Faculty staff

doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

Associate professor, Department of Classical Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. A/A.211
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6641
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D., nar. 5. 12. 1975 v Brně, 4 děti
Pracoviště
 • Ústav klasických studií
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: docentka v oboru klasická filologie
 • 2005: PhD. v oboru klasická filologie, dizertace na téma Summa recreatorum : sborník intelektuální zábavy z doby Karla IV.
 • 2000: Mgr. v oborech latina - pomocné vědy historické - archivnictví na FF MU Brno, diplomová práce na téma Univerzitní kázání Stanislava ze Znojma "Induite novum hominem"
Přehled zaměstnání
 • od 2005 Ústav klasických studií FF MU Brno, odborná asistentka se zaměřením na latinskou medievistiku, od 2019 docentka
 • 2005-2008 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF MU Brno - vědeckovýzkumný pracovník
 • 2004-2005 Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně - výuka latiny pro veterináře
 • 2000-2001 Gymnázium Elgartova, Biskupské gymnázium a Klasické gymnázium Brno - výuka latiny
Pedagogická činnost
 • Středověká latina
 • Latinské středověké encyklopedie
 • Latinská literatura středověké Evropy
 • četba sbírky Carmina Burana
 • četba sborníku Summa recreatorum
Vědeckovýzkumná činnost
 • sborník z doby Karla IV. "Summa recreatorum"
 • komentáře Petra Hispánského
 • středověká regimina sanitatis
 • středověké encyklopedie
 • středověké herbáře
 • Regimen sanitatis Reimbota Eberhardi de Castro
 • problematika latinského Herbáře Křišťana z Prachatic
 • staročeské lékařské sborníky
Akademické stáže
 • duben 2008: Erasmus pro učitele - Instytut filologii klasycznej i kultury antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • únor 2007: Český historický ústav, Roma, stipendium na studium rukopisů v Biblioteca Apostolica Vaticana
 • červen 2006: Istituto internazionale di studi Piceni Sassoferrato, XVII Seminario di alta cultura. Il poema epico dall'Antichita all'Umanesimo
 • 2005 (1 měsíc): Český historický ústav, Roma, stipendium na studium rukopisů v Biblioteca Apostolica Vaticana
 • 2002-2003 (6 měsíců): Societa internazionale per lo studio del medioevo latino, Firenze
 • 2002 (5 měsíců): Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Seminar für Mittellateinische Philologie
Mimouniversitní aktivity
 • od roku 2003 externí spolupráce s periodikem Medioevo latino ve Florencii, Certosa del Galluzzo příprava zpráv (v němčině) o nejnovější české odborné literatuře věnované středověké literatuře a historii
 • členka Jednoty klasických filologů
 • členka Společnosti pro dějiny věd a techniky
Ocenění vědeckou komunitou
 • leden 2014: konference Latinitas medica, 30.-31. 1. 2014, Brno, pozvání k přednášce, téma: "Vincenc z Beauvais jako průvodce středověkou lékařskou terminologií"
Vybrané publikace
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Christian of Prachatice’s Latin Herbarium and Its Adaptations in Old Czech Literature. In Cermanová, Pavlína; Žůrek, Václav. Books of Knowledge in Late Medieval Europe : Circulation and Reception of Popular Texts. Turnhout: Brepols, 2021. s. 275-297. Utrecht Studies in Medieval Literacy, 52. ISBN 978-2-503-59463-7. doi:10.1484/M.USML-EB.5.125795. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. A Recently Discovered Regimen sanitatis by Guillem de Béziers from 1319. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2021, roč. 26, č. 2, s. 247-277. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2021-2-15. URL info
 • GREGOROVÁ, Růžena, Martin BOHATÝ, Dana STEHLÍKOVÁ a Christopher DUFFIN. “Crapaudine” (Scheenstia teeth) – the jewel of Kings. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020, roč. 105, č. 2, s. 277-294. ISSN 1211-8796. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana a Veronika BROMOVÁ. Herbaria manuscripta Bohemiae et Moraviae usque ad annum 1500 – databáze rukopisných herbářů do roku 1500 jako platforma ke studiu humanitních i přírodovědných disciplín. 2019. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Křišťan z Prachatic a jeho podíl na vzniku staročeských lékařských sbírek. In Přednáška Jednoty klasických filologů. 2019. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Christian von Prachatitz und sein lateinischer Herbarius. Zum Forschungsstand des ältesten Kräuterbuchs aus dem mittelalterlichen Böhmen. Sudhoffs Archiv. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 2017, roč. 101, č. 2, s. 139-159. ISSN 0039-4564. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Od anděliky po zimostráz. Latinský Herbář Křišťana z Prachatic a počátky staročeských herbářů. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 277 s. ISBN 978-80-7325-441-4. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Morové spisy připisované mistru Křišťanovi z Prachatic. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Praha: Karolinum, 2017, roč. 57, č. 1, s. 11-34. ISSN 0323-0562. doi:10.14712/23365730.2018.9. URL info
 • HAVEL, Dalibor, Petra MUTLOVÁ a Dana STEHLÍKOVÁ. Studia historica Brunensia. Ad honorem. Sborník k poctě Heleny Krmíčkové. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 547 s. ISSN 1803-7429. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Vincenc z Beauvais jako průvodce středověkou lékařskou terminologií. In Pořízková, Kateřina; Švanda, Libor. Latinitas medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 50-61. ISBN 978-80-210-7789-8. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Herbář Matouše Berana. In Dragoun, Michal; Doležalová, Lucie; Ebersonová, Adéla. Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Vydání první. Praha: Scriptorium, 2015. s. 141-146. ISBN 978-80-88013-09-9. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Opus apertum Křišťana z Prachatic. In Radimská, Jitka. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. s. 229-243. ISBN 978-80-7394-542-8. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. De simplicibus medicinis secundum ordinem alphabeti. Řazení lemmat v latinském Herbáři Křišťana z Prachatic. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 155-180. ISSN 1803-7429. Digitální knihovna FF MU info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Jak uchopit ars edendi v případě latinského herbáře Křišťana z Prachatic. In 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Ústí nad Labem, 26.-27.6.2015. 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Magister docet utilitatem abrotani. Macerův pelyněk brotan (abrotanum) v bohemikálních komentářích z počátku 15. století. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 121-150. ISSN 1803-7402. Digital Library of the Faculty of Arts info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Illud corpus est unum singulare. Životospráva lékaře Reimbota Eberhardi de Castro pro císaře Karla IV. Listy filologické. Praha: Institute for Classical Studies, 2011, roč. 134, 1-2, s. 69-80. ISSN 0024-4457. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Liber de regimine sanitatis directus Karolo imperatori anno domini 1360. In Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha: Paseka, 2010. s. 124-167, 45 s. ISBN 978-80-7432-047-7. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Příspěvek k poznání tzv. Křišťanových herbářů. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2010, roč. 133, č. 1, s. 25-36. ISSN 0024-4457. URL info
 • KRAFL, Pavel, Petra MUTLOVÁ a Dana STEHLÍKOVÁ. Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera / The Regular Canons of St. Augustine in Lanškroun. The History and Diplomatarium of the Monastery. 1. vyd. Praha: Historický ústav ČR, 2010. 400 s. Práce Historického ústavu AV ČR, řada B, svazek 7. ISBN 978-80-7286-176-7. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Latinské rukopisy Herbáře Křišťana z Prachatic. Studie o rukopisech. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 2010, roč. 40, č. 1, s. 61-76. ISSN 0585-5691. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Alleum est planta et est duplex. Pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 287-296. ISSN 1803-7402. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Učební texty středověkých lékařských fakult. In Latina v církevním a světském školství. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav – Kabinet pro klasická studia Akademie věd České republiky, 2009. s. 73-85. ISBN 978-80-254-4080-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Petr Hispánský a věci těla ve světle současné medicíny. In Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009. s. 526-544, 18 s. ISBN 978-80-87311-07-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Encyklopedie v encyklopedii. Speculum naturale Vincence z Beauvais v Summě recreatorum. In K výzkumu zámeckých, měsťanských a církevních knihoven. Jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovic, 2009. s. 185-202. ISBN 978-80-7394-202-1. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Četba středověkých rukopisů ve výuce latiny. In Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. (Ed. Barbara Pokorná.). Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 47-58. ISBN 978-80-244-1918-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Kommentare des Arztes Petrus Hispanus in der lateinischen Literatur des 14. Jahrhunderts in Böhmen. Dargestellt am Beispiel der Sammlung Summa recreatorum. In Laetae segetes iterum. (Ed. Irena Radová). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 323-339. ISBN 978-80-210-4775-4. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Petrus Hispanus Vaticanus et Erfordensis. Contributo alla conoscenza delle fonti del 1mo trattato della Summa recreatorum. Bolletino dell'Istituto storico ceco di Roma. Praha: Av ČR, 2008, roč. 6, č. 1, s. 29-48. ISSN 1214-9438. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Dana. De naturis rerum esibilium et potabilium. Regimen sanitatis in the Summa recreatorum compilation. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 12, č. 1, s. 97-124. ISSN 1211-6335. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Dana. Albert Veliký v prvním traktátu Summy recreatorum. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006. s. 281-289. ISBN 80-86488-35-7. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Dana. Where to Seek the Meeting Point of the Treatises Summa recreatorum, Mensa philosophica and Responsorium curiosorum. A Query into the History of their Origin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 11, č. 1, s. 61-77. ISSN 1211-6335. info
 • STŘELICKÁ, Dana. Responsorium curiosorum : pokus o rekonstrukci obsahu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 9, č. 1, s. 123-158. ISSN 1211-6335. info
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STŘELICKÁ. Několik poznámek k edici kalendáře Jána z Lefantoviec. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - Graeco-Latina Brunensia, N 9. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 159-170. ISBN 80-86791-10-6. info

30. 8. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.