Faculty staff

Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Miloš Zapletal, narozen 11. 4. 1987 ve Vítkově, ženatý.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011-2013: studium hudební vědy, Mgr., diplom s vyznamenáním, Filozofická fakulta MU, diplomová práce Petrželkova "Štafeta" a Janáčkova "Sinfonietta" mezi sportem a ideologií: rekonstrukce dobových čtení.
 • 2008-2012: studium teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury, Bc., Filozofická fakulta MU, diplomová práce Ďáblova past: baroko ve filmu, barokní film - Neoformalistická analýza.
 • 2008-2011: studium hudební vědy, Bc., diplom s vyznamenáním, Filozofická fakulta MU, diplomová práce Martin Zeman a jeho písňové sběry z hlediska modality a diatonické flexe.
Přehled zaměstnání
 • od 6/2015: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR v.v.i.
 • 2/2014-6/2015: Konzervatoř Brno, pedagog (soudobá hudba, historicko-estetický seminář)
 • od 2013: FF MU, Ústav hudební vědy, externí spolupráce
 • 8/2013-9/2013: Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, pracovní stáž (spolupráce na projektu Korespondence Leoše Janáčka)
 • od 2010: externí redaktor časopisu Harmonie
Pedagogické působení a přednášková činnost
 • Filozofická fakulta MU:

 • podzim 2016: Úvod do teorie a dějin hudební recepce
 • podzim 2015: Úvod do nové muzikologie
 • jaro 2015: Česká filmová hudba šedesátých let
 • podzim 2014: Četba textů z novější anglosaské muzikologie
 • Zvané přednášky:

 • 28. 4. 2017: Kofi Agawu a současná hudební analýza a sémiotika (Ústav hudební vědy, FF UK, Praha)
 • 10. 12. 2015: Janáčkova Sinfonietta jako událost (přednáškový cyklus "Proměny hudby", Kabinet hudební historie EÚ AV ČR, Praha)
 • 19. 3. 2015: Metahistorie české hudby (Ústav hudební vědy, FF UK, Praha)
 • 18. 3. 2015: Od tragédie k romanci, od pozitivismu k mýtu: Zdeňka Nejedlého koncepce dějin moderní české hudby (Kabinet hudební historie EÚ AV ČR, Praha)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Pole vlastního výzkumu:

 • dějiny české hudební kultury v letech 1890-1939
 • Leoš Janáček
 • teorie a dějiny české filmové hudby
 • hudební analýza, sémiotika a hermeneutika
 • dějiny hudební recepce
 • metahistorie
 • hudební lexikografie (spolupráce na tvorbě Českého hudebního slovníku osob a institucí)
 • metodologie hudební vědy; new musicology
 • Účast na výzkumných projektech:

 • 1/2014-12/2014: spoluřešitel projektu Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně (MUNI/A/0797/2013)
 • 3/2014-12/2014: spoluřešitel projektu Posílení praktických aspektů výuky oboru hudební věda (vznik tří nových volitelných předmětů) (MUNI/FR/0440/2014)
 • 1/2013-12/2013: spoluřešitel projektu Příprava a zahájení pramenného výzkumu k problematice dějin hudební kultury města Brna (MUNI/A/0740/2012)
 • 1/2013-12/2013: zodpovědný řešitel projektu MUSICOLOGICA. Časopis Ústavu hudební vědy FF MU (MUNI/D/0861/2012)
 • 1/2010-12/2012: spoluřešitel projektu Osobnosti a instituce české hudební kultury. Pramenný výzkum k přípravě hesel pro Český hudební slovník osob a institucí (MUNI/A/0927/2009)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • Aktivní účast na konferencích:

 • 2017: Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states, Vídeň
 • 2016: Nineteenth-Century Programme Music, Lucca
 • 2016: Music Criticism 1900-1950, Barcelona
 • 2016: Musica artificiosa, Brno
 • 2016: Typologie tradiční hudby, Praha
 • 2016: Young Musicology Prague, Praha (hlavní organizátor)
 • 2016: 13th International Congress on Musical Signification, Canterbury/Londýn
 • 2016: Musical Gesture as Creative Interface, Porto
 • 2016: Pavel Haas Study Day, Cardiff
 • 2016: Co bylo Československo? Stát, národ, kultura, Praha
 • 2015: Výroční konference ČSHV, Praha
 • 2015: K odkazu Vladimíra Helferta, Brno
 • 2015: Tracking the creative process in music, Paříž
 • 2015: Sounding Czech: Towards an Aural History of Bohemia and Moravia, Praha
 • 2015: KeeleMAC, Keele, Velká Británie
 • 2015: Wieloznaczność dźwięku, Vratislav, Polsko
 • 2015: Doktorandská konference HF JAMU, Brno
 • 2015: Royal Musical Association Research Students‘ Conference, Bristol, Velká Británie
 • 2014: Moderní člověk a náboženství, Hodonín
 • 2014: Mýtus a skutečnost české hudební vědy, Brno
 • 2014: Stávající hudební instituce – jejich stav a perspektivy, Praha
 • 2014: Quo vadis antropologie? Plzeň
 • 2014: Nationality / Universality: Musical historiography in Central and Eastern Europe, Radziejowice, Polsko
 • 2014: Násilí a "odlišná moderna", Praha
 • 2014: Doktorandská konference HF JAMU, Brno
 • 2014: Royal Musical Association Research Students‘ Conference, Birmingham, Velká Británie
 • 2013: Mezinárodní výroční konference České společnosti pro hudební vědu, Praha
 • 2013: Royal Musical Association Research Students‘ Conference, Southampton, Velká Británie
 • 2012: ENIM 2012 – II Encontro Nacional de Investigaçã em Música, Castelo Branco, Portugalsko
 • 2012: Mladá antropologie, Plzeň

  Stáže, studijní nebo pracovní pobyty:

 • 4. 7. 2016 – 8. 7. 2016: University of Oxford, Oxford, GBR
  • Letní škola digitálních humanitních věd v Oxfordu (Digital Humanities at Oxford Summer School), sekce "Introduction to Digital Humanities".
 • 6. 7. 2015 – 7. 7. 2015: Keele University, Keele, GBR
  • SMA Summer Shool: intenzivní letní škola hudební analýzy pořádaná Society for Music Analysis pod vedením prof. Jamese Hepokoski, prof. Davida Neumeyera a prof. Amandy Bayley.
Univerzitní aktivity
 • v roce 2014: člen Akademického senátu Filozofické fakulty MU
Mimouniverzitní aktivity
 • Členství ve vědeckých organizacích:

 • Člen České společnosti pro hudební vědu
 • Člen Royal Musical Association
 • Člen SVK (Studentský vědecký klub MUNI)

  Publicistická a redakční činnost:

 • 2/2012-2/2014: výkonný redaktor internetového časopisu Ústavu hudební vědy FF MU MUSICOLOGICA
 • od 2009: hudební kritika na stránkách novin a časopisů (Harmonie, Opus musicum, Film a doba, A2, Protimluv, Ateliér, Cinepur)
 • od 2010: psaní popularizačních textů pro tištěná průvodní slova ke koncertům vážné hudby (Moravský podzim, Janáček Brno, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Česká filharmonie, MHF Kutná Hora aj.)
 • Členství v jiných organizacích:

 • od 2015: člen dozorčí rady Editio Janáček o.p.s.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2011: druhé místo v celostátní studentské vědecké soutěži České společnosti pro hudební vědu
Vybrané publikace
 • ZAPLETAL, Miloš. From Tragedy to Romance, from Positivism to Myth: Nejedlý's Conception of the History of Modern Czech Music. In Sławomira Żerańska-Kominek. Nationality vs Universality: Music Historiographies in Central and Eastern Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 99–124. ISBN 978-1-4438-8578-2. URL info
 • ZAPLETAL, Miloš. Sport a česká meziválečná hudba : úvod do problematiky. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2016, roč. 48, č. 2, s. 6-40. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš a Markéta KRATOCHVÍLOVÁ. Pavel Haas Study Day a IMR Study Day: Inter-War Avant-Garde across National and Disciplinary Borders, 30. a 31. ledna 2016, Cardiff University School of Music, Cardiff, Velká Británie. Hudební věda. 2016, roč. 53, č. 1, s. 101-102. ISSN 0018-7003. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Martyrdom and Moral Perfection: Zdeněk Nejedlý’s Conception of the Great Czech Composer. In Vladimír Zvara - Marcus Zagorski. Musicologica Istropolitana 12: Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. s. 69-90, 12 s. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Apoteóza Sokola, armády a nového člověka: rané recepce Janáčkovy Sinfonietty. Hudební věda. 2016, roč. 53, 2-3, s. 257-287. ISSN 0018-7003. info
 • ZAPLETAL, Miloš a Eva MYSLIVCOVÁ. Konference Nineteenth-Century Programme Music, Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lucca 25.–27. listopadu 2016. Hudební věda. 2016, roč. 53, č. 4, s. 419–420. ISSN 0018-7003. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Proměny a konstanty Helfertova psaní o Janáčkovi. Musicologica Brunensia. 2016, roč. 50, č. 2, s. 237–271. ISSN 1212-0391. URL info
 • ZAPLETAL, Miloš a Jarmila PROCHÁZKOVÁ. Young Musicology Prague. 2016. URL info
 • ZAPLETAL, Miloš. V mezích socialistického realismu i proti nim. Trojanova hudba ke Starým pověstem českým. In Česálková, Lucie. Staré pověsti české. Vydání první. Praha: Národní filmový archiv, 2015. s. 78-103. ISBN 978-80-7004-167-3. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Josef Kovalčuk (ed.): Hudební život v meziválečném Brně ve vzpomínkách Roberta Smetany. Opus musicum. 2015, roč. 47, č. 4, s. 112-114. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Mezi géniem a světcem: dekonstrukce Nejedlého koncepce velkého českého skladatele. Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, č. 2, s. 69–89. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2015-2-6. URL info
 • ZAPLETAL, Miloš. Akordické paralelismy a jejich funkce v Ostrčilově opeře Poupě. Hudební věda. 2015, roč. 52, 3–4, s. 365–394. ISSN 0018-7003. URL info
 • ZAPLETAL, Miloš. Libuše Janáčková: Leoš Janáček a Lidové noviny. Hudební věda. 2015, roč. 52, 3–4, s. 403–406. ISSN 0018-7003. URL info
 • ZAPLETAL, Miloš. Vomáčkův neznámý Aeroplan: Na okraj problematiky civilismu v české meziválečné hudbě. Literární revue Weles. 2014, 55-56, s. 106-116. ISSN 1214-2948. info
 • ZAPLETAL, Miloš. "Always seeking truth both in life and art." The Janáček school of composition - 1st part. Czech Music Quarterly. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 28-34. ISSN 1211-0264. info
 • ZAPLETAL, Miloš. "Always seeking truth both in life and art." The Janáček school of composition - 2nd part. Czech Music Quarterly. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 35-41. ISSN 1211-0264. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Filmová hudba jako součinitel realizace menzelovské poetiky v Ostře sledovaných vlacích. In Skupa, Lukáš. Ostře sledované vlaky. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2014. s. 112-135. ISBN 978-80-7004-162-8. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Náhradní religiozita v české meziválečné hudbě: Případ dvou zhudebnění Wolkerovy Balady o námořníku. Muzikologické fórum. 2014, roč. 3, č. 2, s. 251-256. ISSN 1805-3866. info
 • KALINA, Petr, Karel STEINMETZ, Libuše JANÁČKOVÁ, Viktor PANTŮČEK, Miloš ZAPLETAL, Jan ŽEMLA, Martin STRAKOŠ, Ivan MĚRKA, Igor FRANTIŠÁK, Jaromír JAVŮREK, Václav Metoděj UHLÍŘ a Renáta SPISAROVÁ. Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let. Dokumentace k minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2014. 268 s. ISBN 978-80-260-6452-7. info
 • ZAPLETAL, Miloš. The Royal Musical Association Research Students' Conference, University of Birmingham, 6.–8. 1. 2014. Hudební věda. 2014, roč. 51, 1–2, s. 205-206. ISSN 0018-7003. URL info
 • ZAPLETAL, Miloš. Lubomír Spurný: Heinrich Schenker (1868-1935). Kapitoly z hudební teorie a analýzy. In Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2013. s. 106-108. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Zdeněk Fibich: Bouře. In Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2013. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Petrželkova "Štafeta": Madrigali sportivi ed amorosi. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2013, roč. 45, č. 6, s. 17-38. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Ďáblova past : několik poznámek k úloze hudby v "barokním" filmu. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 4, s. 17-27. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 5, s. 22-40. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Alex Ross: Zbývá jen hluk. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2012, roč. 44, č. 4, s. 102-104. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Disparita funkcí hudby ve "veristickém" filmu : Hoří má panenko. In Batistová, Anna. Hoří, má panenko : Barevná komedie, v níž se tancuje, krade a hasí. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2012. s. 108-129. ISBN 978-80-7004-150-5. info
 • ZAPLETAL, Miloš. V labyrintech (post)teorie nejen literární: Slovník novější literární teorie. Cinepur. 2012, roč. 19, č. 83, s. 50. ISSN 1213-516X. info
 • KARAFIÁT, Jan a Miloš ZAPLETAL. Moravský podzim 2011: reflexe mezinárodního hudebního festivalu. Brno: Opus musicum, 2011. 8 s. Opus musicum : hudební revue, roč. 43, č. 6, s. 66-73. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Zdeněk Pololáník a Žert : Několik marginálií k filmové hudbě. Film a doba : čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu. Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2011, roč. 57, č. 2-3, s. 71-73. ISSN 0015-1068. info
 • ZAPLETAL, Miloš. CD Bedřich Smetana: Tajemství. Brno: Opus musicum, 2011. 3 s. Opus musicum : hudební revue, roč. 43, č. 6, s. 99-101. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Leoš Janáček : Výlety páně Broučkovy. Brno: Opus musicum, 2010. 3 s. Opus musicum : hudební revue, roč. 42, č. 6, s. 108-110. ISSN 0862-8505. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Čtyřicet let poté : expozice experimentální hudby očima tehdejší kritiky. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2009, roč. 41, č. 5, s. 14-22. ISSN 0862-8505. info

29. 4. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.