The Academic Senate will hold a meeting on Monday 15 April

15 Apr 2024

Program zasedání AS FF dne 15. dubna 2024 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: dr. K. Stehlíková, Mgr. Martin Březina

1. Definitivní zpráva volební komise o volbách do AS FF MU na období 2024–2027

Představí místopředseda volební komise Mgr. T. Weissar a členové volební komise. Podklady jsou zveřejněny zde.

Diskuse

Usnesení

2. Reakce vedoucího Ústavu výpočetní techniky MU Mgr. Jana Myslivečka, Ph.D., na problémy, které nastínilo usnesení AS FF MU ze dne 25. března 2024

(AS FF MU protestuje proti svévolnému, nečekanému a radikálnímu snížení datových objemů na cloudových uložištích firmy Microsoft, ke kterému univerzita jako celek přešla před dvěma lety, přičemž zaměstnanci neměli na výběr, zda tuto službu budou využívat. Požadujeme po příslušných univerzitních pracovištích, aby napříště používala taková řešení, která zaručí dlouhodobou stabilitu v ukládání vědeckých a pedagogických dat studentům a zaměstnancům MUNI).

Problematiku představí dr. Jan Mysliveček.

Diskuse a případné usnesení

3. Náhlé zrušení specializací doktorských programů na FF MU

Představí senátorka Bc. Lindnerová, přepokládá se spolupráce proděkanky doc. Burešové.

Diskuse a případné usnesení

4. Různé

 

V Brně dne 8. dubna 2024
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Find out more about the Senate


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.