Faculty staff

doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. 25. 3. 1950, Brno, vdaná
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU, A. Nováka 1, 660 88 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: habilitace, docentka pravěké archeologie. „ Postlineární neolit na Moravě. Kulturní a sídlištní poměry“. Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta MU Brno.
 • 1988: docentka archeologie jmenováním
 • 1982: CSc. “Starší stupeň lengyelského osídlení ve středním Podunají“. Katedra archeologie FF UJEP Brno.
 • 1975: PhDr. „Kultura s moravskou malovanou keramikou na základě analýzy ornamentace“.
 • 1968-1973: studium prehistorie a klasické archeologie. Diplomová práce: “Ornamentace moravské malované keramiky“ I-III. Katedra prehistorie FF UJEP Brno.
Přehled zaměstnání
 • 1974 - dosud: FF MU Brno (studijní pobyt, odborná pracovnice, interní aspirantka, vědecká pracovnice, docentka)
Pedagogická činnost
 • Doba římská a doba stěhování národů ve střední Evropě
 • Seminář k době římské a době stěhování národů ve střední Evropě
 • Znalectví hmotné kultury rané doby dějinné
 • Evropa v době římské a v době stěhování národů
 • Evropa v mladší a pozdní době kamenné
 • Prázdninové terénní praxe studentů archeologie v Těšeticích-Kyjovicích (do r. 1999)
 • Privatissima pro studenty I. cyklu archeologie
 • Privatissima pro studenty II. cyklu archeologie
 • Diplomové semináře
 • Keltská civilizace I (střední Evropa),
 • Keltská civilizace II (ostatní Evropa)
 • v Limes Romanus I
 • Limes Romanus II.
 • Členka zkušební komise pro státní zkoušky na oboru archeologie
 • Členka zkušební komise pro státní zkoušky na oboru klasická archeologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Mladší doba kamenná (neolit) ve střední Evropě kultury s moravskou malovanou a vypíchanou keramikou, relativní chronologie a sídlištní poměry
 • Podíl na vedení archeologického výzkumu polykulturní lokality v Těšeticích-Kyjovicích na Znojemsku (1985 až 1999)
 • Doba římská, spec. pohřební ritus, v oblasti naddunajského barbarika.
 • Spoluřešitelka výzkumného záměru „Centrum archeologických výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku“, řešeného Ústavem archeologie a muzeologie FF MU
 • Spoluřešitelka projektu „Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit“.
Akademické stáže
 • 1988: Halle (Saale)
 • 1994: Kluž
 • 1995: Univerzita Vídeň; Nitra, Archeologický ústav SAV c
Universitní aktivity
 • Členka ediční rady SPFFBU
Mimouniversitní aktivity
 • Členství v organizačním výboru světového archeologického kongresu 1990-1991
 • Členka organizačního výboru pro přípravu seminářů k problematice neolitu a eneolitu našich zemí
 • 1999: Alternující členka Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací ve vědním oboru archeologie
 • 2000: spoluautorka výstavy „Prime terrecotte dal cuore dell Europa“, Castello di Spezzano
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1992 –dosud: výkonná redaktorka Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (řada archeologicko-klasická, od r. 1996 archeologická)
 • 1992- dosud: členka redakční rady Revue de Préhistoire Européenne (vyd. Université de Liège, Belgie)
 • Přednášky na univerzitách a vědeckých pracovištích ve Vídni, Kluži, Halle a v Bratislavě
Vybrané publikace
 • KAZDOVÁ, Eliška. K nedožitým 70. narozeninám docenta PhDr. Pavla Koštuříka. In UNIVERSITAS. Brno: Revue Masarykovy univerzity, 2016, s. 49-50. ISSN 1211-3387. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Alžběta ČEREVKOVÁ. Těšetická varia. 2016. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Výzkum na lokalitě Těšetice-Kyjovice pokračuje. 2015. info
 • BÍŠKO, Richard, Jarmila BÍŠKOVÁ a Eliška KAZDOVÁ. Kyjovice (okr. Znojmo). "Sutny" I. LnK, MMK. Sídliště. Systematický výzkum. Přehled výzkumů. Brno, 2015, roč. 56, č. 1, s. 149-150. ISSN 1211-7250. info
 • BARTÍK, Jaroslav, Eliška KAZDOVÁ a Michal HLAVICA. Den otevřených dveří na archeologické stanici v Těšeticích-Kyjovicích. In Zpravodaj obce Těšetice. Obec Těšetice, 2015, s. 2-3. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Těšetice-Kyjovice 1964-2014. 50 let archeologických výzkumů na Sutnách. 2014. info
 • HÁJEK, Zdeněk, Eliška KAZDOVÁ a Martin KUČA. Kyjovice, Sutny IV. Výzkum domu kultury s lineární keramikou v sezónách 2012 a 2013. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2014. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Archeologické výzkumy na Sutnách u Těšetic v letech 1964-2014. In Setkání rodáků, občanů a přátel obce Těšetice. 2014. info
 • HÁJEK, Zdeněk, Eliška KAZDOVÁ a Martin KUČA. Kyjovice (okr. Znojmo). "Sutny IV". Sídliště. Systematický výzkum. Přehled výzkumů. Brno, 2014, roč. 55, č. 1, s. 164-165. ISSN 1211-7250. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Moravská malovaná keramika ze sklonku staršího stupně z Kuřimi, okr. Brno-venkov. Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 1, s. 57-67. ISSN 1211-7250. info
 • BÍŠKO, Richard, Jan GÁNOVSKÝ, Eliška KAZDOVÁ a Klára ŠABATOVÁ. Kyjovice (okr. Znojmo). Sutny II. KZP hrob. Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 1, s. 170-171. ISSN 1211-7250. info
 • VÁLEK, David. Kyjovice (okr. Znojmo). "Sutny" I. MMK Ia. Příkop rondelu. Revizní výzkum. Brno: Archeologický ústav Brno, 2013, s. 142 - 144. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. člen Rady naukove. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 2013 - 2016. ISSN 1734-4549. info
 • VOSTROVSKÁ, Ivana, Peter MILO a Eliška KAZDOVÁ. LBK houses and settlement area: a geophysical survey of "Sutny" in Těšetice-Kyjovice, Czech Republic. In Early farmers: the view from Archaeology and Science. Cardiff. 2012. info
 • VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ, Zdeněk HÁJEK a Michal HLAVICA. Revizní výzkum příkopu neolitického rondelu v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo. In Konference Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 2012. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Martin KUČA, Jan KOLÁŘ a Martin HLOŽEK. Hrob s kruhovým žlabem kultury zvoncovitých pohárů z Kyjovic: výsledky multidisciplinárních analýz terénní situace. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 30. pracovní setkání. 2011. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Martin KUČA, Jan PETŘÍK, František TRAMPOTA a Ivana VOSTROVSKÁ. Systematický výzkum Těšetice-Kyjovice "Sutny" I. Neolitické sídlištní objekty. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku. 2011. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava, Martin HLOŽEK a Eliška KAZDOVÁ. Petroarchaeology of ceramics from Neolithic settlements and burials in Moravia. In 5th International Petroarchaeological Workshop. 2011. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. La cultura morava a ceramica dipinta (circa 4750-4000/3800 a.C.). In Kruta, V.; Kruta-Poppi,L; Lička, M; Magni, E. (eds.) Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C. Milano: Associazione culturale Capodanno, 2009, s. 95-99. Skira editore 1. ISBN 978-88-572-0476-5. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Ĺ insediamento della cultura a ceramica dipinta di Těšetice-Kyjovice. In Kruta, V.; Kruta-Poppi, L.; Lička, M.; Magni, E. (eds.) Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C. Milano: Associazione culturale Capodanno, 2009, 3 s. Skira editore 1. ISBN 978-88-572-0476-5. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Il vaso antropomorfo di Těšetice-Kyjovice. In Kruta, V.; Kruta-Poppi,L.; Lička, M.; Magni, E. (eds.) Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C. Milano: Associazione culturale Capodanno, 2009, 2 s. Skira editore 1. ISBN 978-88-572-0476-5. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Kultura s vypíchanou keramikou. In Život a smrt v mladší době kamenné. Brno-Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, 2008, s. 67-75. nemá sv. 1. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo). In Život a smrt v mladší době kamenné. Brno-Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, 2008, s. 88-101. nemá sv. 1. info
 • ČIŽMÁŘ, Zdeněk, Pavlína KALÁBKOVÁ, Eliška KAZDOVÁ a Jaromír KOVÁRNÍK. Lid s moravskou malovanou keramikou lengyelské kultury. In Život a smrt v mladší době kamenné. Brno-Znojmo: ÚAPP Brno, v. v. i., 2008, s. 76-87. nemá, sv. 1. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Klára ŠABATOVÁ. Výjimečná nálezová situace s plastikami střelického typu z Těšetic-Kyjovic. In Pravěk nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008, 14 s. ISBN 978-80-86399-39-3. info
 • MILO, Peter a Eliška KAZDOVÁ. Geofyzikálna prospekcia na lokalite Těšetice-Kyjovice "Sutny". In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008, s. 177-189. ISBN 978-80-89315-06-2. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Ke 40. výročí zahájení výzkumů v Těšeticích-Kyjovicích na Znojemsku. In Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 39-54. nemá. ISBN 978-80-210-4330-5. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Vladimír PODBORSKÝ. Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 390 s. nemá. ISBN 978-80-210-4330-5. info
 • HLOŽEK, Martin a Eliška KAZDOVÁ. Fragmentárnost nálezů lengyelské figurální plastiky ve světle experimentů. In Archeologické studie Univerzity Hradec Králové. svazek 1. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007, s. 55-60. ISBN 978-80-7041-561-0. info
 • PODBORSKÝ, Vladimír a Eliška KAZDOVÁ. 2.1. Osada a pohřebiště lidu s lineární keramikou. In Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005, s. 73-80. bez názvu, svazek 1. ISBN 80-210-3676-1. info
 • PODBORSKÝ, Vladimír a Eliška KAZDOVÁ. 2.2. Osada a hroby lidu s vypíchanou keramikou. In Pravěk mikroregionu potoka Těšetička/Únanovky. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005, s. 80-88. bez názvu, sv. 1. ISBN 80-210-3676-1. info
 • PODBORSKÝ, Vladimír a Eliška KAZDOVÁ. 2.3. Osada s rondelem a hroby lidu s moravskou malovanou keramikou staršího stupně. In Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005, s. 88-112, 24 s. bez názvu, sv. 1. ISBN 80-210-3676-1. info
 • PODBORSKÝ, Vladimír a Eliška KAZDOVÁ. 2.5. Pracovní experimenty. In Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005, s. 118-121, 127-129, 7 s. bez názvu, sv. 1. ISBN 80-210-3676-1. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. rec. na Michael Doneus: Die Keramik der mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen von Kamegg. Ein Beitrag zur Chronologie der Stufe MOG I der Lengyel-Kultur. Weber, E. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. řada M. Brno: Filosofická fakulta MU, 2005, roč. 8/9, č. 1, s. 295-297. ISSN 1211-6327. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Klára ŠABATOVÁ. K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 530 s. Ústav archeologie a muzeologie. ISBN 80-210-3381-9. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení lidem s keramikou vypíchanou na Znojemsku. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 55-70. ISBN 80-210-3381-9. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Zdeněk ČIŽMÁŘ. Ojedinělý import vypíchané keramiky v objektu starší fáze kultury s moravskou malovanou keramikou v Mašovicích na Znojemsku. In Acta archaeologica Opaviensia 1, Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 21.pracovní setkání -Hradec nad Moravicí 2002. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2004, s. 21-32. ISBN 80-7248-232-7. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. New observations on problems in the relationship between the Stroked Pottery and Lengyel cultures. In Internationale Archaeologie, Studia honoraria 21. Zwischen Karpaten und Agaeis:Neolithikum und altere Bronzezeit. Rahden/Westf.: Gesellschaft fur archaeologische Denkmalpflege e.V., Berlin, 2004, s. 233-238. ISBN 3-89646-421-3. info
 • KUČA, Martin, Eliška KAZDOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině. In Pravěk Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2004, 53 s. ISBN 80-86399-18-4. odkaz na .pdf soubor info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Antropomorfní nádoba lengyelské kultury z Těšetic-Kyjovic, JZ Morava. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Zborník referátov z 20. pracovného stretnutia, Liptovská Sielnica 9.-12.X. 2001. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2002, s. 129-136. ISBN 80-88709-57-1. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení střední Moravy v poslineárním neolitu. In Pravěk - Supplementum 8. Brno: ÚAPP Brno, 2001, s. 78-96. ISBN 80-86399-03-6. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Importy lengyelské keramiky v prostředí kultury s vypíchanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, M6, č. 1, s. 39-51. ISSN 1211-6327. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Jaroslav PEŠKA. Häuser in einer Siedlung der Stichbandkeramik von Olomouc-Slavonín. Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2001, roč. 31, č. 2, s. 185-204. ISSN 0342-734X. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Inna MATEICIUCOVÁ a Jaroslav PEŠKA. Olomouc-Slavonín (I) Sídliště kultury s vypíchanou keramikou. 1. vyd. Olomouc: ARF 2, 2000, 209 s. ISBN 80-85037-21-1. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. La decorazione della ceramica dipinta Morava. Ľ insediamento di Těšetice-Kyjovice. In Prime terrecotte dal cuore delľ Europa (V. Kruta, - M. Lička, eds.). Castello di Spezzano: Kronos BY Editions, 2000, s. 103-112. ISBN 2-910652-11-4. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Některé výsledky výzkumu ohrazeného areálu kultury s vypíchanou keramikou v Pavlově na Břeclavsku. In Čech, P. - Dobeš, M. (eds.): Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Archeologický ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 117-122. ISBN 80-901828-6-0. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Depot lineární keramiky s antropomorfní nádobou z Těšetic-Kyjovic. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. 1. vyd. Nitra: AÚ SAV, 1999, s. 125-132. ISBN 80-88709-41-5. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Der stichbandkeramische Baukomplex aus dem mit Palisade umgefriedeten Areal bei Pavlov, Südmähren. Preistoria Alpina. 1999, roč. 34, č. 1, s. 34-44. ISSN 0393-0157. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Vztahy mezi lidem s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, XLVI, M 2, s. 79-88. ISSN 1211-6327. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Jaroslav PEŠKA. Půdorysy domů na neolitickém sídlišti v Olomouci-Slavoníně. In Ústav Archeologické památkové péče Olomouc. Ročenka 1997. 1. vyd. Olomouc: Ústav Archeologické památkové péče Olomouc, 1998, s. 56-69. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Poznámky k intruzím keramiky v neolitických sídlištních objektech. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 1. vyd. Turnov - Hradec Králové: OMČR Turnov, 1998, s. 60-70. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Jana Horáková - Marek Kalábek - Jaroslav Peška: Osada lidu kultury s lineární keramikou v Přáslavicích-Kocourkovci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, XLVII, M 3, s. 101-102. ISSN 1211-6327. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Vypíchaná keramika z Těšetic-Kyjovic. Objekty 1.skupiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, XLV, M 1, s. 31-45. ISSN 1211-6327. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Dům a stavební komplex kultury s vypíchanou keramikou z Pavlova, okr. Břeclav. In Pravěk NŘ 6. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 1997, s. 75-95. Nová řada 6. ISBN 80-210-1526-8. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Poznámky k postlineárnímu neolitu na jihozápadní Moravě. In Z pravěku do středověku. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, Moravské zemské muzeum, 1997, s. 36-41. ISBN 80-85048-72-8. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Lubomír ŠEBELA a Antonín PŘICHYSTAL. Besiedlung des Gebietes von Blučina (Bez. Brno - venkov) durch Träger der Stichbandkeramik. Přehled výzkumů 1993-1994. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1997, roč. 1993-1994, č. 1, s. 45-75. ISSN 1211-7250. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Pavel KOŠTUŘÍK. Grabungssaison 1992 an der archäologischen Lokalität bei Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo). Přehled výzkumů 1992. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1992, č. 1, s. 45-48. ISSN 1211-7250. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Pavel KOŠTUŘÍK a Ivo RAKOVSKÝ. Der gegenwärtige Forschungsstand der Kultur mit mährischer bemalter Keramik. In Internationales Symposium ueber die Lengyel-Kultur 1888-1988. Brno-Lódź: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 131-155. ISBN 80-210-0961-6. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Karel SKLENÁŘ a Jana VIGNATIOVÁ. Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko. 1. vyd. Opava: Optys, 1994, 249 s. Museon 2. ISBN 80-85819-08-2. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Sídliště s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou v Kuřimi, okr. Brno-venkov. Pravěk NŘ. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, roč. 1992, č. 2, s. 23-59. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Lubomír ŠEBELA. Soubor vypíchané keramiky z polohy. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 39, E39, s. 9-29. ISSN 0231-7915. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení Brněnska ve středním a mladším neolitu. Kultury s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou. In Pravěk Nová řada. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU a Ústav archeologické památkové péče, 1994, s. 43-57. ISBN 80-210-1381-8. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Antonín PŘICHYSTAL. Nová lokalita s moravskou malovanou keramikou v Brně-Kníničkách. In Pravěk NŘ 4. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU a Ústav archeologické památkové péče, 1994, s. 59-64. ISBN 80-210-1381-8. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. K pohřebnímu ritu lidu s vypíchanou keramikou na Moravě. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 37, E37, s. 7-24. ISSN 1211-6327. info
 • KAZDOVÁ, Eliška. Životní prostředí v době římské na Břeclavsku. In XXI. mikulovská sympozia. 1. vyd. Brno: Okresní archív Břeclav, 1993, s. 81-94. ISBN 80-85048-29-9. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Pavel KOŠTUŘÍK. The Neolithic Site at Těšetice, South-western Moravia. In Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. 1. vyd. Bratislava: Archeologický ústav SAV Nitra, 1993, s. 392-400. ISBN 80-88709-04-0. info
 • KAZDOVÁ, Eliška a Eduard DROBERJAR. Das Brandgräberfeld aus der römischen Kaiserzeit von Šitbořice in Mähren. I. Die Quellen. Acta musei Moraviae : scientiae sociales. Brno: Moravské muzeum, 1993, roč. 1993, č. 78, s. 97-149. ISSN 0521-2359. info

16. 11. 2000

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.