václav a kol.: Od Moravy k Moravě/ Od Morave do Morave. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století./Iz istorije češko–srpskih odnosa. Brno 2005. ISBN 80-86488-18-7, 311 s.
  BOČEK, Pavel – HLADKÝ, Ladislav – KREJČÍ, Pavel – STEHLÍK, Petr – ŠTĚPÁNEK, Václav: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2006. 1164 s. Redigoval Václav ŠTĚPÁNEK. ISBN 80-86488-32-2. I.–II., 1161 s.
  František Alexandr Zach 1807–2007. Spolu s Ladislavem Hladkým. Brno 2007, 80s. ISBN 80-7326-121-9. 80 s.
  ŠTĚPÁNEK, Václav a kol.: Současné Srbsko, politika, kultura, Evropská unie. Brno 2007. ISBN 80-7326-127-8. 160 s.
  KOPRIVICA, Verica – KORDA-Petrović, Aleksandra –ŠTĚPÁNEK, Václav: Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskih odnosa. Novi Sad 2011. 978-86-7946-072-1.
  ŠTĚPÁNEK, Václav: Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 266 s. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5., edice Brno-Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4.
  FASORA, Lukáš a Václav ŠTĚPÁNEK. Dějiny Brna - Předměstské obce. první. Brno: Statutární město Brno, 2017. 1245 s. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-54-9.
  ŠTĚPÁNEK, Václav a Ladislav HLADKÝ. Od Moravy k Moravě III/ Od Morave do Morave III. Z historie česko-srbských vztahů / Iz istrorije češko-srpskih odnosa. 1.vydání. Brno: Matice moravská, 2017. 354 s. ISBN 978-80-87709-19-1.
  ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel PILCH, Pavel BOČEK, Ladislav HLADKÝ a Jiří MITÁČEK. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. první. Brno: Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky, 2017. 714 s. ISBN 978-80-7028-492-6.
 • Organizace kongresů:
  VI. mezinárodní balkanistické symposium, Brno 25.-27. dubna 2005.
  VII. mezinárodní balkanistické symposium, Brno 28.-29. listopadu 2016.
Vybrané publikace
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Neznámá soluňská fronta Velké války. Porta Balkanica. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2023, XIV (2013), 1-2, s. 16-42. ISSN 1804-2449. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Odpovědnost literárních tvůrců za prohlubování nacionalismu v Jugoslávii koncem 70. a v první polovině 80. let 20. století. 1. vydání. Praha: Verbum, 2022. 24 s. Literatura jako svědectví paměti : Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. (ed. Libor Pavera). ISBN 978-80-88507-00-0. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Slike sa Balkanskog ratišta. Ratni fotoalbum češkog oficira Hineka Doležala. 2022. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Krajina srdce Ferdinanda Bučiny. In Přednáška v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea. 2022. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Proč se rozpadla Jugoslávie. In Přednáška pro Institut paměti národa, Pardubice. 2022. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Historie českého osídlení banátských hor. In Přenesená krajina. Komponovaný večer o českém venkově v Banátu. Přednáška v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. 2022. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česká stopa na soluňské frontě. In Revue Válka, listopad 2022. 1. vydání. Brno: Extra Publishing, s. r. o., 2022. s. 10-13. ISSN 1804-0772. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Za Helenou Bočkovou (7. 4. 1952-24 .6. 2022). Strážnice: Národopisná Revue, roč. XXXII., 3/2022; Národní ústav lidové kultury, 2022. 3 s. ISSN 0862-8351. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Prilog proučavanju češko-srpskih veza : Česi i Srbi iz austrougarskih zemalja u prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji na frontu u Dobrudži. In Štěpánek, Václav et al. Savremena srpska i češka slavistička istraživanja / Současná srbská a česká slavistická bádání. 1. vydání. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2021. s. 49-64. ISBN 978-80-263-1699-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Odešla legenda české balkanistiky Ivan Dorovský – vědec širokého záběru i básník stesku. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 2, s. 139-145, 8 s. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2021-2-x. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Svatá hora: nápor modernity versus staré tradice: Několik postřehů z cesty po Athosu. Porta Balkanica. Brno: Porta Balkanica o.s., 2021, roč. 12, 1-2, s. 67-80. ISSN 1804-2449. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Obrázky z balkánského bojiště. Výstava fotografií z deníku nadporučíka c. k. armády Hynka Doležala z let 1914-1918. 2021. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. T. G. Masarik i nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. In Ristić, Ljubodrag P. Srbija 1918 : oslobođenje domovine, povratak ratnika, život u novoj državi / Serbia 1918: Liberation of the Homeland, Return of the Warrior, Life in the New State. 1. vydání. Čačak: Intermunicipal Historical Archives of Čačak; Institute of Cultural and Memory Studies, Ljubljana; Centre for the History of Yugoslavia and Contemporary National History of the Faculty of Philosophy in Belgrade, 2021. s. 133-153. ISBN 978-86-80609-75-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Josef DOHNAL, Katarina MITRIĆEVIĆ-ŠTEPANEK a Aleksandra KORDA-PETROVIĆ. Savremena srpska i češka slavistička istraživanja / Současná srbská a česká slavistická bádání. 1. vydání. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2021. s. 1-258. ISBN 978-80-263-1699-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mezi kulkami, politiky a vinnými sklepy. In Jana Novotná (ed.): Igor Šefr. 1. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně: nakladatelství VUTIUM, 2021. s. 16-19. ISBN 978-80-214-5997-7. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Ratni dnevnik poraženog. O čemu govore slike i zapisi češkog oficira austrougarske vojske sa balkanskog ratišta? In Ljubodrag P. Ristić. Veliki rat 1914-1918. u memoarima i ratnim dnevnicima. 1. vydání. Niš (Srbsko): Narodni muzej Niš, 2020. s. 253-266. ISBN 978-86-83019-63-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkánské literatury ve vědeckém díle Ivana Dorovského. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 10 s. Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. ISBN 978-80-210-9604-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Vědec širokého záběru i básník stesku. In Ivanu Dorovskému ad honorem Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 9-13. ISBN 978-80-210-9604-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka II. Od Velké východní krize do počátku 20. století. 1. vydání. Brno: Muni Press, 2020. 180 s. ISBN 978-80-210-9780-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Sveta gora: Prodor modernog u starim tradicijama. Bratstvo. Beograd: Društvo Sveti Sava, 2020, roč. 24, neuveden, s. 163-178. ISSN 1451-2386. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Společné století. Česko-Slovensko 1918-2018. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2020, roč. 139, č. 2, s. 544-545. ISSN 0323-052X. Pouze obsah a anotace info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Krajiny srdce. In Ferdinand Bučina. 1. vydání. Praha: Spolek Ferdinanda Bučiny, 2020. s. 101-125, 26 s. ISBN 978-80-270-8978-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a Flimelová ALENA. Balkánský sud střelného prachu. In Válka Revue Speciál. 1. vydání. Brno: Extra Publishing, s. r. o., 2020. s. 94-98. Krvavý rozpad Jugoslávie. ISBN 978-80-7525-307-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vydání. Brno: Munipress, Masarykova univerzita, 2020. 215 s. ISBN 978-80-210-9604-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Bádání o historii, kultuře a literatuře jihoslovanských národů na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tradice a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 11 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Deník nadporučíka c. k. armády z let 1914—1918. Obrázky českého důstojníka Hynka Doležala z balkánského bojiště Velké války. 1. vydání. Brno: Matice moravská, Muzeum Brněnska, 2019. 160 s. ISBN 978-80-87709-26-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Slike sa balkanskog ratišta. Ratni dnevnik češkog oficira Hineka Doležala. 1. vydání. Čačak, Srbsko: Medjuopštinski arhiv Čačak, 2019. 180 s. ISBN 978-86-80609-70-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Češki dobvovoljci u srpskoj vojci za vreme Velikog rata: Vrhunac češko-sprskih odnosa s kraja 19. i početka 20. Veka. In Dan svetih Čirila i Metodija i slovenske pismenosti, Matice srbská, 24. května 2019, Nový Sad. 2019. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkánské národy. In V. euroasijský den. Škola mezinárodních a veřejných vztahů, 23. dubna 2019, Praha. 2019. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN a Hynek ŠMERDA. Teolog a sběratel národních písní František Sušil (1804–1808). In Malíř, Jiří; Jan, Libor; Chocholáč, Bronislav a kol. Osobnosti moravských dějin 2. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2019. s. 13-35. ISBN 978-80-87709-25-2. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Ivanu Dorovskému ad honorem. Kolokvium k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 2019. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Za Ctiborem Nečasem. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2018. s. 68-69. ISSN 0862-8351. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Kolokvium Brno-Bělehrad: Konec starého světa: Rok 1918 a nové státy ve střední Evropě a na Balkáně. Reflexe v kultuře, literatuře, historii a kulturní historii. 2018. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. T. G. Masarik i nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. In Serbia 1918 : Liberation of the Homeland, Return of the Warrior, Life in the New State. Intermunicipal Historical Archives of Cacak. Centre for the history of The Yugoslavia of The Faculty of Art in Belgrade, 7.-8. 12. 2018, Belgrade, Serbia. 2018. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česi i Srbi iz Banata i drugih austrougarskih zemalja u Sprskoj dobrovoljačkoj diviziji na frontu u Dobrudži. In The Material and Spiritual Culture of The Serbs from the Multietnic and/orPeripheral Regions. 19. 10. 2018, Universitatea de Vest, Timisoara, Romania. 2018. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Na strani monarhije sa simpatijama prema "srpskom neprijatelju". O čemu još govore ratni dnevnici. In Veliki rat 1914-1918. U memoarima i ratnim dnevnicima. Naučni skup sa medjunarodnim učešćem. 12. 10. 2018, Narodni muzej Niš. Niš, Srbsko. 2018. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Boris Mosković : Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. I,, 2018, roč. 104, č. 2, s. 410-413. ISSN 0037-6922. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. CD Pocta P. Františku Sušilovi : Záznam koncertu uskutečneného 1. května 2018 v brněnském Besedním doně u příležitosti 150. výročí úmrtí významného sběratele lidových písní. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně a Historický ústav FF MU, 2018. 2 CD. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Veze Tomaša Garika Masarika sa Srbima i drugim južnim Slovenima i nastanak Čehoslovačke i Jugoslavije. In Hrušík, Michal. Istorija odnosa izmedju Čehoslovačke i Jugoslavije. History of Relations between Czechoslovakia and Yugoslavia. Zbornik radova iz konferencije čeških, slovačkih i srpskih istoričara. 1.vydání. Beograd: Ambasada Republike Slovačke u Republici Srbiji, 2018. s. 50-60. ISBN 978-86-900810-0-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Muslimská otázka v Bulharsku v kontextu balkánských dějin. In 90. výročie lektorátu bulharského jazyka a 50. výročie samostatného študijného oboru Bulharistiky, 10. 5. 2017, Bratislava, Slovakia. 2017. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česi na banatskoj vojnoj granici u prvoj polovini 19. veka. Ishodišta. Niš (Srbsko): Faculty of Philosophy, University of Nis, 2017, roč. 3, č. 1, s. 545-552. ISSN 2457-5585. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česká knižní balkanistická produkce 2010–2017. Nové pohledy na stará témata. In Yugoslavism versus Czechoslovakism: the history of conflicting ideologies in Central and South-eastern Europe, 3.-4. 10. 2017, Košice, Slovakia. 2017. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. BÁDÁNÍ O HISTORII, KULTUŘE A LITERATUŘE JIHOSLOVANSKÝCH NÁRODŮ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ V BRNĚ. In Končarević, Ksenija. Univerzitetska slavistika : tradicije, savremeno stanje, perspektive. Beograd: Čigoja štampa: Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, 2017. s. 153-177. ISBN 978-86-6153-482-9. info
 • BUČEK, Antonín, Jan LACINA a Václav ŠTĚPÁNEK. Krajina a krajinná ekologie v časopise Veronica. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 51, č. 2, s. 79-82. ISSN 0044-4863. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Pobratim nebo šibal? O jednom záhadném balkánském přátelství T. G. M. In Bittnerová, Dana; Moravcová, Mirjam. Etnické komunity. Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. Vydání první. Praha: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. s. 289-308. Agora, 15. svazek. ISBN 978-80-7571-002-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a Ladislav HLADKÝ. Od Moravy k Moravě III : Z historie česko-srbských vztahů. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2017. 354 s. ISBN 978-80-87709-19-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Na straně monarchie, se sympatiemi k „srbskému nepříteli“. O čem také vyprávějí válečné deníky. In Štěpánek, Václav; Hladký, Ladislav. Od Moravy k Moravě III. Z historie česko-srbských vztahů. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2017. s. 109-141. ISBN 978-80-87709-19-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel PILCH, Pavel BOČEK, Ladislav HLADKÝ a Jiří MITÁČEK. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky, 2017. 714 s. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Tradice brněnských balkanistických sympozií. In Štěpánek, Václav; Mitáček, Jiří. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky FF MU, 2017. s. 13-18. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. The Tradition of Balkan Studies Symposia in Brno. In Štěpánek, Václav; Mitáček, Jiří. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky FF MU, 2017. s. 13-18. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Město a jeho vesnice : růst Brna v 19. a 20. století. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Starutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. s. 21-55. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. Tuřany. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. s. 883-909. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a Jarmila PECHOVÁ. Hospodářský vývoj v předměstských obcích : Zemědělské hospodaření. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. s. 57-141. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 121-133. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-10. Digitální knihovna FF info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Naseljavanje Čeha u Banat i češka nacionalna manjina u Srbiji – mogućnosti slavističkog istraživanja. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2016, roč. 20, č. 1, s. 648-658. ISSN 1450-5061. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel BOČEK a Ladislav HLADKÝ. VII. mezinárodní balkanistické sympozium. 2016. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česi i Srbi u Banatskoj krajini u prvoj polovini 19. veka. In Cultura materială si spirituală a Sarbilor din Regiunile Multietnice si/sau Periferice, 14.-16. 10. 2016, Timisoara, Romania. 2016. ISBN 978-606-8079-73-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Ivo DOSTÁL a Václav CÍLEK. Krajiny srdce. 1. vydání. Praha: Novela Bohemica, 2016. ISBN 978-80-87683-58-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Třicet let časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica. In Krajiny srdce. první. Praha: Novela Bohemica; Veronica, 2016. s. 363-373. ISBN 978-80-87683-58-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Krajina mého srdce, esej. In Krajiny srdce. první. Praha: Novela Bohemica, 2016. s. 308–313. ISBN 978-80-87683-58-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkanistika jako součást slavistiky – nové výzvy. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky: jazyk - literatura - kultura - politika. 1. vyd. Brno: Galium, 2015. s. 403-410. ISBN 978-80-905336-5-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Failed Attempts to Improve Relations between Serbia and Austria-Hungary on the Eve of the First World War as Reflected in Czech Archival Records. In Živojinović, Dragoljub J. The Serbs and the First World War 1914-1918. Belgrade: Serbian Academy of Sciencea and Arts, 2015. s. 219-234. ISBN 978-86-7025-659-0. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Osudy cyrilometodějské mise v postmodernistických výkladech. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 25-39. ISSN 1212-1509. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka. Od počátků do konce 60. let 19. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. ISBN 978-80-210-7419-4. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a Ivo POSPÍŠIL. Velká válka neznámá: v kultuře, literatuře a kulturní historii. 2014. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Neúspěšné pokusy o smír – česká politická reprezentace, Nikola Pašić a Leopold Berchtold v předvečer Velké války. In Štěpánek, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských nároodů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 25-46. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5.,edice Brno-Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 266 s. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5.,edice Brno-Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a Ivo POSPÍŠIL. Cyrilometodějská misie – tradice a současnost v slovanském světě. 2013. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkán po roce 1944. 1. vyd. Brno: Historický ústav FF MU, 2013. 180 s. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Ćirilometodijevska misija u zamci postmodernističkog diskursa. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2013, roč. XVII, č.1, s. 113-125. ISSN 1450-5061. info
 • HLADKÝ, Ladislav, Vratislav DOUBEK, Radomír VLČEK, Pavel CIBULKA, Jana HRABCOVÁ, Jan RYCHLÍK, František ŠÍSTEK, Jaroslav VACULÍK, Novica VELJANOVSKI, Petr KALETA, Milada SEKYRKOVÁ, Damir AGIČIĆ, Marek BIAŁOKUR, Ján DŽUJKO, Jevgenij FIRSOV, Ľubica HARBULOVÁ, Peter KOVAL, Krasimira MARHOLEVA, Antoni MAZIARZ, Zoja NENAŠEVA, Jelena SERAPIONOVA, Marek ŠMÍD, Václav ŠTĚPÁNEK, Martin VAŠŠ, Irena GANTAR GODINA a Biljana ŠIMUNOVIĆ BEŠLIN. T. G. Masaryk a Slované. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2013. 439 s. Práce Historického ústavu AV ČR ; 45. ISBN 978-80-7286-221-4. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Tomáš G. Masaryk a Srbové z království před první světovou válkou. In Vratislav Doubek - Ladislav Hladký - Radomír Vlček a kolektiv. T. G. Masaryk a Slované. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2013. s. 297-312. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., 45. ISBN 978-80-7286-221-4. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Demografický vývoj albánské populace na Kosovu ve 20. století. Historická demografie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2012, roč. 36, č. 2, s. 225-264. ISSN 0323-0937. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Put češke književnoistorijske srbistike posle 1990. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, FF BU, 2012, roč. XVI, Neuvedeno, s. 473–485. ISSN 1450-5061. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Několik pohledů na nacionalismus – jeden z faktorů rozpadu Jugoslávie. In Fatková, Gabriela. Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 39-55. ISBN 978-80-904846-4-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 471 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta ; č. 396. ISBN 978-80-210-5476-9. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Usazení Francouzů z Franche Comté na hodonínském panství. In Miroslav Svoboda. XXXI. mikulovské symposium. Morava jako zrcadlo evropy. Etnické menšiny na Moravě do roku 1918. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, o.s., Brno, 2011. s. 227–236. ISBN 978-80-7275-085-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57 (2010), č. 2, s. 77–105, 26 s. ISSN 1803-7429. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Řícmanice od třicetileté války do zrušení poddanství. In ŠTĚPÁNEK, Václav a kol.: Řícmanice. Dějiny obce. První. Řícmanice: nakladatelství Albert – František Šalé, 2010. s. 61–75. ISBN 978-80-7326-186-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Vznik kosovsko-metochijské autonomie a problémy jehího rozvoje do roku 1966. Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2009, roč. 34, č. 1, s. 95-126. ISSN 0081-007X. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Vývoj srbské prózy posledních desetiletí. Ed. Ivo Pospíšil. In Klíčové problémy slovanských areálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 73–81. ISBN 978-80-210-5010-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Češka istorijska i literarno-istorijska srbistika posle 1990. godine. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2008, XII/2008, XII, s. 378-386, 10 s. ISSN 1450-5061. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející svět. K historii české menšiny v srbském Banátě. In Česká slavistika 2008 (sborník příspěvků 14. mezinárodního kongresu slavistů, Ochrid, Makedonie, 2008). První. Brno - Praha: Academicus, 2008. s. 277-288. ISBN 978-80-87192-00-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Nezávislost nebo autonomie. Politický boj o nový status Kosova a jeho vliv na destabilizaci Makedonie. In Studia macedonica. Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10. až 13. června 2007 v Brně. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2008. s. 270-281. ISBN 978-80-7326-126-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko, politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. 160 s. ISBN 80-7326-127-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zrušení Kosovské autonomie: Zásadní mezník na cestě k nezávislosti Kosova. Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2007, roč. 32, č. 32, s. 351-361. ISSN 0081-007X. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Aktuální problémy srbské společnosti. In Současné Srsbko - politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. s. 11-34. ISBN 80-7326-127-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Církev a stát. In Současné Srbsko - politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. s. 93-101. ISBN 80-7326-127-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Osidla etnofiletismu: Srbská pravoslavná církev v zajetí kosovského mýtu. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 53/2006, č. 1, s. 117–132. ISSN 0231-7710. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česká komunita v srbském Banátě v minulosti a současnosti. In Po patja kam poznanijeto. 1. vyd. Sofia: IK Stigmati, Bochemija klub, 2007. s. 47-57. ISBN 978-954-336-029-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbsko a Evropská unie - problémy integrace. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 41-57. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987). Slovanské historické studie. Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, roč. 31, č. 31, s. 101–136. ISSN 0081-007X. info
 • SCHEUFLER, Pavel a Václav ŠTĚPÁNEK. Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka. 2006. info
 • HLADKÝ, Ladislav a Václav ŠTĚPÁNEK. Bosna v časech fotografií Rudolfa Brunera-Dvořáka. In Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera Dvořáka. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006. s. 1-2. ISBN 80-7028-230-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mýty kolem Slobodana Miloševiće. Praha, 2006. info
 • BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 1164 s. ISBN 80-86488-32-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Historie využívání moravských stepních lokalit. In Panonské stepní trávníky na Moravě. 1. vyd. Brno: Veronica, časopis pro ochranu přírody a krajiny, 17. zvláštní vydání, 2006. s. 11-14. ISSN 1213-0699. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN a František ŠALÉ. Čejč. Dějiny slovácké obce. Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. 528 s. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Antibyrokratická revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, C52, s. 189–223., 35 s. ISSN 0231-7710. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zemědělské hospodaření. In Libor Jan a kol.: Komín v historii : 1240-2006. 1. vyd. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006. s. 317-340. Moravská regionální historiografie. ISBN 80-239-7486-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Lidová kultura. In Libor Jan a kol.: Komín v historii : 1240-2006. 1. vyd. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006. s. 341–398. Moravská regionální historiografie. ISBN 80-239-7486-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a František ŠALÉ. Zemědělské hospodaření v Čejči. In Libor Jan-Václav Štěpánek-František Šalé a kol.: Čejč. Dějiny slovácké obce. 1. vyd. Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. s. 335–415. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátského hraničářského pluku. In Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská a Matice srbská, 2005. s. 65-91. ISBN 80-86488-18-7. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a Ladislav HLADKÝ. Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů. První. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou, 2005. ISBN 80-86488-18-7. info
 • HLADKÝ, Ladislav, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Václav ŠTĚPÁNEK. Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 311 s. Česko-srbské sborníky 1. ISBN 80-86488-18-7. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. VIII. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska - přelomové datum moderní jugoslávské historie. Příspěvek k objasnění mocenského vzestupu Slobodana Miloševiće. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 51/2004, č. 1, s. 179-194. ISSN 0231-7710. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Nikdo vás nesmí bít... O některých aspektech počátků politické kariéry Slobodana Miloševiće. In Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. 1. vyd. Brno-Boskovice: Nakladatelství František Šalé - Albert, 2005. s. 210-219, 20 s. ISBN 80-7326-058-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srpske veze Tomaša Garika Masarika. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2005, roč. 9, č. 1, s. 285-295. ISSN 1450-5061. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zemský vinařský spolek a počátky družstevnictví na Hodonínsku. In Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. s. 103-111, 8 s. ISBN 80-7028-259-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. O historické podstatě české a moravské krajiny a co s ní. Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav v Brně, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 39-49. ISSN 1214-5327. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zánik cestní sítě v oblastech kopaničářského osídlení a změna pojmu sousedství. In Staré stezky 10/2005. Sborník referátů. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2005. s. 15-19, 4 s. ISBN 80-86752-31-3. info
 • BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ a Václav ŠTĚPÁNEK. VI. mezinárodní balkanistické symposium. 2005. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Kosovo. Co dál? Praha, 2005. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbská církvení grafika 18. a 19. století. 2005. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející menšina. Češi v Srbském Banátě. In Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou. 1. vyd. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2004. s. 17-21. ISBN 80-239-4020-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbi u slovenskoj politici Tomaša Garika Masarika. Sveske. Pančevo, 2004, roč. 16, č. 74, s. 206-219., 19 s. ISSN 0353-5525. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Obnova venkova a krajina. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2004, XIV, č. 2, s. 89-94. ISSN 0862-8351. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, XIII, č. 1, s. 3-10. ISSN 0862-8351. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a Slobodan MILEUSNIĆ. Srbská pravoslavná církev. In Východní křesťanství. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. 48-56. ISBN 80-7028-204-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zusammenarbeit mit dem Tribunal Eckstein der serbischen Demokratie. epd Dokumentation. Frankfurt am Main: Gemeinschaftswer der Evangel. Publizist., 2003, Neuveden, č. 29, s. 42-46. ISSN 1619-5809. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. K historii české kolonizace banátské vojenské hranice. In Studia balcanica bohemo-slovaca V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 27-36. ISBN 80-210-2771-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Počeci češkog naseljavanja južnog Banata.. Sveske. Pančevo, Srbsko a Černá Hora: Sve, 2002, XIII.2002, 62/63, s. 191-197. ISSN 0353-5525. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Albánská, bosensko-hercegovská, bulharská, chorvatská, makedonská, slovinská, srbská a černohorská literatura. 1. vyd. Praha: LIBRI, 2001. 683 s. Slovníky spisovatelů. ISBN 80-7277-006-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Kosovo od autonomie k protektorátu. Nástin vývoje kosovské otázky od zrušení autonomie po počátek vojenských akcí NATO. Litteraria Humanitas. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 10/2001, č. 1, s. 71–90. ISSN 1213-1253. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zur aktuelle Lage in Serbien respektive Jugoslawien. epd-Dokumnetation. Franfurkt am Main: Gemeinschaftswerk der Ev. Publizistik (GEP), gGmbH, 2001, roč. 2001, 9/01, s. 20-25. ISSN 0935-5111. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Flüchtlinge in Serbien - ein Destabilisierungsfaktor der Region. epd-Dokumentation. Franfurkt am Main: Gemeinschaftswerk der Ev. Publizistik, 2001, roč. 2001, 9/01, s. 31-33. ISSN 0935-5111. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Tomaš Garik Masarik i Srbi. Književne novine. Beograd, Srbsko a Černá Hora: Udruženje književnika Srbije, 2000, LIII.2000, 1009-1012, s. 13,16, 2 s. ISSN 0023-2416. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zápisky z doby bombardování. Edited by Ivan Dorovský. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1999. 55 s. info

5. 8. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.