On Monday, October 24, the Academic Senate will meet

17 Oct 2022

Program zasedání AS FF dne 24. října 2022 v 16 hod.

Místo konání: zasedací místnost děkanátu

Omluveni:

1. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

Uvede proděkanka Z. Jastrzembská. Materiály tvoří přílohu zápisu.

Diskuse

Hlasování a usnesení

2. Doplnění disciplinární komise

Doplnění člena disciplinární komise o člena SK AS za Bc. Karolínu Šťastnou. Návrh přednese předseda SK AS O. Varaďa nebo jím pověřený zástupce.

Do disciplinární komise byla nominována Adéla Svobodová (505930), na zasedání bude přítomna.

Diskuse

Hlasování a usnesení

3. Financování ukrajinských akademiků od letního semestru 2022

Uvede předseda AS FF V. Štěpánek.

V původním rektorově návrhu Programu na podporu personální politiky (PPPP Ukrajina) se oznamovalo, že pro případné nově přijaté akademické pracovníky z Ukrajiny bude poskytnuta finanční podpora z centra v prvních dvou letech ve výši 100 %, ve třetím roce pak 50 %. Podle nového návrhu by se ústavy, které získaly v prvním pololetí 100 % financování, měly již od příštího semestru podílet na financování svých akademických pracovníků z Ukrajiny z 50 %. Za situace, kdy není známý rozpočet, je tato situace jen těžko udržitelná, nehledě na to, že dochází ke změně v průběhu původně přislíbené lhůty.

Diskuse

Případné hlasování o usnesení

3. Prezentace problematiky „ombudsmana“ na MU

Zprávu podá děkanka I. Radová.

Diskuse

4. Zpráva ze zasedání SKAS FF MU

Přednese předseda SK AS O. Varaďa.

Z jednání mj. vyplývají dva návrhy usnesení, které zdůvodní Mgr. Varaďa:

1) SKAS FF MU vyjadřuje nespokojenost s funkčností momentálního systému výběru zástupců do programových rad v rámci aplikace na ISu. Obzvláště postrádáme jakékoliv informace o motivacích a cílech nominantů v rámci jejich působení v programových radách.

2) Vzhledem k momentální situaci, kdy nemálo míst studentských zástupců v programových radách zůstává bez nominací a aktivních zájemců, navrhuje SKAS FF MU vedení fakulty zintenzivnit a zefektivnit propagaci zapojení studentů do programových rad.

Zápis ze zasedání SK bude přílohou zápisu z jednání AS FF MU.

5. Informace ze sněmu Rady vysokých škol

Referuje Stanislav Bárta.

Diskuse

6. Různé

Informace doc. O. Šefčíka o situaci v Íránu a případné prohlášení. Materiál dostali senátoři od doc. Šefříka.

Diskuse

Případné prohlášení a hlasování o něm

 

V Brně dne 17. října 2022

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Find out more about the Senate


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.