Faculty staff

PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.

Assistant professor, Department of European Ethnology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav evropské etnologie
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • MASARYKOVA UNIVERZITA
 • 2018: rigorózní zkouška – PhDr.
 • 2009–2017: doktorské studium v oboru Etnologie – Ph.D.
 • 2006–2009: magisterské studium v oborech Anglický jazyk a literatura – Etnologie – Mgr.
 • 2002–2006: bakalářské studium v oborech Anglický jazyk a literatura – Etnologie – Bc.
 • GYMNÁZIUM v Rožnově pod Radhoštěm, 1998–2002
Přehled zaměstnání
 • 2023-dosud: Národní ústav lidové kultury, implementace Úmluvy o zachování nemateriáního kulturního dědictví UNESCO a zahraniční vztahy
 • 2014-2023: Národní muzeum v přírodě, námětkyně generálního ředitele pro odbornou činnost, metodička pro nemateriální kulturní dědictví
 • 2011-2014: Národní ústav lidové kultury, vědecko-výzkumný pracovník v Centru lidových tradic
 • 2009-2011: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kurátorka sbírky textilu, odborná garantka areálu Dřevěné městečko
Vědeckovýzkumná činnost
 • proměny tradice a identita
 • ochrana, uchování a předávání nemateriálního kulturního dědictví
 • Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO
 • muzea v přírodě
 • interpretace místního dědictví
 • lidový oděv
 • současná kultura a společnost původních obyvatel
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 9. 2005 – 28. 2. 2006: University of Bristol, Bristol, Erasmus+, GBR
Mimouniverzitní aktivity
 • 2017-dosud: Association of European Open Air Museums (AEOM), členka výboru
 • 2018-dosud: Sdružení pro interpretaci místního dědictví, členka výboru
 • 2004-dosud: Česká národopisná společnost, členka hlavního výboru (2011-2023), místopředsedkyně (2020-2023)
 • 2021-dosud: Vědecká rada muzea v přírodě Vysočina, místopředsedkyně
 • 2021-dosud: Vědecká rada muzea v přírodě Zubrnice, místopředsedkyně
 • 2020-2023: Kolegium Národního muzea v přírodě
 • 2019-2022: Kulturní komise města Rožnov pod Radhoštěm
 • 2017-dosud: Národní rada pro tradiční lidovou kulturu MKČR, předsedkyně (2023-dosud)
 • 2015-2023: Redakční rada čaosopisu Museum vivum
 • 2015-dosud: Komise pro tradiční lidovou kulturu - kategorie A (MKČR)
 • 2015-2020: Porota pro udělování cen MKČR v oblasti zájmových uměleckých aktivit – Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru
 • 2014-2023: Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Valašského muzea v přírodě
 • 2012-2023: Vědecká rada Valašského muzea v přírodě / Národního muzea v přírodě
 • 2010-dosud: Rada pro valašský odzemek, vedoucí etnografické sekce
Ocenění vědeckou komunitou
 • CENA ČESKÉ NÁRODOPISNÉ SPOLEČNOSTI za rok 2022 v kategorii Projekt, akce, konference za uspořádání konference Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce (spolu s PhDr. Ilonou Vojancovou)
 • ČESTNÁ CENA PĚTI RUDÝCH RŮŽÍ ČESKÉ NÁRODOPISNÉ SPOLEČNOSTI za rok 2018 za vynikající reprezentování v mezinárodní organizaci UNESCO prostřednictvím činnosti „raporteura“ v Evaluačním orgánu – poradním orgánu Mezivládního výboru Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO
 • CENA ČESKÉ NÁRODOPISNÉ SPOLEČNOSTI za rok 2018 v kategorii Projekt, akce, konference za uspořádání konference Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice
Vybrané publikace
 • DRÁPALA, Daniel a Eva KUMINKOVÁ. Cultural heritage and its social functions in extraordinary situations. In SIEF2023 16th Congress. 2023. URL info
 • PAVLICOVÁ, Martina, Daniel DRÁPALA, Eva KUMINKOVÁ a Martin ŠIMSA. KULATÝ STŮL K INVENTARIZACI NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČR, Brno, 1. 11. 2023. 2023. info
 • KUMINKOVÁ, Eva. NE)Tradice žije! Kontinuita, proměna, zánik a obnova tradic pohledem etnologie. 2023. info
 • VOJANCOVÁ, Ilona a Eva KUMINKOVÁ. Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce. 2022. info
 • DRÁPALA, Daniel, Martina PAVLICOVÁ a Eva KUMINKOVÁ. From tradition to institution: Intangible Cultural Heritage and the role of ethnologists in keeping the balance. 2021. URL info
 • PAVLICOVÁ, Martina a Eva KUMINKOVÁ. Nemateriální kulturní dědictví: aktuální společenské výzvy. Teze kulatého stolu o nemateriálním kulturním dědictví. In Nemateriální kulturní dědictví: aktuální společenské výzvy. 2021. info
 • KUMINKOVÁ, Eva. Tradice – proměny – identita : Lidový oděv a tanec na Valašsku jako zdroje inspirace. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 271 s. Etnologické studie 26. ISBN 978-80-210-9962-3. info
 • KUMINKOVÁ, Eva. Tradice – proměny – identita Lidový oděv a tanec na Valašsku jako zdroje inspirace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 271 s. Etnologické studie 26. ISBN 978-80-210-9962-3. info
 • KUMINKOVÁ, Eva a Ilona VOJANCOVÁ. Only this Theatre, Faithful and True, Can Preserve the Distinctive Identity horizontal ellipsis ... Slovenský národopis / Slovak Ethnology. BRATISLAVA 1: Slovak Academy of Sciences, 2021, roč. 69, č. 4, s. 534-551. ISSN 1335-1303. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/se-2021-0032. info
 • DRÁPALA, Daniel, Martina PAVLICOVÁ, Eva KUMINKOVÁ a Michal BENEŠ. Kulturní dědictví mezi nositeli a insitucionální záštitou. In Kulturní dědictví mezi nositeli a insitucionální záštitou, 19. 11. 2019, Brno. 2019. URL info
 • KUMINKOVÁ, Eva. Muzea v přírodě: jedinečná cesta muzejnictví. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2019. ISBN 978-80-87210-72-7. info
 • KUMINKOVÁ, Eva. Mission and Future of Open Air Museums in the Czech Republic. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 7, č. 1, s. 61–65. ISSN 1805-4722. info
 • KUMINKOVÁ, Eva. Museum and Identity: Story of a Tradition Keeper. In Migration, Home, and Belonging. 2018. info
 • Ostravská univerzita - Valašské muzeum v přírodě. Valašsko – historie a kultura II: Obživa. 2018. info
 • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Poslání a budoucnost muzeí v přírodě. 2018. info
 • KUMINKOVÁ, Eva. Lists of Intangible Cultural Heritage: The Beginning or the End of Sustainability? In Hana Schreiber. Intangible Cultural Heritage: Safeguarding Experiences in Central and Eastern European Countries and China. Warszawa: National Heritage Board of Poland, 2017, s. 352–369. info
 • BRYOL, Radek, Šárka KRAMOLIŠOVÁ, Eva KUMINKOVÁ, Petr LIĎÁK a Ladislav PTÁČEK. Valašská dědina – opravdu zmizelý svět? 2017. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Odkaz tradiční lidové kultury jako zdroje lokální, regionální a osobní identity. Vztah mezi muzeem a společenstvím. In TICHÁ Jana. Muzeum a identita: Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016, s. 12-17. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Od národního hnutí k folklorismu: proměna lidového oděvu v Evropě v 19. a 20. století. Narodopisna Revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016, č. 3, s. 179–190. ISSN 0862-8351. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva a Martin ŠIMSA. Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic. In The First China – Central and Eastern European Countries Expert-Level Forum on Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 2016. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Lists of Intangible Cultural Heritage: The Beginning or the End of Sustainability? In The First China – Central and Eastern European Countries Expert-Level Forum on Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 2016. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva (ed.). Uchováno budoucím generacím: devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. info
 • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Muzeum a identita. 2015. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Sto let proměny tradičního oděvu jako znaku místní identity Rožnovanů. In Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec. Valašsko - historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 62-78, 16 s. ISBN 978-80-7464-499-3. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Na krála, matičko, na krála! Výstava o jízdě králů na Slovácku. Průvodce výstavou. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Etika a zkušenosti UNESCO. Narodopisny vestnik. 2014, roč. 73, č. 2, s. 56-61. ISSN 1211-8117. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Valašský odzemek: současnost tance a stoletá cesta jeho novodobého vývoje. Folia Ethnographica. Brno: Moravké zemské muzeum, 2014, roč. 48, č. 2. ISSN 0862-1209. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Na dobrej cestě. Remeslo, umenie, dizajn. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2014, č. 3, s. 54-55. ISSN 1335-5457. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Promocija tradicionalne ljudske kulture na češkem. In Promocija nesnovne kulturne dediščine. Ob deseti obletnici Unescove Konvencije. Ljubljana. Slovenski etnografski muzej, 2014, s. 71-77. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Na krála, matičko, na krála! 2014. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva a Daniel DRÁPALA. Czech Ethnological Society. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, roč. 23, č. 5, s. 89. ISSN 0862-8351. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Czech Traditional Culture and the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, roč. 23, č. 5, s. 76–79. ISSN 0862-8351. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Registr osvědčených postupů UNESCO aneb cesty k efektivní ochraně nemateriální kultury. In XX. MDFF Kunovské léto – programový sborník. Kunovice: Občanské sdružení Kunovjan, 2013, s. 12. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. The List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture of the Czech Republic. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, roč. 23, č. 5, s. 80-81. ISSN 0862-8351. info
 • Národní ústav lidové kultury. 28. strážnické sympozium Letniční zvyky a obyčeje. 2013. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. K otázkám etnologické terminologie a metodiky tvorby dvojjazyčného etnologického slovníku. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012, roč. 22, č. 4, s. 264–274. ISSN 0862-8351. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva a Jan PIJÁČEK. The Implementation of the 2003 UNESCO Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic and the Ride of the Kings in South-Eastern Moravia. In 2012 ICCN General Assembly: The Current Status of Implementation of the UNESCO 2003 Convention at Local Government Level and Its Contribution for Sustainable Local Development. Gangneung: ICCN, 2012, s. 25–36. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Česká národopisná společnost členem Poradního orgánu Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Český lid. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2012, roč. 99, č. 2, s. 236–239. ISSN 0009-0794. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Výroční obyčejový cyklus na Rusavě. In Rusava a Daniel Sloboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost pro obec Rusavu, 2011, s. 97-104. Vlastivědná knihovna moravská. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Local Governments and Voluntary Village Societies: Best Practices of Cooperation in Czech Villages. In 2011 ICCN Thematic Workshop How Partnership between Local Governments, NGOs and Volunteers May Have Positive Impact on ICH Safeguarding Activities And Local Development. Gannat: ICCN, 2011, s. 121–133. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Dožínky v proměně času. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2009, roč. 22, č. 1, s. 16-19. ISSN 1212-3382. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Význam a funkce výročních obyčejů v činnosti spolku, jednotlivce a lokálního společenství (na příkladu dvou jihovalašských obcí). Narodopisny vestnik. Praha: Česká národopisná společnost, 2008, roč. 67, č. 2, s. 9–25. ISSN 1211-8117. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Matka, babička a kmotra – tři ženy v dětském světě. Narodopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2007, roč. 66, s. 74–82. ISSN 1211-8117. info
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Masopustní tradice v obcích Valašská Senice a Francova Lhota. Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006, č. 2, s. 79–93. ISSN 1803-1358. info

8. 4. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.