Faculty staff

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Department of Archaeology and Museology


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., nar. 24. 8. 1970 v Budapešti
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent na oboru klasická archeologie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005 Ph.D., název práce „The Marcomannic Wars and the Events Leading up to the Wars in View of Archaeological Sources”;
 • 1997 – 2002 postgraduální studium oboru římsko-provinciální archeologie, Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Budapest;
 • 1995 obhajoba magisterské diplomové práce na téma „Obchodní vztahy provincie Pannonia s Itálií a role Jantarové cesty v 1. st. po Kr.“;
 • 1989 – 1995 studium oborů klasická archeologie, historie na FF Univerzity Karlovy v Praze;
Přehled zaměstnání
 • 2008 - FF MU Brno, odborný asistent na Ústavu archeologie a muzeologie
 • 2000 – 2008 externí přednášející FF MU, Ústavu klasických studií, Ústavu archeologie a muzeologie;
 • 1996 – 1998 asistent (0,25 úvazku) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Univerzity v Opavě, archeologické oddělení Ústavu historických studií
 • 1994 - Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i, výzkumný pracovník Střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů
Pedagogická činnost
 • Úvod do římské epigrafiky; Terénní výzkumy v klasické a římsko-provinciální archeologii; Řecká architektura; Římská architektura; Otázky římsko-provinciální archeologie; Římané a Germáni ve Střední Evropě; Limes Romanus; Analýza archeologického materiálu; Bakalářský diplomový a oborový seminář z klasické archeologie; Magisterský diplomový a oborový seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • Specializace: a) Archeologie římských provincií b) Archeologie barbarů doby římské c) Římské vojenství, římský vojenský zásah d) Vztahy římské a barbarských kultur
Universitní aktivity
 • člen zkušební komise pro státní bakalářské a magisterské zkoušky z oboru klasická archeologie; vedoucí diplomových prací na Bc i Mgr. stupni studia klasické archeologie
Mimouniversitní aktivity
 • 2008 – místopředseda Rady Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i.
Vybrané publikace
 • KOMORÓCZY, Balázs. Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994-2007. In E. Droberjar; B. Komoróczy; D. Vachůtová (edd.), Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie Barbarů 2007). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2008, s. 391-438. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 37. ISBN 80-86023-89-3. info
 • KOMORÓCZY, Balázs. Barbares et Romains sur le limes danubien. Les dossiers ďarchéologie. Dijon (Francie): Editions FATON S.A.S., 2008, roč. 327/2008, mai-juin, s. 26-31. ISSN 1141-7137. info
 • KOMORÓCZY, Balázs. K otázce existence římského vojenského tábora na počátku 1. století po Kr. u Mušova (kat. úz. Pasohlávky, Jihomoravský kraj). Kritické poznámky z pohledu římsko-provinciální archeologie. In E. Droberjar; M. Lutovský (edd.), Archeologie barbarů 2005. Sborník příspěvků z I. protohistoricé konference „Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení“, Kounice, 20.-22, září 2005. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2006, s. 155-205. ISBN 80-86756-11-4. info
 • KOMORÓCZY, Balázs, Dana CEJNKOVÁ a Jaroslav TEJRAL. Římané a Germáni. Nepřátelé - rivalové - sousedé. Brno: SVAN, spol. s. r. o., 2003, 28 s. ISBN 80-85956-19-5. info

30. 10. 2008

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.