Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (RSZVKSEI)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/17.0038
Project Period
7/2011 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Ethnology of the ASCR, v. v. i.
The Moravian Museum Brno
Česká národopisná společnost

Cílem předkládaného projektu je prohloubit výzkumné kompetence studentů etnologie za účelem lepší uplatnitelnosti studentů ve výzkumu a ve znalostní ekonomice, další prioritou je pak rozvoj spolupráce mezi etnologickými institucemi zapojenými do projektu.
Předkládaný projekt vytvoří síť etnologických institucí (Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – dále jako ÚEE FF MU, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno, Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Česká národopisná společnost, občanské sdružení při Radě vědeckých společností České republiky), která se stane platformou pro cvičení praktických dovedností studentů etnologie ve výzkumu a zároveň platformou pro širokou spolupráci mezi zapojenými institucemi, a to od neformálních setkávání až po specifikace a připomínkování výzkumných projektů, do nichž budou studenti zapojováni. Praxe studentů se budou realizovat ve formě stáží v zapojených institucích, kde budou seznamováni s chodem pracoviště včetně nácviku základních odborných činností, zejména v podobě dokumentace a výzkumu v terénu a heuristiky (pod vedením vysokoškolského pracoviště) a ve formě zapojování do projektů výzkumné instituce. Konkrétní realizace těchto studentských praxí budou podléhat specifikaci a koordinaci vzešlé z diskuze mezi institucemi zapojenými do projektu.
Většina klíčových aktivit projektu bude zaměřena na etnologický výzkum a dokumentaci. V jejich metodách a v oblasti identifikace a evaluace pramenné základny etnologie lze předpokládat nejplodnější odborný posun. Ten vyústí ve vznik původních metodických příruček věnovaných této problematice, jejichž vydání bude hrazeno z prostředků projektu. Tyto práce budou posléze podporovat, resp. garantovat přenos výzkumných kompetencí, rozvíjených během projektu, mezi příslušníky cílové skupiny projektu i po jeho ukončení.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.